Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – její naplnění v těchto dnech“ . (část dvanáctá – pokračování páté)

Spread the love

Milovaní bratři a sestry. Vám svatým, kterým dal nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) porozumění a moudrost, jako projev své nezasloužené laskavosti, skrze dar víry v našeho Krále a Vykupitele, Pana Jehošuu, toho Pomazaného Otcovým duchem. Píši Vám bratři a sestry dopředu všechna tato slova, abychom měli plnou důvěru pro dnešní dny, že slovo našeho Stvořitele je a stále bude živé, aby se na něm prokázala Otcova moc a sláva navěky věků. Amen

V čase od sepsání jedenácté kapitoly, jedenácté části, až do tohoto dne, ke mne stále přicházelo porozumění, které nyní předložím. Podobně jako apoštol Pavel, který byl veden k sepsání myšlenek v dopise Židům (Hebrejům), podle těla, jsem i já veden k tomu, abych sepsal tato slova, tyto myšlenky, k Židům (Hebrejům), ale ne podle těla, ale ducha.

Protože se budeme při čtení brodit napříč Písmem a světovými událostmi sem a tam, použijeme jako základ vše, co nám náš milovaný bratr a apoštol Pavel předložil v tomto dopise. Nejenom nám Židům podle těla, ale hlavně těm podle ducha.

A byl jsem přiváděn v tomto čase skrze rozhovory se svou ženou, naší sestrou a skrze dva bratry k tomuto porozumění, jenž se týká plného závěru soužení těchto dnů, které se završují. Nejprve podle tohoto slova:

Slyšte, prosím, co říká Jehova. Vstaň, veď právní při s horami a kéž pahorky slyší tvůj hlas. Slyšte, hory, Jehovovu právní při, také vy, trvalé předměty, vy, základy země; vždyť Jehova má právní při se svým lidem a s Izraelem se bude dohadovat: Můj lide, co jsem ti udělal? A jakým způsobem jsem tě unavil? Svědči proti mně. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země a vykoupil jsem tě z domu otroků; a pak jsem před tebou poslal Mojžíše, Árona a Miriam.“ .

Ano milovaní, byli jsme vykoupeni a vyvedeni z Egypta, z tohoto symbolického Egypta, jenž je světem lidí, kteří nehledali svého Stvořitele. Byli jsme zrozeni z ducha Otcovy moudrosti, stejně jako jím byl stvořen náš Král a Boží Syn. Byli jsme vykoupeni jeho krví a byli jsme čistě umytí. Jen prach na našich nohou ulpíval tím, že jsme nemohli plně vyjít z tohoto světa. Ale sám Král nám umyl naše nohy tím, když plně následujeme jeho kroky všude tam, kde jde i on.

Ti kdo toto nečinili, ty postihl trest, protože jednali nevěrně a nedovolili nebeskému Otci, aby je On sám vyučil. Stali se příslovečným hnojem podle slov Jeremiáše:

Zemřou smrtí z onemocnění. Nebudou oplakáváni ani nebudou pohřbeni. Stanou se jakoby hnojem na povrchu zemské půdy; a dospějí ke konci mečem a hladomorem a jejich mrtvá těla skutečně poslouží za pokrm pro nebeské létající tvory a zemská zvířata.“ .

Nejprve přišla duchovní smrt, nezhojitelná rána, která se završila 07.03.2024. A symbolem pro tuto duchovní smrt se stala událost, jenž nastala v Praze, kdy zemědělec, ten který pracuje s půdou, tedy s prachem a prvky země, protože člověk je prach, který je jako hnůj, vracející se do své zemské půdy, protože z ní byl vzat. Tak ten zemědělec vysypal hnůj před úřadem vlády a policie místo toho, aby zajistila úklid tohoto hnoje, jej obehnala policejní páskou a dala tak symbolicky najevo, že nemáme mít s tímto duchovním hnojem nic společného.

Proč se to stalo v Praze? Protože zde se nachází oblast, kterou vybudovali naši tělesní předkové jako Nový Jeruzalém a Praha se stala tímto zasvěcením duchovním a okultním centrem světa. Proto ten kdo ovládl Prahu, ten získal nejvyšší postavení ve svém čase. Tak se Praha stala putovním duchovním pohárem, o který svět stále bojoval. A v korunovačních pokladech této země se nacházela modla, největší modla, ostatkový kříž, která byla symbolicky 15.03.2024, v den 85-ti letého výročí úplného porobení země fašismem vyvezena do země, jenž se stala symbolem fašismu, do Německa.

A bylo potřeba věnovat pozornost této události, protože skrze modlářství provádí Satan svou magii, svá kouzla, aby přesvědčil ty, kdo mu slouží, že modla je něco, ač my víme, že není nic. Tím že byla modla vytažena na světlo, protože do ní byly uschovány části stauru, příčného dřeva a kůlu, na kterém byl podle těch, kdo modlu zhotovili pro Karla IV., i zbytek Beránkovi krve a také část hřebu, kterým byl sám Pán Jehošua přibit.

A musíme vědět, že učedníci a apoštolové by nikdy toto neučinili, aby si z těchto předmětů učinili modlu uctívání, protože věděli, co je to modlářství. A byla to sekta farizeů, která potřebovala, aby se staly tyto předměty okultními a byli to jejich potomci, kdo Karla IV. ovládli a vnutili mu modlářství jako základ jeho víry a sběratelskou vášeň pro tyto artefakty a relikvie. A jeho duchovním učitelem byl budoucí papež Klement VI. .

85 let je v symbolice čísel toto:

Ukončení (8) rozdělené (5) Satanovy moci (8+5=13) mezi dvěma subjekty, odpadlou Judou (Chabadem) a Chazary (domem Sion) po 40-ti letém působení (8×5=40). Konec boje o Prahu, tělesný nový Jeruzalém, který sloužil jako ten symbolický pohár, o který začaly oba subjekty bojovat mezi sebou.

Vše si ukážeme a vysvětlíme později, proč bylo potřeba se na to takto dívat. 15.03.2024 nese v sobě tento vzkaz:

(1+5+0+3+2+0+2+4=16) dvakrát odkaz na ukončení (16=2×8). OPRAVA! není 16, ale 17. Děkuji bratrovi za toto upozornění a chválím jej za to, že vše zkoumá. Děkuji nebeskému Otci, že dovolil, abych to sečetl špatně a tak mohl ukázat, že jsem jen nedokonalý člověk. Na samotné zprávě se nic nemění. Proč? Protože je konečný součet 8 (1+7=8).

Když jsem rozjímal nad tím vším, co nám čísla oznamují, tak jsem se měl zaměřit také na dokonalost toho všeho, což je číslo 7 a 1+6=7. I jsem to chtěl zdůraznit, ale už mi to nebylo dovoleno a měl jsem dále pokračovat. Chápu proč.

Tyto dvě osmičky doplňují osmičku z předchozího porozumění. Zde musíme opět udělat malou opravu, protože předchozí věta měla znít takto:

Tyto dvě osmičky propojují předchozí porozumění. Je to dokonalý konec celého procesu (1×7=7 a 1+7=8).

Zpráva (1) o rozdělení (5) ukončila cyklus (0). Jak dlouhý už víme. A této zprávě můžeme plně důvěřovat (3). Tato pravdivá zpráva (2) o dokončení cyklu (0) bude velmi intenzivní (4), pro obě strany, protože je to pravdivá zpráva (2).

Koho se týká? (1+5=6) neobrácených lidí, čili tohoto světa, které se podobá Jerichu. Vše bude vysvětleno dále. Můžeme tomu věřit (0+3=3). Tato zpráva (2+0=2) se týká člověka (2+4=6), lidí, kteří o pohár bojovali. Jejich konec v duchovním ohledu právě nastal.

Nebeský Otec ukryl do oblasti Čech Jákobovo semeno, jenž stále patřilo podle slibu Jákobovi a nebeskému Otci. Splynulo toto semeno s potomky Tubala a s potomky Mešecha, takže jej nikdo nenalezl. A Satan stále rozděloval národy tohoto prostranství, aby pro něj nedošlo k naplnění Ezechielova proroctví:

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, zaměř svůj obličej proti Gogovi ze země Magog, hlavnímu náčelníkovi Mešecha a Tubala, a prorokuj proti němu. A řekneš: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku Mešecha a Tubala.“ .

Kdo se stal hlavním náčelníkem Tubala a Mešecha? Byl to samotný pán celé země, Baelzebub (Světlonoš), který se nazývá Satan. A stalo se to tím, že ovládl zemi Magog, Velkou Británii a její dřívější kolonie a s nimi Spojené státy. Kdo jsou ti náčelníci Tubala a Mešacha? To jsou takzvané elity, jenž zaprodaly své země Magogovi.

A protože celá Kyjevská Rus, tedy dnešní Ukrajina patřila Mešekovým potomkům a ti měli své původní centrum v místě zvaném Děvín a kousek od něj zbudovali město Bratislavu (Sláva bratrům = sláva třem synům Jafeta – Magogovi, Mešechovi a Tubalovi), musel Satan bratry Slovany rozdělit. Slovan (Slavjan) znamená živé slovo, protože je to původní lidský jazyk, který byl člověku dán. Proto jsou dnes mnohé myšlenky zaznamenány v češtině s odkazem na živé slova, nositelky myšlenek, aby se zachovala kontinuita s časy před zmatením jazyků.

Písmo (Bible) je živým slovem, které bylo sepsáno a dáno Hebrejcům v podobě hebrejštiny, což odkazovalo na čas, kdy byl vybrán tělesný Izrael, jako hlavní nositel myšlenek nebeského Otce. Nyní vše musí být v duchovním ohledu jako za dnů Noema, kdy lidstvem v těch dnech zněla staroslovjanština. Proto byla oblast Čech a Slovenska vybrána k tomu, aby zní vzešel základ pro dnešní duchovní Izrael.

Jak si dále ukážeme, nebeský Otec jedná vždy tak, aby Láska Agape, která je bratři a sestry založena na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI, JENŽ SE NEMĚNÍ, aby nám vše co můžeme vidět duchovním zrakem, aby nám dávalo POROZUMĚNÍ. Nebeský Otec nespoléhá na náhody. Proto musíme rozumět všemu, o čem nyní budeme uvažovat.

Od časů, kdy Satan pochopil, že Magog, Tubal a Mešech se nesmí spojit, jako Sláva Bratrů, usiloval o rozvrat skrze jejich bratra Magoga. Tak Tubala a Mešecha postavil proti sobě a Magogovi vnutil umělý jazyk, angličtinu. Vše se začalo dít po roce 586 př.n.l., kdy nechal nebeský Otec Jeho slovo zapsat do Písma skrze proroka Ezechiele. Viděli jsme to mnohokrát. Tím, že byl Mešech nakonec nucen přesunout svou moc do dnešní Moskvy, vzniklo velké nepřátelství mezi náčelníky Mešecha (Ruskem) a Tubalem (Čechy).

Říše, kterou Mešechovi potomci vytvořili v dřívějších časech, tak ta se nazývala Velká Tartárie. To nebyla náhoda. Proč? Protože Tartaros je symbolické místo, kde byli uvězněni andělé, kteří před potopou sestoupili na zem, aby měli poměr s ženami té doby. Co to přineslo víme. Až vláda Mešecha naplní spolu s Tubalem celou obydlenou zemi, čeká tento Tartaros Satana. Tomu chce a chtěl Satan vždy zabránit. Nám toto porozumění pomáhá bratři a sestry pochopit, že my sami nejsme částí tohoto světa, proto jsme nikdy netoužili nic v tomto ničemném světě zlepšovat a tvořit.

