Měsíc: Srpen 2021

Znáte někoho, kdo by sám od sebe jedl tuhu? Krmil vás někdo někdy tuhou a přitom vám říkal, jak je to zdravé? Pokud ne, pak by Vás měl tento článek velmi zajímat. Proč? Protože se něco změnilo a Vy sami přemýšlejte selským rozumem, zda to není ke škodě člověka.

Mnozí z Vás už slyšeli o GRAFENU, látce, která se nachází v těch zázračných přípravcích proti COKOLIV 19. Zkusme se na tuto látku podívat trochu jinak, než o ni mluví….

Do you know anyone who would eat graphite on their own? Has anyone ever fed you graphite and told you how healthy it is? If not, then you should be very interested in this article. Why? Because something has changed and you yourself think in common sense whether it is not to the detriment of man.

Many of you have heard of GRAPHENE, a substance found in those miraculous preparations against ANY 19. Let’s try to look at this substance a little differently than the scientific….

What is FAITH and what is RELIGION? An important question for the END TIME. Without its proper understanding, man will always be under the strong influence of other people, but less the CREATOR of heaven and earth. Only religiously immaculate, faithful followers of Christ receive the full attention of the Creator and initiation into the spiritual depths.

Why this very thought, and why am I being led by the Spirit to speak about it? In one day, two things happened, each very important to this consideration. He….

Co je to VÍRA a co je to NÁBOŽENSTVÍ? Důležitá otázka pro ČAS KONCE. Bez jejího správného pochopení bude vždy člověk pod silným vlivem jiných lidí, ale méně STVOŘITELE nebe a Země. Jen nábožensky neposkvrnění, věrní následovníci Krista získávají plnou pozornost Stvořitele a zasvěcení do duchovních hlubin.

Proč právě toto zamyšlení a proč jsem veden Duchem k tomu, abych o tom mluvil?. Během jediného dne se staly dvě věci, každá byla velmi důležitá, pro tuto úvahu. Ten….