Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Spravedlnost, Mírnost, Boží soudcovská rozhodnutí“ . (část dvanáctá – úvod)

Spread the love

Drazí bratři a sestry, nyní zaměříme svou pozornost k Sefaniášovi (Sofoniášovi), abychom porozuměli, jak získat vztah s naším nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem skrze modlitbu ve jménu našeho Krále a Vykupitele, Pána Jehošuu Pomazaného, Božího Beránka.

Myšlenky, které mi nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) dával před oči, ty ke mne přicházely v čase, kdy jsem byl postižen úrazem zad a dvou žeber, abych na něm porozuměl ještě více, jak důležité je, abychom se naučili s naším nebeským Otcem komunikovat a porozumět mu, proč něco pro nás negativního připouští. Proč nesoudit druhé, když klopýtnou a 14.03.2024 mne pak vedl k Sefaniášovi:

Hledejte Jehovu, všichni mírní země, kteří jste prováděli Jeho vlastní soudcovské rozhodnutí. Hledejte spravedlnost, hledejte mírnost. Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“ .

A vše co jsem měl v ty dny pochopit, abych je mohl předložit, to souviselo s tím, že přicházel v těch dnech konec roku DOBRÉ VŮLE, jenž jsem oznámil přesně před rokem v rozboru Písně písní. Bylo mi ukázáno, jak se skutečně dané porozumění naplnilo před mýma očima.

Měl jsem ve dnech 13. až 15.03.2024 několik rozhovorů, které odhalovaly, proč nebeský Otec nechal zapsat: „Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“ . Joel prorokoval toto:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ .

Oba výroky spolu souvisí. V prvním však není jistota, ale pravděpodobnost, kdežto ve druhém ta jistota záchrany je. Abychom oba výroky správně pochopili a nestalo se, že bychom viděli v obou vyjádřeních rozpor, potřebujeme Otcova ducha, který ještě nebyl vylit v těch dnech na každého člověka.

Co jsem potřeboval pochopit z celého textu Sefaniáše? Jaký byl duchovní stav těch, kdo sice vzývali Otcovo jméno, ale nebyli jím vyučeni. Objevoval jsem v těch dnech před svým úrazem na sociálních sítích, že někteří dřívější odpůrci skutečného Otcova jména jej začali vnímat jako základ a klíč k tomu, že je potřeba jej oznamovat, ale v jejich dalších učeních se drželi dále výroků, poznání, která nebyla v souladu s tím, co skutečně nebeský Otec myslel myšlenkami, jenž nechal zapsat do Bible, ale dál se drželi Babylonských nauk, které Satan skrze své učitele do domů Velkého Babylonu zavedl.

Jeden z bývalých pastýřů se začal vracet k tomu, co kdysi přijal a bylo to jasným výrokem Antikrista, ač mu bylo dáno duchem porozumět, jaké je skutečné jméno Beránkovo. Na jménu Otce lpěl, ale aby neztratil přízeň v očích svých obdivovatelů, tak jim raději lechtal uši a tvrdil, že jméno Je-sus je skutečně v pořádku. Co bylo příčinou? Sefaniáš to vysvětluje zde:

A ty, kteří ustupují od následování Jehovy a kteří Jehovu nehledali a nedotazovali se ho. Mlčte před Svrchovaným Pánem Jehovou; vždyť Jehovův den je blízko, vždyť Jehova připravil oběť; posvětil své pozvané.“ .

Aby se pravděpodobnost proměnila v jistotu, musel by dotyčný bratr a sestra přijmout podmínky stanovené samotným nebeským Otcem. Problém byl v tom, že ne všichni v tom čase plně chápali, jak se nebeského Otce dotazovat, aby se jim nestalo, že se nemohli urýt v čase Otcova hněvu.

Toto potřebujeme znát i nyní a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak toho všeho dosáhnout. 13.03.2024 jsem měl rozhovory se dvěma sestrami. Obě zažily před časem úraz. Jejich onemocnění jim otevřelo prostor k tomu, aby se přiblížili k Otci. Jedna ze sester toho plně využila a začala se Otce dotazovat, co má v Písmu hledat, aby se její vztah k Otci posílil. Zažívala bolesti. Duch jí vedl k tomu, aby si pročetla Joba. Na konci pak došlo když zakončila zkoumání a přečtení všech myšlenek, tak došlo k tomu, že bolesti ustoupily.

Velmi jsem se radoval, že se naučila s nebeským Otcem sama komunikovat, protože jej začala hledat celým srdcem, silou a myslí. Tím, že naslouchala Jeho tichému hlasu, prokázal se jí útěchou a bolest odstranil.

Druhá sestra mi ten den napsala, že má deprese a velké bolesti zad. Potřebovala to někomu sdělit. Požádal jsem jí, aby mi zavolala, abych jí mohl nějak povzbudit, protože v těch dnech jsem i já zažíval bolesti nalomených žeber a ploténky, kdy mi trvalo i několik minut, než jsem byl schopen vstát a nebo si lehnout do postele.

Měl jsem při rozhovoru možnost zjistit, že čas, který ji byl dán tím, že ulehla na lůžko nemocných, že jej nevyužila k tomu, aby se nebeského Otce dotazovala, aby jí vedl k tomu, co potřebuje pochopit. Proto jsem jí povzbudil, aby následovala příklad sestry. Zda tak učinila, jaký výsledek to mělo, to zatím nevím, ale věřím, že bude pozitivní.

