Je to biblické? Ano, je to biblické. (Čtyři spoutané větry) Moudrost ze shora se pozná takto:

Spread the love

Dnes mne rozesmál jeden výrok vysloužilého britského generála Richarda Barronse. Než si jej odcitujeme, musíme správně pochopit, co bylo ukázáno proroku Zecharjášovi:

„Potom jsem opět pozvedl oči a viděl; a pohleďme, mezi dvěma horami vyjížděly čtyři dvoukolé vozy, a ty hory byly měděné hory. U prvního dvoukolého vozu byli koně ryšaví; a u druhého dvoukolého vozu koně černí. A u třetího dvoukolého vozu byli koně bílí; a u čtvrtého dvoukolého vozu koně grošovaní, strakatí. A odpověděl jsem a řekl andělovi, který se mnou mluvil: Co jsou tihle, můj pane? Anděl tedy odpověděl a řekl mi: To jsou čtyři duchové nebes, kteří vycházejí potom, co zaujali postavení před Pánem celé země.  A pokud jde o ten, u něhož jsou černí koně, ti vycházejí do severní země; a bílí, ti vyjdou do zámoří; a grošovaní, ti vyjdou do jižní země.  A strakatí, ti vyjdou a budou stále hledat, kam jít, aby procházeli zemi. Potom řekl: Jděte, procházejte zemi. A začali procházet zemi.“ (Zechariáš 6:1-7)

Kdo jsou ti duchové? Jsou to bytosti, nebo se jedná o symboliku, nebo nesprávné porozumění, nesprávný překlad? Podívejme se, jak pátý verš překládá ruský překlad:

„Ангел ответил мне: «Это едут четыре небесных ветра: они были на совете у Владыки всей земли.“

Anděl mi odpověděl: „To jedou čtyři nebeské větry: Oni jsou ve shodě s Pánem celé země.“

Toto je správný a přesný překlad pátého verše. Kdo je Pán celé země?

„A tehdy uvidí Syna člověka, jak přichází v oblacích s velkou mocí a slávou.  A potom vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř větrů, od nejzazšího konce země až do nejzazšího konce nebe.“ (Marek 13:26,27)

Pánem země je samotný Jehošua Kristus. Proč použili překladatelé místo slova vítr, slovo duchové? Protože obě slova mají v hebrejštině stejný základ.

H7307רוּח výslovnost: rûach

Doslovně je to dech. Při mluvení musíme použít dechu, abychom vyslovili slovo, myšlenku. Pokud takto hebrejskému slovu ruach rozumíme, pak chápeme, že symbolické čtyři nebeské větry znamenají něco, co je inspirací pro konkrétní zeměpisné oblasti. Víme, že bílý duch, bílý vítr, bílé myšlenky, bílí koně se usazují v zámoří, ty černí koně, jejich myšlenky, se usazují na severu, v severní zemi, v zemi krále Severu. Abychom porozuměli správně, říká posel (anděl) dále toto:

„A zvolal na mne a mluvil ke mně a řekl: Podívej se, ti, kteří vycházejí do severní země, ti způsobili, aby v severní zemi spočinul Jehovův duch.“ (Zechariáš 6:8)

Číslo kapitoly je číslo člověka. Číslo verše je číslovka patřící Osmému králi. Ten je zároveň králem Severu a tím je dnešní Rusko. Jaké myšlenky jsou tomu králi Severu dávány? Boží myšlenky. Takže naplňuje vůli Toho, kdo nás Stvořil. V krocích krále Severu tedy musíme vidět obrovskou moudrost. Hlavním představitelem krále Severu je Vladimír Vladimírovič Putin. Ten obdržel dar, díky Otcově duchu, aby rozuměl všem dvojznačným řečem a tak může klamat své politické protivníky, aby jej podceňovali a aby se v jeho krocích jakoby zobrazovala lež, ač on sám mluví pravdu a říká ji přímou řečí. Kde to čteme?

„A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu. A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ (Daniel 8:25)

Osmá kapitola = Osmý král. 2+5=7 dokonalost = Otcův duch (vítr, dech, myšlenky)…

Kdo si myslí, že byli podvedeni? Chabad Lubavitch. Ti mu pomohli k moci. Mysleli si, že je v jejich rukou, jejich loutka, nástroj proti domu Sion. Celá speciální vojenská operace, kterou vidíme na Ukrajině, byla naplánována skrze tři muže. Putina, Gerasimova a Šojgu. Tito tři muži se spolu setkali na jaře 2021, kde obdrželi tuto zprávu:

„Toto je slovo, které ke mně přišlo skrze vidění a které se týká Tebe, králi Putine. Buď silný a rozhodný, protože jsi byl pomazán za mocného krále. Jednej rychle, protože Tvoji nepřátelé byli vydáni do Tvé ruky. Jak o Tobě řekl Daniel ve starověkém Babylóně, vyjdeš ve velkém vzteku, abys vyhubil mocné, a abys prošel, zaplavil a mnohé oddal zničení.

Byla pro Tebe znovu vysušena řeka, tentokrát jiná Eufrat, na které sedí „Velký Babylón“, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. (Zjevení 16:12, 17:15)

Vždyť jsi již rozmístil své palácové stany mezi velkým mořem (Středozemní moře) a horou okrasy (Jeruzalémem). Není snad Egypt ve tvé moci a Lybijci a Etiopové nejsou na tvé straně? Kdo jiný než ty panuje nad skrytými poklady země (surovinami), po kterých touží Egypt (svět), aby je vyrval ze tvé ruky? (Daniel 11:41-43)

Cožpak se nestrkáš s králem Jihu již pět let ode dne židovského svátku Sukot (28.9.2015), kdy jsi obdržel zprávy o jeho ničemnostech? V tom všem s Tebou byla Jehovova ruka, protože jsi byl pomazán za krále, aby vykonal svůj soud nad těmi, kteří svými kroky úplně zkazili celou obydlenou zemi. A toto je vidění, které mi dal nebeský Bůh Jehova devátého dne, dvanáctého měsíce, roku 2020.

Nad ránem, těsně před časem mého vstávání, jsem uviděl nad svým lůžkem střechu udělanou z větví – dům, kterému říkáme chýše (Sukot).

Ve střeše byl otvor a já pozoroval na tmavém nebi záři, která se přibližovala. Ihned jsem si uvědomil, když jsem začal rozpoznávat v záři zřetelné obrysy vozu, že je to vůz, o kterém psal prorok Ezekiel a na kterém viděl všemohoucího Boha Jehovu.

Ze zadní části vozu se oddělil muž a skočil na zem. Jeho vzezření byla podoba vojáka z dávných dob a měl dlouhé kopí. Ihned se rozběhl za svým cílem. Běžel a ani na okamžik nepolevoval v běhu. Žasl jsem nad jeho vzezřením a během. Můj úžas byl tak ohromný, že jsem otevíral ústa v údivu, nad pohybem, kterým zdolával vzdálenost a překážky. Před ním se ukázal kopec, na který začal vystupovat stále stejnou rychlostí a ani na okamžik nepolevoval a nedopřál si odpočinku. Na vrcholu se k němu přidalo velké množství vojáků, stejně oblečených a vyzbrojených, aby je podnítil k odvážnému kroku. Obklopili skupinu na kopci a ukončili tak jednou provždy epochu tím, že probodli jejich představitele.

Ihned poté, jsem uslyšel slavností tón v ruštině s dialektem jakoby severním a rozuměl jsem a zapamatoval z celé obsáhlé věty, první dvě slova „SLOVO BOŽÍ“ a poslední dvě slova „SPRAVEDLIVÝ ŽÍT“.

Během vidění, jsem prosil Svrchovaného Pána Jehovu o opakování místa, kdy se srocují vojáci kolem toho vyslaného z nebe a také kvůli přesnému znění slov, ale nebylo mi to dáno. Místo toho jsem procitl z vidění a stále žasl.

Celý den jsem byl znepokojený utajeným viděním. Ptal jsem se, co to bylo za oblečení toho vojáka a kdo dnes nosí taková kopí? Pak jsem nalezl podobnost se Švýcarskou gardou. Proč tak má jednat právě garda, která je určená k ochraně údajně nejsvětějších míst? Neříkají to snad jejich proroci (třetí Fatimské), kteří hovoří právě o nich, že vykonají rozsudek? Nezačnou nakonec jednat jako Jehu a jeho lidé, aby odstranili novodobou Jezábel spolu s ničemností z míst, která se nazývají Boží? Cožpak nejsou právě oni rozhořčeni z oplzlých nabídek ze strany kardinálů, když o tom veřejně svědčí? Nemají už dost poslední vzpoury proti živému Bohu, rozhodnutím Papeže posvětit otřesné homosexuální sňatky? Množství ničemností je tolik, že rozhodně odstraní Jezábel ze světové scény a ukončili tak 1700 let trvání odpadlé ničemné krvelačné prostitutky, která měla ambice stát se nevěstou Kristovou. Místo toho zkazila zemi svojí zkažeností. V nebesích, z jejího konce, zavládne skutečná radost. (Zjevení 17,18 kapitola) 

Ten voják, jenž se nezastavuje, jsi ty králi, aby ses ujal moci a abys zničil všechny Satanovy synagogy, protože nebeský Bůh, Jehova vojsk, vylil svou misku hněvu na Satanův trůn, ano na trůn zvířete krále Jihu. Neušetříš nikoho, kdo je zapojen do obětování dětí, do výroby adrenochromu a důsledně zničíš vše, co je spojeno se Satanovou synagogou, která je také součástí Velkého Babylonu. (Zjevení 16:10; 17:16,17; 18:1,2)

Ujmeš se své moci králi a zasvětíš zničení všechny, kdo se v skrytu snaží zničit nejenom tvou zemi. Jejich skrytou moc, ve skutečnosti obdrželi od samotného Satana, aby vyhladili Boží ostatek a 90% lidí země, skrze agendy s názvy Covid. Svojí rozhodností osvobodíš jejich vazalské země a podnítíš je k budoucí prorokované jednotě lidstva v zájmu míru a bezpečí.

Stvořitel nebe a Země, Jehova vojsk je s Tebou a znejistí Tvé nepřátele, takže padnou ostřím meče. Nehleď na počet tvých vojsk, protože je dostaneš do své ruky a budou Ti vydáni.

Soud a trest nad Spojenými Státy, je již vykonáván a dvourohá šelma (Anglo-Americká), za krátko úplně zanikne jako světová dvojvelmoc. Skrytá Satanova moc nad Kabalou, která ovládala svět, je také zlomena. Král Trump pro Tebe připravil cestu. Nebyl to samotný Jehova, Bůh Izraele, kdo svůj soud nad Babylonem uskutečnil skrze Kýra II.? Ač jej sám neznal, povolal jej před jeho narozením jménem, a také mu odhalil způsob, jak zničí Babylón, jak je zapsáno v knize proroka Izaiáše.

I Ty jsi byl povolán předem a byla s tebou po celou dobu Jehovova ruka. Naplň tedy vůli Stvořitele nebe a Země, ke které jsi byl určen. Buď odvážný a silný, protože právě k tak ohromné věci, jsi právě povolán.

Ve jménu Jehovy vojsk, Ti je zaslán tento dopis. Ať se stane vůle našeho Boha, skrze Mesiáše a pro jeho svaté jméno.“

Dva roky byla před tímto světem skryta tato zpráva a teprve dnes je mi dovoleno ji zveřejnit, aby svět porozuměl, že je to biblické. To vidění, které jsem neobdržel já, ale bratr, „to vidění je na ustanovený čas a nepoví lež, i kdyby jsi si myslel, že se opozdilo, stále jej očekávej, protože rychle supí ke svému konci. NEOPOZDÍ SE!!!“

Bratr, který obdržel vidění, na něm klopýtl. Zpochybnil ve svém srdci, co mu bylo sděleno, proto jej nemohl předat a musel to učinit někdo jiný. Proč klopýtl a nedokázal rozlišit, kdy mu dává porozumění nebeský Otec a kdy jsou jeho sny od toho ničemného!? Začal krást srdce bratrů a sester, a tak si na sebe přivodil pohanu. Do dnešního dne bylo jen pět mužů, kteří o obsahu dopisu vědělo, spolu s těmi třemi, kterým toto bylo předáno, co obdrželi tuto zprávu. Proto ti tři, pod vedením Otcova ducha připravili speciální vojenskou operaci na odstranění fašismu, jedné ze sedmi hlav divokého zvířete ze Zjevení 13:1.

Mohlo vše proběhnout okamžitě? Ne, musela být učiněna příprava a takové kroky, aby se ten duch, který je v zámoří mohl projevit. JEHO JEDINOU MYŠLENKOU JE ZNIČIT KRÁLE SEVERU. Proto pro ně připravil Gog, ze země Magog (Velké Británie) škodlivý plán, aby Mešek a Tubal ve svůj čas zavraždili olivovníky. Kde je Mešekova planina? Je vedle Moskvy. Jak by byla nazvána Moskva v hebrejštině. MSK = MoSKva = MeŠeK .

