Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi ve Filadelfii piš!

Spread the love
SEDMI SBORŮM

Slova shromažďovatele, syna Davida, krále v Jeruzalémě. Největší marnost, řekl shromažďovatel, největší marnost! Všechno je marnost! Jaký prospěch má člověk ze vší své tvrdé práce, na které pod sluncem tvrdě pracuje? Generace odchází a generace přichází; ale země zůstává až na neurčitý čas.“ (Kazatel 1:1-4)

Aby se náš duchovní život nestal jen marností a honbou za větrem, je potřeba se přesunout do sboru ve Filadelfii. Proč a kdy k tomu dojde? Toto jsou důležité otázky pro zkoumání našeho duchovního srdce. Být součástí tohoto sboru nám poskytuje velkou naději na skutečný život, který je oproštěn od vší marnosti a honby za větrem.

A andělovi sboru ve Filadelfii piš: To říká ten, který je svatý, který je pravý, který má Davidův klíč, který otevírá tak, že nikdo nezavře, a zavírá tak, že nikdo neotevře:“ (Zjevení 3:7)

Proč se Pán Jehošua odvolává na Davida? Protože tomu byl dán nebeským Otcem slib, že nebude z jeho beder odňato panství na Izraelem, nad duchovním Izraelem na neurčitý čas, navždy. Tento slib umožňuje vykořenit, ale také naroubovat na pravý olivovník ty, kdo Panu Jehošuovi patří. Ty, které mu Otec dal podle slibu z Jana 6:44,45. Ty, kteří nehledali moudrost u lidí, ale nechali se Otcem podle slibu z Jeremiáše 31:31-34 plně vyučit.

Nikdo jiný do toho sboru nemůže vstoupit, protože nedosáhl Kristovy mysli a srdce, tak jak to vysvětluje náš milovaný bratr Pavel ve svém Prvním dopise do Korintu 2:16. Agape je v tomto sboru BRATRSKÉ NÁKLONNOSTI tím, co je skutečným poutem jednoty. Proto je tento sbor tolik chválen. Je bez vady.

Jak se to projevuje? Opět odpověď nacházíme u Pavla:

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy, aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Pánův otrok nebojuje, ale snaží se vždy dosáhnout srdce člověka, svých bratrů a sester, stejně jako to celou dobu činil Pan Jehošua. Abychom poznali Pravdu, která nás osvobozuje, musíme rozumět všem Satanovým léčkám, proč vytvořil tradice a různé nauky, které člověka zotročují.

„Znám tvé skutky – pohleď, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít – a vím, že máš trochu síly a že jsi dodržel mé slovo a neprokázal ses jako falešný vůči mému jménu.“ (Zjevení 3:8)

Pánův otrok tyto všechny léčky zná a proto může Pán Jehošua říci to, že se tento otrok, jeho bratr či sestra, zachoval jako věrný k jeho vlastnímu jménu Jehošua. Proč? Protože v tomto jménu je ukryto skutečné Otcovo jméno JeHoVaH, kterým On sám působí ZÁCHRANU.

Jehošua ví, jak je to únavné stále dokola chyceným do Satanovy léčky pomáhat, aby se z ní vymanili. Proto má takový bratr a sestra málo sil. A jak dodržel takový bratr jeho slovo? Tím, že v tomto jednání zůstal soucitný, jemný, způsobilý vyučovat a nečinil stejně jako Jehošua nic sám od sebe, ale tak, jak jej samotný nebeský Otec vyučil.

„Pohleď, chci dát ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou – pohleď, chci je přimět, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval.“ (Zjevení 3:9)

Co je Satanova synagoga? Jak vysvětluje už dříve, jeto Mikulášova sekta, které mnozí podlehli. Oni rádi tvrdí, že jsou Židé, ale v duchovním ohledu nejsou, ač mohou být Židy po krvi.

Kdy poznají, že si takového bratra a sestru Pan Jehošua zamiloval? Až se naplní to, na co opět Pavel poukázal v dopise do Říma:

„Dychtivé očekávání tvorstva totiž čeká na zjevení Božích synů.“ (Římanům 8:19)

Toto zjevení ukončí definitivně Satanovo panství a jeho veškeré léčky.

„Protože jsi dodržel slovo o mé vytrvalosti, i já tě chci udržet před hodinou zkoušky, která má přijít na celou obydlenou zemi, aby byli vyzkoušeni ti, kteří bydlí na zemi.“ (Zjevení 3:10)

O jaké zkoušce Pan Jehošua mluví? Ta se týká toho, co už zažíváme nyní, protože musíme mít vytrvalost ohledně snahy změnit náš genetický kód skrze genovou terapii, jenž je číslem šelmy 6.6.6.. Ti, co se do Filadelfie dostali včas, je pro ně relativně jednoduché v této hodině zkoušky obstát. Součástí této hodiny je také zničení Velkého Babylonu, protože tehdy bude muset každý přijmout pokání a odvrhnout všechny falešné nauky a tradice. Poprosit o sejmutí značky, aby se takový člověk stal opět živou duší a ne krví mrtvého člověka. Srovnej se Zjevením 16:3.

„Přicházím rychle. Dál se drž toho, co máš, aby ti nikdo nevzal korunu. Kdo zvítězí toho chci učinit sloupem v chrámu svého Boha a rozhodně z něho již nikdy nevyjde, a chci na něj napsat jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a to své nové jméno. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“ (Zjevení 3:11-13)

Ten, kdo vstoupil do sboru BRATRSKÉ NÁKLONNOSTI si potřebuje udržet své silné duchovní smýšlení tím, že bude svou pozornost stále obracet k Otcově vůli. Už totiž nežije sám pro sebe, ale slouží svým bratrům a sestrám jako skutečný otrok. Nemůže je začít bít tím, že jim vnucuje něco, co není z Otcova Ducha. Musí být příkladem v pokoře a milosrdenství, podobně jako náš vzor, Jehošua Kristus.

Tento otrok si uvědomuje, že poznání je jen částečné, ale skutečná Agape je ÚPLNÁ. Pokud se nám toto podaří, obdržíme velkou odměnu. Staneme se sloupy duchovního chrámu, skutečnými duchovními levity. Královským kněžstvem na neurčitý čas, abychom pomáhali navždy zde na Zemi těm, jenž budou žít věčně. Díky našemu přístupu do nebe, budeme mít vždy na sobě Otcovo jméno a budeme městem Pokoje, jak se Jeruzalém sestupující ze shora nazývá.

Protože už nyní tento sbor toto město zrcadlí, mohl prorok Daniel napsat toto:

„A během toho času povstane Michael, velký kníže, který stojí ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně, jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.“ (Daniel 12:1)

Jaká kniha je prorokem myšlena? Jsou dvě knihy života, jedna patří těm, kterou zmiňuje Zjevení 13. kapitola, jenž patří beránkovi. Ta druhá pak je knihou života pro ty, jen po vzkříšení u soudu dojdou k pokání a porozumění Pravdy, aby MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČELO NAD SOUDEM.

Abychom všem těmto věcem správně porozuměli, zapsal Pavel, milovaný bratr tuto myšlenku:

„Ale hmotný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj pošetilostí; a nemůže je poznat, protože jsou zkoumány duchovně.“ (1. Korintským 2:14)

Kéž nám nic nebrání, abychom zkoumali duchovně, abychom se dokázali správně dotazovat a prosit Otce, jenž nás povolal do svého světla, do své Agape v Jehošuově jménu. Pokoj vám všem.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

Pokračování Zjevení třetí kapitoly zde

dopis také zde a ke stažení zde nebo zde

Další informace jsou zde.

4 thoughts on “Ať každý naslouchá, co Duch říká sedmi sborům. Andělovi ve Filadelfii piš!

  1. V dnešní době potřebujeme budovat pod vedením Boha Jehovah prostřednictvím Jehošua sbor “ Bratrské náklonnosti“ ,kde se začneme učit žít v duchu Agape, neboď jedině tak je možné žít s podporou Otce i v budoucnu… Přál bych si se také podílet na něčem takovém…

    1. Ano, rozumím Samueli, ale my nepotřebujeme kamenné domy, abychom takový sbor vytvořili. My jej vytváříme tím, že se vzájemně povzbuzujeme v Lásce k znamenitým skutkům. Jak? Že se poznáváme například osobní korespondencí, zavoláme si mezi sebou. Když jsme si blízko, můžeme se navštívit. Jen se nemáme bát se vzájemně poznávat. Jsou dny, kdy s bratry a sestrami protelefonuji mnoho hodin. Jeden rozhovor za druhým. Tak zjišťuji, jak pomoci a také jsem díky jejich víře a jejich skutkům povzbuzován. Toto nemáme opouštět, ne nějaký sbor umístěný uvnitř kamenného domu, kde sice někdo může krásně mluvit, ale pokud nevíme, kým je uvnitř jako člověk, tak to stejně vede k rozdělení. Snad pochopíš, co mám na mysli. My musíme být aktivní v tom, abychom druhé sami poznávali, a ne že nám někdo připraví místnost a tam se sejdeme.

  2. Asi jsem se špatně vyjádřil. Neměl jsem na mysli kamenné domy, ale otevřenou a velmi živou Boží domácnost i s osobním možným kontaktem. Jedině společným poznáváním a obrácením se k Jehovovi, můžeme očekávat od našeho Otce VEDENÍ!… Jsem rád, že to začalo fungovat ,že si zde Jehovah vytváří svůj lid… !!!!!!!

    1. Ano, to je cíl Samueli. Cením si toho, že jsi to tu napsal. Snad se přidá někdo další. Uvidíme.

Comments are closed.