Znamení Syna člověka na nebi. Duchovní lidé zkoumají duchovní věci duchovně. Tělesní tělesně. Jak se to pozná?

Spread the love

Už několik dní jsem konfrontován s názory těch, kdo se snaží porozumět vyjádřením, které čteme u Matouše ve 24. kapitole. Jak v posledních článcích zdůrazňuji, sledujme celý kontext Písma, jinak budeme očekávat něco, co nemusí nastat tak, jak to očekáváme. Jsem tedy veden Svatým Duchem, abych to vysvětlil právě tímto duchovním pohledem. Zda je to moudrost ze shora, kterou dává nebeský Otec, protože Jeho „myšlenky jsou vyšší než naše myšlenky“, musíme se Jej sami dotazovat v Jehošuově jménu, aby se tu nevytvářely sekty, které jdou za myšlenkami lidí.

Abychom správně pochopili 24. kapitolu Matouše, musíme najít tu hlavní myšlenku, o které mluví Jehošua. Je to kapitola, která nás varuje před mnoha věcmi. Pokud je zkoumáme tělesnou optikou, stále nám připadá, že intenzita, se kterou je varování předkládáno, se nenaplňuje. Dlouho jsem sám nerozuměl, jak přesně Pán Jehošua myslel tento výrok:

„Jako totiž blesk svým šlehnutím zazáří od jedné končiny pod nebem po druhou končinu pod nebem, tak bude Syn člověka. 25 Avšak nejprve musí podstoupit mnoho utrpení a být zavržen touto generací.  26 Ostatně, právě jak se to dělo v Noemových dnech, tak to také bude ve dnech Syna člověka:  27 Jedli, pili, muži se ženili, ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a přišla potopa a všechny je zahubila. 28 Podobně, právě jak se to dělo v Lotových dnech: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavěli. 29 Ale v den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, oheň a síra pršely z nebe a všechny je zahubily. 30 Stejně to bude v ten den, kdy se má zjevit Syn člověka.“ (Lukáš 17:24-30)

Úmyslně začínám citátem z Lukáše a chci na něm opět demonstrovat další klíč, jak porozumět určitým myšlenkám. Kontext musí v sobě zrcadlit to, co máme pochopit a už jsem vysvětloval, že samotná čísla kapitol a veršů nám v tom mohou velmi pomoci. Jen musíme vědět, jak se dívat. Věřím, že budete žasnout, stejně jako já žasnu, když mi je toto odhalováno. BIBLICKÝ KÓD JE PROSTĚ VŠUDE.

1 a 7=1×7 Je to dokonalý plán, který je ukrytý v těchto myšlenkách. Vzpomeň si na stejné výroky ve 24. kapitole Matouše, které souvisí s hlavní myšlenkou, kterou nacházíme ve 30. verši. Co nám nebeský Otec i Pán Jehošua na jiných místech zdůrazňují?

„MAJÍ OČI, NEVIDÍ, MAJÍ UŠI, NESLYŠÍ!“

Jinde zase prorok říká:

„Podívejte se mezi národy a přihlížejte a v ohromení zírejte jeden na druhého. Buďte ohromeni; vždyť ve vašich dnech se koná činnost, čemuž nebudete věřit, ačkoli se o tom vypráví.“ (Habakuk 1:5)

Ano, mluví se o tom. Ta činnost je vykonávána, ale mnozí jí nevěří, ač se jim děje přímo před očima. Proč? Jsou tělesní. Vytváří spory a proto je těžké k nim promlouvat s Kristovou myslí, jak to vysvětluje apoštol Pavel v 1. dopise do Korintu, na konci druhé a na počátku třetí kapitoly – viz překlady; Miloše Pavlíka anebo PNS 1991. Pokud by se dívali duchovníma očima, pak by je mnohem víc zajímaly duchovní myšlenky, než vzájemná soupeření a kdo má lepší dres…

Pán Jehošua utajil porozumění na jeho příchod před těmi, kdo zkoumají tělesně, ač se vše dá pochopit z toho, co nacházíme v symbolice, která je použita v Písmu. Hlavní myšlenkou toho, co Jehošua vypráví v Matoušovi 24. kapitole je to, že jen Otcem vyvolení uvidí správně. Co mají vidět?

