Biblická symbolika – biblický slovník vybraných pojmů – pro dnešek

Spread the love

Abychom porozuměli Písmu, jeho proroctvím pro dnešní dobu, je potřeba správně chápat určitá slova. Je to odpověď na dotaz, který mi byl položen. Pokud potřebujete něco přidat, či vysvětlit, vložte dotaz pod článek.

Asýrie = král Jihu = Spojené státy americké, Velká Británie = beránek se dvěma rohy, a jejich političtí vazalové (státy)

roh = politická mocnost

hora = autorita nad národem, či lidem jako celku – světem, též číslovka 10

Babylon = podle kontextu = král Severu = Rusko a jemu podřízeni političtí vazalové (státy), z náboženského hlediska takzvaný Velký Babylon = všechna náboženství, kultura, sport, politika – vše kde lze někoho uctívat a je to člověk, nebo něco vytvořeno člověkem.

bůh, bohové = Ten s autoritou nad někým, pokud je myšlen nebeský Otec, pak se toto slovo píše s velkým B, jinak Satan, člověk s autoritou (pán, král, otrokář, nadřízený a pod.

Stvořitel = Ten, který uvádí v život

jsem, který jsem = doslovně existující, trvající po celý lidský čas

farao = představený rodu = patriarcha = hlava rodiny

král = někdo kdo panuje nad určitou oblastí

Kittim = dříve Španělsko, dnes USA – doslovně zámořská země z nejvzdálenějších západních končin, vzhledem k poloze zemí Judy a Efraima

Nebukadnecar II. = Vladimír Vladimírovič Putin (představitel krále Severu)

Moab, Edom, Ammon = dnešní blízkovýchodní země podle mapy, jak byli tito potomci dříve usídleni

Edom = Arabové všeobecně (lidé uctívající Korán)

Filištíni = Chazaři a nearabské obyvatelstvo blízkého východu

Egypt = podle kontextu = Satanův svět jako celek = konkrétní země Egypt

Put = Etiopie = africké země jako celek

Etiopie (Etiopové) viz Put

Libye (Libyjci) = země jako taková a severní Afrika jako celek

Kaánan = obyvatelstvo Asie jako celku, též Filištíni, vše podle kontextu

Magog = dnes území britských ostrovů a USA

Tubal = pět historických území středních Slovanů, dnes Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, ČR

Mešech (Mešek) = MSK = Moskva = Ruská federace = král Severu (dříve SSSR)

Juda = duchovní hledisko = 144 000, podle kontextu představitelé Velkého Babylonu, jenž tvrdí, že zastupují Stvořitele nebe a země (odpadlé sekty, náboženské domy)

= fyzicky symbol Praha (ČR) – fyzický nový Jeruzalém

Efraim = duchovní hledisko = družičky jako celek, podle kontextu duchovní stav skupiny jako celku, které se hlásí ke Kristu

Je-sus (Ježíš) = hanlivé jméno Krista (Jehovovo prase), Satan jeho vliv

Jehošua = JeHoVaH Zachraňuje, pravé jméno Beránka, jeho přijetí musí být dáno duchem. Viz 1.Jana 4:1-3 a 5:13

יהוה = JHVH = JeHoVaH = Jehova = skutečné jméno Stvořitele nebe a země = PŮSOBÍ, ABY SE STALO (V PŘÍKAZU STÁŇ SE! = průběhový čas) více zde.

lampa = mysl, srdce

olej = porozumění díky působení Božím duchem

falešný prorok = mediální propaganda, mediální domy jako celek, jsou to také významní političtí analytici, někdo, kdo předkládá vizi

drak, mořská obluda, prahad, klouzavý had = Satan, jeho vliv

divoké zvíře = starý Satanův svět politických platforem a programů v jednom časovém úseku, platí pro Zjevení. Jinak jednotlivé velmoci – USA, Británie, Babylon, Řecko, Egypt atd. (kniha Daniel)

moře = lidská společnost oddělená od svého Stvořitele

trůn divokého zvířete = Velká Británie, USA pod vlivovou skupinou Chazarů (Sionistů)

zemětřesení = duchovně otřesy na politickém nebi

slunce = v duchovní rovině místo, odkud vychází plány, myšlenky, které působí na symbolický duchovní měsíc. Chazarská politika

měsíc = v duchovním ohledu země zasažené a ovlivněné světlem duchovního slunce

hvězdy = politici, herci, sportovci, osobnosti, které utváří společenský názor

králové od východu slunce = Rusko, Čína, Severní Korea – jejich politické programy

osmý král = nový a konečný Satanův svět lidí proměněný do ruského světa

výroky inspirované démony, žáby = terorismus, pandemie (smrtelné nemoci), jaderný holocaust = utváření strachu, jako řídící prvek k protlačování příslušné agendy nad lidmi

Biblické země (velmoci), podle ideologie

Egypt = otrokářská společnost
Asýrie = fašistická společnost
Babylon = feudální společnost
Medo-Persie = kastovní společnost
Řecko = vláda lidu (socialismus, slovanský systém, bolševismus)
Řím = teokracie. Nejprve v božství cézarů a posléze v božství papežství a pravoslaví.
Anglo-americká velmoc = kapitalismus

obraz divokého zvířete = OSN plus její dceřiné pobočky (WHO, UNICEF a pod.)

rohy na hlavách divokého zvířete podle rozdělení světa od 09.05.1945

první hlava =tři rohy = USA, Velká Británie, Francie (Magog – kapitalismus)

druhá hlava = dva rohy = SSSR a celý východní socialistický tábor (Mešek, Tubal – socialismus)

dále jeden roh

třetí hlava = Indie (kastovní systém)

čtvrtá hlava = Čína (feudální systém)

pátá hlava = Islám jako celek, budoucí představitel Saudská Arábie (teokracie)

šestá hlava = Německo (neporažený a nezničený fašismus, nadnárodní korporátní fašismus), následně EU

sedmá hlava = Jihoafrická republika (Africké země – otrokářství, neokolonialismus)

kobylka = migranti

šváb = WEF (Klaus Schvab)

Pochopení čísel zde a zde.

Barvy v symbolice kolem nás

modrá barva = král Jihu, jeho vliv

červená barva = král Severu, jeho vliv

zlatá (žlutá) = Čína viz Zjevení 9:13-21, symbol vítězství

bílá barva = duchovní oblast

černá barva = temnota = korporátní fašismus, duchovní vliv Satanova působení