Kdo je těch 24 starších, nebo starců ze Zjevení, které Jan uviděl?

Spread the love

Protože je tato otázka stále diskutována a je nesprávně chápána, chci ukázat směr, jak to správně chápat. Zkoumejme v modlitbě k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a to ve jménu Jehošuy Krista, zda směr, který ukazuji je správný. Duchovní vzrůst, přesné porozumění musí dát jen a jen Otec. Proč mezi sebou o tom stále diskutujete? Což nemáme ducha?

Musíme pochopit při zkoumání Písma, že ani čárka se v něm nenachází zbytečně. To nás přivádí ke kontextu „celého Písma, které je celé inspirováno, nejenom k ukázňování, ale k správnému porozumění, abychom byli plně vyzbrojeni pro každé dobré dílo.“ Takže vždy potřebujeme nejprve porozumět celému kontextu Písma.

Kontext nás přivádí k tomu, jak rozumět samotné číslovce. Tu si můžeme představit několika způsoby, kterými ji vysvětluji. 24 = 2×12 anebo 6×4. Obě kombinace vysvětlují, jak číslo 24 vnímat.

Dvojka je potvrzením pravdivosti. 12 je číslem úplnosti věcí, které se týkají Otcovy vůle. ŠESTKA je ZASE ČÍSLEM ČLOVĚKA, číslo čtyři je 2×2 a to je opět potvrzení pravdivosti na druhou. Proto je to intenzita, důraz na porozumění viděného. Zpráva se dá přečíst i takto:

2×6 + 2×6 = 24

To, co vidíme, je o člověku, který se stal součástí Otcovy vůle, aby se JeHoVova vůle naplnila. Už z tohoto porozumění můžeme pochopit, že to nejsou žádní andělé, ale že jsou to lidé. Protože je to o úplnosti, oznamuje nám číslo 24, že musíme chápat Otcův plán. Ne to, co se vyučuje v nějakém náboženském domě, který je plný kvasu, ale to, co sami můžeme pochopit z celého kontextu Písma, když se necháváme poučit samotným nebeským Otcem.

Vůli Otce známe, je zapsána takto:

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Opět věnujme pozornost číslům, kde to čteme. Často nás ta čísla vedou do Zjevení, jako jednoho z hlavních klíčů k porozumění kontextu. Je to první dopis. To nás přivádí k významu čísla jedna, je to o něčem, co je na prvním místě. Pokud se podíváme do kapitol 3. a 4. knihy Zjevení, najdeme tam myšlenky, které zaprvé ukazují, jak dosáhnout na porozumění Otcovy vůle a být její součástí. To najdeme ve Zjevení 3:17,18. V kapitolách 17. a 18. je ve Zjevení o Velkém Babylonu a ty verše 17,18 nám říkají toto:

„Protože říkáš: Jsem bohatý a získal jsem bohatství a vůbec nic nepotřebuji, ale nevíš, že jsi bídný a politováníhodný a chudý a slepý a nahý, radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přečištěné ohněm, abys zbohatl, a bílé svrchní oděvy, aby ses oblékl a aby nevyšla najevo hanba tvé nahoty, a oční mast, kterou by sis vetřel do očí, abys viděl.“ (Zjevení 3:17,18)

Zde nám samotný Pán Jehošua vysvětluje, že poklad, který jsme nalezli v podobě perly nejvyšší hodnoty ještě neznamená, že my sami jsme v jeho očích a v očích Otce takoví, jaké nás potřebují mít. Být Pánovým otrokem znamená víc, než jenom něčemu rozumět. Potřebujeme skutky. Tím největším skutkem naší víry je to, že se MILOSRDENSTVÍ stane naší přirozeností. Proč? Protože každý den hřešíme a každý den porušujeme Zákon, který nás odsuzuje k smrti.

Ta mast do očí, ta nám toto dovoluje vidět a chápat. Jediným našim platidlem je ČAS. Čas o čem? O tom, zda chceme porozumět správně. Proto se musíme brodit Písmem sem a tam. Kde to čteme?

„A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy. A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ V(Daniel 12:3,4)

Není to úžasné? 12, 3, 4,. Takže k dosažení úplnosti člověka, což je pravdivý výrok 2×6=12 je potřeba správně porozumět tomu co čteme v Zjevení 3. a 4. kapitole. V té 4. kapitole zase čteme o těch starcích. Proto je porozumění spojeno s broděním, které si vyžaduje mnoho času. A nejenom to. Při něm se musíme dovolit o poučení od Otce.

