Autor: Igor Zemánek

Berme nedostatek v našem životě za něco důležitého. Berme jej jako projev požehnání. Projev přílišné starostlivosti o naše bratry a sestry může narušit Boží plán, kterým skrze nedostatek potřebuje Otec někoho vyučit.

To, co se nyní pokusím vysvětlit, je POROZUMĚNÍ, které nebeský Otec připustil, aby mohly být vysvětleny myšlenky z nadpisu v článku. Když milujeme bratry a sestry Láskou Agape, hledáme možnosti,….

Co bude pro člověka znamenat vylití ducha? Jak se to projeví? Proč už nikdo, kdo tvrdí, že zná Stvořitele nebe a země a Jeho Syna, nebude moci je oba nazývat vlastními přídomky? Hanlivými jmény, které jim dal Satan?

Již za devět dní, to je 06.06.2024 po západu slunce nad Českou a Slovenskou zemí, se začne naplňovat tento text Písma: „POŽEHNANÝ je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – podle způsobu Melchizedeka“ . (část dvanáctá – pokračování šesté)

zdroj obrázku: Wikipedie Když jsme se v předchozím pokračování zamýšleli bratři a sestry, jaký byl skutečný počátek Beránka podle těla. O Jeho úloze sloužit k lidské záchraně druhým, jako jednozplozeného….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – její naplnění v těchto dnech“ . (část dvanáctá – pokračování páté)

Milovaní bratři a sestry. Vám svatým, kterým dal nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) porozumění a moudrost, jako projev své nezasloužené laskavosti, skrze dar víry v našeho Krále a Vykupitele, Pana Jehošuu,….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Konec roku dobré vůle od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk“ . (část dvanáctá – pokračování třetí)

A když jsem začal psát tuto část bratři a sestry, proměnil se sluneční den ve větrnou bouři od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, protože jsem byl od probuzení přiváděn k….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Agape – Spravedlnost, Mírnost, Boží soudcovská rozhodnutí“ . (část dvanáctá – úvod)

Drazí bratři a sestry, nyní zaměříme svou pozornost k Sefaniášovi (Sofoniášovi), abychom porozuměli, jak získat vztah s naším nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem skrze modlitbu ve jménu našeho Krále a….

Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ . (část jedenáctá)

Bratři a sestry, vy jenž jste prošli ranou, která se stala pro mnohé nezhojitelnou. Vám je určena tato část této publikace. Kéž už se to nestane, aby někdo musel skřípat….