Co jsem se jí snažil vysvětlit? Podobné myšlenky, které jsem v těch dnech předal i dalším bratrům. Zásadním nedostatkem, který se stal příčinou toho, že se nám nedařilo s nebeským Otcem komunikovat bylo to, že jsme NEPOROZUMĚLI SPRÁVNĚ TÉTO MYŠLENCE:

A Bůh pak stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu; stvořil je mužského a ženského rodu.“ .

Co je tím obrazem? Tím obrazem je Agape, kterou my sami prokazujeme svým dětem a je potřeba se na ni zaměřit, abychom pochopili, jak samotný Stvořitel nebe a země uvažuje a proč nám Pán Jehošua říká:

Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno.“ .

Jakou spravedlnost máme hledat? Tu Otcovu. Ta vychází z Lásky Agape. Jako rodiče přirozeně toužíme po otevřené a hluboké komunikaci s našimi dětmi, aby k nám měly úctu a milovaly nás celým srdcem, myslí a silou. A přesně o toto jde i našemu nebeskému Otci vzhledem k nám bratři a sestry.

Kdy jsme skutečně šťastní? Když za námi děti přicházejí samy od sebe a touží po naši pozornosti. Dotazují se, abychom jim poradili, když si s něčím neví rady. Milujeme, když namalují například obrázek, kde jsme s nimi společně. Když s námi rozmlouvají o svých plánech a představách a touží, abychom jim s naplněním těchto představ pomohli. A to je ten OBRAZ, ke kterému jsme byli stvořeni.

Pokud k nám děti přichází jen tehdy, když se octnou v problémech a neví kudy kam, tak zpočátku nás potěší, že to jdou s námi řešit, ale pokud to činí jen v těchto případech, víme, že není jejich vztah k nám dobrý. Proč v Příslovích čteme?:

Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce, abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.“ .

Není potřeba jít k našemu nebeskému Otci a ptát se jej na to, jak jej můžeme svým životem potěšit? Když za námi přijde syn, nebo dcera a řeknou: „Mami, tati, co mohu udělat? Co by vás potěšilo?“ , budeme rozradostněni? Kdo z nás to dříve činil, aby takto našeho nebeského Otce prosil?

Co bylo v těch dnech běžné? Mnohokráte jsem se setkal s tím, že bratři a sestry mne prosili, abych se za ně modlil, že mé modlitby jsou lepší, než ty jejich. Byli by rádi, kdybych je naučil nějakou kouzelnou formulku, nějakou básničku, aby jí mohli stále dokola předkládat nebeskému Otci v Jehošuově jménu.

Představme si, jak by na nás osobně působilo, kdyby naše vlastní děti stále dokola prosily o to samé. Nesdělily nám svými slovy co je trápí. Ale protože jednou jejich prosba na nás zafungovala, tak by jí stále opakovaly. Vzpomeňme si, jak nás vytáčelo doběla, když začaly mluvit a měly období, kdy stále říkaly:

A PLOČ (proč)?“ .

Není to stejné pro našeho nebeského Otce, pokud bychom stále dokola říkali Otče náš, vzorovou modlitbu? Přesto to bylo v těch dnech normální a Babylonské domy je k tomu povzbuzovaly. Přitom nám Pán Jehošua řekl nejprve toto:

Když se však modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž, právě jak to dělají lidé z národů, neboť ti si představují, že budou vyslyšeni, protože používají mnoho slov. Nepřipodobňujte se jim tedy, neboť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.“ .

Když dále pokračuje, že se máme modlit takto a předkládá vzorovou modlitbu, nejde v ní o básničku, ale o myšlenky, kterým potřebujeme rozumět. Proč? Protože v nich je Boží Spravedlnost.

Otče náš, jenž jsi na nebesích = Cítíme a dáváme najevo, že jsme jeho dětmi
ať je posvěceno tvé jméno = Chápeme, že bylo Boží jméno znečištěno. Například tím, že bylo nahrazeno různými přezdívkami a tituly
Ať přijde tvé království = Když přijde a budeme jeho součástí, budeme i součástí celé duchovní rodiny, jak v nebi tak na zemi a bude mezi duchovní rodinou panovat Láska Agape
Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi = Chápeme, že když bude Otcova vůle naplněna, bude se celé stvoření radovat. Proč? Protože tu už nebude Satan a padlí andělé (démoni). Lidé všeho druhu dojdou k pokání a k Porozumění PRAVDY. Nebeský Otec se celému stvoření stane Otcem a bude tu přebývat Jeho SPRAVEDLNOST
Dej nám dnes náš chléb na tento den = Prosíme o to, aby nám pomohl zajistit v tomto ničemné světě pod Satanem naše životní potřeby, ale hlavně potřebujeme ten duchovní chléb, který sestupuje z nebe. DOKONALÝ VZOR, KTERÝM JE BERÁNEK, abychom šli úzkou cestou života a ne cestou širokou, která patří Satanovi a vede ke zničení
a odpusť nám naše dluhy (hříchy) = Co dlužíme Otci? Naší POZORNOST JEMU, JAKOŽTO OTCI, JEHO SYNOVI, NAŠEMU VYKUPITELI, když stále nejprve nehledáme Boží království a jeho SPRAVEDLNOST a tak se míjíme cíle. HŘEŠÍME.
jako i my jsme odpustili svým dlužníkům = Co nám lidé ve světě dluží? Dluží nám Agape, kterou jim projevujeme například tím, že je nemáme v nenávisti. Když vidíme, že někdo činí pokání, tak mu podáme pomocnou ruku a nebudeme mu připomínat jeho hřích proti nám, protože si uvědomujeme, že i my jsme se dopouštěli nepravostí. Vždyť máme milovat i své nepřátele. Oni jsou podvedeni Satanem a tímto světem. Mají sice oči, ale nevidí. Mají sice uši, ale neslyší.
A neuveď nás do pokušení = Dovol nám Otče poznat naše nedostatky a ukaž nám Ty sám, kde nedosahujeme Tvé vůle vzhledem k nám samotným, abychom nejednali tak, že ostatní skrze nás klopýtnou a budou o Tobě Otče mluvit utrhačně
ale osvoboď nás od toho ničemného = Kdo za tím vším stojí a popichuje naše ega, abychom jednali podle jeho vůle? Satan. Potřebujeme porozumět jeho léčkám proti nám, abychom se do nich nechytili.

Jak se tedy máme modlit? Přesně podle výše uvedeného POROZUMĚNÍ. Když si každou situaci promítneme jako obraz nás rodičů, v němž toužíme mít stejný vztah vzhledem k našim milovaným dětem, pak porozumíme Otci. Porozumíme těm podmínkám ze Sefaniáše, jak je čteme:

Hledejte Jehovu, všichni mírní země, kteří jste prováděli Jeho vlastní soudcovské rozhodnutí. Hledejte spravedlnost, hledejte mírnost. Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“ .

Jak jsme se stali mírnými? Tím, že jsme nikoho nesoudili, opustili jsme tento svět tím, že jsme vše nechali na Otci a Jeho Synovi, aby jejich soud byl Spravedlivý nad těmi, kdo nejednali s POROZUMĚNÍM. Vždyť sám nebeský Otec do poslední minuty toužil, aby se dotyční obrátili zpět a mohli být zde s námi.

Nádherný příklad Otcovy trpělivosti nacházíme v Jeremiáši, kdy skrze něj nebeský Otec prosil judského krále Sedekiáše, aby se podvolil Nebukadnecarovi II. a stal se jeho vazalem. Bylo to necelých 24 hodin před prolomením hradeb. Ale Sedekiáš se bál svých sluhů, že jej zabijí, protože oni nechtěli vidět, že to co je postihlo, byl JeHoVaH (Jehovův) trest pro jejich nevěrnost. Jeruzalém a mnozí další by byli zachráněni.

Vždyť to samé se nyní naplnilo.

Jak jsme prováděli Boží soudcovská rozhodnutí? Tím, že jsme se Otce dotazovali, jak rozradostnit Jeho srdce, aby nám ukázal svou vůli a pomohl nám se změnit. Toužili jsme po Jeho osobní výuce, tak jako po ní touží naše jednotlivé děti, když nás milují a mají k nám úctu.

Proto jsme hledali nejprve Otcovu SPRAVEDLNOST a napodobovali Jeho MÍRNOST, aby mnozí přišli k pokání a k POROZUMĚNÍ PRAVDY. A když jsme toto naplnili, vzývali jsme správně Otcovo jméno a bezpečně jsme vyvázli v den Jeho hněvu. Tak se naše záchrana stala JISTOTOU a ne PRAVDĚPODOBNOSTÍ.

A než jsem toto vše pochopil, musel jsem projevit všechny tyto skutky v těch dnech. když jsem si způsobil úraz zad, bylo to v noci a má manželka. sestra Šárka nebyla doma, ale v práci. Trvalo to několik hodin, než jsem byl schopen doplazit se po čtyřech k telefonu a oznámit jí, co se mi stalo.

Zpráva jí velmi rozrušila. Tehdy se ji vrátily vzpomínky na situaci, která byla velmi podobná té, která mne potkala. A tehdy s péčí jí vlastní pomáhala tomu, kdo se takto zranil. A ten člověk po svém uzdravení s ní jednal hůře jako s hadrem, takže se velmi rozrušila.

Když přijela domů, byl jsem právě v poloze Meresjeva a plazil se na záchod. Ten pohled jí zřejmě vůbec nepřidal na klidu. A místo péče, kterou by normálně projevila, byla na sebe a také na můj stav naštvaná. Takže místo konejšivých slov, byla velice odtažitá. Kdybych nebyl už před časem varován, že zažijeme něco, čím nás bude chtít Satan rozdělit, ač v té chvíli jsem si na to nevzpomněl až později mi to bylo připomenuto, musel jsem sám Šárku uklidňovat a konejšit s pochopením, že nebyla na podobnou situaci připravena.

Cítila se hrozně, že je sobcem, že mi není oporou. Dokonce mi zakázala ji chválit, což mne pobavilo, protože znám její srdce a také mnoho skutků. Jsme jenom lidé a někdy jednáme nerozumně. A toto vše jsem potřeboval přijmout do svého srdce a sám to na sobě poznat, abych jednal mírně s každým, kdo někdy konal nespravedlivě a já to věděl. Abych pochopil, že někdy toto nebeský Otec připustil pro můj i jeho duchovní růst. Abych si nevytvořil k někomu nenávist.

Děkuji nebeskému Otci, že mne pokořil a připustil tento velmi bolestivý úraz. Že jsem ani na malou chvíli nepochyboval, že je má manželka něco jiného, než dokonalý dar od našeho nebeského Otce, protože mi Otec dovolil, abych poznal její obřezané srdce.

Pokud bratři a sestry čtete tato má slova, pak se stalo to, oč jsem už včera nebeského Otce žádal, abych to, k čemu mne vedl duch zapsal s porozuměním a tak mohl rozradostnit Jeho srdce. Prosil jsem, aby má zranění vyléčil, abych měl jistotu, že jsem vše předložil správně.

Máme být velkou duchovní rodinou. Přijímejme s Agape přeživší. Oznamujeme Dobrou zprávu o dobrých věcech. Zachovávejme si mírnost a touhu po Otcově SPRAVEDLNOSTI a Jeho SOUDCOVSKÝCH ROZHODNUTÍCH. Mějme k Otci i Panu Jehošuovi plnou důvěru a věnujme jim stálo pozornost, abychom posvětili skutky víry Otcovo a Beránkovo jméno. Ať se vše děje pro jejich chválu a slávu.

Pokud naplníme výše uvedená slova, naplní se na nás tento text Písma v Žalmech:

Jeruzalém – jako jsou všude kolem něj hory, tak je Jehova všude kolem svého lidu od nynějška a na neurčitý čas.“ .

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi

POKRAČOVÁNÍ (17.03.2024)

AGAPE – pozornost, odpuštění, pokání

Když jsem dokončil v pátek 15.03.2024 okolo 21:30 hod úvod k této kapitole, došlo u mne k tomu, že jsem pocítil úlevu vzhledem k bolavým místům mých zraněných zad a byl jsem naplněn radostí z toho, že byla má prosba vyslyšena.

Cítil jsem se tak, že bych mohl tančit. Poděkoval jsem Otci za to vše a šel vařit. Duch mne vedl k tomu, abych zatím nic nezveřejňoval. Okolo půlnoci se však začala bolest vracet. Byl jsem z toho zmaten. Opět jsem šel v modlitbě k Otci, aby mi ukázal, co jsem špatně pochopil. Co mám doplnit. Text jsem zkopíroval a poslal jej manželce, aby mi pomohla pochopit skrze její vedení, skrze intuici, co jsem opomenul, zda je vše srozumitelné.

Tak to dělám vždy, když něco dokončím, aby mi Otec pomohl tam, kde bych myšlenku neformuloval s potřebným porozuměním a On mne mohl skrze Šárčino vedení Jeho duchem usměrnit. Máme to takto činit, protože se dříve stávalo, že ženy plně neporozuměly mnou zapsaným myšlenkám, protože se v nich zrcadlila ryze mužská logika.

Když si text přečetla, líbil se jí. Zeptala se tedy, co má záda. V té chvíli mne už bolely opět, jako by žádná úleva nepřišla. Nejsme s ženou po celý čas spolu vzhledem k potřebám mé maminky, o kterou se musím starat a potřebám mé nevidomé tety, matčiny sestry, ale také proto, že je má žena zaměstnána v jiném krajském městě. Proto ji musím texty předkládat k pročtení skrze zprávu.

Oba jsme tedy Otce prosili o vedení. Duch Šárku vedl k tomu, že nám v Sefaniáši stále něco uniká. V sobotu jsem měl dlouhý rozhovor s bratrem, kterého nebeský Otec připravuje v těchto dnech, kdy vše sepisuji, na jeho činnost, kterou má s ním nebeský Otec v plánu, protože se slova Sefaniáše právě naplňují.

Tento rozhovor mám všem nám bratři a sestry přiblížit, protože je to praktická ukázka toho, jak nás nebeský Otec vede. Bratr Otce poprosil, aby mu sám ukázal, jak může rozradostnit Jeho srdce, jaký má s ním záměr, aby Otci plně porozuměl vzhledem k Boží vůli, kterou chce plnit.

Když svou žádost předložil, snažil se odpověď nalézt v Písmu. Otevřela se mu kniha Ezechiel a v ní 40. kapitola. Když si začal v této kapitole číst, uslyšel z rádia zprávu, že v jeho městě se uhnízdil pár sokolů stěhovavých a samička nakladla čtyři vejce. To jej zaujalo, protože nebývá běžné, že by se hlavní zprávou v tom čase stalo něco podobného. Na mysl mu přišlo, že má nad tím vším i s Ezechielem přemýšlet. Nic jej však nenapadlo. Jen, že to má spojitost.

Myšlenky v Ezechielovi začal chápat duchovně, že se nejedná o chrám, který má být udělán rukama, ale že mu nebeský Otec ukazuje, že on sám má být tím jedním z živých stavebních kamenů tohoto třetího duchovního chrámu, tak jako jsme i my bratři a sestry, pokud toužíme plnit Boží vůli a dovolujeme nebeskému Otci, aby to byl On sám, kdo nás poučuje.

Ta zpráva o sokolovi mu nedávala žádný smysl, ale duchem věděl, že má pro odpověď. kterou u Otce hledal, že má velký význam. Proto mi zatelefonoval, zda by skrze mne nedostal odpověď. Když jsme spolu začali mluvit a vše mi vyprávěl, nedávalo mi to žádný smysl jako i jemu. Věděl jsem, že jej Otec učí naslouchat Jeho tichému hlasu. Proto jsem mu vysvětloval, že ne vždy rozumíme odpovědi hned, nebo že nemusí přijít odpověď okamžitě.

Vše jsem mu znázorňoval právě na tom, co sám zažívám ohledně této kapitoly, že musím počkat, až mi nebeský Otec dovolí článek zveřejnit, protože to mohu učinit až budu vědět, že mou nemoc vyléčil a nebudou se bolesti zad vracet. V tom, když jsem myšlenky dokončil, mne Otec vedl do Písma, ať vyhledám všechny verše, kde je o sokolovi zmínka. Jsou tři. První dva verše jsou v Mojžíšových knihách, ta třetí zmínka je v Jobovi 39:26:

Je to díky tvému porozumění, že se vznáší sokol, roztahuje křídla k jižnímu větru?“ .

Proč nebeský Otec klade Jobovi tuto otázku, aby se nad ní zamyslel? Vše si ukážeme za chvíli. Když jsem četl z Písma bratrovi tento verš, vedl mne duch k tomu, abych pokračoval dále, tím co následuje:

27) Anebo je to na tvé nařízení, že vzlétá vzhůru orel 28) a staví si hnízdo ve výšce, přebývá na skalním útesu a přenocuje na ostrohu skalního útesu a na nedostupném místě? 29) Odtamtud musí pátrat po potravě; jeho oči hledí do dálky. 30) A jeho mláďata srkají krev; a kde jsou zabití, tam je on.“ .

Měl jsem dále zkoumat nejprve verš se sokolem a jeho význam ohledně umístění. Čísla veršů a kapitol, jejich význam a zapsané myšlenky jsem měl zkoumat až v době psaní, protože vám mám bratři odhalit, co nebeský Otec myslel těmi verši a jak nyní můžeme vidět, vše se naplnilo.

39. kapitola – 3+9=12 Myšlenky se týkají Boží rodiny, jak nahoře v nebi, tak dole na zemi.
3×9=27; 2+7=9 také 2×7=14 a 1+4=5 Abychom se mohli stát součástí Boží rodiny, musíme se nejprve obrátit od své minulosti, protože číslo (6) je číslo nedokonalého člověka, který nemůže přijít k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu. Musíme být čistě umytí a zrozeni z ducha. To je ta číslovka (9). Máme jí tam 4x. To znamená, že to musí být velmi důsledné z naší strany, abychom toho dosáhli.

Číslo 4 je vždy o intenzitě! Že je to správně pochopeno, tak to zajišťuje ta (3). Výklad čísel si někde vytiskněte, nebo si jej opište z článku zde. Dále budu jen slovy podle významu interpretovat hluboký vzkaz pro nás, který číslováním kapitol a veršů nebeský Otec ukryl do Bible (Písma).

Nejprve však obrátím pozornost ke zprávě, kterou nebeský Otec předal bratrovi. Výklad:

Protože jsi se dotazoval na to, jak porozumět tomu, jaká je má vůle směrem k tobě samotnému, měl bys vědět, že porozumění obdržíš, až se naplní vše, co je ve verších Joba ukryto. Jsi pro mne živým kamenem, který opracovávám pro svou duchovní stavbu, třetí duchovní chrám. Aby jsi uspěl a dosáhl toho, dále mi věnuj svou plnou pozornost.

Proměň svou mysl a srdce, které ti je obřezáváno a jenž jsi pocítil fyzicky. Opusť své představy a plně mi důvěřuj a tak dosáhneš na to, pro co jsem Tě vyvolil, aby jsi se stal součástí mé duchovní rodiny (12). A to je Pravda (3). A děje se to právě v čase Konce (2+6=8), kdy se vše staré ukončuje a tvoří se nové (3+9+2+6=20) , protože toužím po tom, aby jsi byl součástí mé duchovní rodiny (2×6=12).

A protože součástí té zprávy o sokolovi byla i zpráva o pokladu, získáš poklad nevyčíslitelné hodnoty tím, že budeš součástí mé duchovní rodiny, protože Ti budu sám odpovídat a budu s Tebou komunikovat jako se svým skutečným synem, svým dítětem. A ten poklad je jako Jobovo požehnání a vše co jsi ztratil v tom čase Ti bude vráceno dvojnásobně.

Protože mi nebeský Otec ukázal, že to platí pro všechny, kdo činí to, co je námětem této části, tím je:

AGAPE – pozornost, odpuštění, pokání

máme z těchto myšlenek a slibu užitek všichni, kdo takto činí. A tím se dostáváme k tomu, proč jsem měl číst dále. V těch verších se nebeský Otec zabývá orlem. A měl jsem si uvědomit, čeho je sokol a orel symbolem. Proč? Protože ve zprávě bylo to, že jsou tam připravena čtyři vejce.

Duch mne dnes vedl k porozumění, co ta čtyři vejce znamenají. Bylo mi připomenuto vidění, které jsem již dříve předložil, kde mi bylo řečeno, že drak vysadil pět vajec a z nich se vylíhlo pět zmijí (pět dráčků) a ty zmije ovládly pět zemí. A těmi zeměmi byla Česká republika, Německo, Slovensko, Rakousko a Polsko. A v těch zemích zavládl korporátní fašismus a těch pět zemí intenzivně podporovalo Ukrajinu, aby Tubal bojoval s Mešechem.

Proroctví v Ezechielovi, proto byl bratr veden do Ezechiele, tak to říká, že v konečné části dnů se spojí Mešech s Tubalem. a stanou se tím, co je symbolem slovanské jednoty. Co to je? TÍM JE SOKOL. A ty čtyři vejce, která sokol nakladl, ty symbolizují opět čtyři země. Slovanské země. Českou republiku a Polsko, jenž historicky jejich území patří potomkům Tubala. Ten se rozkládal od Skandinávie dolů, kde dnes krom těch dvou zemí se nacházelo dnešní Německo a Rakousko.

A ty další dvě země jsou Rusko a Slovensko. A ty země patřily Mešechovi a ten se rozkládal od Moravy až k Vladivostoku a dolů přes Maďarsko až po dnešní Slovinsko a dnešní Balkán, krom Řecka.

Protože zpráva byla o sokolu stěhovavém byl jsem veden do tohoto textu:

A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ .

V duchovním ohledu král Severu v tom čase skutečně zaplavil mnoho zemí a prošel jejich středem. A stalo se to tak, že ti, kdo měli v srdci právo a spravedlnost, tak ti uvěřili jeho myšlenkám o spravedlivém ruském světě, který toužil král Severu vytvořit. To stěhování sokola je myšleno tím, že se musí při odstraňování korporátního fašismu a Velkého Babylonu na krátký čas nastěhovat do mnoha zemí a pak je opustí, až odstraní ty, které nebeský Otec hodlá učinit hnojem pro zemskou půdu.

Když se Satan dozvěděl v čase krále Sedekiáše skrze Ezechiele, co se stane v konečné části dnů, začal působit, aby sokol neměl křídla a nemohl je napřít směrem k větru z jihu a vzlétnout. Proto nebeský Otec během druhé světové války zajistil, aby to byl Mešech, jeho národy, které osvobodí Evropu a oblasti Tubala a zastaví se až v Berlíně a s králem Jihu si tu část Tubalovy země rozdělí. Tak vznikla NDR a Spolková republika Německo. Rakouskem také prošel, ale to bylo dáno jako neutrální území pro silný Asyrský dřívější vliv.

Proto Satan posílil ty z Asýrie, kdo utekli před Nebukadnecarem II., jeho babylonskou mocí, do Tubalovy dnešní německé a rakouské části země a ti vytvořili propojením s Tubalem takzvané germánské kmeny, aby nad Tubalem panoval Sas a následně Anglosas. Ale toto nedal Satan do svých historických knih, protože z dějin vytvořil HI-STORY (AHOJ PŘÍBĚH, který nesmí být pokažen Pravdou).

Podobně působil Satan na Mešekových územích, v dnešním Maďarsku a Rumunsku. Proto bylo zjištěno rozborem DNA v Maďarsku, že jen 10% Maďarů nemá nic společného se Slováky, ale jinak to jsou Slováci jako polena. Proto jsme mohli vidět Maďarský odpor proti EU a po podzimních volbách na Slovensku takový obrat a suverénní postoj.

A v ČR byl dosazen jako hlava ten, kdo stále svými výroky nabádal celou EU k tomu, aby všechno posílala co jen může vybuchnout a zabít, aby to posílala na Ukrajinu a Mešech to tam mohl zlikvidovat. A v tom čase se stalo viditelným toto:

Vždyť Gaza, ta se stane zanechanou; a z Aškalonu má být opuštěný úhor. Ašdod, ten vyženou v pravé poledne; a Ekron, ten bude vykořeněn.“ .

A bylo nám to dáno před oči, abychom pochopili co přichází. A jak to vše souviselo s orlem?

27) Anebo je to na tvé nařízení, že vzlétá vzhůru orel.“ .

Na čí nařízení vzlétl ten, jehož symbolem je orel? Obrátil jej samotný nebeský Otec (2+7=9) tím, že z něj udělal novodobého Asyřana, krále Jihu a bylo to dokonalé (2×7), aby v tom čase mohl být zbudován třetí duchovní chrám, jak jej popisuje Ezechiel. Proto nařídil Satan v tom čase svým sluhům, Chazarským potomkům, jejichž původ byl v Kaánanu (Khazar=Káanan), kteří zřídili jejich sionistický a ne židovský stát Izrael, aby učinili přípravu pro stavbu třetího, viditelného chrámu, jenž se stal modlou ctitelům Je-suse (Ježíše).

Vždyť Juda a Efraim ještě nebyli sesbíráni v tom čase, ale je to až nyní. Proč? Protože ač se jedná v mnohém případě o skutečné potomky Judy a Efraima, jenž zůstali rozptýleni mezi národy, ale je to duchovní Juda (nevěsta) a duchovní Efraim (rozvážné družičky). Takže není důležitý původ v těle ale v AGAPE, v pozornosti, odpuštění a v pokání, tedy věcech, které nám dovolují, abychom mohli s našim nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem, ve jménu Pána Jehošuy komunikovat a bylo nám dáno POROZUMĚNÍ.

A o tom právě uvažujeme. Nejprve tím, že si prakticky ukazujeme, co získáme, když budeme upínat svou POZORNOST k nebeskému Otci a Beránkovi. Když učiníme ve svém srdci to, že odpustíme všem i sami sobě a když v pokání budeme prosit nebeského Otce o ODPUŠTĚNÍ, protože jedině tak se staneme čistí před zraky našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Jedině tak budeme přijati za syny a dcery.

A co učinil orel na popud samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk, ač si Satan myslel že tím zmaří to, co nebeský Otec prorokoval?

28) a staví si hnízdo ve výšce, přebývá na skalním útesu a přenocuje na ostrohu skalního útesu a na nedostupném místě?“ .

Sám se vyvýšil ten orel před tváří celého lidstva (2+8=10) a učinil si své místo pobývání vysoko, na nepřípustných místech, jakoby na ostrohu skalního útesu, aby tam přebýval v nočním čase, protože to bylo v ČASE KONCE (2X8). Ten čas se proměnil v tmu. V úplnou duchovní tmu.

29) Odtamtud musí pátrat po potravě; jeho oči hledí do dálky.“ .

A když se tak ten orel vyvýšil a na svém území už spásl všechny zdroje, tak stále hledal potravu pro svůj nenasycený břich v dáli, v zemích, které si podmaňoval. Proto jsme mohli vidět od jeho vyvýšení se, od roku 1945 toto:

30) A jeho mláďata srkají krev; a kde jsou zabití, tam je on.“ .

Kolik rozpoutal ten orel válek, aby se jeho mláďata nasytila krví jeho obětí? Kde byla jeho ruka, tam byli zabití a jeho tajné služby, CIA, Mosad a MI6, ty byly vždy u toho. Tak jako byl v tom čase u zabitých na Ukrajině a v Gaze.

Co tedy musíme dělat bratři a sestry, aby nám bylo dáváno POROZUMĚNÍ?

A to, že tomu nikdo nevěnoval POZORNOST způsobilo, že se mnozí v tom Čase Konce připojili ke svým praotcům a stali se symbolickým hnojem na povrchu celé obydlené země. A kdy se to stalo?

Pohleďte, kvůli vám přísně napomínám zasetou setbu a po obličejích vám chci rozmetat hnůj, hnůj vašich svátků; a někdo vás k tomu vskutku odnese.“ .

Aby nás Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) zástupů, aby nás mohl uchopit za svou ruku, bylo potřeba mu to dovolit. Proto stále posílal mezi národy svou pšenici a stále k nim volal:

Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ .

Abychom tedy mohli s naším nebeským Otcem komunikovat, museli jsme učinit toto:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ .

Co Sefaniáš říká, že se stalo příčinou Otcova hněvu?:

A ty, kteří ustupují od následování Jehovy a kteří Jehovu nehledali a nedotazovali se ho.“ .

Raději vše nechali na svých náboženských vůdcích, na svých náboženských učitelích, protože se nenaučili dotazovat. Co jim chybělo? ODPUŠTĚNÍ. Nedokázali odpustit druhým, nedokázali odpustit sami sobě a tak živili náboženskou zášť. Nevěnovali pozornost tomuto Jehošuovu příkazu:

Jestliže tedy přinášíš svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech svůj dar tam před oltářem a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem a pak, až se vrátíš, obětuj svůj dar.“ .

Co je tím symbolickým oltářem? Tím je modlitba, dotaz a prosba o vedení. Musíme být aktivní a snažit se spory urovnat. Každý člověk na této zemi je obrazně bratrem a sestrou, protože máme za společného předka Adama a Evu. Proto je potřeba odpouštět skutečně všem a snažit se o dobré vztahy. Když zjistíme, že jsme svým jednáním způsobili škodu, je potřeba se omluvit.

Co k tomu říká Jakub?:
Bratři, přestaňte mluvit jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratrovi nebo soudí svého bratra, mluví proti zákonu a soudí zákon. A jestliže soudíš zákon, nejsi činitelem zákona, ale soudcem.„.
Když Pán Jehošua vyprávěl své podobenství o muži, kterému byl odpuštěn celý dluh, tak na konci podobenství říká:

S tím ho jeho pán, vyprovokovaný k zlobě, vydal žalářníkům, dokud nesplatí všechno, co dlužil. Stejně bude můj nebeský Otec jednat i s vámi, jestliže nebudete ze srdce odpouštět každý svému bratrovi.“ .

Pokud takto připravíme svá srdce bratři a sestry, vede nás tento stav k pokání. Začneme prosit nebeského Otce za odpuštění, protože i my jsme odpustili svým dlužníkům.

Teprve tehdy začne s námi nebeský Otec komunikovat a začne nám dávat POROZUMĚNÍ. Proč? Protože tehdy se stáváme Jeho skutečnými dětmi. Vždyť nám v tom dal vzor samotný Pán Jehošua. Nemůžeme nikoho dolomit a nikomu uhasit jeho doutnající knot. Což to nebylo o Beránkovi prorokováno, že takovým bude?:

Nalomený rákos nedolomí; a pohasínající lněný knot, ten nezhasí. V opravdovosti vynese právo.“ .