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

3 je potvrzením pravdivosti toho, co je nejdůležitější, co je na prvním místě 1 a to souvisí se Zjevením 3. a 4. kapitolou.

Takže číslovka 24 je spojena s člověkem, který se stal součástí Otcovy vůle. Je označen jako někdo starý. Pokud si vzpomeneme na tento výrok:

„Není Bohem mrtvých, ale živých, neboť ti všichni jsou pro něho živí.“ (Lukáš 20:38)

Co nacházíme ve Zjevení 20. kapitole, ve verších 3 a 8? Celá kapitola nám dává porozumění o tom, proč nakonec MILOSRDENSTVÍ BUDE VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČET NAD SOUDEM. Věřte mi, že sám žasnu.

„A uvrhl ho do propasti a zavřel ji a zapečetil ji nad ním, aby již nezaváděl na scestí národy, dokud neskončí tisíc let. Potom musí být na malou chvíli uvolněn.“ (Zjevení 20:3)

Tato událost bude o prvním obrovském očištění Otcova jména a ti, kdo to uvidí, už porozumí Pravdě. A kdo to má vidět? Všichni, kdo ve věrnosti usnuli ve smrti a Velký zástup, jenž vstupuje do Božího království. Při soudu spravedlivých a nespravedlivých to uvidí i ti ostatní.

„a vyjde, aby zaváděl na scestí ty národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k válce. Jejich počet je jako mořského písku.“ (Zjevení 20:8)

Tady nám text jakoby nepasuje k tomu, co si chceme ukázat a vysvětlit. Opak je pravdou. Proč? Protože nám odkazuje na příčinu toho, proč je potřeba těch starších, proč se stali součástí Otcovy vůle. Kdy to pochopíme? Když všechny myšlenky dáme jako střípky do jednolitého obrazu. K tomu nám chybí ještě jedna kapitola z konkrétní knihy. Na tu odkazuje právě tento verš. Musíme prozkoumat proroka Ezekiele. Tam se ve 37. kapitole, než se mluví o Gogovi, říká toto:

„A začal mi říkat: Synu člověka, mohou tyto kosti ožít? Na to jsem řekl: Svrchovaný Pane Jehovo, ty dobře víš. A řekl mi dále: Prorokuj nad těmi kostmi, a řekneš jim: Suché kosti, slyšte Jehovovo slovo: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova těmto kostem: Hle, přivádím do vás dech a ožijete.“ (Ezechiel 37:3-5)

3. a 7. je potvrzení dokonalého plánu. 3, 4, 5. jsou kapitoly ze Zjevení. O třetí už jsme si řekli. Čtvrtá je výsledek, který lze vidět v čase, kdy se ujme moci samotný Pán Jehošua a pátá je o rozlamování pečetí, tedy o odkrývání utajovaného tajemství, které zapečetil samotný nebeský Otec v Danielovi. Dozvídáme se v ní o čtyřech jezdcích, kteří toto vše započnou.

Tak, a teď si musíme dát vše do spojitosti. Ezechiel nám odhaluje vzkříšení velmi starých kostí. Je skoro 2000 let stará kost, velmi starou kostí? Já věřím, že ano. Kdo tedy byl na Otcově straně v tom čase? No byli to první Kristovi učedníci. To jsou ti první. Stali se staršími muži. Většina ano, ač skončili jako mučedníci. Těm Pán Jehošua slíbil trůny. Ale nazval je jen přáteli ženicha. Pokud čteme Písmo pozorně, pak víme, že o nevěstě se mluví teprve až ve Zjevení. A Zjevení je o ČASU KONCE. Takže je moudré, aby jim byli dány trůny a byli stále k dispozici v nebi, aby tam vládli.

Bude Pán Jehošua v době svého panování v nebi anebo bude přítomen zde na zemi? Na to nám dává odpověď samotný Jehošua:

„Ještě chvíli a svět mě již nespatří, ale vy mě spatříte, protože já žiji a vy budete žít.“ (Jan 14:19)

Zjevení 14. kapitola je o nevěstě a 19. kapitola je o svatbě.

„Vpravdě vám říkám: Rozhodně nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy ho budu pít nový v Božím království.“ (Marek 14:25)

Tak co nám odhaluje Zjevení 14. kapitola ve druhém verši?

