15.04.2024 bylo sto dvanácté výročí od potopení Titaniku přátelé a čtenáři

Spread the love

Je možné se na tuto událost podívat duchovníma očima? Je v ní nějaká symbolika pro dnešní dny? Bylo 15.04.2024 a svět si opět ničeho nepovšiml. Bohužel ani ti, kdo by měli vidět duchovním zrakem.

Proto vedl nebeský Otec mou ženu k tomu, aby sepsala toto prohlášení. Je odpovědí na mou modlitbu, co mám očekávat, jak se na vše dívat, abychom pochopili, protože už jsem dlouho veden k tomuto datu. Proč? To vysvětlím za chvilku. Prosím čtěme pozorně:

Den, kdy potopil se Titanik

Co v tom dnu je pro dnešek ukryté?
Vše i nic zároveň.
Vše pro toho, kdo duchovní oči má mastí protřené.
Nic pro toho, kdo očekává tělesné.

Když Titanik se potopil,
vše v tu chvíli pro něj bylo skončené.
Skončila se jeho plavba,
jeho existence, jeho majestát.
Nezbylo v něm nic,
oč by se dalo stát.
Ano, poklady na jeho palubě ukryté,
to mohli byste říct,
však pokladem se nikdo nenají.
Titanik na dno klesl,
vše sebou vzal.
Nic nezbylo.
Tak nyní svět se potopil.

Poklady na něm ukryté sebou vzal,
zlata, diamantů nikdo se nenají.
Vše zničí se, zreziví,
na hnojné místo bude zaváto.
Mezi prsty uniká to,
co bylo člověkem zaseto
.

Na dno svět klesl, vše sebou vzal.
Nic nezbylo. Co dál?
Pozornost k Otci směřovat.
Svět nechat za sebou.
Duchovní rodinu budovat.
Není nic víc než rodina.
Není nic víc, co by mohlo zachránit,
než pevná pouta s Otcem svázaná.

S ničím se netají, vše nám na vědomí dávají.“ .

Když jsem byl veden k tomu, abych nad vším co v tomto prohlášení zaznělo začal přemýšlet, dostal jsem skrze Otcova ducha tuto osnovu, kterou jsem zapsal:

Co nám netají? Bez většího zájmu a protestů eutanázii oznamují jako lék, mladí tomu tleskají. Všude ticho, žádný vztek. Není to náhodou fašismus? Mengeleho škola? Není to stejné, jako za Hitlera?

Sám mainstream o tom hovoří, jak Belgičan, zrůda lidská, o hnijícím mase švitoří. Není to hnus? Není to příprava? Zabíjet lidi, pro takzvané elity zábava? Sami si přečtěte, co stalo se v myšlení, kdy lékař zneužit, je k tomuto vraždění.

Více Zde. Zde.

Tak se nám Titanik definitivně potopil, že stále žijeme? Kdo by to pochopil. Není víc duchovní? Než co je tělesné? Stále se hádají, na jakém tělese, že to jen žijeme. Že je to modlářství, který svár přináší, to vidět nechtějí, kdo Pravdu nesnáší.

Jiní zas čekají, že do nebes odejdou, protože věří si, že jsou tou nevěstou. Soužení nevidí, jen vlastní výjimečnost, učením od lidí, jak Titanik poklesnou. Nebylo řečeno, že mnoho proroků, že bude svedeno? Co v jejich ústech je, co je to za jméno?

Jehovovým prasetem všichni se ohání, plakati bude ten, až přijde POZNÁNÍ. Že výrok nepřátel, Beránka Božího, ovládl celý svět, Babylonu Velkého. Antikrist znamená a jejím každý ten, kdo duchem nepřijal podstatu pravých jmen. Tak Pokoj, Agape, sám velmi narušil, z rodiny nebeské, sám sebe vyloučil.

Nebylo řečeno? Že vůle Otcova, jedinou vstupenkou do království Kristova? Kde je to pokání, ta touha po Pravdě? Nechat se Otcem vyučit, k své vlastní záchraně? Touha být ve předu, mnohé už zkosila, usednout u stolu, jak apoštolů matka též prosila.

Ač už je Titanik v hlubinách uvězněn, přesto jsme Otcem vedeni, pro tužby mužů, žen. Nechat svět za hlavou, rodiny utužit, nestát se pohanou, zábavou starostmi, nechat se pohltit. Proč je víc duchovní a ne to tělesné? Protože k životu, vede nás vítězně.

Rachab, si z oken svých spustila, šňůru tu z šarlatu, protože věřila. Ne slovu člověka, ne Satanovu podvodu, ale tomu jen, kdo dává Svobodu. Se svojí rodinou musela promluvit, víru svou prokázat. Je přitom zachránit, aby se schovali do domu jejího, než hradby zřítí se. Aby nebyli hnojivo. Hnojivo pro zemi, bez pohřbu, bez řečí, které se pronáší, nad mrtvým v bezpečí. Když přijde válka, už se to neděje, hromady mrtvol, jak sněhu závěje.

Zkus nyní člověče, svou mysl zaměřit, zda čísla nenesou, ukrytou naději. Zda zpráva v nich, duchovně vnímána, před světem ukryta, nemá být přijímaná. Začněme výročím, co si v něm přečteme? Pravdivost výroku s intenzitou vše je propojené.

1x1x2=2 1+1+2=4

Co celé datum, o čem k nám hovoří? V součtu má osmnáct, devítka vévodí.

1+5+0+4+2+0+2+4=18 1+8=9 18:2=9 2x9=18

Není už potřeba, svou POZORNOST obrátit? Od světa Satana, k Otci se navrátit? Když budeme všecičko násobit, zajímavý výsledek, před očima budeme mít.

1x5x0x4x2x0x2x4=0

Co nula znamená? Cyklus je u konce. Podívej se očima do světa a podívej se na verše. Nebo jsi nečetl, kdy se co státi má? Že po soužení těch dnů, setmí se obloha? Slunce se zatmí, měsíc nevydá své světlo. Nebylo to osmého dubna? Co tě tak spletlo?

Nad kterým královstvím, toto vše nastalo? Nad jižním či severním, kde se tomu tak tleskalo? Osm krát Ninive, plný stín pohltil, není to náhodou, určitou předzvěstí? Byla to náhoda, nebo jen pro oči mámení, když to předchozí, předchozí zatmění, sedm Jeruzalémů podobně zastínil, nad jižním královstvím, kam stín se uchýlil.

A je to jen náhoda, pokud vše propojíš, že vznikne alfa i omega, hebrejsky alef a taf, počátek a konec nad jižním královstvím, kde cítit je krach?

Co pak se událo v dubnu, první a třináctý den? Nejprve Damašek, pak přišel s drony a raketou Iránský kmen. Nespěje vše ve válečnou řež? Když Písmo pročteme, kdejaký verš. Co se tam dočteme? Odkud začíná Jehovův hněv.

V sedmičce ukryta dokonalost, to snad už víš. Tak začni počítat ať nezaspíš.

1+7=8 8+7=15 15+7=22

Duben čtvrtým měsícem roku je též. Nebude to intenzivní proces? Věř si čemu chceš? Mohu jen ukázat směr, kde hledat odpověď, u Otce, či člověka, na to se Stvořitele ptej. Znáš jméno Kristovo, Otce též znáš. K nim srdce upírej, ať nepřijde pláč.

Do stavu Agape uveď svůj dům, pokud vše Satan ti rozvrátil, odpusť všem v rodině, nabídni stůl. Kde shromáždíš jak Rachab v Jerichu, které máš rád. Pod duchovní střechu své víry, začni je zvát. Se srdcem změkčeným k Otci a Kristu rychle teď spěj. Pozornost zaměřuj na vše se ptej.

Duchovní rodina svou sílu má, přichází hodina, kdo ji pozná? Jen ten, kdo na vše se ptá: „Otče, Pane JeHoVaH (Jehovo), jaká je vůle Tvá? Kde cíle míjím se? Ať to poznám. Jsem jenom prachem na miskách Tvých vah. Nedokonalým člověkem, ať nemám strach. Prosím naprav i mysl mou, bych dorostl do Tvého dítěte. Byl s Králem Tvým, Panem Jehošuou. Ať prosím děje se, jen vůle Tvá. Pokoj mi přinese, jsi záchrana má. V Beránka vložil jsem očistu svou, aby byl můj hřích odpuštěn Otče Tebou.

Kéž mi s tím pomůžeš Pane Jehošuo. Za mne se přimluvíš, bych přijal to duchovní, Tvoje tělo, které se nekazí hříchem silným. Plnil Vaše příkazy, zůstal věrným.„“ .

A když jsem dokončil tato slova, předložil jsem k Otci prosbu, zda je vše správně sepsáno podle Jeho vůle a zda mohu toto předložit. Dostal jsem zamítavé stanovisko ke zveřejnění, které mne zmátlo. Proč? Protože mi bylo dáno najevo, že jsem nepochybil v tom co jsem sepsal.

Hledal jsem tedy dál a dotazoval se nebeského Otce, aby mi dal odpověď skrze mou manželku, která text nečetla a nebyla tak ovlivněna tím, co jsem sepsal. Díky jejímu vyjádření mi bylo odhaleno, že to co mi Otec duchem nadiktoval, je pouhá osnova myšlenek, které musím nyní předložit k POROZUMĚNÍ.

Aby ten kdo čte pochopil, jak nebeský Otec dává výklad a jak se dívat na oznámené duchovně a nevkládat do porozumění lidskou moudrost.

A byl jsem veden k tomu, když jsem toto pochopil, abych zaměřil svou pozornost k datu výročí. A měl jsem učinit toto:

112=70+42

Byla mi položena otázka: „Co vidíš z biblické symboliky v těchto číslech?“ . Odpověděl jsem: „Vidím odkaz na roky a měsíce, podle slov proroků Jana a Jeremiáše.“ . „A nyní to rozděl tímto způsobem.“ .

112=72+40

Když jsem to udělal, přišla stejná otázka a má odpověď byla stejná. 72 je odkaz na měsíce a 40 je odkaz na roky, podle Mojžíše, den za rok, den za rok budete bloudit pustinou.

A nyní ke mne přišlo toto slovo: „Kolik let je 72 měsíců a kolik let je 42 měsíců?“ . Odpověděl jsem: „Je to 6 let a je to 3,5 let, svrchovaný Pane Jehovo.“ . Kolik je to dohromady?“ . „Je to 9,5 let.“ . A vedl mne dál k přemýšlení, abych pochopil, že bylo dáno světu a lidstvu toto období, kdy se vše obrátí podle Otcovy vůle a že byla dána dvě časová období, která odpovídají délce 72 měsíců a 42 měsícům.

A když jsem to pochopil, byl jsem veden duchem k této otázce:“ Co si svět vyvolil za jednotné telefonní číslo, pro mimořádné události v jejich životě?“ . „Číslo 112 Otče, nebeský Bože.“ . A byl jsem veden k tomu, abych hledal počátek šesti let a počátek 42 měsíců.

A když jsem toto zkoumal, měl jsem zaměřit svou pozornost k 30.9.2015 po západu slunce a připomenout si, co se od tohoto času začalo odehrávat. A uvědomil jsem si, že nastal čas Konce, podle Danielova proroctví. Co nastalo od 1.10.2021. Byli jsme na počátku období, pětiměsíčního období, které bylo ukončeno 24.02.2022.

O co se v tom čase Chazarská mafie snažila? Donutit všechny osoby, malé a velké, aby přijaly značku 6.6.6. skrze genovou terapii a bylo všem vyhrožováno, že do konce února 2022 budou přijaty takové zákony a taková opatření, že bez této značky nebude možné vůbec nakupovat a prodávat.

A v tom období král Severu posílil svou ruku a dokončil přípravu, aby se od 24.02.2022 od ukončení večerů a jiter 16.01.2022, postavil Jihu v zástupné válce, ke které jej donutil král Jihu se svou aliancí všeho schopných a všeho ochotných. A stalo se to na příkaz JeHoVaH (Jehovy) vojsk. A tak jej král Severu odzbrojil.

A to šestileté období bylo završeno potupným úprkem krále Jihu z Afghánistánu, aby si to král Jihu se svými společníky nacvičil a aby pochopil, že přišel jeho soud, spolu s jeho společníky. (Shrnutí a připomenutí této události najdete například zde. a zde.)

A měl jsem obrátit svou pozornost k tomu co se událo v pátém roce tohoto období, kdy nastalo rozdělení, aby po jeho skončení byl člověk donucován podle proroctví Satanem a jeho beránkem se dvěma rohy, aby jak bohatý, tak otrok přijal na své čelo, což je centrum mysli, a na svou pravici, což je symbol činnosti. Aby přijal označení divokého zvířete skrze genovou úpravu a označil se číslem 6.6.6. .

A na konci pátého roku započalo období 42 měsíců, tedy 3,5 let. A to období skončilo 31.03.2024 . A měl jsem se dále věnovat třem sedmičkám, protože v nich je obsaženo POROZUMĚNÍ, které s tím vším souvisí.

Král Jihu, skrze svého sluhu, chazarský Izrael, uskutečnil svůj útok na Irán v Damašku, v místu, kde započal čas Konce. A napadl potomky Medo-Peršanů a vyhlásil jim válku. Proto byl tento Peršan pod vedením krále Severu veden k taktickému útoku, aby chazarský stát vyprázdnil své zásoby protiletecké munice a mohl být zničen v den Božího hněvu.

A měl jsem pochopit symboliku toho všeho. A byla mi ukázána zápalná šňůra a na ni tři uzly, kde na konci této šňůry je připravena nálož. A ty uzly jsou tři data. 01.04. 13.04. a 22.04.2024. A ta šňůra byla zapálena kousek od prvního uzlu a plamen přeskočil za druhý uzel. A tím mi bylo ukázáno, že už jsme blízko třetímu uzlu a vše je nám oznamováno nyní, kdy se završilo 112 výročí potopení Titaniku.

A počátek nastal v čase, kdy zavržený dům takzvaných Svědků Jehovových svolal připomínku na poslední večeři Pána Jehošuy a naplnil se text Písma, který oznamuje:

Nenávidím, zavrhl jsem vaše svátky, a nebudu se těšit z vůně vašich slavnostních shromáždění.“ .

A chci obrátit vaše svátky v truchlení a všechny vaše písně v žalozpěv a na všechny boky chci uvést pytlovinu a na každou hlavu lysinu; a chci způsobit situaci, jako když se truchlí pro jediného syna, a její konečný výsledek jako hořký den.“ .

A v těch dnech šnůry proběhly tyto svátky, které slaví ti, kdo odvozují svou víru na základě Kristova učení:

Památná slavnost Svědků Jehovových, Velikonoce, Ramadán, Pasach (Pesach)

Proč je uzel na datu 22.04.2024? Protože je to datum, kdy chazarský Izrael připravuje oběť. Oběť červené jalovice a je to ze Satanovy strany výsměch, protože mnozí uvěřili, že stavba chrámu, kterou chazarský Izrael plánuje, že je to Boží vůle.

Proto bude Izrael zničen, protože stará smlouva byla odstraněna, protože je tu lepší, NOVÁ SMLOUVA, ZPEČETĚNA BERÁNKOVOU KRVÍ A JE TU DUCHOVNÍ JUDA A DUCHOVNÍ EFRAIM, SKUTEČNÉ ABRAHÁMOVO POTOMSTVO.

