Zpráva, kterou zveřejnil Aeronet.cz ukazuje, že vše pro Kabalu a její sluhy končí. Čiňte pokání, protože se plní proroctví.

Spread the love

Je psáno: „Každý kdo vzývá Jehovovo jméno bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, koho nepoznali? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak krásné jsou nohy těch, kdo přinášejí Dobrou Zprávu o dobrých věcech.“.

Protože Aeronet přinesl tuto informaci:

Armádní generál Nikolaj Pankov jako zástupce ministra obrany Ruské federace předložil v úterý v ruské Státní Dumě žádost prezidenta Vladimira Putina o vyslovení souhlasu Dumy s nasazením ruské armády v zahraničí. Žádost byla ale podána bez určení rámce a limity. V dokumentu totiž není vysloven specificky ohraničený souhlas s použitím ruské armády na území DLR a LLR, případně i na území Ukrajiny, ale jedná se o bianco dokument, který platí úplně na celé zahraničí bez omezení, úplně na celý zbytek světa. Upozornili nás na to včera do redakce ruští novináři, které rozsah autorizace doslova šokoval a podle jejich názoru by to mohlo zajímat i naše čtenáře v ČR a na Slovensku.„.

je jasné, že má král Severu rozvázané ruce. Je potřeba se začít zabývat myšlenkou, kterou jsem citoval z Písma hned v úvodu článku. Není to jen takové nějaké prohlášení, ale způsob, jak si zajistit vlastní bezpečnost, abychom nebyli mezi těmi, kdo tuto dobu nepochopili a dál důvěřují lidem v domnění, že nějaký politik, nějaký bankéř, či nastřádaný majetek může zajistit bezpečí.

Je to biblické, ale ne podle příběhů takzvaných alternativních serverů, kde se věří v Q. Nebo těch, kde se objevují představy vytvořené lidmi, kteří uctívají bílou magii, esoteriku, takzvané duchovno, nebo kde se věří, že tu přiletí nějaká galaktická federace. Veřejně o těchto věcech hovořím už víc jak šest let. I zde je můj první článek, který jsem měl napsat, abych vysvětlil co přichází. Bylo to 16.9.2015. Sám jsem mnohé nechápal, protože ještě nebyl ten správný čas, ale dnes už ten, kdo potřebuje vidět vidí, že jsem byl veden správně. Nebyla to má moudrost, jsem jen obyčejný člověk. Za vše mohu vděčit jen nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu a také Panu Jehošuovi. Mrzí mne, že jen málo lidí díky těmto článkům skutečně našlo nebeského Otce, aby jej vzývalo tak, jak je skutečně nyní potřeba.

Stále v těchto hodinách přemýšlím, jak co nejvíce lidem pomoci, aby ještě teď začali hledat toho, kdo je skutečně Stvořil. Vždyť je to na jedné straně tak jednoduché, ale na straně druhé je Satanův vliv tak silný, že být jím obelhán, tak k tomu mu stačí, aby si člověk o sobě myslel, že právě on je přece nejrozumnější. ŽE JE NĚCO.

Dnes jsem se díky jednomu rozhovoru vrátil ve vzpomínkách ke knížce, která mi převrátila život, mé smýšlení natolik, že mi nevadilo, že jsem jí četl nepřetržitě 24 hodin v kuse po již probdělé noci, kdy mi bylo poprvé vydáváno svědectví o nebeském Otci a Jeho Synovi, Jehošuovi Kristu. Kniha se jmenovala: „MŮŽEŠ ŽÍT NAVŽDY V POZEMSKÉM RÁJI„. Stala se po Písmu v devadesátých letech nejrozšířenější knihou na světě. Já, ateista do morku kostí jsem byl najednou konfrontován s myšlenkami, které o nebeském Otci dávaly smysl. Snad mi to náboženský dům Svědků Jehovových odpustí, že si dovolím z této knihy citovat první kapitolu.

Kdyby z knihy bylo odstraněno to, co má čtenáře přivést k modlářství, pod jho této organizace, pak by to byla skutečně jedna z nejnádhernějších knih, která kdy byla pro pochopení Písma sepsána. Odstraním z citace otázky, protože jsou pokládány tak, aby došlo k manipulaci, že jediná organizace na tomto světě má skutečnou přízeň našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha. Nenávidím totiž manipulaci. Ale jak v tomto krátkém čase sdělit něco smysluplného, abychom se mohli zamyslet? Když sám budu chtít sepsat na toto téma něco vlastního, budu zbytečně pohlcen časem. Proto raději využiji už zpracovaný text.

Snad někoho přivede k přemýšlení, tak jako se to stalo v mém případě a začne sám celým srdcem myslí a silou hledat nebeského Otce a Jeho Syna.

Žít navždy — to není jen sen

použit Překlad Nového světa Svatých Písem z roku 1991

 1. kapitola

Žít navždy — to není jen sen

ŠTĚSTÍ na zemi — zdá se, že něco takového není možné ani na krátký čas. Nemoce, stárnutí, hlad, zločinnost — to jsou jen některé z problémů, které tak často činí život bolestným. Snad tedy řekneš, že mluvit o věčném životě v pozemském ráji znamená zavřít oči před pravdou. Snad máš dojem, že je škoda času o něčem takovém mluvit, protože žít navždy — to je pouze sen.

Většina lidí s tebou jistě bude souhlasit. Proč si tedy můžeme být tak jisti, že právě ty můžeš žít navždy v pozemském ráji? Proč můžeme věřit, že věčný život není pouhým snem?

PROČ TOMU MŮŽEME VĚŘIT

Můžeme tomu věřit, protože svrchovaná moc, všemohoucí Bůh, připravil Zemi tak, že je na ní všechno, co je nutné, abychom uspokojili své potřeby. Vytvořil Zemi pro nás prostě dokonalou. A muže a ženu vytvořil tím nejlepším způsobem, aby se mohli plně radovat ze života v tomto pozemském domově — a to navždy. — Žalm 115:16.

Vědci již dlouho vědí, že lidské tělo má schopnost obnovovat se. Podivuhodnými způsoby se buňky těla podle potřeby buď nahrazují nebo obnovují. A zdá se, že tento proces sebeobnovování by mohl pokračovat navždy. To se však neděje, a vědci to nemohou vysvětlit. Stále ještě plně nerozumějí, proč lidé stárnou. Říkají, že za správných podmínek by lidé mohli žít navždy. — Žalm 139:14.

 Je však opravdu Božím předsevzetím, aby lidé žili na zemi šťastně a navždy? Jestliže je tomu tak, pak věčný život není jen přání nebo sen, ale jistě přijde! Co říká o této věci Bible, kniha, která mluví o Božích předsevzetích? Nazývá Boha tím, který utvořil Zemi a který ji udělal a dodává: „Který ji pevně založil, kdo ji nestvořil prostě nadarmo, kdo ji utvořil, dokonce aby byla obývána“. — Izajáš 45:18.

Zdá se ti, že Země je nyní obydlena tak, jak si to Bůh přál? Je pravda, že lidé žijí prakticky ve všech jejích částech. Žijí však šťastně jako sjednocená rodina a dobrým způsobem, jak si to přál jejich stvořitel? Dnes je svět rozdělený. Je zde nenávist. Je zde zločinnost a válka. Milióny lidí hladoví a trpí nemocemi. Jiní mají každodenní starosti s bydlením, prací a výlohami. A nic z těchto věcí nepůsobí Bohu čest. Je tedy zřejmé, že Země není obydlena tak, jak si to původně přál všemohoucí Bůh.

Když Bůh stvořil první lidskou dvojici, umístil ji do pozemského ráje. Přál si, aby se navždy těšili ze života na zemi. Jeho předsevzetím bylo, aby rozšířili svůj ráj po celé zemi. Je to patrné z pokynů, které jim dal: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji.“ (1. Mojžíšova 1:28) Ano, Božím předsevzetím bylo, aby časem měla spravedlivá lidská rodina nadvládu nad celou zemí a aby všichni žili společně v míru a ve štěstí.

 Ačkoli první lidská dvojice Boha neposlechla a tak prokázala, že není hodna života navždy, Boží původní předsevzetí se nezměnilo. Musí se splnit! (Izajáš 55:11) Bible slibuje: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“  (Žalm 37:29) Bible často mluví o tom, že Bůh učinil opatření, aby lidé, kteří mu slouží, obdrželi  věčný život. (Jan 3:14–16, 36; Izajáš 25:8; Zjevení 21:3-4srovnej)

TOUŽÍME ŽÍT — KDE?

Můžeme být skutečně šťastní, že je Božím předsevzetím, abychom žili navždy. Zamysli se: Kdyby ses musel rozhodnout — který den by sis vybral, abys v něm zemřel? Byl bys schopen vybrat si nějaký? Nepřeješ si přece zemřít, a nepřeje si to ani žádný jiný normální člověk, který má přiměřené zdraví. Bůh nás vytvořil s touhou žít, ne s touhou umírat. O tom, jak Bůh vytvořil lidi, říká Bible: „Vložil dokonce i věčnost do jejich mysli.“ (Kazatel 3:11Byington) Co to znamená? To znamená, že obvykle lidé touží žít stále dál, aby nemuseli zemřít. Lidé touží po nekonečné budoucnosti, a proto již dlouho hledají způsob, jak zůstat stále mladými.

10 Kde běžně chtějí lidé žít navždy? Zde na zemi, kde si zvykli žít. Člověk byl stvořen pro zem a země pro člověka. (1. Mojžíšova 2:8-9, 15). Bible říká: „[Bůh] založil Zemi na jejích stanovených místech; nebude zviklána na neurčitý čas neboli navždy.“ (Žalm 104:5) Země byla vytvořena tak, aby trvala navždy, a proto i člověk měl žít navždy. Milující Bůh by jistě nebyl stvořil lidi s touhou žít navždy, aby jim pak znemožnil splnit tuto tužbu. — 1. Jana 4:8; Žalm 133:3.

PO JAKÉM ŽIVOTĚ TOUŽÍŠ

11 Podívej se na vedlejší stránku. Z jakého života se ti lidé radují? Chtěl bys být jedním z nich? Ano, řekneš. Všimni si, jak vypadají zdravě a mladistvě. Kdyby ti někdo řekl, že už žijí tisíce let, věřil bys tomu? Bible nám říká, že staří opět omládnou, že nemocní se uzdraví a chromí, slepí, hluší a němí budou vyléčeni ze všech svých chorob. Když byl na zemi Ježíš Kristus, vykonal mnoho zázraků, při nichž uzdravil nemocné lidi. Tím ukázal, jak v té nádherné době, která  již není daleko, bude všem, kteří budou žít, obnoveno dokonalé zdraví. — Job 33:25; Izajáš 33:24, 35:5-6; Matouš 15:30-31srovnej.

12 Pohleď, jaký je to krásný domov podobný zahradě! Kristus slíbil skutečný ráj, podobný ráji, který ztratili první neposlušní lidé — muž a žena. (Lukáš 23:43) A všimni si míru a souladu, který tu vládne.  Lidé všech ras — černí, bílí, žlutí — všichni budou žít jako jedna rodina. I zvířata budou mírumilovná. Vidíš dítě hrající si se lvem? Není tu žádný důvod k obavám. Stvořitel o tom prohlašuje: „Levhart ulehne s kůzletem, a tele a mladý lev s hřívou a dobře živené zvíře, všichni společně; a pouhý chlapeček je povede . . . A dokonce i lev bude žrát slámu jako býk. A kojenec si jistě bude hrát nad kobří dírou.“ — Izajáš 11:6–9.