„A slyšel jsem zvuk z nebe jako zvuk mnoha vod a jako zvuk silného hromu; a zvuk, který jsem slyšel, byl jako zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu a hrají na své harfy.“

Kdy je slyšet zvuk takového radování? Při svatbě. A co sděluje o nevěstě pátý verš:

„a v jejich ústech nebyla nalezena žádná faleš; jsou bez vady.“

A co nám říká ten čtvrtý verš o nevěstě?

„To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli.“

Následují přátelé ženicha svého přítele všude? Ne. Ale nevěsta, jeho manželka ano. A co říká Pán Jehošua v Markovi a Janovi? Že svět, Satanův svět lidí, který mu patří, jej už nespatří. A patří Velký zástup, který drží v rukou palmové ratolesti, Satanovi? Ne. A kdy bude pít Pán Jehošua tento pohár? V Božím království. Bude to v nebi? Ne. Ten pohár pil na zemi.

Aby těch 144 tisíc mohlo Beránka následovat kam on jde, musí proběhnout svatba. Po ní sestupuje na zem a o 144 tisících také víme, že je to ten duchovní Jeruzalém, jenž sestupuje ze shora. Takže Jan vidí správně, když oznamuje, že trůny patří starcům, starým kostem. Nevěsta je vybírána až v Čase konce. Proto je nazvána prvním ovocem:

„A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země.“ (Zjevení 14:3)

14 = 2×7 Potvrzení dokonalého plánu v kapitole o nevěstě. Je také odkazem na 7. kapitolu, že to, co v ní čteme, je Pravda. A 3 verš odkazuje na tu 3. kapitolu, jak toho nevěsta dosahuje, když si bere k srdci Pánovu radu z veršů 17 a 18.

Jsou starší součástí nevěsty? Ne. Takže když někdo vyučuje, že nevěsta je vybírána od Kristovy smrti, tak lže a učí lež. Je poskvrněn kvasem.

Tak si to shrňme, pokud stále někdo nerozumí. Skupina starších osob, kteří jsou přítomni v nebi, to jsou všichni ti, kdo prošli šeolem a byli při sedmé trubce vzbuzeni k životu. V očích nebeského Otce jsou tito odpočívající ve smrti jen těmi, kdo šli jakoby spát, proto je bere za živé a jejich probuzení nastává vzkříšením. To jsou ti, které my, jenž žijeme v Pánově přítomnosti, která je už nyní, které nahoru nepředejdeme. Proč? Protože musíme naplnit znamení Jonáše. Musíme symbolickému Ninive po našem vzbuzení ze spánku, který bude trvat doslovných 3,5 dne, vydat svědectví. My neprojdeme šeolem. Proč? Protože nás neuloží do pamětních hrobek. Máme naplnit Krista, ale tak, aby to ten Satanův svět viděl. Aby mohli činit pokání ze svých hříchů a mohli se stát VELKÝM ZÁSTUPEM, protože tehdy dojdou k plnému porozumění PRAVDY.

TOTO JE OTCOVA VŮLE!!!

Proč to zažijí dva olivovníky? Protože jeden patří nevěstě a druhý patří jejím přátelům, těm pěti družičkám z Pánova podobenství. A co mají ty družičky? Jen částečné porozumění, symbolicky olej ve svých lampách, který jim zajišťuje, aby dosáhly na měřící rákos, který jsem vysvětlil v předchozím článku.

Nepatří sláva našemu nebeskému Otci? Není to On sám, kdo dává porozumění skrze Svého ducha? Pokud ano, pak tu Jeho slávu oznamujeme na všech našich cestách a dovolme jemu, aby to byl On sám, kdo nás poučí a povede v Jehošuově jménu.

Děkujeme Tobě Otče, že nám otevíráš oči, když prosíme o oční mast našeho Krále a Vykupitele Pana Jehošuu. Že nám odhaluješ skryté věci před zraky tohoto Satanova světa, který je nemůže vidět, dokud nevzkřísíš své olivovníky. Nevěstu k nesmrtelnosti, aby mohla následovat svého manžela Pána Jehošuu všude, kam jde i on, a druhý olivovník, který je přítelem nevěsty, aby jí pomáhal na všech jejích cestách v Božím království jejího manžela. Sláva a chvála patří Tobě Otče, protože svým jménem Působíš, aby se stalo a to v Jehošuově jménu, ve kterém je ukrytá naše skutečná Záchrana. Amen a amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi