Kapitola 6.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-6-

Proč musíme probíhat?

.

„zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam probíhat a vědění se bude množit.“ (Daniel 12:4b)

   Jak už víme, pečetě byly rozlomeny a v dalších kapitolách při výkladu Daniele 11:40-45, si to ještě jednou potvrdíme. Nyní si musíme vysvětlit, co znamená to slovíčko ‚probíhat‘. Jiné překlady používají výrazy: „pobíhat sem tam“ nebo také „toulat se“. V hebrejském textu nalezneme slovo šůt, jehož českým ekvivalentem je ‚pohybovat se‘ či ‚jít někam‘, ale je zde ještě jeden význam. Je to slovo BRODIT SE! Myšleno ‚bořit se do něčeho‘. Toto je správné pochopení významu ‚probíhat sem tam‘. Musíme se brodit Písmem, Božím slovem, aby bylo poznání rozmnoženo. To neznamená číst si Písmo jako nějaký román a pak jej převyprávět. Musí to být hluboké studium, kdy se o pomoc obracíme k Otci Jehovovi, aby nám dal správné pochopení Božího slova svým Svatým duchem.

   Písmo se vykládá Písmem, a proto také i my odkazujeme na texty, které to potvrzují. Když jsme v předchozí kapitole narazili na druhého až čtvrtého jezdce na koních, tak doba naplnění jejich činnosti nastává od Matouše 24:7-8. To nám dává pochopení k tomu, že předchozí verše se již naplnily. Čeho si tam v osmém verši musíme povšimnout? Že jsou všechny tyto věci počátek tísnivých bolestí. Ano, ty křeče z Janova trávení. Proto také ještě nemůžeme říci, že Jehovův den je zde!

   Jsme my sami, co vám předkládáme toto porozumění, proroky? Nikomu z nás nebyl tento dar zatím přidělen. Musíme rozumět správně tomu, co říká apoštol Pavel. Pokud je mezi námi, nebo-li mezi Kristovými učedníky někdo s tímto darem (myšleno s prorockým darem), pak musí být někdo, kdo může předložit výklad. I to je dar. Věříme, že jej máme, neboť jsme v tomto výkladu sjednocováni prostřednictvím Božího svatého ducha.

   Prosíme Otce, abychom nešli nad to, co je napsáno, protože pak bychom brali na sebe odpovědnost i za prorocké slovo. Touha člověka je taková, aby víra, která je v jeho srdci, byla naplněna podle jeho vlastních představ. Modlíme se tedy za to, za co se modlil i samotný Jehošua, aby se vše dělo podle Otcovy vůle a ne podle té naší.

.

Tři a půl času, 42 měsíců, 1260 dnů

   „A já, Daniel, jsem pohleděl, a hle, jiní dva stáli, jeden tamto na břehu řeky a jeden tamto na břehu řeky, a řekli tomu muži oblečenému plátěnými rouchy, jenž byl shora vůči vodám řeky: Až dokdy, než bude konec těchto divů?“ (Daniel 12:5-6)

   V desáté kapitole Daniele je popis muže, jak stojí rozkročený nad vodami řeky. Bylo to vidění a jak si později ukážeme, byl tím mužem samotný Jehošua. Ti dva, to jsou andělé, kteří pokládají otázku, jak dlouhé bude období, které bude provázet tyto věci.

   „I uslyšel jsem toho muže oblečeného plátěnými rouchy, jenž byl shora vůči vodám řeky, když pozvedl svou pravici a svou levici k nebesům, jak přisáhl skrze Živého věčně (Boha), že k určenému času, určeným časům a polovině, a až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, budou se všechny tyto věci končit.“ (Daniel 12:7)

   Na mnoha místech Písma je zmíněn časový údaj, a to v několika různých výrazech. Je-li někde napsáno „čas, časy a půl času“, tak se může zdát toto označení tajemným. Když se podíváme do Daniela 4. kapitoly, tak je tam Nebukadnecarovi řečeno, že nad ním přejde sedm časů. V mnoha překladech můžeme nalézt „sedm časů let“. Je to proto, aby čtenář pochopil, že čas znamená rok.

Pokud budeme postupovat logikou Hebrejce, pak si zápis můžeme vyložit takto:

   Čas = 1 rok, časy jsou v číselné řadě více než jedna, musíme tedy k tomuto výrazu přidat dvojku. Časy = 2 roky. Půl času je polovina roku, takže nám Jehošua oznamuje, že vše proběhne během 3,5 roku. Pokud tedy prozkoumáme Zjevení, tak tam nalezneme období, která vždy hovoří o stejném časovém intervalu. A tak tedy 1260 dní odpovídá 42 měsícům o délce 30 dní. Izraelité počítali měsíc vždy jako časové období o 30 dnech. Jediný měsíc, který tuto délku neměl byl Veadar. Ten se vkládal jako 13 měsíc v roce, ale nepravidelně, avšak vždy tak, aby se vyrovnala ztráta 5-ti a čtvrt dne (astronomický rok). Když vydělíme 42 měsíců 12 měsíci, tak máme výsledek 3,5 roku.

   Jehošua tedy říká, že období, ve kterém budou probíhat ty divy, nebo-li ty události, mají svou pevnou délku 3,5 roku. Pro nás je tedy důležité pochopit, od jakého místa máme začít počítat těch 3,5 roku. Určitá vodítka poskytneme v dalším výkladu. Na co však musíme pamatovat, je to, že o tom dni a hodině nemá ponětí nikdo jiný, než samotný Jehova Bůh. Proto budou odhaleny jen určité záchytné body. Otec nám zatím nedal na vědomí tyto přesné počátky. Toto odhalení Danielova tajemství o časech jsou stále ukryta a zahalena. Co však víme je to, že ty dny budou zkráceny a to znamená, že počátek se bude překrývat s událostmi a časy, které nám již byly odhaleny. Pokud budete věnovat pozornost této knize důkladně, tak sami pochopíte, že jsme v samotném závěru tohoto zkaženého systému věcí. To je Dobrá zpráva pro ty, jenž vyhlíží příchod našeho Krále Jehošuy, že se této události dožijeme, pokud nás náš nebeský Otec nebude chtít vyzkoušet až do krajnosti, protože víme, že někteří budou muset obhájit svou víru tváří tvář smrti.

   Pokud v této věci neušetřil ani vlastního Syna Jehošuu, měli bychom být i na toto připraveni. Nejsme masochisté, kteří po něčem takovém touží. Je to Satanova odporná touha zabíjet. On totiž ví, že sám prohrál svůj boj o život, tak touží zničit i všechny ostatní. Když půjdete za ním, tak vás odstraní Otec spolu s ním, pokud se přikloníte na stranu Otce, můžete být sice zabiti, ale čeká vás vzkříšení k věčnému životu, kde touha každého vzkříšeného člověka bude plně uspokojena. To slibuje ten, jenž nemůže LHÁT. Jemu buď sláva a chvála navždy. Amen! (Lukáš 12:32; Matouš 10:28).

    „Prokletý je vychytralý člověk, který má ve stádu zdravého samce, ale když dal slavnostní slib, obětuje Jehovovi zvíře s nějakou vadou. Vždyť jsem veliký Král,“ říká Jehova, Bůh vojsk, „a mé jméno bude vzbuzovat bázeň mezi národy.““ (Malachijáš 1:14)

Pamatuj na tento výrok člověče, abys pro zachování své duše nejednal vychytrale. (Lukáš 12:4)

One thought on “Kapitola 6.

Comments are closed.