Tento vítr, dech, myšlenky, jenž stojí proti králi Severu, jsou spoutány jakoby anděly, kteří na ně dohlíží. Jejich uvolnění, aby zapůsobily ty větry plnou silou, nemohou být uvolněny dříve, dokud nebude na svém čele zapečetěn poslední z těch, kdo patří mezi 144 tisíc. Toto zapečetění se dokončuje právě v tomto čase. Musí být na poslední hodinu přivedeni ti, kdo nemohli pracovat na Pánově vinici. Proto je Otcův duch vylit nejprve na ty, jenž jsou zapečeťováni, protože je to první olivovník a teprve pak na ten druhý. Měřícím rákosem pro vstup do chrámu je úcta k jménu nebeského Otce, JeHoVaH Boha a úcta ke jménu Jehošua. Kdo ji nemá, je vpuštěn jen na nádvoří chrámu, kde jej pošlapává tím, že se tomuto měřícímu rákosu vysmívá a zpochybňuje.

Proto bylo v těchto dnech vydáno několik článků o správné výslovnosti. O tom, že aminokyseliny, základní stavební kameny, vytváří Otcův podpis JHVH v samotné lidské DNA na 500 místech. Kdo se radoval? Posměváčci? Ti, kteří nemají v úctě Otcovo jméno? Ne, pouze ti, kdo jsou součástí chrámu. Z toho můžeme vidět, že těch 42 měsíců končí.

Poskvrněný bratr, ten ať činí pokání, aby se jeho srdce vrátilo k Otci v Jehošuově jménu. Ať opustí své poskvrnění cizoložnou ženou, jenž do jeho mysli vložila kvas, a by nepadl v tomto čase šesté trubky. Patří k druhému olivovníku, ne k tomu, jenž rozumí NOVÉ PÍSNI, kterou se může naučit jen těch 144 tisíc. Nejsi nevěsta bratře, jsi jen přítel nevěsty a ženicha. Proto ti bylo ukázáno, že v čase věku tvého 890 letého života klopýtneš, protože budeš mít v sobě věčný život a ne nesmrtelnost, která je dědičným podílem manželky Krista.

Co mne tedy tak rozesmálo? Je to tento výrok:

„Pokud by se Spojené království pustilo do ozbrojeného konfliktu s Ruskem na pevné zemi, vydrželo by vzdorovat jediný den. Pak by mu došly náboje.“ – britský generál ve výslužbě Richard Barrons

Speciální vojenská operace měla odzbrojit krále Jihu, který si myslel, že opět cizíma rukama povede válku s Ruskem. Celý článek nalezneme zde. V srpnu 2022 jsem obdržel vidění, které zveřejním ihned po dokončení speciální vojenské operace. Tímto viděním mi bylo ukázáno a odhaleno, proč se vše jakoby stále zpožďuje.

Co tedy znamená uvolnění těch čtyř duchů, větrů? Že v ten čas je vylit Otcův duch, aby ti, jenž nechtěli přijít na Beránkovu svatbu, aby pochopili, proč jsou připojeni k praotcům, aby usnuli ve smrti do svého vzkříšení, kde budou souzeni ze svých skutků na konci 1000 letého panství Pána Jehošuy Krista. Vítr se objevuje před a spolu s bouřkou, a protože jsou čtyři, je to popis velké intenzity, se kterou ta bouře přichází.

Chvalme nebeského Otce, JeHoVaH Boha, jenž poslal své větry do čtyř koutů země (planety), aby v severní zemi spočinul Jeho duch, Jeho porozumění, Jeho vítr. Aby mohli být odstraněni ti, kdo byli pozváni na Beránkovu svatbu, ale odmítli toto pozvání tím, že se sami nenechali poučit. A to vše čiňme skrze prostředek naší ZÁCHRANY, Pána Jehošuu Krista. Stejným postupem se dotazujme, zda je toto oznámení pravdivé, aby svět poznal, že je vše biblické. Jsem jen člověk.

Svatý, svatý, svatý je JeHoVaH (Jehovo) vojsk, Ty, jenž jsi Nejvyšší nad celou obydlenou zemí. V Tebe vkládáme svou důvěru. Tvé jméno, jenž je pro nás svaté, vzýváme, abychom bezpečně vyvázli z ohnivé pece, do které byl svět v této šesté trubce přiveden. Pamatuj prosím Otče, že jsme jen tělo, tráva, která rychle usychá. Ať nás ten spalující žár války nesežehne. Nepřipodobňuj nás k těm, jenž plivou na Tvé svaté jméno. Dovol i jim poznat, proč by neměli takto jednat. Ať se děje Tvá svatá vůle, ne ta naše. Ať se Agape stane pro nás skutečným poutem jednoty. Dej nám porozumět šlépějím Svého Syna, který za nás, nehodnotné, položil svůj život, aby naše duchovní lampy nevyhasly. Kéž se tak stane v tvém jménu Pane Jehošuo, pokud nalezneme ve Vašich očích přízeň. Amen a Amen.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi