Měsíc: Červenec 2021

The second part – IT WILL HAPPEN IN THE FINAL PART OF THE DAYS. Be concerned about governments and ruling groups around the world, because you are being given attention by the Creator of heaven and earth. How do Micah’s words confirm what was revealed to his servants, the prophets?

In the last article, we pointed out how the time periods that Daniel presented in his book gradually came true. I noticed one negative reaction and certainly more people were….

Part One – TIME PERIODS. Be concerned about governments and ruling groups around the world, because you are being given attention by the Creator of heaven and earth. How do Micah’s words confirm what was revealed to his servants, the prophets?

Today’s analysis will begin with what Heavenly Father, JeHoVaH of the armies, wrote through the vision of Daniel, a very desirable man who lived under the rule of the Chaldeans,….

Má dnešní zkušenost. Vzkaz Nejvyššímu správnímu soudu a soudům, jenž rozhodli o zrušení respirátorů a roušek. Lékaři nejsou schopni medicínsky obhájit, ZAKRÝVÁNÍ DÝCHACÍCH ÚSTROJÍ!!!!

Dnes jsem byl ukončit nemocenskou v Mojí Ambulanci, kde mám ošetřujícího lékaře. Požádal jsem ošetřující lékařku, aby mi do mé zdravotní dokumentace napsala, ŽE MI ZAKRÝVÁNÍ HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST VADÍ….

Reflections on the words of the Apostle Paul what he actually wrote in the first letter to Thessaloniki in the fourth chapter. What tube is he talking about? Will there be another 7 years of tribulation, as some preachers suggest? A very important warning I received tonight.

In the social space, discussions take place between those who believe in the coming of Yehoshua Christ, and there are several disputes, and one of them is one in which….

Zamyšlení nad slovy apoštola Pavla co skutečně napsal v prvním dopise do Tesaloniky ve čtvrté kapitole. O jaké trubce mluví? Bude ještě nějakých 7 let soužení, jak to předkládají někteří kazatelé? Velmi důležité varování, které jsem dnes v noci obdržel.

AKTUALIZOVÁNO, DOPLNĚNO o další informace!!!! V sociálním prostoru probíhají diskuze mezi těmi kdo věří v příchod Jehošuy Krista a vede se zde několik sporů a jedním z nich je i….

2. část – V KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ SE STANE. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

V minulém článku jsme si poukázali na to, jak se postupně naplnila časová období, která předložil Daniel ve své knize. Zaznamenal jsem jednu negativní reakci a určitě se našlo víc….

1. část – ČASOVÁ OBDOBÍ. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Dnešní rozbor začnu tím, co nechal nebeský Otec, JeHoVaH vojsk zapsat skrze vidění Danielovi, velmi žádoucímu muži, jenž žil pod vládou Chaldejců, aby se to v konečné části dnů, v….