Protože je Irán nástupcem Persie, je v této symbolice odkaz na rok 539 př.n.l., po kterém Kýros Veliký propustil ostatek z tělesného Izraele, z Judy a Efraima, aby se navrátil zpět k čistému uctívání a postavil opět chrám svého Boha, JeHoVaH (Jehovy) vojsk.

A tak jak byly vysušeny vody Babylonu, aby jej mohl Kýros dobýt bez odporu, tak byl chazarský Izrael zbaven svých symbolický ochranných vod, své protiletecké munice. A každý kdo se klaní této chazarské modle je podoben Baálovým prorokům na hoře Karmel. A symbolický Jehu jej připraví o život. Čiň pokání člověče, který jsi se nechal podvést Satanovými kouzly a uvěřil jsi, že to co vidíš očima, že to je něco svatého.

A je určeno 3×7 dní, které musí nastat. 08.04.2024 je zakončeno první období těchto dnů. Protože se naplnilo toto slovo:

A po soužení těch dnů slunce ztratí jas a měsíc se zatmí.“ .

A stalo se, že před necelými sedmi lety, 21.08.2017 se zatmělo nad králem Jihu poprvé, před nebeským úkazem, který nastal 23.09.2017, a lidé to spojovali se znamením na nebi podle Zjevení 12. kapitoly. Proč nečinili pokání a proč neobrátili svou POZORNOST ke svému Stvořiteli, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu?

Místo toho začali vyučovat, že všichni jsou nevěsta a uvěřili falešným prorokům. Proč se to stalo? Aby se naplnil text Písma:

A Jehošua jim odpověděl a řekl: Dávejte si pozor, aby vás někdo nezavedl na scestí, neboť mnozí přijdou na základě mého jména a řeknou: Já jsem Kristus a zavedou na scestí mnohé.“ .

A jak řekli, že jsou Kristus? Protože říkali: „Pán mi to zjevil.“ . (Zde najdete jednoho z nich.) Poslechněte si sami, co jeden z nich říká zde. A bylo slyšet o válkách, války. A naplnilo se co Pán Jehošua, ne Je-sus (Ježíš) řekl:

Uslyšíte o válkách a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec.“ .

Které války měl Pán Jehošua v tom čase na mysli? V Sýrii, Afghánistánu, Libyi, Iráku a podobně. Bylo to takzvané arabské jaro, které bylo ukončeno vstupem krále Severu 30.09.2015 na půdu Sýrie.

Aby bylo vše co se týká biblické symboliky v pořádku, došlo při prvním zatmění slunce k tomu, že plný stín procházel územím krále Jihu a zastínil sedm míst se jmény Jeruzalém. A druhý stín procházel nad osmi místy se jmény Ninive. Tak byl král Jihu identifikován jako duchovní Asýrie dnešní doby a jeho symbolická nadvláda nad kamenným Jeruzalémem.

A když někteří astrologové a astronomové překryli oba pásy, objevily se jim dvě hebrejská písmena. ALEF a TAV. Překládána do řečtiny ALFA a OMEGA.

A když vstoupil král Severu do Sýrie, děl se počátek toho, co čteme zde:

Povstane totiž národ proti národu (etnická skupina proti jiné národnostní skupině=řízená nelegální migrace) a království proti království (král Jihu a jeho společníci a král Severu a jeho společníci) a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí.“ .

V tom čase proběhlo mnoho zemětřesení a dnes se vše blíží k plnému nedostatku potravy. Zde je však potřeba vše chápat duchovně. Celý svět nemá dostatek skutečné duchovní potravy a ta zemětřesní se odehrávají jak na politickém a kulturním, či sportovním nebi.

Díky 42 měsícům od 01.10.2020, jako se to děje při zemětřesení, že to skryté se odhalí, odkryla politika svou pravou tvář. Komu politici slouží, kdo je korumpuje. Podobně spadly masky mnoha hercům a mnoha sportovcům, kteří se zaprodali, aby media o nich mohla psát a plnila se agenda krále Jihu.

Bylo to období velkého soužení, které bylo ukončeno přesně po 3,5 letech a ukončení nastalo zatměním slunce a měsíc nevydal své světlo. Krátce před tím nastal krvavý úplněk.

Vše se odehrává od poloviny 9 roku, než bude celý naplněn, 9-ti a půl letého období. Proto bylo potřeba spočítat i datum, kdy si připomínáme potopení Titaniku. A jak můžeme skutečně vidět, je v tomto datu jako hlavní číslovka devět.

1+5+0+4+2+0+2+4=18 1+8=9 18:2=2x9

Protože je číslo devět symbolem obrácení, ale také rozvratu, započal právě nyní tento rozvrat a to ze strany samotného Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) vojsk, aby se naplnilo Písmo, kde je zapsáno toto:

Tak totiž řekl Jehova vojsk: Ještě jednou je to chvilka a rozkymácím nebesa a zemi a moře a suchozemskou půdu. A chci kymácet všemi národy, a žádoucí věci všech národů vejdou; a chci naplnit tento dům slávou, řekl Jehova vojsk.“ .

O jakém domu se tu mluví? O tom, který je stavěný rukama? Ne. Mluví se tu o tomto domu:

Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch?“ .

A druhé sedmidenní období končí 15.04.2024 připomínkou Titaniku a třetí pak 22.04.2024, kdy po setmění přichází svátky Pasach. Vyjděte z duchovního Egypta, z tohoto světa a oddělte se, protože Egypt obdrží své rány!!!

Čemu jsem měl dále věnovat POZORNOST? Bylo to Rachab (Raab). Protože nám nebeský Otec podává svou pomocnou ruku, pokud jej hledáme celým srdcem, celou myslí a silou, tak jako to učinila ona, když byla součástí Jericha, které mělo být úplně zničeno a spáleno ohněm. Podobně toto čeká tento Satanův svět. Také se podobá Jerichu, kde musíme ještě nějaký čas symbolicky přebývat.

A v tom symbolickém městě máme svou domácnost, své blízké. Tím, že symbolicky vyvěšujeme šarlatovou šňůru z okna, dáváme najevo v koho skutečně vkládáme svou důvěru. Ve svrchovaného Pána JeHoVaH (Jehovu) a v Beránka, našeho Vykupitele, Pána Jehošuu Pomazaného, řecky Krista.

Když tedy máme toto prohlášení víry, tuto pečeť, je potřeba urovnat vztahy s těmi, kdo patří k našim rodinám a k našim blízkým, abychom je symbolicky shromáždili pod duchovní střechu naší víry, tak jako to musela udělat Rachab. Protože neznáme přesný den, hodinu, kdy nálož vybouchne, je potřeba urovnat vztahy skutečně rychle. Proč?

Během 42 měsíců se naplnilo dále toto slovo našeho Vykupitele a Beránka, Pana Jehošuy:

Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ .

Ptáte se, kdy nás zabíjeli? No když jste přijali značku, protože se naplnilo toto:

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ .

Nebo nepřijalo značku mnoho těch, kdo tvrdili, že znají Boha?

A jak jsme byli uvrženi do soužení? Bylo to tak, že jsme museli tomu soužení, které tu nikdy dříve nebylo a už nebude, že jsme museli, abychom nebyli označeni, mnozí změnit zaměstnání. Tak jsme nemohli prodávat svou práci a bez různých lékařských potvrzení jsme nemohli chodit nakupovat.

Bylo nám nařizováno v rozporu se zdravým rozumem a se zákony, abychom si zakrývali horní dýchací cesty a bylo od nás vyžadováno to dělat respirátorem proti prachu. Toto vše se podepsalo na psychice jak dospělých, tak dětí. Bylo někdy po celém světě něco takového vyžadováno? Ne, jenom v tomto čase.

A protože to byla doba úplné BEZZÁKONNOSTI, ochladla láska většího množství a narušili se vztahy. Dokonce se rozdělily rodiny na půl a někde docházelo k udávání. Tak se v mediích objevovaly zprávy, jak děti udávají své rodiče, že jim nedávají tolik, kolik by si přály.

A kdo byli ti falešní proroci? Byli to všichni, kdo podle svých vlastních tužeb a vlastního poznání učili druhé, že TAKTO SE MUSÍ VĚŘIT. Například učení o jediném správném tvaru země a o předčasných vytržení před soužením, ač jsme soužení zažívali.

A kdo je zachraňován? Ten kdo vytrvá až do konce. V čem je potřeba vytrvat? V Agape, ve vztahu s naším nebeským Otcem a Panem Jehošuou, aby s námi komunikovali a my se jich mohli dotazovat, jak plnit Otcovu vůli vzhledem k nám samotným. Prosili jsme o to, abychom byli vyučeni.

Proto je potřeba více než kdy jindy, jít nyní k nebeskému Otci s POP:

P – pozorností
O – odpuštěním
P – pokáním

Proč? Abychom si zajistili vzájemnou KOMUNIKACI A VÝMĚNU MYŠLENEK. Obdrželi skutečný DAR VÍRY. Byli srdcem a myslí stále u OTCE A PANA JEHOŠUY. A tak byli naplnění LÁSKOU AGAPE.

A nyní bych rád předložil zkušenost jednoho našeho bratra, který často vydává svědectví našim bližním a to nejenom slovy, ale potřebnými skutky. Zkušenost mi poslal pod názvem – NA JMÉNECH ZÁLEŽÍ. Bratr vypráví:

Jednomu muži, co žije na ulici, jsem pověděl, jak se jmenuje Svatý Otec (tedy Jehova) a Jeho Syn (Jehošua) a že prostřednictvím těchto jmen může požádat o pomoc. Ten muž si byl vědomý existence Stvořitele, ale ta jména pro něj byla nová.

Po čase jsem se s tímto člověkem opět náhodně setkal, aniž bych si ale vzpomněl, že už jsem s ním jednou mluvil. Začal jsem se s ním bavit o Bohu a on mi k mému velkému překvapení řekl, že Bůh se jmenuje Jehova a pak mi pověděl toto:

„Potřeboval jsem peníze na ubytování, konkrétně 500,- Kč. Nemohl jsem je nijak sehnat, tak jsem zkusil udělat, co jste mi poradil. Za nějakou chvíli k bankomatu, kousek od mě, přišel muž, vybral si peníze a mě dal 500 korun se slovy „to je seshora„. Ted už to jméno Jehova používám.“ .

A tak se naplňuje to, co prorokoval jeden prorok když oznámil:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ .

A i toto se započalo naplňovat během 42 měsíců, jenž trvaly od 01.10.2020 do 31.3.2024 a poté bylo definitivně nádvoří chrámu, jenž ty národy do září minulého roku pošlapávaly, tak to nádvoří bylo zavrženo, tak jak je o tom všem vydáno svědectví v knize Zjevení a v knize, jejíž součástí je i tento článek.

A měli bychom míti na paměti, jak správně přistupovat v modlitbě k Otci a k Synovi a vzít si k srdci tyto myšlenky:

„Otče, Pane JeHoVaH (Jehovo), jaká je vůle Tvá? Kde cíle míjím se? Ať to poznám. Jsem jenom prachem na miskách Tvých vah. Nedokonalým člověkem, ať nemám strach. Prosím naprav i mysl mou, bych dorostl do Tvého dítěte. Byl s Králem Tvým, Panem Jehošuou. Ať prosím děje se, jen vůle Tvá. Pokoj mi přinese, jsi záchrana má. V Beránka vložil jsem očistu svou, aby byl můj hřích odpuštěn Otče Tebou.

Kéž mi s tím pomůžeš Pane Jehošuo. Za mne se přimluvíš, bych přijal to duchovní, Tvoje tělo, které se nekazí hříchem silným. Plnil Vaše příkazy, zůstal věrným.“ .

S Agape a v Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok Igi.

One thought on “15.04.2024 bylo sto dvanácté výročí od potopení Titaniku přátelé a čtenáři

Comments are closed.