Přepisování dějin na Ahoj příběhy (Hi-story). Jedna z ukázek této praxe nejenom v ČR. Den vítězství

Spread the love

Možná si už dnes nikdo z mladších ročníků neuvědomuje, kdy skutečně skončila druhá světová válka. Takzvaný svátek konce druhé světové války na evropské půdě, který byl po roce 1989 přesunut z 09.05.1945 na 08.05.1945 je nádhernou ukázkou kolektivního západu, jak přepisovat dějiny a vytvářet příběhy, aby moc hegemona byla násilně vynucována lží a nenávistí.

Zničení ruské země, potomků Noemova nejstaršího syna Jafeta, vnuka Mešecha (Mešeka) bylo odstartováno ve velmi dávné minulosti. To co vidíme dnes, je jen završení této snahy ze strany temných duchovních sil, které běžný člověk nevnímá, protože mu je na základě indoktrinačního plánu evoluce z roku 1776 záměrně vymýván mozek. Děje se to od samotného narození člověka všude tam, kde byl svět ovlivněn křesťanstvem. (Poznámka autora – křesťanstvo je vše co dnes vyznává Jesuse (česky Ježíše) zvaného řecky Krista)

Samotné křesťanstvo, jejich náboženské domy, nesou na této politice velkou vinu, která je plná krve a násilí. Jejich války a genocidy ve jménu Je-sus-e (Ježíše), dalo démonům a Satanovi do rukou argumenty pro jejich skrytou propagandu, kterou lidstvu podstrkují prostřednictvím svých věrných sluhů, svých otroků. Proto bylo před lidstvem utajeno, jaké je skutečné jméno Krista, toho, jenž přišel v těle na zem, aby svou výkupní obětí splatil Adamův dědičný hřích, dědičné minutí se cíle. Apoštol Jan ve svém prvním listu to vysvětluje takto:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ .

Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život, vy, kteří jste uvěřili ve jméno Božího Syna.“ .

Pokud by bylo skutečné jméno Krista Je-sus (Ježíš), byl by vlastně spoluviník všech těchto krvavých zvěrstev. Proto apoštol Jan zdůrazňuje potřebu víry ve skutečné jméno Božího Syna, které musí být takovému člověku potvrzeno působením Božího ducha. Toto vše krásně koresponduje s tím o čem chceme nyní uvažovat, jak lehce lze s lidmi manipulovat.

Příkladem je lživé datum konce druhé světové války na evropském území. Protože je kolektivní západ už od počátku svého vzniku vtažen do snah zničit Rusko, nenechme se mýlit, že to manipulování nastalo někdy po roce 1945. Celý proces započal dávno před touto událostí a to v době vzniku Kyjevské Rusi, kde právě Kyjev je tím symbolem počátku snahy zničit potomky Mešecha (Mešeka) nasunutím pod Tubalův vliv Rurikovců, o který se postaralo odpadlé křesťanstvo.

(Poznámka autora – Jafet, nejstarší syn Noeho, měl sedm synů a ze tří z nich vznikly slovanské kmeny. Z potomků Magoga, Mešeka a Tubala)

Následně tu byl vliv Magoga, dalšího Noemova vnuka, ze syna Jafeta, jeho potomků, kteří splynuli s kde kým a v jeho centru moci byla vytvořena v desátém století takzvaná Britská královská elita rytířů kulatého stolu, kteří byli podporováni západní větví takzvaného křesťanstva. Byla to po deset staletí odpadlá židovská komunita, která zachovala takzvanou modrou krev, odkaz na spojení potomků Chama, nejmladšího syna Noema, s Annunaki, padlými anděly, kteří za dob Nimroda, skrze oplodnění žen in-vitro, stvořili po potopní rasu kříženců, takzvaných bohů a polobohů.

Záznamy o tom, že tato rasa, hebrejsky nazvaná Annakim, nebo také Nefilim existovala, je možné nalézt ve všech starých dochovaných textech. Annunaki (padlí andělé = démoni, jejich hmotná těla) neměli červenou krev, ale modrou, proto byl hlavním symbolem v Egyptě ankh.