„A tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou.“ (Matouš 24:30)

2×4 a x 3+0=24 Je to nejdůležitější myšlenka pro to, co uvidíme. Bez moudrosti ze shora ji nelze pochopit, proto musí být čtenář ochoten se nechat nebeským Otcem poučovat. Kdo toto nepochopí, neuvidí správně. Proč? Protože 2×12 = potvrzení pravdivosti Otcovy úplnosti jeho věcí. Ty jsou duchovní a ne tělesné.

Kdy si tělesní lidé uvědomí, že to přišlo? Až nastane konec, podobně jako za dnů Noema a Lota. Do té doby budou mnozí žít svým běžným způsobem života. Pokud čteme pozorně, tak si všimneme, že Pán Jehošua hovoří o nebi, něčem duchovním, ale také o nebeských oblacích.

Pokud se podíváme na skutečné nebe a tam jsou všude mraky, nemůžeme vidět, co se odehrává nad nimi. To je důležité pro správné pochopení. Tím je nám řečeno, že když budeme pozorovat to, co máme skutečně pozorovat, budou do všeho zapojení samotní andělé, kteří na to dohlíží, aby vše dospělo tam, kam má. Jízdním řádem Kristova příchodu jsou verše 3-14 z 24. kapitoly Matouše. Proč? Opět je v tom číselná pečeť.

24=2×12. 3 je potvrzení pravdivosti a úplnosti. 14=2×7, což je potvrzení dokonalosti jako takové. Ano, je to dokonalý plán. Kde nacházíme cíl tohoto plánu? V 7. a 14. kapitole Zjevení, kde důraz je kladen na sedmou kapitolu, protože v ní je zmíněn i VELKÝ ZÁSTUP, který vychází z Velkého soužení.

Kdy musí na vše andělé dohlížet, aby to bylo přísně selektivní a mohl se naplnit tento slib?

„V těch dnech přišel Jan Křtitel, kázal v judejské pustině a říkal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království. To je vlastně ten, o němž se mluví prostřednictvím proroka Izajáše těmito slovy: Naslouchejte, někdo volá v pustině: Připravte Jehovovu cestu! Napřimte jeho silnice. Právě tento Jan však měl oblečení z velbloudí srsti a kožený pás kolem beder; jeho potravou také byly kobylky a divoký med. Potom k němu vycházel Jeruzalém a celá Judea a celá krajina kolem Jordánu, a když lidé otevřeně vyznávali své hříchy, byli jím křtěni v řece Jordánu.  Když zahlédl mnohé z farizeů a saduceů, jak přicházejí ke křtu, řekl jim: Vy potomstvo zmijí, kdo vám naznačil, abyste uprchli před přicházející zlobou? Neste tedy ovoce, které přísluší pokání; a neopovažujte se říkat si: Máme za otce Abrahama. Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Sekera již leží u kořene stromů; každý strom tedy, který nenese znamenité ovoce, má být poražen a hozen do ohně. Já, já vás křtím vodou kvůli vašemu pokání; ale tomu, kdo přichází po mně a je silnější než já, nejsem hoden zout sandály. Ten vás bude křtít svatým duchem a ohněm. 12 Má v ruce lopatu k převívání a úplně vyčistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do zásobárny, ale plevy spálí ohněm, který nemůže být uhašen.“ (Matouš 3:1-12)

Nepřišel Jan Křtitel proto, aby připravil Panu Jehošuovi cestu? Proč je tedy ve 12. verši myšlenka o ohni, který nemůže být uhašen? Vše je opět spojeno s úplností, aby mohlo být dosaženo potřebného cíle. Abychom i my cíle dosáhli, musíme poslechnout nejprve samotného Jana Křtitele. Vše je o pokání. O pokoření se. Jedině tak se pro nás stane každý Kristův výrok pravdivý a dokonalou cestou, kterou máme jít. Pokud tedy poslechneme jej samotného, zjistíme, že on sám nás nemůže přijmout. Musíme dovolit nejprve, aby nás vyučil sám nebeský Otec a tak přivedl ke Kristu. Srovnejme s Janem 6:44,45 a Jeremiášem 31:34.