A to nám dává porozumění pro hnůj, který byl ohraničen a který tvrdil, že hájí zájmy nebeského Otce, ač se jej nedotazoval a nevěnoval mu svou plnou pozornost tím, že by se sám, každý jednotlivec, tak jako my, že by se nechal sám nebeským Otcem vyučit a tak napodobil svého Vykupitele, Pána Jehošuu, který toto také musel podstoupit. Proto v modlitbě před svým zatčením Pán Jehošua říká:

A šel kousek kupředu, padl na tvář, modlil se a řekl: Můj Otče, jestliže je to možné, ať ode mne odejde tento kalich. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ .

Protože takto symbolický hnůj nejednal, přistoupil nebeský Otec k tomu, aby vedl při s těmi, kdo tvrdí, že jsou Jeho lidem. Proto v Micheášovi čteme:

Pověděl ti, pozemský člověče, co je dobré. A co od tebe Jehova žádá zpět, než abys uplatňoval právo a miloval laskavost a byl skromný, když chodíš se svým Bohem? Jehovův hlas, ten volá k městu, a osoba s praktickou moudrostí se bude bát tvého jména. Slyšte prut, a kdože jej to určil.“ .

A tak 07.03.2024 skončila pro duchovní plevel možnost činit pokání, kterým by se dal nebeský Otec uprosit a byl duchovně shromažďován od toho času jako hnůj na jedno místo a obehnán symbolicky páskou, se zákazem vstupu.

Nebylo tedy divu, že jsme v těch dnech bratři a sestry viděli snahu, aby Mešech zasáhl Tubala na jeho území (Čechy) a dal mu tak lekci. A bylo to varování, aby proti Mešechovi, svému bratrovi Tubal nešel. A vše vyšlo najevo skrze analytický článek Michala Svatoše o preventivním úderu na společnost Expolosia, jenž je součástí Pardubic. (zde)

Na podzim roku 2023 byla má žena za mé přítomnosti uvedena do vidění, kdy Satan v podobě strýčka Sama stál u stolu s mapou a chtěl Mešeka zničit a nebylo mu to dovoleno. A to bylo vidět takto:

Velký dlouhý stůl a na něm mapa a na ní země Asie a Evropy. A strýček Sam stále obcházel se svou hůlkou a zamyšleně hledal způsob, jak rozdělit a zničit oblast krále Severu, Rusko. A byli kolem stolu další bytosti.

Strýček Sam symbolizoval Satana a další bytosti jeho sloužící, jak démony, tak ty, kteří mu za oponou světa podléhají. A ta mapa, to byla klasická vojenská mapa. A nebyl sto přijít na to, jak Rusko zničit. Stále jen poklepával svou hůlkou na danou oblast.

Když v tom přešel na stranu stolu, aby byl blíže oblastem pěti zemí a ty označil červeně, pak znechuceně odcházel pryč.“ .

A také chtěl zničit pět zemí, jenž Tubalovi kdysi podléhaly. Bylo to Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Slovensko. A bylo nám odhaleno, že v nich vysadil Satan svá vejce, která k tomu měla pomoci. Nemohl však dělat víc, než to, že zmínil svým sluhům, Magogovým potomkům, kteří podléhají Chazarům, svůj plán, ale nesměl on sám už do těch záležitostí zasáhnout. Proto odcházel od té mapy z velikým znechucením.

A ta vylíhnutá vejce, to je vládnoucí elita, která přišla k moci v tom čase v těchto zemích. A oblast, která původně patřila Mešechovi, ta začala po tomto vidění jakoby jednat nezávisle na Satanově vůli. Tou zemí byla Slovenská republika. A těchto pět zemí dostalo možnost se spojit a postavit se proti Satanovu plánu.

A tak jsme v těch dnech mohli vidět, jak německý představitel vyzradil to, co všichni věděli, ale propaganda to měla za konspiraci, že Británie a Francie se účastní přímo na válečném konfliktu na Ukrajině. Že slovenský premiér odhalil světu, co byl francouzský prezident, potomek Chazarů, donucen udělat na nátlak země Magoga, Velké Británie a Spojených států, aby NATO, její země vstoupily na Ukrajinu a otevřeně se s Mešechem střetly.

A země Tubala řekly po svolané schůzce ne, ale Macron, prezident Francie, nebral jejich slova vážně a přijel tlačit na českého premiéra, aby i tato země Tubala šla proti Mešechovi otevřeně. A prezident té země, ten který byl na straně Mešecha a všem dával stále najevo, komu je podřízen a kdo je jeho vzorem, když dával na odiv své kousky, jízdu na motocyklu bez helmy a skok padákem a pod., ten plán Macrona podpořil. Z jeho strany to bylo součástí jiné operace, která se nazývá Golgota.

A vše co jsme mohli v ten čas bratři a sestry vidět, to vše byla součást háků, které nasadil Satanovi nebeský Otec a vložil je symbolicky do jeho čelistí podle toho, co prorokuje prorok Ezechiel:

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: Synu člověka, zaměř svůj obličej proti Gogovi ze země Magog, hlavnímu náčelníkovi Mešecha a Tubala, a prorokuj proti němu. A řekneš: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku Mešecha a Tubala. A jistě tě otočím a vložím ti do čelistí háky a vyvedu tě s celou tvou vojenskou silou, koně a jezdce na koních, všechny oblečené s dokonalým vkusem, početný sbor, s velkým štítem a malým kulatým štítem, všechny zacházející s meči;“ .

A vše posloužilo k tomu, aby nebeský Otec ukončil činnost plevele a naplnilo se tak Boží slovo vzhledem k Času konce, kdy má nebeský Otec soudní při s lidem, který byl povolán, ale ten lid sám nedovolil, aby se stal vyvoleným lidem. Sám svým jednáním špinil samotné Otcovo a Jehošuovo jméno.

A abychom bratři a sestry pochopili proč právě takto nebeský Otec jednal, musíme jít do Pavlova dopisu Židům, který je určen VYVOLENÝM, tedy Vám svatí a ne těm, kteří sice byli povoláni, ale nebyli vyučeni a nestali se tedy vyvolenými.

Hlavní myšlenkou bratra a apoštola Pavla byla tato myšlenka:

Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm.“ .

A co jsou ta Boží posvátná prohlášení, na kterých mnozí klopýtli? Apoštol Jan, náš milovaný bratr a věrný svědek našeho Pána Jehošuy Pomazaného to vyjádřil zcela jasně skrze svůj první dopis, kde identifikoval přesně, jak rozeznáme duchy, ale oni to nepřijali, raději přijmuli samotný výrok antikrista, tedy všech, kdo se stavěli proti výrokům Beránka a kdo jej nazývali Jehovovým prasetem, oslovením Jesus (Ježíš). Proto u Jana čteme:

Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život, vy, kteří jste uvěřili ve jméno Božího Syna.“ .

A Vy jste tomu pravému jménu, které sám apoštol Jan tak důvěrně znal, tak Vy jste mu bratři a sestry uvěřili. Proč by Jan oznamoval přezdívku, jak ji nacházíme v mnoha překladech a kladl na ni takový důraz, pokud by Jesus bylo skutečné Beránkovo jméno?

A to mléko nebyli ti, kdo se stali obětí antikrista, tedy všech, kdo vyučovali jméno Jesus, ti to nebyli ochotni přijmout a stále oznamovali, že v těle na svět přišlo Jehovovo prase. A Mojžíšův zákon jasně říkal, že prase bylo nečisté zvíře a ne z duchovního hlediska proto, že by nebylo k jídlu, ale proto, co antikrist udělá svým výrokem Jesus (Ježíš).

A bylo to podobné tomu, co antikrist stále učil a stále špinil jméno našeho nebeského Otce a neměli k němu úctu ač bylo samotným Stvořitelem nebe a země řečeno:

Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo.“ .

Nebylo v původních textech jméno Odin, Jahve, Pán, proto nám apoštol Pavel připomíná skrze tato slova:

Mívali jsme ostatně otce, kteří byli našeho těla, aby nás ukázňovali, a prokazovali jsme jim úctu. Nemáme se daleko více podřizovat Otci našeho duchovního života a žít?“ .

Slovo BÁZEŇ bratři a sestry se v Mojžíšových knihách objevuje 12x, kdy 11x je spojeno s výrokem:

JÁ JSEM JEHOVAH (JHVH, יהוה – ČTEME JEHOVA)“ .

Pokud je jméno Beránka JEHOVAH ZACHRAŇUJE (JEHOŠUA), pak o jaké úctě a bázni mohla být řeč, když sám Pán JeHoVaH (Jehova) říká:

A Jehova říká: Protože tento lid se přiblížil svými ústy a oslavovali mě pouze svými rty a své srdce ode mne daleko vzdálili a jejich bázeň vůči mně se stává lidským přikázáním, jež se vyučuje.“ .

A jiný výrok zase říká:

Kdo mezi vámi má bázeň před Jehovou a naslouchá hlasu jeho sluhy, kdo chodí v ustavičné tmě a pro koho nebyl žádný jas? Ať důvěřuje v Jehovovo jméno a opírá se o svého Boha.“ .

Mohli se opírat o svého Boha, když jej neznali jménem bratři a sestry? A to je to mléko POROZUMĚNÍ, které měl apoštol Pavel na mysli a jako kojencům jim to mléko muselo být stále předkládáno, aby snad někdo trochu duchovně povyrostl a mohl přijmout hutnější duchovní jídlo.

Přesto jim to vzhledem k času nepomohlo, protože byla mezi nimi nějaká rozepře a nějaký svár. My však takovými nemůžeme být, protože Láska Agape sjednocuje a jak opět vysvětluje milovaný apoštol našeho Pána, Jan, Boží děti se poznají takto:

Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“ .

A sám to dále vysvětluje bratři a setry, abychom se stali i my dokonalí, dokonalí v Agape:

Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život. (Agape) Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a vyslal svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže nás Bůh takto miloval, pak jsme my sami povinni milovat jeden druhého. Boha nikdy nikdo nespatřil. Jestliže dále jeden druhého milujeme, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás učiněna dokonalou.“ .

A mlékem POROZUMĚNÍ bratři a sestry bylo to, o čem Pavel začal uvažovat v dopisu Židům, když nejprve zaměřil svou pozornost k počátku našeho Krále, našeho Beránka, když vzhledem k němu pokládá tyto otázky:

Bůh, který dávno mluvil k našim praotcům při mnoha příležitostech a mnoha způsoby prostřednictvím proroků, mluvil k nám na konci těchto dnů prostřednictvím Syna, kterého ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil systémy věcí.“ .

Pokud by to tak nebylo, nestali bychom se i my dědici zaslíbení skrze dar víry. Proto se Pavel ptá:

Tak se stal lepším než andělé do té míry, že zdědil jméno znamenitější než jejich. Kterému z andělů například kdy řekl: Ty jsi můj syn; já, já jsem se dnes stal tvým otcem? A opět: Sám se stanu jeho otcem a on sám se stane mým synem?“ .

Pokud by Pán Jehošua nebyl stvořen do stejné podoby svých bratrů, andělů, jako prvorozený všeho stvoření, nemohl by Pavel použít toto srovnání a připodobnit jej k andělům. Snížil by tím jeho velikost a jeho majestát. Proto jej opět připodobňuje k andělům, když říká:

O kterém z andělů však kdy řekl: Posaď se po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnož tvým nohám? Cožpak nejsou všichni duchové k veřejné službě, vyslaní, aby sloužili těm, kteří zdědí záchranu?“ .

Jak na tuto myšlenku o veřejné službě reaguje a mluví sám Beránek?:

Právě jako Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil a dal svou duši jako výkupné výměnou za mnohé.“ .

Kdo jiný, než nejstarší anděl, ARCHANDĚL mohl být větším vzorem pro všechny své bratry v nebeských místech, než ten, skrze něhož a pro něhož bylo vše stvořeno, aby jemu nebylo slouženo, ale aby sám sloužil a dal tak svým příkladem dokonalý vzor?

Protože máme takový vzor před našima očima, můžeme sami být těmi, kdo ostatním slouží pro jejich záchranu. O to více, když se dokončuje úplný konec Satanova systému věcí, abychom skrze tuto veřejnou službu mohli i my obdržet dědictví.

Když tedy máme tento vzor bratři a sestry, jak můžeme naší vzájemnou Lásku Agape narušovat nějakými spory a rozdělením, když víme, že je šest věcí, které jsou našemu nebeskému Otci odporné a jejich sedm, které skutečně nenávidí?

Proč přikázal nebeský Otec jeho bratrům v nebi toto?:

Když však opět přivádí svého Prvorozeného na obydlenou zemi, říká: Ať mu vzdají poctu všichni Boží andělé.“ .

Bylo to proto, že se na krátký čas dostal do nižšího postavení než jeho bratři a bylo potřeba, aby mu sloužili jeho bratři, jeho andělé a dohlédli na to, aby se naplnilo toto slovo Žalmu:

Dá totiž svým vlastním andělům ohledně tebe příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.“ .

Proto Satan využil tohoto textu k Jehošuovu pokoušení.

Potom ho Ďábel vzal s sebou do svatého města a postavil ho na chrámové cimbuří a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, vrhni se dolů, neboť je napsáno: Dá ohledně tebe příkaz svým andělům a ponesou tě na rukou, aby ses nikdy nohou neudeřil o kámen.“ .

Odvedl ho do Jeruzaléma a postavil ho na chrámové cimbuří a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, vrhni se odtud dolů, neboť je napsáno: Dá ohledně tebe příkaz svým andělům, aby tě ochránili a: Ponesou tě na rukou, aby ses nikdy nohou neudeřil o kámen.“ .

Proto čteme ve Zjevení:

A v nebi vypukla válka: Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu.“ .

Když tedy víme kým skutečně náš Pán Jehošua je, že je to Michael, o kterém se zmiňuje nejenom Jan, ale i jistý prorok, předkládá nám Pavel další myšlenku, která je součást mléka POROZUMĚNÍ:

Proto je nutné, abychom věcem, které jsme slyšeli, abychom jim věnovali více než obvyklou pozornost, abychom nikdy nebyli zavlečeni pryč. Jestliže se totiž slovo pronesené prostřednictvím andělů prokázalo jako pevné a každý přestupek a neposlušné jednání obdržely odplatu v souladu s právem, jak unikneme, jestliže jsme zanedbali záchranu tak velkou, že byla pronesena prostřednictvím našeho Pána, a potvrdili nám ji ti, kteří ho slyšeli, zatímco se Bůh připojil k vydávání svědectví znameními a také předzvěstmi a různými mocnými skutky a rozdílením svatého ducha podle své vůle?“ .

Vždyť co bylo příčinou každého sváru a rozepře? Bylo to nepochopení Agape a byla to soutěž o lidská poznání, protože v nich žádný duch nebyl. Ale nyní, když jsme na úplném konci systému věcí, musí být plně odstraněno toto soupeření, protože to souvisí s tím, co Pavel vysvětluje:

Budoucí obydlenou zemi, o které mluvíme, totiž nepodřídil andělům. Jistý svědek však podal kdesi důkaz, když řekl: Co je člověk, že ho chováš v mysli, nebo syn člověka, že se o něho staráš? Udělal jsi ho o něco nižšího, než jsou andělé; korunoval jsi ho slávou a ctí a ustanovil jsi ho nad díly svých rukou.“ .

Nejprve musela být dána sláva a čest našemu Králi, Beránkovi a musel být korunován veškerou mocí a slávou, abychom se my, spoludědici této slávy k němu připojili až zazní trubka, která je pro tento čas a vyvýšení připravena. A bude to s mocným hlasem samotného Archanděla, jak nám Pavel vysvětluje v jiném svém dopisu.

Proto bylo potřeba, aby každý povolaný, musel být nejprve zbaven tyče jha, jak o tom mluví jistý prorok, když oznamuje:

A v ten den se stane, že jeho náklad odejde z tvého ramene a jeho jho z tvé šíje a to jho bude jistě zlomeno kvůli oleji.“ .

O jakém oleji tu prorok mluví bratři a sestry? Byl to olej v symbolických lampách panen a ty, které si olej pro čas Pánova příchodu panny vzaly do svých symbolických nádob, ten jim zachránil život, protože uvěřily tyto panny duchovnímu mléku, tomuto POROZUMĚNÍ.

A stalo se v tom čase, kdy jsem pro Vás bratři a sestry sepisoval dvanáctou kapitolu této knihy, že byla naše sestra, má manželka vedena k tomu, aby zkoumala knihu Jozue, první až devátou kapitolu. A měla se zamyslet nad vším, co v těch kapitolách četla a jak to bylo možné vidět na událostech té doby. A měla mi své myšlenky, ke kterým byla při studiu a rozjímání vedena duchem, měla mi je předložit, abych o nich začal přemýšlet a ukazovala mi směr. A první otázka zněla:

Kdo je tím Mojžíšem předchozích dnů, který umírá a na jeho místo přichází Hošea, syn Nunův? Kdo jsou ti dva?“ .

A byla vedena k tomu, aby za Mojžíšem viděla prezidenta Ruské federace V. V. Putina. Zdálo se to logické při zkoumání vod Jordánu a jejich symboliky. Ale když jsem se sám zaměřil na toto porozumění a důsledné zkoumání prvních třech kapitol, byl jsem opět veden duchem k této otázce.

A bylo mi dáno trochu jiné porozumění. Nebyl to Putin, ale byl jím jeho předchůdce, který pro něj připravil cestu pustinou tohoto světa a ta cesta trvala 40 let. Vše započalo nástupem Jurije Gorbačova a ta cesta nás přivedla skrze OPERACI GOLGOTA DO STAVU SVĚTA, KTERÝ SE PODOBAL JERICHU.

A ve druhé kapitole se má žena měla zaměřit na tři dny, o kterých se tam mluví a měla je zkoumat, ale z našeho rozhovoru byla rozrušená, protože jsem nesouhlasil. Ale stále mi to nedalo klid, dokud jsem sám nezačal věci zkoumat do hloubky.

Došli jsme společně k závěru, že se jedná vlastně o 3,5 dne. Musel jsem tedy uplatnit biblické pravidlo:

Podle počtu dnů, kdy jste vyzvídali v zemi, čtyřiceti dnů, den za rok, den za rok, čtyřicet let se budete zodpovídat ze svých provinění, jelikož musíte poznat, co to znamená, když se odcizím.“ .

Jednalo se tedy o období 3,5 let a je tam dále uvedeno, že po překročení Jordánu obcházel Izrael Jericho sedm dní. 3,5+7=10,5 roku. V tom mi bylo připomenuto vidění, které jsem kdysi předložil a je možné jej vidět na tomto obrázku:

A to vidění mělo naplnit toto proroctví:

Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ .

Když jsem jej chtěl pochopit, byl jsem stále upjatý k času 16.01.2022, kterému předcházelo stejně dlouhé období 10,5 roků. A to druhé období dále pokračovalo, a mělo mít stejnou délku. Teprve nyní mi bylo odhaleno, co tím bylo myšleno a proč se to týká dnešního duchovního Jericha, Satanova starého uspořádání a ne toho, jenž sám nebeský Otec vyvolil na jednu symbolickou hodinu, jenž je spáleno ohněm a nikdo si nesmí z něj vzít nic sám pro sebe. Neboť vše je oddáno ke zničení a zasvěceno JeHoVaH (Jehovovi) Bohu v tomto světě a nezbude z něj nic skoro 1000 let. Pak bude opět Satanem zbudováno. Základ bude položen za pozbytí jeho prvorozeného. Tím je náš praotec Adam, který bude vzkříšen k soudu a symbolické město opět nebeský Otec spálí ohněm.

A jeho symbolické dveře, které vzpourou zasadí zajistí, že pozbyde symbolicky toho nejmladšího, tedy ty, které ke vzpouře svede, protože i oni budou vzkříšeni a půjdou k soudu, aby mohli činit pokání a mohli žít. A tak první smrt bude definitivně i s hříchem vhozena do gehenny, symbolického jezera, jenž jako věčný oheň, který nedovoluje, aby to co hoří opět vzešlo. Aby se situace, kdy nějaký odpůrce pozvedne po oněch dnech svůj hlas proti Otcovu rodinnému uspořádání, aby mohl být okamžitě druhou smrtí připojen k Satanovi a jeho legiím a k hříchu a také k první smrti, které v gehenně skončí.

A to mne vedlo k tomu, abych vše důkladně zkoumal na základě duchovního vnímání, že fyzické Jericho musí být spáleno dvakrát a podobně se to musí naplnit i v duchovní rovině. Abychom to takto mohli vnímat, musíme se na 40 let procházky pustinou dívat skrze události OPERACE GOLGOTA. Ne tehdy, kdy my chceme o ní mluvit, ale tehdy, kdy je proto ten správný čas.

Symbolickým Mojžíšem je samotná OPERACE GOLGOTA a nyní si ukážeme v čem. Operaci spustil muž, který zemřel a světlo jeho myšlenek nesl po celý čas Vladimír Vladimirovič Putin. Ten nás přivedl k symbolickému Jordánu. Když se tak stalo, přišel větší Hošea, syn Nunův, který začal vládnout uprostřed svých nepřátel. Tím se stal náš Král a Náš Vykupitel JEHOŠUA POMAZANÝ (Kristus). Než bylo možné vše zničit, bylo potřeba vyslat do tohoto duchovního Jericha dva tajné zvědy, o kterých nikdo nevěděl. Těmi zvědy se stali symbolicky dva muži, ale nevěděli, že toto pro Jehošuu a duchovní Izrael činí. Ale byli vybráni, abych to pochopil. Musíme porozumět, že toto vše má více rovin, jak vše správně pochopit.

Opět jsme díky našim rozhovorům s Šárkou byli nasměrováni správným směrem, protože jsme museli celou situaci vidět jak na politickém nebi, tak na mediálním. A má žena byla vedena, aby to zkoumala z politické roviny. Byli tu dva agenti. Jeden za oceánem, ten se stal prezidentem, protože jinak bychom ten symbolický Jordán nebyli schopni překročit a druhým byl opět prezident, co rád skákal s padákem a rád jezdil na motorce bez přilby.

zdroj FB

A protože mé ženě bylo pořád dáváno na vědomí, že vše už proběhlo a my v tom čase naposledy obcházíme duchovní Jericho než bude na pokyn trubky zbořeno a poté úplně spáleno ohněm, bylo tu 3,5 let, kdy oba agenti byli připravováni na svou úlohu. Jeden měl připravit králi Severu cestu.

A ten se ujal moci v roce 2017 a ten druhý měl NATO svými kroky odzbrojit, zbavit jej munice a armádních zásob. Aby se to stalo, musel být tento druhý agent, tento zvěd přiveden do nejvyšších pater NATO. To se dělo kdy? Mezi roky 2015-2018. Pro naše porozumění je důležité, že tam byl v roce 2017. Tehdy jsme pomyslně přešli symbolický Jordán, abychom sedm let symbolicky obcházeli duchovní Jericho Satanova světa, který zbudoval skrze syny Izraele, jejich působení, kdy dostali na vrchol moci Chazary, dům Sion.

Jak se to stalo, že byl překročen duchovní Jordán? Tím, že jsme poslechli našeho Krále a Vykupitele a přestali jsme být součástí tohoto světa a mnozí se k tomu připojovali. A řeka Jordán, její vody jsou symbolem poznání, které se od Otce řinulo skrze Písmo. A v tom čase se stalo, že poznání bylo zastaveno, protože působilo duchovní potraty. A z těchto symbolických vod byly vytaženy kameny, které nepřinášely POROZUMĚNÍ. A ty měli sloužit jako svědectví a sám Jehošua do středu koryta řeky vložil nových dvanáct kamenů, přesně podle Zjevení 7. kapitoly, protože skrze tyto kameny začalo přicházet POROZUMĚNÍ a soupis na těchto kamenech odpovídal soupisu z knihy Zjevení.