Když máme před očima tento vzor, je potřeba jej naplnit. Mnohým se stala jejich ukřivděnost kamenem klopýtání, protože nedokázali odpustit. Začali se stranit svých bratrů a svých sester. Proto nedosáhli na otevřenou komunikaci s naším nebeským Otcem a naším Beránkem.

I k Beránkovi musíme mít osobní vztah a ten bez komunikace mít nikdy nebudeme. Co jsme mohli vidět mezi náboženskými domy? Všichni se holedbali tím, jak komunikují s Je-susem. Nepochopili, protože se nebyli schopni nebeského Otce dotázat, s kým že se to baví. Že to není Beránek Boží, Pán Jehošua Kristus. Pro Satana nebylo těžké je podvést svým vlastním výrokem JESUS (Ježíš). Proč? Protože je Pán Jehošua nemohl znát, když je k němu sám nebeský Otec nepřivedl:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ .

Venkovní hradby Velkého Babylonu, náboženská organizace Svědkové Jehovovi, tak ti sice znali Otce, ale z Pána Jehošuy si udělali jen nějakou pokladničku na svá přání. Bylo jim zakázáno lidmi, jejich zlým otrokem, kterého si dali před oči jako modlu, které se klaněli a tak ostatní domy Velkého Babylonu na ně pokřikovaly, že nemohou být tím skutečným Božím domem, protože Krista brali za samozřejmost. A měli pravdu.

Ale nebyl rozdíl mezi těmito náboženskými domy. Všichni podlehli falešným naukám a falešným učitelům. Nestačí si myslet, že když něco známe z Písma a sami sebe prohlásíme za následovníky, svědky, Boha a Syna, že se na to náš nebeský Otec takto dívá. Vždyť to je jako bychom říkali:

„Teď nám musíš Otče i ty Beránku sloužit, protože se k vám hlásíme. A měli byste se z toho radovat.“ .

Vždyť to je vzpurnost a hrubá neúcta, aby si hlína diktovala podmínky samotnému Hrnčíři. Proto nám bylo řečeno:

Kde je totiž tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ .

Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu dobré věci, zatímco ničemný člověk ze svého ničemného pokladu vynáší ničemné věci.“ .

Jejich poklad byl u lidí, proto chtěli svou chválu od lidí, ale nepodařilo se jim přiblížit se k nebeskému Otci, aby se také On jim sám přiblížil a sám je i vyučil.

Pokud prozkoumáme Sefaniáše, tak přesně toto POROZUMĚNÍ získáme. Stalo se, že když jsme s mou ženou Šárkou, s naší sestrou stále přemýšleli nad tím, proč nebeský Otec nechtěl, aby byl úvod samostatně zveřejněn, že ji v noci z 16.3. na 17.3.2024 stále vedl k tomu, že až vstane, že má nahlédnout do Sefaniáše 4:3 a že nesmí na to zapomenout. Že tam se nachází porozumění, které nám celou dobu unikalo.

Zkuste sami toto učinit. Přesto to tam skutečně je. A když hledala v Písmu, stále neporozuměla. Až naším společným rozhovorem jí bylo dáno toto:

Jsou tři věci potřebné k tomu, aby s námi nebeský Otec mohl komunikovat a jsou čtyři, které způsobí, že budeme žít v AGAPE. Pozornost, odpuštění a pokání, které nám zajistí POROZUMĚNÍ, tedy komunikaci s naším nebeským Otcem a s naším Beránkem.“ .

A ptáte se proč nebeský Otec mluví o svátcích. Protože to bylo sepsáno v den, kdy byl už po páté zvolen do čela Mešecha Vladimír Vladimírovič Putin, jako představitel krále Severu a sokola, kterému scházelo jedno křídlo. A byl to den, kdy Anglosasové slavili svůj oblíbený svátek takzvaného svatého Patrika.

Kéž je nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), náš Bože, posvěceno Tvé svaté jméno. Kéž je s Tebou veleben náš Král, Pán Jehošua Pomazaný Tvým duchem Otče. Kéž máme Váš pokoj a kéž máme ducha moudrosti díky tomu, že stále k vám obracíme svou pozornost, odpouštíme našim dlužníkům a činíme pokání ze svých mrtvých skutků, abychom mohli s Vámi komunikovat, byť zatím jen tichým hlasem myšlenek. Děkujeme Ti Otče i Pane Jehošuo za vše. Ať se tak prosím Otče stane v Beránkově svatém jménu, pokud jsme nalezli ve Vašich očích přízeň. Amen a amen

A CO TY MEŠECHU A TUBALE? VY SE NEPOTŘEBUJETE DOTAZOVAT SVÉHO STVOŘITELE?

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi

3 thoughts on “Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Spravedlnost, Mírnost, Boží soudcovská rozhodnutí“ . (část dvanáctá – úvod)

  1. Dobry den,
    chtela bych se zeptat, zda byste nekdy opet napsal prispevek do podrubrik “Akce Golgota” ci “Symbolika”. Dekuji mnohokrat.

  2. Ne, stránky mají člověka přivést k nebeskému Otci. Operace Golgota Vám ukazuje směr, proč to potřebujeme.

Comments are closed.