Tento symbol plodnosti starého Egypta byl zároveň symbolem autority těch, kdo svůj původ odkazovali na Annunaki. Byli to potomci modré krve. Až do Kleopatry VII., jejich dětí byl ankh lidem na očích. Po její smrti už zůstala jen legenda a odkaz na skupinu těch, v jejichž žilách koluje modrá krev. (Takzvaná aristokracie)

Židé, znalí proroctví, se velmi intenzivně snažili po smrti této královské rodiny zachovat modrou krev na živu. Kdo zajistil moc Oktaviánovi, budoucímu Césarovi Augustovi? Byla to skupina Židů kolem Heroda Velikého, která intrikou podplatila při druhém Triumvirátu Marka Antonia, aby mladého Oktaviána vyšachoval okolo roku 43 př.n.l. a za tepla to Oktaviánovi prozradili.

Herodes Veliký, jak nám oznamuje opět velký přítel a poradce Říma, Josefus Flávius, tak ten se stal věčným přítelem Oktaviána. Pravděpodobně na jeho radu zachoval Oktavián potomstvo Antonia a Kleopatry a setník Pulo se postaral o život Cesariona, prvního syna Kleopatry VII. , kterého měla s Juliem Ceasarem. Kam jej Pulo dopravil? Do země lidí, kterým říkali Římané Brit, protože neuměli vyslovovat slovo břit. Hlavní nástroj, který tento lid slovanské kultury používal.

Proč píši o těchto věcech takto obsáhle? Abychom pochopili, že se nic neděje náhodou a vše je důmyslně vymyšleno tak, aby se konflikt mezi bratry Magogem, Mešekem a Tubalem, stále odhaloval veřejně, aby temné síly za oponou duchovní moci, se řídili takzvaným karmickým zákonem esoteriky, že vše musí být možné vidět a nesmí to lidem zůstat utajeno.

Odpadlí Židé byli také těmi, kdo dali Kristu přezdívku Iesus (Jesus). Doslovně znamenající Jehovovo prase. Sám Pilát tuto jejich lest prohlédl. A aby je ponížil, že mu vnutili zavraždit jejich Vykupitele, dal nad kůlem se staurem, kde byl Pán Jehošua přibit, zapsat oznámení, v latině, hebrejštině a řečtině. To oznámení znělo: „Jehovovo prase, král Židů“ . Proto tak křičeli tehdejší farizeové, ať to tam nedává. Ale ať napíše: „Jehovovo prase řeklo, že je král Židů.“ .

Jméno Ješua, které bylo v té době nejrozšířenější jméno Žida samo o sobě není hanlivé, ale zde musíme pochopit, že pojmenování Krista bylo Pilátovi schválně předloženo v latině, kterou Pilát mluvil. A bylo přeloženo jako Iesus, tedy Ie (Je) odkaz na jméno skutečného Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovu) Boha a na latinské slovo sus, česky prase. Kdyby Krista nechtěli takto před Pilátem pohanět, řekli by Pilátovi skutečné Kristovo jméno, které sami moc dobře znali. Věděli že se jmenuje Iehosua (Jehošua), což znamená JeHoVaH (Jehova) Zachraňuje.

Proč byla tato manipulace takto připuštěna samotným Stvořitelem? Protože zná budoucí události dopředu a věděl, jak odpadlé Židy Satan povede. Proto apoštol Jan mluví o duchu, který to musí dát ve známost, že skutečné jméno je Jehošua a ne Iesus. Věděl Stvořitel nebe a země kolik krve prolijí lidé v tomto jménu Jesus, až odpadlí Židé převezmou pod svou kuratelu takzvané křesťanství a dosadí odpadlé křesťanstvo do čela tohoto náboženského procesu. Že se budou před lidmi zaklínat Iesusem (Jesusem, česky Ježíšem).

A to je také hlavní rozlišovací znak pro lidstvo jako celek dnes, kdo je skutečným následovníkem Vykupitele a kdo jen pouhou náhražkou. Proč je dobré toto vědět? Protože ti, kdo toto jméno vyznávají a druhým toto jméno oznamují, jsou podle Bible vyučeni samotným Stvořitelem nebe a země, JeHoVaH (Jehovou) zástupů. Je to totiž slib pro dnešní dobu:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat. “ .

Sám Pán Jehošua na tento slib upozorňuje tímto výrokem:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou Bohem. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce.“ .

Aby se to stalo, že budeme vyučeni samotným Bohem, potřebujeme porozumět krokům, které nám to dovolí:

1. uvědomění si své vlastní bezbrannosti v tomto světě vůči zlu, které se skrývá za symbolickou oponou. Proto jsme jako bezbranné děti, které byly uneseny do nepřátelského prostředí.

2. uvědomění si vlastní hříšnosti (míjení se cíle, což je doslovný překlad slova hřích) a své nedokonalosti. Jakého cíle nedosahujeme? Záměru, který měl Stvořitel nebe a země na počátku, když vytvořil první lidskou dvojici, aby se ti dva, Adam a Eva, aby se stali dohromady symbolickým, ale plně dokonalým jedním tělem a žili a vychovávali své děti v Lásce Agape (řecký výraz pro Boží typ lásky založené na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI)

3. uvědomění si velikosti oběti, která za nás byla dána, abychom byli z tohoto míjení se cíle jednou pro vždy vykoupeni.

Co nám to přináší? Dovoluje nám věci kolem nás vidět duchovníma očima. Například dokážeme porozumět hlubším vzkazům skrze data. Proč bylo lidem vnuceno datum 08.05.1945 a ne 09.05.1945, jako den VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM.

Díky duchovnímu zraku dokážeme pochopit například pyramidu moci.

Díky tomu porozumíme také tomu, co vidíme na tomto obrázku níže. Proč se dnešní stát Izrael, nežidovský, ale sionistický (chazarský) projekt, proč se stal modlou nejenom křesťanstvu. Ale proč se nesmí kritizovat.

A také proč má vlajku, kterou má, protože král David žádný takový symbol nikdy nepoužil a neměl. Bylo by to modlářství. Také bychom plně rozuměli tomu, proč musí dnešní Kyjev připadnout opět Rusku a proč byl konflikt rozpoután právě na Ukrajině. Proč byla Ukrajině dána její vlajka. Že nic není náhoda.

Díky vyučení samotným Stvořitelem nebe a země získáme důvod ke skutečné naději, že zlo bude už brzy odstraněno a my, kdo milujeme PRÁVO a SPRAVEDLNOST, ne tu polskou politickou stranu, která je výsměchem pro tato slova. Tak proč obdržíme jako Dar pravou víru a ne jenom pocit, že věříme, ale získáme také nezaslouženou laskavost ve formě ZÁCHRANY NÁS A NAŠICH BLÍZKÝCH A TAKÉ NÁM BUDE PROJEVENO SKUTEČNÉ MILOSRDENSTVÍ ZE STRANY STVOŘITELE.

Ač se to může zdát někomu divné, tak Josif Vissarionovič Stalin, který se na venek tvářil jako neznaboh, tak ten obdržel moudrost ze shora, aby jednal tak, jak jednal. Podobně je na tom i dnešní ruský prezident Vladimír Vladimírovič Putin.

Oba politici zmařili Satanovy plány, kterými chtěl potomky Mešecha (Mešeka, hebrejsky MSK což je Moskva) zničit, aby se nenaplnilo proroctví proti němu a jeho padlým andělům (démonům).

Kdo skutečně nad Německým fašismem zvítězil? Spojenci? Ne. SSSR. Kdy spojenci vstoupili na území západní Evropy? Až v létě 1944, kdy bylo jasné, že SSSR se svými vojsky Německo porazí. Vstup byl motivován připravenou operací NEMYSLITELNÉ, kterou vypracovala pro Churchilla MI6, britská rozvědka. Ten kdo se o toto zajímá ví, co to měla být za vojenská operace. Nakonec nebyla provedena. Byla na dlouhá léta odložena.

Aby mohla být tato operace spuštěna, bylo potřeba, aby před podpisem kapitulace Německa se Sovětskou stranou, došlo k podpisu kapitulace o den dříve se stranou takzvaných spojenců. Britové nikdy svůj plán na operaci NEMYSLITELNÉ neopustili. Proto je Zelenskyj agentem MI6, podobně, jako jím byl samotný Adolf Hitler. Toto na Hitlera propálila jeho neteř v knize „MŮJ STRÝČEK HITLER“ , žijící od počátku dvacátého století ve Velké Británii.

Proto nemohl po válce vyjít z britského žaláře do Británie poslaný Hitlerův pobočník Rudolf Hess. Byl tam vyslaný tajně 10.05.1941. Kdyby začal mluvit, bylo by to pro Británii velmi špatné.

Pokud by zůstal po roce 1989 státním svátkem 9. květen, znamenalo by to v procesech řízení na nadnárodní úrovni, že nástupnická země po Sovětském svazu, Rusko, má nějaká práva vlivu na východní blok a hlavně na Prahu. Přesunutím data skutečné kapitulace německých vojsk kolektivním západem dosáhlo nadnárodní tajné řízení světa toho, že Němci podepsaná kapitulace před Sověty se nenaplnila a válka proti Rusku může pokračovat. Nyní podle plánů operace NEMYSLITELNÉ i s dnešním Bundeswehrem.

Nacismus a fašismus nebyl tedy oficiálně poražen ze strany SSSR a dnešního Ruska. Proto to rozšiřování zemí NATO na východ. Bible však prorokuje jasně jak to skončí. Tehdy bude podepsána bezpodmínečná kapitulace jak kolektivního západu, tak také Německa.

Co to znamená pro nás, kdo milujeme PRÁVO a SPRAVEDLNOST? Že nikdy nemůžeme vkládat svou důvěru v lidi, kterým nepatří záchrana. Ta byla vložena do Jehošuova jména. Že máme vše jen pozorovat a dosáhnout na ty tři výše uvedené kroky. Proč?

Protože tato tři uvědomění vedou k pokání, k ponížení vlastního ega, k pokoře, k poklonění se Stvořiteli a Vykupiteli, k uznání jejich velikosti a k hluboké vděčnosti.

Někdo moudrý kdysi napsal:

Nevidomý nikdy neviděl slunce, přesto v něj věří, neboť slunce se jej dotýká.“ .

Tak jako nevidomí nemůžeme vidět tělesným zrakem našeho Stvořitele, nebeského Otce. Přesto pokud podnikneme ty tři kroky, Jeho dotyky cítíme, Jeho tichý hlas slyšíme, svou ruku máme v Jeho dlani a vírou se necháváme vést.

Jak poznáme, že jsme u našeho nebeského Otce? Položme si otázku:

Čeho se nejvíce bojíme?“ ,

podle odpovědi pak zjistíme, kde je náš poklad a tedy i naše srdce.

Nejmoudřejší král, dokud byl celým svým srdcem u svého Stvořitele pod inspirací napsal:

Všechno bylo vyslechnuto, a závěr věci je: Boj se pravého Boha a dodržuj jeho přikázání. To je totiž celý závazek člověka. Vždyť pravý Bůh sám přivede dílo každého druhu na soud, pokud jde o každou utajenou věc, ať je dobrá nebo špatná.“ .

Jiný zase napsal toto:

Bázeň před Jehovou je počátek moudrosti. Všichni, kdo je činí, mají dobré pochopení. Jeho chvála zůstává navždy.“ .

Bát se, mít Bázeň, to není strach, který zažíváme, když se blíží nějaká katastrofa. To je touha nepřijít o vztah s někým, koho milujeme celým svým srdcem, myslí a silou.

Proč mnozí nenávidí takzvané „křesťany“ (křesťanstvo)? Není jim příjemné jejich svědectví. Protože si povšimli toho, co o nich prorokoval samotný Stvořitel nebe a země:

Můj lid se stal stádem hynoucích tvorů. Jejich vlastní pastýři způsobili, že bloudí. Odvedli je na hory. Šli z hory na pahorek. Zapomněli na své místo odpočinku.“ .

Ano, křesťanstvo způsobilo, že nebyli přivedeni k nebeskému Otci, ke svému a našemu Stvořiteli. Každý kdo přišel k porozumění, že Bible je pravdivá kniha, tak ten začal nacházet svého Stvořitele, svého nebeského Otce. Místo toho, aby se nechal vyučit samotným Stvořitelem, nechal nad sebou a svým duchovním stavem panovat nějakého duchovního pastýře. Proto bloudí jakoby po horách a stále nenachází Boží odpočinek. Stále se dohadují, kdo má lepší „dres“, zda je to ten katolický, baptistický, evangelický či svědků Jehovových a podobně.

ŽÁDNÝ VŠAK NEMÁ NA SOBĚ „DRES“ PÁNA JEHOŠUY KRISTA!!!

Proč? Nevěří každému jeho výroku. Nevěří, že musí nejprve hledat toho, kdo je sám Vyučí. Podobně jako to musel podstoupit samotný Kristus, náš dokonalý vzor. A co je tím symbolickým dresem?

Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem. Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ .

Dosáhnout na Kristovu mysl nejde, pokud do našeho života nevstoupí samotný Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh. Ten, jehož skutečné jméno znamená: „Působí, aby se stalo!“ . Co? Přece DOBRÉ. Když máme s ním vztah, celým srdcem, myslí a silou, pak s námi komunikuje a odpovídá na naše otázky. Není to lidský hlas, ale je to slovo, které přichází myšlenkou.

Proč Vám to vše píši drazí čtenáři? Protože ještě není konec. Ani Putinovo vítězství nad fašismem nezpůsobí, že tu Satan a démoni nebudou. Mnozí se jemu a jeho systému pokloní až k zemi, protože uvěří, že už je konec veškeré ničemnosti. Nevěřte tomu. On je jen nástroj, který naplňuje biblická proroctví, ale záchrana je v Kristu, když dorosteme do jeho srdce a jeho mysli. Pak totiž budeme i Boží jméno vzývat s Bázní a bohabojným strachem, aby se stalo toto:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ .

Nenechme se splést slovy Sion a Jeruzalém. Jsou dva. Duchovní, ten patří Bohu a tělesný, ten dnes patří lidem, kteří vědomě či nevědomě uvěřili Satanovi. Je potřeba vzývat dvě jména, jak to vysvětluje sám apoštol Pavel:

Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán. Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat?“ .

A co dále sám Stvořitel nebe a země pro tento čas prorokuje?

Sám jsem sděloval a zachraňoval a působil, aby to bylo slyšet, když mezi vámi nebyl žádný cizí bůh. Jste tedy moji svědkové, je Jehovův výrok, a já jsem Bůh.“ .

Kdy není mezi člověkem žádný cizí bůh, doslovně autorita, někdo mocný? Je to tehdy, když celým srdcem, celou svou myslí a životní silou toužíme jako ty naše malé a bezbranné děti potom, abychom byli poučeni. Tehdy slyšíme tichý Boží hlas.

Vypněme rádia, televizory, vše co nás rozptyluje odložme a vyjděme do lesa, kde už nám chtějí zakázat vstupovat, proč asi? Tam otevřme oči, vstupme do svých nejvnitřnějších místností našeho srdce a nechejme se naplnit tou nádherou stvoření kolem nás a pak si uvědomme v Bázni, jaké nic jsme. Jak mocný musí být ten, kdo tu nádheru kolem nás stvořil. A jen myšlenkou poprosme: „Vyuč mne prosím, svrchovaný Bože, Stvořiteli nebe a země, Pane JeHoVaH (Jehovo) a to ve jménu Tvého Syna, Pána Jehošuy Krista. A převezmi prosím otěže mého života. Amen“ . Nic víc, nic míň.

Tuto prosbu opakujme, kdykoliv to bude možné. Tím prokazujeme, že je to trvalá touha našeho srdce.

Pokud jste to učinili celým svým srdcem, myslí a silou, začnete cítit Boží přítomnost a začnete rozumět tichému Božímu hlasu.

Pokud Vás článek a myšlenky zaujaly, pak vzdejte svou chválu Bohu a Otci na nebesích v jedné osobě v Jehošuově jménu. Otevřete si Janovo evangelium a proste o porozumění. Přibližme se k Bohu a On se přiblíží k nám. Zajistíme si být zváni jeho lidem a stane se nám skutečným Otcem.

Porozumíme tomu, proč přišel Jeho Syn na zem a proč musel zemřít potupnou smrtí rukama jeho nepřátel. Proč byl vzkříšen a po 40 dnů ještě zůstával se svými učedníky na zemi, než byl povolán zpět do duchovního nebe. Budeme zachráněni Darem víry a porozumíme dnešnímu světu i všemu, co se bude kolem nás dít. Nebudeme mít strach, jen a jen Bázeň a obavu, abychom o ten vztah s nebeským Otcem a Synem nepřišli. Získáme Pokoj a odpočinek.

To vám přeje ten, kdo toto vše získal. S úctou Igor Zemánek