A měli jsme také uvažovat nad tím, kdo se chová jako prostitutka Rachab. Byl jí Elon Musk, který zařídil Ukrajině internet, aby mohla komunikovat a mohly se na její straně ničit zásoby zbraní a střeliva a když už bylo skoro vše vyčerpáno, otočil se a duchovně smilnil s králem Severu vyhlášeními v jeho prospěch. A symbolicky spouštěl šarlatovou přízi z duchovních hradeb Jericha. Ale to vše je první rovina.

Druhou je to, k čemu nás toto porozumění vedlo. Uvědomili jsme si, že mediální sféra se chová jako prostitutka. Když pochopí, že musí stát na straně změny, tak vyvěšuje vlajky a smilní s těmi, kdo vládnou, nebo o kom ví, že budou vládnout. Tak své čtenáře vede k tomu tato mediální scéna, co jsem vysvětloval ve svém článku 18.04.2021. Nalezneme jej zde.

Protože tato symbolická Rachab měla pod svou střechu shromáždit svou celou domácnost a každý kdo tak neučinil, měl být zahuben, měla svou šarlatovou propagandou učinit to, co si měl svět připravit pro své přežití, aby se anděl pomsty vyhnul těm místům, kde šarlat vlál, jako když byl Izrael ochráněn při poslední ráně v Egyptě. A ti s modrožlutým symbolem se označovali, ale nevěděli co činí, podobně jako ti, kdo se hlásili k šarlatu.

A tak jako zvědové odhalili stav Jericha v roce 1453 př.n.l. , podobně odhalovala nejprve takzvaná alternativa skutečný stav duchovního Jericha, Satanova světa, který vybudoval. A ta media si dala na svou symbolickou zeď šarlatovou přízi a shromažďovala k sobě ty, kdo toužili po právu a spravedlnosti a tím jim zachraňovala život, podobně jako to učinila fyzická Rachab pro svou domácnost.

A měl jsem to pochopit z toho, co se odehrálo v těch dnech, kdy ti, kteří mi dali svůj mediální prostor, tak oba byli samotným nebeským Otcem vedeni k tomu, aby mu začali věnovat větší, než obvyklou pozornost. A bylo potřeba, aby opustili svá ega, kterými je Satan ovládal. Protože ctí nebeský Otec svobodnou vůli, museli se sami rozhodnout zda tak učiní.

A co bylo pro mne důležité k tomuto porozumění? Že Izraelité byli před Jordánem utábořeni už 10,5 let předem, protože válka se Sychonem a Ogem nastala v roce 1467 př.n.l. a bylo mi to připomenuto právě, když jsem zkoumal první tři kapitoly knihy Jozue, protože jsem pro dosud nepublikovanou knihu si sestavit skutečnou chronologii Písma. A že je skutečná, tak to mi bylo potvrzeno skrze chronologii, kterou na konci 19. století sestavili jiní a jejich čas se lišil jen o dva roky a to jenom proto, že plně neporozuměli dvěma rokům, které bylo potřeba přičíst. Adam byl stvořen v září 3949 př.n.l. . Věk lidstva je k dnešnímu dni, protože neexistuje rok 0 celých 5971 let a půl roku.

Protože od počátku operace Golgota uplynulo 40 let, kdy za její počátek musíme vzít rok1983, kdy první zvěd byl v tom roce v Moskvě a druhý svými rodiči intenzivně přikován k ideologii stalinismu, aby těsně před pádem a předáním Prahy zpět domu Sion podepsal svůj vázací akt, stalo se, že jsme se za 30 let v roce 2013 ocitli v počátku naplňování mnoha proroctví. Tak jak to odhaluje Joel ve své první kapitole o kobylkách, které začaly ve velkém přicházet do takzvaného vyspělého světa, aby tam shodily svá křídla, staly se bezkřídlými a ve správném čase se objevil ŠVÁB, Klaus Schwab, aby jeho rolí skrze WEF zničil vše co ještě zbývalo.

Pak přišel fašistický majdan, který umožnil speciální vojenskou operaci za denacifikaci a demilitarizaci nejenom Ukrajiny, ale celého světa, aby se naplnilo toto prohlášení, toto proroctví:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ .

A tak bylo duchovní město Jericho dnešních dní spáleno ohněm spolu se skutečným Jerichem v „jednom“ dnu a celý svět se oděl do šarlatu, jak to čteme zde:

A odnesl mě v síle ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ .

A aby se to mohlo stát, musela stát za králem Severu všechna náboženství světa, Velký Babylon, od ateismu, přes islám, takzvané křesťanství, esoteriku a budhismus, víry stvořené Satanem Ďáblem.

A každý kdo v tomto čase překročil symbolický Jordán, jeho srdce začalo tát a muselo se nechat Panem Jehošuou skrze Otcova ducha, kterého měl v podřízenosti obřezat, aby se naplnilo slovo jenž říkalo:

Dejte se obřezat Jehovovi a odejměte předkožky svých srdcí, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma; aby můj vztek nevyšel právě jako oheň, a jistě by hořel a nikdo nehasil, kvůli špatnosti vašich jednání.“ .

A dělo se to na základě řeckého slova POP, jenž znamená OTEC:

POZORNOST = P
ODPUŠTĚNÍ = O
POKÁNÍ = P

A bylo mi to zjeveno skrze mou manželku Šárku, která si měla pro tato tři slova vytvořit pomůcku pro zapamatování. Ne z vlastní vůle jsem měl na FB publikovat pod jménem Igi Pop, ale je v tom jménu ukrytý záměr nebeského Otce, jenž se dá vyložit, jako ochránce porozumění nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, aby vody symbolického Jordánu přinášely své ovoce POROZUMĚNÍ. Sám nejsem nic bratři a sestry a ani nick by nic neznamenal, pokud by za vším nebyly tyto tři věci, které mi dovolily tak jako Vám milovaní, komunikaci s nebeským Otcem, abych jemu věnoval od času příchodu k Jordánu větší než obvyklou pozornost.