Pokud to neuděláme, tak ztratíme svou první Lásku k Otci a přijdeme o ni, a už jej nebudeme následovat…

„Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. 66 Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:65,66)

Jan 6:66, nepřipomíná nám to něco? 6.6.6.. Když se řekne mnozí, je to většina. Odmítnutí nechat se vyučit samotným nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem, způsobuje duchovní slepotu. Vede k hádkám, které ničí Agape a hlavně takový člověk odchází k věcem za sebou. A kde to čteme, jaké věci to jsou? V Matouši 22:1-7.

22. kapitola Zjevení vysvětluje cíl, Matouš 3:1-12, čeho se Boží člověk musí držet, aby dosáhl na verše 1-7 této kapitoly. Pořád si myslíme, že to číslování nemá svou logiku, aby nám to pomohlo pochopit hloubku zkoumaného? Vidíme, podle jakých klíčů se máme brodit Písmem sem a tam?

Kde čteme o tom, že bude válka, při které zemře 1/3 lidí? Ve Zjevení 9:13-21. Takže zde nám devítka říká, abychom čísla veršů otočili, protože 13 je nejvyšší číslo Ďábla v jeho „dokonalých“ plánech, kdyby mu nebylo bráněno, protože on nechce, abychom došli do kapitoly 21. knihy Zjevení. Takže jak to číselné sdělení můžeme číst? 6 je o člověku, jednotlivci, tedy přísně selektivní plán. 21 obráceně 12 souvisí to s Boží úplným plánem věcí. 13 obráceně 3×1. Otcův plán je pravdivý. Jak si plevel maluje terč na svá čela? Tím, že opouští svou první Lásku. Proto na vše musí dohlížet andělé, kteří každého bojujícího vojáka v této bitvě povedou k tomu, aby přesně zasáhl cíl.

Satan chce tento konflikt dohnat do jaderného Armageddonu. Proč? Protože se tak chce zbavit těch, kdo jsou zapečetěni, aby je jaderné výbuchy vypařily a tak nemohlo dojít k naplnění 11. kapitoly Zjevení o vzkříšení olivovníků. Takže musí zasáhnout andělé, a proto Jan vidí těch 200 milionů válečníků, tak jak je vidí. My anděly neuvidíme, jen tři politické zájmy, kvůli kterým se válka vede. Rusko, Čína a USA+VB.

Nebo také

Golgota, Chabad, Kabala

Vypráví se o tom a ač je to vidět, ale nevěří se tomu? Když Kristus mluví o Slunci a Měsíci, mluví o tělesných objektech? Tělesný člověk věří, že takto to musí vidět na nebi, tom fyzickém. Duchovní člověk to vidí na duchovním politickém nebi. A zde je to porozumění pro znamení Syna člověka, které se musí objevit na nebi. Ne fyzickém, ale na nebi politickém. Právě jsem obdržel zprávu od jednoho přítele. Zkopíruji ji:

„Zkopírování středa 8.2.2023: V záplave tolkých zlých správ z domova, ktoré nás zahlcujú a znechucujú, vám poviem aj niečo, čo vačšinu z vás určite poteší a mnohých nadchne, tak ako aj mna. USA v tieto dni a tieto chvíle dostáva od Ruska šach mat. Ale opíšem to postupne, budem sa snažit chronologicky. Peking oficiálne potvrdil pripravenost číny postavit sa aj vojensky na stranu Ruska. Najvačšia armáda na svete, ktorá má pre nás, ale aj západ doteraz poriadne nespoznanú, ale bezpochyby velmi vyspelú a účinnú vojenskú techniku aj s hypersonickými zbranami sa oficiálne vzoprela USA a pridáva sa k Rusom. Vačšia sila ako spojenectvo týchto dvoch krajín na svete neexistuje. Medzitým Irán tiež potvrdil svoju pripravenost postavit sa na stranu Ruska, Egypt to isté, Severná Korea taktiež, Bielorusi už pred pár mesiacmi spravili dohodu a pridávajú sa dalšie a dalšie krajiny. Dokonca už aj India zvažuje takúto možnost. Ale posledné správy sú ešte úžastnejšie, Kuba potvrdila možnost rozmiestnenia Ruských rakiet a inej techniky na svojom území. No a dnes vyjadrila súhlas s rozmiestnením vojenskej techniky, dokonca aj jadrových zbraní aj Venezuela, krajina ktorú dlhé roky vykoristovali američania a neustále ohrozovali, sa týmto krokom postavila na vlastné nohy a zároven si týmto zabezpečila aj vlastnú bezpečnost, okrem toho že pomohla Rusku a tým pádom aj mieru. Amerika prehráva na celej čiare a Europa s nou. Rusi sa už prestali doprosovat a v plnej nádhere ukazujú svetu, že USA už dodiktovali. Europa je vyslovene závislá surovinovo na Rusku, takže tu tuhý odpor nehrozí, postupne začne spolupracovat, no a USA sa potopia vo vlastných problémoch a prestanú, nič iné im totižto neostáva, ohrozovat celý svet tak ako doteraz. Som vnútorne štastný a spokojný, dostali to, čo si zaslúžili. Našim koaličníkom a prezidentke padla sánka, už to určite vedia aj oni. Teraz je rad na nás aby sme ich zvrhli, máme k tomu vynikajúcu možnost, už ich nik nebude chránit. Nech žije Rusko s Putinom na čele. KOPIROVANE !Velmi trefne!! Zdroj: TG, Jakub Šťastný, Svobodní lidé“

