Co je to ohavnost, která působí pustošení? Porozumění pro časy a období z Daniele 12:11,12.

Spread the love

Mnohé z nás, nebyl jsem výjimkou, vždy zajímalo, co si máme představit pod označením OHAVNOST, KTERÁ PŮSOBÍ PUSTOŠENÍ. Dne 19.04.2024 mne nebeský Otec vedl k tomu, abych věnoval těmto dvěma veršům opět svou pozornost, protože jsem věřil, že už jsem vše plně pochopil, což se prokázalo nyní jako nesprávné.

Není pro mne těžké oznámit všem, že jsem se mýlil v určitém porozumění. Proč? Protože jsem nepředložil lež, jen jsem spojil to, k čemu mne Otec duchem vedl, s těmi dvěma verši. Na nich jsem musel nejprve pochopit, že zde bude usmrcení olivovníků, jak o tom čteme ve Zjevení 11. kapitole a poté následné vzkříšení, jak je ve Zjevení oznámeno, a že ještě několik dnů poté zůstaneme na zemi, aby byl vytvořen skutečný Velký zástup.

Jak vysvětluje apoštol Pavel, rozhodně nepředejdeme ty, kdo budou vzkříšeni během této trubky, ale jejich těla už spočinula v hrobě. To jsou také ty staré kosti, které viděl Ezechiel ve svém vidění. Nás do hrobek nedají, aby viděli, že jsme byli skutečně oživeni.

Nyní se tedy zaměřme na OHAVNOST. V pátek 19.04.2024 přišlo ke mne toto slovo a to říkalo:

Konec hry.

Body budou sečteny.
Srdce a ledviny vše odhalí.
V srdci vše zapsáno,
i to co před světem schováno.
V ledvinách pak to,
co usadilo se na srdci,
jako prach-bolest, zármutek i vztek.
Krusta na srdci veliká.
Komu podařilo se jí odstranit?
Komu více či méně poškodit?
Kdo si jí ponechal?

Kdo s ní chce žít dál?
Konec hry.
Body všech budou sečteny.

Jen útržky si poskládej,
jeden za druhým si dej,
ať uvidíš celý provazec spuštěný.
Nespěchej
.“ .

Jaký provazec bylo potřeba uvidět? Ten, který odhaluje OHAVNOST a jak to souvisí s tím, co čteme o bodech, srdci a ledvinách. A byl jsem zmaten tak jako i Vy, drazí čtenáři, bratři a sestry v Kristu. Den před tím, 18.04. mi jeden náš milovaný bratr poslal tento obrázek srdce:

Když se ptáte: „Co pro mě JeHoVaH (Jehova) udělal?“ .

Jak můžeme vidět, jsou zde dvě srdce, jedno kamenné a druhé masité. A to učinil nebeský Otec těm, kdo získali plný počet symbolických bodů během 1290 dnů, po které OHAVNOST PŮSOBILA PUSTOŠENÍ.

Aby mohl být člověk spravedlivě posouzen, bylo potřeba prokázat, jaké má srdce a zda nebeskému Otci dovolí, aby se z kamenného srdce stalo masité.

A chci jim dát jedno srdce a vložím do nich nového ducha; a jistě z jejich těla odstraním kamenné srdce a dám jim masité srdce, aby chodili v mých vlastních ustanoveních a aby dodržovali má vlastní soudcovská rozhodnutí a aby je skutečně prováděli; a skutečně se budou moci stát mým lidem a sám se budu moci stát jejich Bohem.“ .

Až dokončíme čtení tohoto článku, pak pochopíme, co se bude dít od 23.04.2024, protože sám Svrchovaný Pán JeHoVaH říká dále:

Pokud však jde o ty, jejichž srdce chodí v jejich ohavnostech a v jejich odporných věcech, jistě uvedu na jejich hlavu jejich vlastní cestu, je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“ .

A byl jsem veden k tomu, abych začal spojovat nitky do pevného provazce a na nich vysvětlil nejenom počátek 1290 dnů dlouhého období:

A od času, kdy byl odstraněn stálý rys a byla umístěna ohavnost, která působí zpustošení, bude tisíc dvě stě devadesát dní.“ .

A bylo mi řečeno během času na lůžku, kdy jsem stále rozjímal nad srdcem z kamene a srdcem masitým. Kdy jsem nemohl spát, abych začal počítat. A bylo mi připomenuto, že jsem byl před rokem touto dobou veden Otcem k tomu, abych došel ke dvěma datumům a abych si vše ponechal pro sebe a neoznamoval je. První bylo 22.04.2024 po západu slunce a druhé 06.06.2024 po západu slunce.

Protože jsem věděl, jak jsem v minulém článku odhalil, ustanovil nebeský Otec dvě časová období. 72 a 42 měsíců, ale 12 měsíců mají tato období společná.

Protože jsem byl Otcem veden k tomu, že počátek 42 měsíců je 01.10.2020, začal jsem počítat také počet dnů a vyšlo mi, že konec je 23.04.2024. Pokud se na počátek dne díváme biblickou optikou, tento den začíná 22.04. po západu slunce. Čas je potřeba vnímat vzhledem k místu pozorovatele, který toto vysvětluje, proto vše musí odpovídat středoevropskému časovému pásmu.

Když tyto myšlenky zapisuji, právě došlo ke skončení daného období a vše se pro ten čas, jak si vysvětlíme skutečně naplnilo. A ni čárka nepominula bez naplnění.

Dal jsem výpočet zkontrolovat hned ráno bratrovi, který mi poslal tu fotku. I on nejprve došel ke stejnému výsledku, pak náhle zjistil, že jsme oba deset dní přidali. Bylo zajímavé, že jsme to spočítali úplně stejnou chybou, kdy místo čísla 13, jsme spočítali 23.

Tuto chybu jsme učinili proto, že nás měla odkázat na to, že z 13. na 14.04. byl podvodný stát Izrael napaden Iránem. Jak zjistíme dále, nebylo toto datum útoku zvoleno náhodně.

Oba jsme počítali od 01.10.2020 . Měli jsme však počítat od 22.04.2024, abychom se dostali ke správnému výchozímu datu. Tím je 09.10.2020.

Poprosil jsem ještě jednoho bratra, aby mi pomohl najít ve dnech 8. až 10.10.2020 nějakou událost, která bude spojena s PUSTOŠENÍM LIDSKÝCH ŽIVOTŮ SPOJENÝCH S GENOVOU TERAPIÍ, KTERÁ BYLA LŽIVĚ NAZVÁNA VAKCINACE. Věděl jsem, že toto mám hledat.

Druhý bratr mi oznámil, že 09.10.2020 obdrželo OSN Nobelovu cenu míru a to jedna z jejich poboček. Článek najdeme například zde. Cenu dostal Světový potravinový program OSN. Proč?

Norský Nobelův výbor letos ocenil organizaci známou především dodáváním jídla do válečných zón. Podle Výboru se ale WFP významně osvědčil i během koronavirové pandemie.“ .

Když jsem si toto přečetl, měl jsem začít hledat co spojuje WHO s číslem 72. Měl jsem hledat 72 let zpátky. Jak jsem zjistil, byla WHO zřízena 07.04.1948 po západu slunce, tedy 08.04.1948 SEČ.

Google nás odkáže na tiskovou zprávu z 08.04.2005:

Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) byla jako jedna z agentur Spojených Národů založena 7. dubna 1948. Jejím hlavním cílem je zajistit dostupnou , kvalitní zdravotní péči pro všechny lidi na světě.“ . TOTO JE STÁLÝ RYS

A co se stalo letos 08.04.2024? Bylo zatmění slunce a měsíc nevydal své světlo.

A nyní jsem měl zjistit co se událo o 42 let dříve kolem WHO, aby i zde bylo uplatněno stejné pravidlo. Informace nalezneme zde. A to je ten stálý rys, který WHO opustila, aby mohla její agenda působit PUSTOŠENÍ. Protože je OSN zřizovatelkou svých dcer a sama organizace je obrazem divokého zvířete, tak se na ní a její dceři naplnilo toto:

A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete.“ .

Kdo se nepodrobí OSN, tak tam dochází k sankcím a usmrcování. Sám beránek se dvěma rohy, USA a VB, které politicky OSN prosadily a stál za projektem Chazar a Sionista David Rockefeller, byl od samotného počátku prosazován stejný plán, když vznikaly podobné platformy, jako Liga národů, Společnost národů a nakonec OSN. Vždy stejná agenda a stejný plán. Přesně jak to čteme ve Zjevení. Ničit a zabíjet ty, kdo se nepodvolí.

A to byl opět stálý rys. Ten se v roce 2020 změnil. Jak? „Vakcinace“, správně genová terapie, tak ta způsobila právě to dnes známé:

ZEMŘEL NÁHLE!!!!!

Jak už odhaluje mainstream, bylo to záměrné ničení lidských životů a prosazovalo se to vše pod pláštěm WHO. Dříve byla WHO vnímána jako anděl veškeré dobroty. A v co se proměnila tato instituce a jí podřízení politici? Donucovali malé i velké, aby přijali označení na ruku a na čelo. Proč na čelo a pravou ruku jsem vysvětlil v předchozím článku. A tak se tedy naplnilo toto slovo:

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ .

Co znamenají ty tři šestky?

6 = politika
6 = náboženství
6 = obchod
(prodávání své práce a nakupování zboží)

A přesně toto tvoří dnešní Satanův svět lidí. A první bratr, ten mi poslal toto:

CRISPR-Cas9

Tento CRISPR-Cas9 je základním nástrojem pro možnost vytvářet genovou terapii. A 07.10.2020 (OMYLEM JSEM UVEDL 09.10.) po západu slunce byla za tento vynález udělena Nobelova cena za chemii. Článek zde.

Zde je vidět další symbolika-Egyptský bůh smrti Anubis

Proč 07.10.? Protože čísla mluví jasně. Dokonale (7) se to dotkne celého lidstva (10). Protože je to po západu slunce, je to už z pohledu nebeského Otce, jeho počítání času osmý den, proto je to o Času Konce. Dvakrát dvacet je zdůraznění, že je to PRAVDA (2), a je to o KONCI CYKLU (0).

V odkazu si můžeme přečíst, kdo všechno kdy dostal Nobelovu cenu míru. Jak zjistíme, byla tato cena udělena OSN 6x od jejího založení. To je další nitka svědectví.

A co za monument se objevil před budovou ředitelství OSN po 09.10.2020? Tato socha šelmy.

Do té doby tam byly symboly míru.

Tento obrázek výše je doplněn biblickým textem:

A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce.“ .

Kdo pronesl tato slova? Samotný JeHoVaH (Jehova) Bůh. Jaká hanba a jaký výsměch to je, vzhledem ke Stvořiteli nebe a země!

A měl jsem spočítat všechny úplňky, které byly za posledních 1991 let. A je to doba od Pánovy poslední večeře a najít ten čtvrtek po západu slunce, předvečer úplňku, který byl mezi dvěma večery 14. a 15. nisana roku 33 n.l. . Zjistil jsem, že toto nastalo podle dnešního kalendáře mezi dvěma večery, mezi 14. a 15. dubnem roku 33 n.l. .

A bylo mi tím připomenuto, proč jsem viděl na zápalné šňůře ty tři data. Osmého, patnáctého a dvacátého druhého dubna letošního roku. A když jsem psal o výročí potopení Titaniku, dostal jsem díky tomuto počtu let všechny potřebné klíče. A kdy narazil Titanik na ledovec? Bylo to pár minut před půlnocí 14.04.1912 a dokončeno jeho potopení přišlo cca za 3,5 hodiny od nárazu.

A nyní když víme kdo je ta hledaná OHAVNOST, která začala působit pustošení, pak nás nepřekvapuje, že je velká snaha vlád a politiků, aby na celém světě byla prosazena takzvaná PANDEMICKÁ SMLOUVA. Jak kdosi z alternativy napsal: „NĚCO SE ZMĚNILO DÍKY ODPORU LIDSTVA.“ .

A změnilo se to proto, že tato OHAVNOST už naplnila svůj čas. Zajímavé je také to, že 77. výroční zasedání WHO probíhá od 27.05.2024, kdy do 01.06.2024 se má připravit společné prohlášení a přesné znění této smlouvy a opět jsem někde zaznamenal, že hlasování o ní má proběhnout 6. a 7.2024. A toto datum nás zajímá. Proč?

Šťastný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům!“ .

Smlouva musí být schválena 2/3 zemí, jenž o ní hlasují. Co myslíte drazí čtenáři, bratři a sestry, budou v tom čase žijící šťastní, když smlouva bude odmítnuta? Vždyť je to jedna z největších obav, kterou lidstvo má.

My musíme sledovat těch 45 dní, než se naplní 1335 dní, hlavně v rovině duchovní. Abychom toto pochopili, proč je na konci velká radost, musíme se zaměřit na srdce a ledviny. Víme, že nám Písmo odhaluje toto:

Prosím, kéž dospěje ke konci špatnost ničemných, a kéž upevníš spravedlivého; a Bůh jako spravedlivý zkouší srdce i ledviny.“ .

Budu žehnat Jehovovi, který mi dal radu. Skutečně, během nocí mě napravují mé ledviny.“ .

A měli jsme to důkladně prozkoumat, proč je potřeba, aby byly naše ledviny v pořádku. Poslední výzkumy zjistily, že je potřeba ledviny léčit, než je odstranit, pokud má někdo zdravotní problém s tímto orgánem. Když je nemocný tento orgán, je ohroženo i srdce člověka.

Pokud máme kamenné srdce a to je působením Otcova ducha proměňováno na masité, musí z těla odejít to, co srdce sevřelo symbolickou kamennou krustou a ta musí být odplavena ledvinami. Proto David říká, že jej během noci napravují ledviny, protože odchází z něj to, co bylo dáno nebeským Otcem jako rada, kterou je potřeba poslechnout a přijmout ji do svého srdce.

Ta rada naruší tu kamennou krustu a ledviny ji pak vyloučí skrze moč ven. Pokud nám ledviny nefungují správně, to zlé, co jsme měli v srdci v nich zůstane a může se to do srdce vrátit. Nyní si ukážeme ne konkrétních situacích z evangelií, kde toto postihlo Kristovy učedníky. První a nejkřiklavější příklad je tento:

Ale někteří z vás nevěří. Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící, a kdo je ten, jenž ho zradí. Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ .

Co je námětem tohoto webu? Přesně to, o čem mluví Pán Jehošua. Musí nás vyučit nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, tak jak to oznámil v Kafarnaum v roce 29 n.l. :

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat.  Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ .

Uvěřili zprvu ti, kdo Pana Jehošuu opustili, že on je ten mesiáš, ten zachránce? Ano. Ale když to vyžadovalo z jejich strany něco navíc, VĚNOVAT NEBESKÉMU OTCI SVOU POZORNOST, ABY DOSTALI RADU A TU PŘIJALI DO SRDCE, ABY JI VYPLNILI, tak to skončilo v ledvinách a pak se to vrátilo do srdce. Jak? Tradicí, lidskou obyčejnou TRADICÍ a NÁBOŽENSKÝM DUCHEM.

Jak dlouho toto probíhalo? Zde opravuji špatný výpočet, který mi byl odhalen až 28.05.2024. Bylo to přesně 42 měsíců, 3,5 let. 08.10.29 bylo ukončeno jeho 40 denní pobývání v pustině a pokoušení Satanem. Od 15.10.29 do 15.04.33, jak si vysvětlím v jiném článku . Přesně tak dlouho Pán Jehošua kázal a sloužil tělesnému Izraeli od proměnění vody ve víno na svatbě v Káně.

A co se dělo od 09.10.2020, kdy byla dána OHAVNOST, která působí pustošení? Bylo nám stále oznamováno, abychom se nechali vyučit nebeským Otcem, protože mnozí díky Cokoli 19 pochopili, že je to biblické. Ale to od nás vyžaduje naslouchat radám a věnovat našemu Stvořiteli PLNOU POZORNOST. Ale jednodušší je jít za člověkem, za TRADICÍ a NÁBOŽENSKÝM DUCHEM. Hezky bez námahy.

Takže co nebeský Otec, když člověka povolal, na srdci narušil, odešlo sice do ledvin, ale protože člověk neuposlechl, opět se mu na srdci vytvořila kamenná krusta. A nyní se zamysleme, kolik bylo na konci Jehošuovy služby skutečně vyučených?

Pokud se podíváme zde, tak máme docela jasno:

Mezi prvními věcmi jsem vám totiž předal, co jsem i já přijal, že Kristus zemřel podle Písem za naše hříchy; a že byl pohřben, ano, že byl třetí den vzbuzen podle Písem; a že se objevil Kéfovi, potom dvanácti. Pak se objevil více než pěti stům bratrů najednou, z nichž většina zůstává do nynějška, ale někteří usnuli ve smrti. Potom se objevil Jakubovi, pak všem apoštolům, ale poslednímu ze všech se objevil také mně, jakoby předčasně narozenému.“ .

A jak dlouho se Pán Jehošua takto objevoval?

První zprávu jsem, Theofile, sestavil o všem, co Jehošua začal dělat i vyučovat, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, potom, co dal prostřednictvím svatého ducha přikázání apoštolům, které si vyvolil. Těm se také ukázal živý mnoha nespornými důkazy poté, co trpěl, a vídali ho po čtyřicet dnů a vyprávěl o Božím království. A zatímco se s nimi scházel, dal jim nařízení: Nevzdalujte se z Jeruzaléma, ale čekejte na to, co slíbil Otec, o čem jste ode mne slyšeli; protože Jan sice křtil vodou, ale vy budete za nemnoho dnů pokřtěni ve svatém duchu.“ .

Když skončila Kristova veřejná služba 14.04.33 po západu slunce, byl poté vydán, usmrcen a dán do hrobu. 17.04.33 po západu slunce se zjevil Petrovi a poté 12-ti učedníkům. To jsou tři dny plus 40 dní, kdy dále neveřejně kázal učedníkům a poté byl vzat do nebe.

Víme, že vylití ducha nastalo až na Letnice, tedy o týden později. Vše trvalo 50 dní. Nyní máme očekávat 45 dní, než se budeme radovat. Nebude to způsobeno právě tím, že bude vylit Otcův duch, jako v roce 33 n.l. ?

Kolik zůstalo těch učedníků v očekávání?

Zatímco probíhal den svátku letnic, byli všichni pohromadě na tomtéž místě a náhle nastal z nebe hluk, právě jako když se přežene ostrý závan, a naplnil celý dům, ve kterém seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, rozdělily se, na každém z nich se usadil jeden a všichni byli naplněni svatým duchem a začali mluvit různými jazyky, právě jak jim umožňoval duch, aby se vyjadřovali.“ .

Přesný počet neznáme. Traduje se, že bylo v té místnosti 120 osob, ale v Písmu žádný takový argument nenajdeme. Víme, že tam byli všichni. Pro nás je důležité, že se měli všichni zdržovat v Jeruzalémě. Kde je tedy náš Nový Jeruzalém, který očekáváme? Je to skutečné město někde v Chazarském Izraeli?

Ti všichni zemřeli ve víře, ačkoli nezažili splnění těch slibů, ale viděli je zdaleka a vítali je a veřejně oznamovali, že jsou cizími lidmi a dočasnými usedlíky v zemi. Ti, kteří říkají takové věci, totiž dokazují, že vážně hledají své vlastní místo. A přece, kdyby opravdu stále vzpomínali na místo, z něhož vyšli, měli by příležitost se vrátit. Ale nyní usilují o lepší místo, totiž o to, jež patří k nebi. Proto se Bůh za ně nestydí, aby byl vzýván jako jejich Bůh, neboť pro ně přichystal město.“ .

Pokud jde o nás, naše občanství existuje v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pána Jehošuu Krista, jenž přetvoří naše pokořené tělo, aby se přizpůsobilo jeho slavnému tělu, podle působení moci, kterou má, totiž aby si podřídil všechno.“ .

Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a je připravený jako nevěsta ozdobená pro svého manžela.“ .

Proto také Jehošua trpěl za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu za tábor a snášejme pohanu, kterou snášel on, neboť zde nemáme trvalé město, ale vážně hledáme to budoucí.“ .

Tyto dny, než se naplní to, co je skrze Daniele slíbeno po 1335 dnech, máme být v očekávání v duchovním Jeruzalému. Věnovat PLNOU POZORNOST NEBESKÉMU OTCI, JEHOVAH BOHU, také našemu Králi a Vykupiteli, Panu Jehošuovi Pomazanému, řecky zvanému Kristus. Je potřeba nechat uzdravit naše ledviny a srdce, protože se naplňují slova Izaiáše:

Obytná věž byla totiž opuštěna i městský ruch byl zanechán; z Ofelu i ze strážní věže se stala holá pole, jásot zeber na neurčitý čas, pastvina stád; dokud na nás nebude z výše vylit duch a pustina se nestane sadem a sad nebude považován za skutečný les. A v pustině bude jistě přebývat právo a v sadě bude bydlet spravedlnost. A dílem pravé spravedlnosti se stane pokoj; a službou pravé spravedlnosti poklid a bezpečí na neurčitý čas. A můj lid bude bydlet na pokojném místě pobývání a v sídlech plné důvěry a na nerušených místech odpočinku. A jistě bude krupobití, až bude padat les, a město se sníží do poníženého stavu. Šťastní jste vy, kteří rozséváte semeno podél všech vod a vysíláte nohy býka a osla.“ .

Proč nohy býka a osla? Protože je to metafora pro ty, jenž vypráví Dobrou zprávu o dobrých věcech. Býk je symbolem síly a osel vytrvalosti. Nečetli jsme?

Vždyť každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ .

Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ .

Jaká jména vzýváte? Ta podle lidské tradice a náboženských nauk, nebo ta, která jsou nám dána duchem, jak to vysvětluje apoštol Jan ve svém prvním dopisu? Neříká Pavel dále?:

Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni? Právě jak je napsáno: Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech! Přesto všichni neposlouchali dobrou zprávu. Izajáš totiž říká: Jehovo, kdo uvěřil v to, co od nás slyšel?“ .

Uvěří jedině ten, kdo se nechá skutečně vyučit nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Nebo to sám nebeský Otec neoznamuje?

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ .

A čeho se má bát ten, jehož nebeský Otec nebere v úvahu?

A nehodnotní bohové úplně pominou. A lidé vstoupí do skalních jeskyní a do prašných děr pro Jehovovu děsivost a před jeho nádhernou nadřazeností, až povstane, aby země utrpěla otřesy. Své bezcenné stříbrné bohy a své nehodnotné zlaté bohy, které mu udělali, aby se před nimi klaněl, hodí toho dne pozemský člověk rejskům a netopýrům, aby vstoupil do děr ve skalách a do rozsedlin skalních útesů pro Jehovovu děsivost a před jeho nádhernou nadřazeností, až povstane, aby země utrpěla otřesy. Kvůli sobě samým se straňte pozemského člověka, jehož dech je v jeho chřípí, vždyť na jakém základě se má brát v úvahu?“ .

Nebere se ze strany našeho Stvořitele v úvahu ten člověk, který naslouchá všemu, co říká Jeho Syn, náš Král a náš Vykupitel, Jehošua, Beránek Boží?

Proto až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, která stojí na svatém místě, potom ať ti, kteří jsou v Judeji, prchají k horám.“ .

O jakých horách je tu řeč pro Čas Konce?

Co viděl ve vidění Izajáš, syn Amocův, o (duchovní) Judě a (o duchovním) Jeruzalému: A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit všechny národy. A mnoho lidí jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách, a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z (duchovního) Jeruzaléma (města nahoře)A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce. Vy z Jákobova (duchovního) domu, pojďte a choďme v Jehovově světle.“ .

A právě nyní se to co čtete naplňuje. Proto bylo oznámeno světu 22.04.2024 po západu slunce, že Pán zemřel a byl vzkříšen, tak jak to máme činit na jeho památku. A bylo to oznámeno v skrytu, protože všechny svátky, které si svět vyvolil, ty byly nebeským Otcem zavrženy a stalo se to na svědectví Židům, kteří jedli svůj Pasach podle Mojžíšova příkazu, ale ten skutečný zavrhli. Jak?

Odkliďte starý kvas, abyste byli novým těstem, podle toho, jak jste zbaveni kvašení. Vždyť Kristus, náš pasach, byl vskutku obětován.“ .

A že toto máme učinit věděl jen ten, kdo byl celým srdcem, myslí a silou u Otce.

Jak probíhá soud mezi národy? Od času, kdy byla dána OHAVNOST a zrušen stálý rys, byla zkoumána srdce i ledviny člověka. A přišlo během 1290 dní mnoho prubířských kamenů. Největším byl ten, který se týkal SVATÉHO MÍSTA. Co je tím svatým místem? Tím je náš Stvořitel, JeHoVaH (Jehova) Bůh. Také zda věnujeme POZORNOST všem Jehošuovým výrokům.

A také je tím svatým místem SAMOTNÝ ŽIVOT, zda se jej raději vzdáme, než bychom přijali genovou terapii, abychom mohli nakupovat a prodávat. Protože si lidé zamilovali různé počítačové hry, kde se plní různé úkoly a podle toho jak hráč zvládá, nebo nezvládá úkoly, přichází o životy. Stejně tak se to dělo lidem. PROTO NEBESKÝ OTEC OZNÁMIL, jak to čteme na počátku článku:

Body sečteny, hra skončila!“ .

Kéž náš nebeský Otče, Svrchovaný Pane Jehovo naplníš svůj slib, že z maličkého se stane tisíc a z malého mocný národ. Kéž to právě nyní Svrchovaný Pane Jehovo, kéž to urychlíš právě v tento čas. Ať se tak stane prosím, pokud je to Tvá vůle Otče a to ve jménu Beránka, Tvého Syna, Pana Jehošuy. Amen a amen

Co jsme si nyní vysvětlili? Kdo je OHAVNOST, od kterého času jsme ji začali vidět a kdy její čas končí. Že se vše podobá tomu, jak veřejně sloužil Pán Jehošua a že nyní musíme, pokud chceme žít, okamžitě vystoupit na Otcovu horu. Překovat své meče, svou nenávist v radlice, aby nám bylo zoráno naše srdce a proměněno na měkkou půdu, kde lze zasít semeno Pravdy.

A své kopí, svůj nabroušený jazyk překovat v zahradnické nůžky, abychom pomáhali správně pečovat o duchovní olivovník, kterého máme být součástí.

Kéž máme Pánův Pokoj a Otcovu přízeň.

S Agape a v Agape Vaše setra Šárka a Váš bratr, Pánův Otrok, Igi

A nyní jsem obdržel zajímavou informaci, která potvrzuje, že obě zatmění, která proběhla 21.08.2017 a 08.04.2024, se dají rozdělit na dvakrát 1212 dní, kde uprostřed je 14.12.2020. A ten den je dnem, kdy celosvětově započala oficiálně genová terapie v USA. Nepočítal jsem ty dny.

One thought on “Co je to ohavnost, která působí pustošení? Porozumění pro časy a období z Daniele 12:11,12.

  1. Doplnění a oprava:
    Tento CRISPR-Cas9 je základním nástrojem pro možnost vytvářet genovou terapii. A 07.10.2020 (OMYLEM JSEM UVEDL 09.10.) po západu slunce byla za tento vynález udělena Nobelova cena za chemii.

    Proč 07.10.? Protože čísla mluví jasně. Dokonale (7) se to dotkne celého lidstva (10). Protože je to po západu slunce, je to už z pohledu nebeského Otce, jeho počítání času osmý den, proto je to o Času Konce. Dvakrát dvacet je zdůraznění, že je to PRAVDA (2), a je to o KONCI CYKLU (0).

Comments are closed.