Není na mne kým jsem se stal, neboť jsem jen prach a hlína v rukou našeho Velkého Hrnčíře, aby se naplnilo toto slovo:

Slovo, které přišlo k Jeremjášovi od Jehovy a říkalo: Vstaň, a sejdeš k hrnčířovu domu a tam způsobím, že uslyšíš má slova. A sešel jsem k hrnčířovu domu a on tam konal práci na hrnčířských kruzích.  A hrnčířova ruka zkazila nádobu, kterou dělal z hlíny, a on se obrátil zpět a předělal ji na jinou nádobu, právě jak se to hrnčíři jevilo v jeho očích správné udělat. A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dále a říkalo: Nejsem schopen naložit s vámi právě jako tento hrnčíř, izraelský dome? je Jehovův výrok. Pohleďte, jste v mé ruce jako hlína v ruce hrnčíře, izraelský dome. V kterémkoli okamžiku, kdy bych promluvil proti národu a proti království, abych je vykořenil a strhl je a zničil jea ten národ se opravdu obrátí zpět od své špatnosti, proti níž jsem mluvil, také chci pocítit lítost nad neštěstím, které jsem na něm zamýšlel vykonat.“ .

A měly země Tubala na to v ten čas pamatovat a měly si to vzít k srdci. Kdo se nebude bát? A každý kdo obcházel kolem Jericha si musel zout své symbolické opánky a setřást z nohou svůj prach, protože to místo byla svatá půda, protože v čele kráčel samotný Pán Jehošua a společně s námi duchovní město Jericho po sedm let obcházel. A na konci se to město plně uzavřelo kvůli duchovnímu Izraeli a nikdo nevycházel a nikdo nevcházel.

A co je to město Aj, které nemohlo být na poprvé dobito? Tím jsou Spojené státy

A kdo je Achan této doby? Tím je Donald Trump, který učinil toto:

Když jsem mezi kořistí uviděl jeden pohledný úřední oděv ze Šinaru a dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou tyč o váze padesáti šekelů, tak jsem to chtěl a vzal jsem to. A pohleď, je to schováno v zemi uprostřed mého stanu s penězi pod tím.“ .

Plášť ze Šinaru, z Babylonu, chtěl pro sebe a s ním žezlo o váze padesáti šekelů a k tomu 200 šekelů stříbra. A to je jeho zrada a touha vystavět a zanechat Spojené státy a Velkou Británii, aby nad nimi kraloval, protože se podřídil Chabadu a jejich záměru, ač věděl, že s tím se musí skoncovat. Tak OPERACE GOLGOTA zvítězila nad celým světem. Proto je se svou rodinou oddán zničení.

A byli jsme vedeni dál duchem k tomu, abychom co oznamuje devátá kapitola také prozkoumali. Mnozí nyní pochopili, že vše skutečně patří JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a Jeho Synovi, Pánu Jehošuovi a také duchovnímu chrámu a duchovnímu Jeruzalému a mají býti přijati s milosrdenstvím, neboť jsou základem Velkého zástupu bratři a sestry v den jejich obrácení. Ale o tom až v jiném čase.

Nyní se musíme vrátit k apoštolu Pavlovi a k myšlenkám ze dvou dalších knih, jednoho dopisu a jedné prorocké knihy, aby veškeré POROZUMĚNÍ BYLO ZAVRŠENO PRO TENTO ČAS.

Nechť je prosím nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo) tímto porozuměním posvěceno Tvé svaté jméno, kéž je vyvýšen Král králů a Pán pánů, Tvůj jednozplozený Syn, Jehošua zvaný řecky Kristus, aby národy země poznaly, kdo sám je nejvyšší nad celou obydlenou zemí. Aby ti kdo mají líbat Tvého Syna v politických funkcích přijali porozumění, že jeho hněv rychle vzplane, aby nezanikli z cesty, jak o tom zpívá žalmista ve svém Žalmu. Vždyť šťastní jsou všichni ti, kteří ho činí svým útočištěm.

Ať se děje Tvá vůle Otče na zemi, jak se již děje v nebi, protože byl Satan, ten prahad svržen na zem a má veliký hněv a hledá koho by pohltil a slízl jej jako prach. Ten prach je celé lidstvo Otče a pokud ty by jsi nezasáhl proti němu, nepřežilo by žádné tělo. Ale kvůli vyvolený Otče Tě prosíme, aby jsi tak učinil, vždyť je to Tvůj ostatek. Kéž vyslyšíš tato slova ve jménu samotného Beránka. Kéž nacházíme přízeň ve Tvých očích, protože toužíme být Tebou a Pánovou krví očištěni. Amen a amen

V Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok, Igi

One thought on “Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – její naplnění v těchto dnech“ . (část dvanáctá – pokračování páté)

  1. Prosím o pozornost. V tomto článku došlo při součtu čísel k mému pochybení. Místo čísla 17, jsem uvedl 16. Na zprávě to nic nemění, ale bylo to připuštěno z hlubších důvodů, které nyní není potřeba vysvětlovat.

    Děkuji bratrovi Vojtovi, že mne na to upozornil a chválím jej, že vše zkoumá, po všem pátrá a slepě nepřijímá myšlenky bez hlubokého zamyšlení. Děkuji nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, že tak ukazuje na mou vlastní nedokonalost a že tím ukazuje, že sám jsem jenom člověk. Omlouvám se všem, kdo si toho všimli, že je tato má chyba mohla vést jinam. Vše už je v článku vysvětleno a chybný součet zanechán.

    Když učiníme chybu, není třeba se bát, ji veřejně přiznat a kamuflovat to tím, že něco bude vymazáno. Byla by to ničemnost. Kéž nebeský Otec žehná našemu milovanému bratrovi Vojtovi za jeho přístup a nápravu. A to v Jehošuově jménu děkuji a prosím. Amen a amen

Comments are closed.