Všichni vidí, jak politické nebe tlačí svět do konfrontace. A co při tom procesu vidíme? Velké otřesy, symbolická zemětřesení na jednom místě za druhým, která se dotýkají životů lidí v daných zemích. Jeden můj milovaný přítel mi nedávno napsal, že konečně vidí zvýšenou intenzitu skutečných zemětřesení, ale stále mu to připadá, že „je to málo“. To, co se nyní děje v Turecku, Sýrii v Bulharsku či v Řecku. Jsou to ale fyzická zemětřesení způsobená skutečnými tektonickými vlivy? Když zkoumáme politické nebe těchto zemí, můžeme si povšimnout, že USA a její kabalistické tajné služby, připravují Turecku Majdan. Sýrie, tak ta je mementem doby a tam je pokus o svržení Asadovy vlády stálý od počátku ČASU KONCE. Proč? Abychom to viděli a my s duchovním zrakem porozuměli, že to je vše o duchovním politickém nebi.

V Řecku a Bulharsku, tam nejedou plně podle notiček Kabaly, krále Jihu, takže se i země třese, jako varování a ukazatel nápravy. Ale epicentra nejsou v hloubkách 30 km a více. Je narušována jen svrchní tenká vrstva zemského povrchu. Jediná vysvětlení jsou uměle vyvolaná zemětřesení anebo podzemní výbuchy. Má Kabala pro toto prostředky? Ano. Vysokofrekvenční elektromagnetickou zbraň H.A.A.R.P.. Byla natočena videa, která před otřesy v Turecku ukazovala abnormální ionizaci nebe se záblesky! Viděl jsem je. Bylo něco podobného vidět u La Palmy? Najděte si článek, je tam video.

Proč se staví národ proti národu a království proti království? Protože politické nebe zemí vytváří taková opatření, aby se to dělo. Je Kristus zde i se svými anděly? Ano, ale jak vidno je nevidíme. Proč? Protože je tu jízdní řád a v něm musí Pán Jehošua začít panovat uprostřed svých nepřátel. A kdo jsou jeho nepřátelé krom Satana a démonů? Ti, které on nezná. Ti, kteří byli pozváni na svatbu a nenechali se vyučit nebeským Otcem. Ti bijí dokonce jeho otroky mečem svých úst, kteří se drží všech Pánových slov.

Toto vše je znamením Syna člověka. Jaké potravy je nedostatek? Té tělesné? To je, ale stále ve velmi malém počtu. Nedostatek je hlavně v té duchovní stravě, protože tam se nachází skutečné duchovní porozumění. Ty takzvané duchovní stoly plné všelijakých pokrmů „pravdy“, tak ty přetékají, ale člověk, duchovní člověk, ten se z nich nenají, proto Izaiáš říká o hlavním takzvaném duchovním stolu, že je plný zvratků. Proč? Protože si Efrajimští opilci dali na svůj štít Otcovo jméno, ale neučí ty, kdo jejich pokrm konzumují, že vše nám musí dát k porozumění nebeský Otec. Že jej se musíme dotazovat každý sám za sebe, cože to za duchovní pokrm skutečně konzumujeme.

A ten jejich pokrm, ty jejich zvratky, ulpívají v mysli těch, kdo se snaží, protože pochopili, že to není dobrý stůl, stále k tomu stolu přivádět druhé tím, že si myslí, že si tady nebeský Otec opět nechal postavit nějaký tělesný dům. Co může takový učitel předkládat, když on sám se plně neočistil a nechal na sobě duchovní smilstvo? Ptejme se Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk v Jehošuově jménu, jak se na takové pastýře nebeský Otec dívá.

Když se ke mne dostanou jejich způsoby vyučování, je mi z toho smutno. Tehdy si vzpomenu na Pavlův výrok:

„Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášeníí; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm.“ (Židům 5:12)

Proto vás prosím, drazí bratři, vás, kteří učíte druhé, prosme společně o oční duchovní mast do našich očí, aby nám ji sám Pán Jehošua prodal, aby se o Božích věcech nemluvilo utrhačně, když vzájemně soupeříte o to, kdo už plně porozuměl Otcovu slovu. Vždyť moudrost ze shora se poznává tím, že je nám dáváno porozumění ke klíčům celého kontextu, jenž odstraňují kvas z našich myslí, které přinášely domy Velkého Babylonu. Pokud nejste schopni Písmem logicky dokázat, proč to a to máme chápat tak a tak, bez náboženských příruček, na které odkazujete, pak se ptejme Otce: „Dal jsi nám dar vyučování?“.

Má se někdo nad někým vyvyšovat, když mu byl dán tento dar, nebo máme za něj vzdát chválu nebeskému Otci, který jej dal? Sami si odpovězte na tyto otázky. Když například bratr říká: „Je potřeba tato studijní skupina k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co je na stránkách například Zjevení, jak všemu správně porozumět, tím, že nás Otec sám vyučí.“. Pak se tam vedou spory, protože evidentně se v té skupině žádný takový učitel neobjevil, nebude konečně moudré se dotázat nebeského Otce, aby On sám je vedl k učiteli, kterého tímto darem obdařil? Jsem to například já? Mohu to o sobě tvrdit? Ne. Otcův duch to musí dát těm, kdo čtou, zda je v tom, co předkládám, moudrost ze shora.

„Kéž jsi to Ty nebeský Otče, JeHoVaH (Jehovo) Bože, kdo označí ty, které jsi nám dal, abychom správně porozuměli Tvému slovu. Aby dar těchto lidí byl k Tvé slávě Otče a k chvále Tvého Syna, Syna člověka, Pana Jehošuy Krista, v jehož jménu Tě o to prosíme. Chceme být spoutáni Agape, ne rozdělováni spory. Je to Tvé dílo Otče a dílo Tvého Syna, ne naše. Nechceme přece nikoho přivádět ke klopýtání. Vždyť Tvé svědectví je pravé. Jsme jenom prach na miskách Tvých vah Otče. Pokud nám je označíš, budeme moci se o to více vzájemně povzbuzovat k Lásce a znamenitým skutkům. Vždyť vyučovat je víc, než prorokovat, protože je v tomto vyučování dáván samotný výklad Tvých slov. Naplň Otče prosím ty, které jsi vybral, svým svatým duchem, aby viděli a slyšeli. Oblékni je do bílých svrchních oděvů a ukaž nám, že je s nimi Tvoje vlastní ruka, abychom správně porozuměli. Vždyť Tobě a Tvému Synovi chceme sloužit, aby Tvá vlastní sláva naplnila celou obydlenou zemi.“ Kéž se tak stane. Amen a amen.

Kéž je vám bratři a sestry tento článek k užitku a povzbuzení. Sám jsem nic, je-li to moudré, není to moje moudrost. Chci činit jen to, k čemu mne Otcův duch vede, abych nikoho nedolomil a nikomu nesfoukl jeho doutnající knot a tak nepřišel o svou Lásku k Otci a jeho Synovi.

Pokoj nám všem v tomto čase tísně, ať není na našich čelech symbolický terč a nejsme shledáni jako plevy, které spálí oheň, válka, která se nedá zastavit.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

One thought on “Znamení Syna člověka na nebi. Duchovní lidé zkoumají duchovní věci duchovně. Tělesní tělesně. Jak se to pozná?

Comments are closed.