13 V ráji, který Bůh zamýšlí zřídit pro lidstvo,  budou všechny důvody ke štěstí. Země bude plodit množství dobrých věcí k jídlu. Nikdo již nikdy nebude hladový. (Žalm 72:16, 67:6, 67:7 – KB) Války, zločinnost, násilí, dokonce i nenávist a sobectví — to všechno bude patřit minulosti. Ano, tyto věci navždy pominou. (Žalm 46:8-9; 46:9-10 – KB; Žalm 37:9–11) Věříš, že to všechno je možné?

14 Zamysli se: Kdybys měl moc, skoncoval bys se vším, co působí lidem trápení? A zavedl bys poměry, po nichž touží lidské srdce? Jistě že bys to udělal. Náš milující Otec učiní právě to. Uspokojí naše potřeby a touhy, protože Žalm 145:6 říká o Bohu: „Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ Ale kdy se to stane?

VELKOLEPÁ POŽEHNÁNÍ JSOU BLÍZKO

15 Bůh chce umožnit na zemi tato nádherná požehnání, a proto slibuje, že skoncuje se špatností i s těmi, kteří ji působí. Zároveň bude chránit ty, kteří mu slouží. Bible totiž říká: „Svět pomíjí a stejně i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17) Jaká to bude změna! Konec světa nebude znamenat konec naší Země. Podobně jako při světové potopě v Noemově době bude to znamenat jen konec špatných lidí a jejich způsobu života. Ale ti, kteří slouží Bohu, přežijí tento konec. Potom jim na očištěné zemi již nikdo nebude škodit a nikdo je nebude utlačovat. — Matouš 24:3, 37–39; Přísloví 2:21-22.

16 Někdo však řekne: ‚Poměry se zhoršují, nezlepšují se. Jak si můžeme být jisti, že je blízko taková nesmírná změna?‘ Ježíš Kristus předpověděl mnoho věcí, po kterých mají vyhlížet jeho budoucí následovníci, aby poznali, že je čas, kdy Bůh způsobí konec světa. Ježíš řekl, že poslední dny tohoto systému se budou vyznačovat takovými věcmi jako rozsáhlé války, nedostatek potravin, velká zemětřesení, přibývání bezzákonnosti a rostoucí nedostatek lásky. (Matouš 24:3–12) Řekl, že bude „úzkost národů, které  nebudou vědět kudy kam“. (Lukáš 21:25) Bible také dále říká: „V posledních dnech nastanou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat.“ (2. Timoteovi 3:1–5) Nejsou to právě poměry, které prožíváme v dnešní době?

17 Mnozí lidé, kteří studují světové události, říkají, že probíhá velká změna. Například redaktor listu Herald, který vychází v Miami ve Spojených státech, napsal: „Každý, kdo alespoň trochu logicky přemýšlí, může se zamyslet nad katastrofálními událostmi minulých několika let a pozná, že svět je na prahu důležitých historických změn . . . Navždy se změní způsob lidského života.“ V podobném smyslu řekl americký spisovatel Lewis Mumford: „Civilizace je v úpadku. Zcela jistě . . . Když v minulosti byly civilizace v úpadku, byl to poměrně místní jev . . . Ale nyní, kdy je svět vzájemně těsně propojen a spojen moderními sdělovacími prostředky, dochází k úpadku celé planety, když dochází k úpadku civilizace.“

18 Právě dnešní poměry na světě ukazují, že žijeme v době, kdy má dojít ke zničení celého systému věci. Ano, již velmi brzo očistí Bůh zemi od všech, kteří by ji zničili. (Zjevení 11:18) Odstraní dnešní vlády, aby jeho spravedlivá vláda mohla panovat nad celou zemí. Právě o vládu tohoto království se mají modlit Kristovi následovníci podle jeho poučení. — Daniel 2:44; Matouš 6:9-10.

19 Miluješ-li život a chceš-li žít navždy na zemi pod Božím panstvím, musíš si pospíšit, abys získal přesné poznání o Bohu, o jeho předsevzetích a o jeho požadavcích. Ježíš Kristus řekl v modlitbě k Bohu: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Jak radostné je vědět, že můžeme žít navždy — že to není jen sen! Abychom se však mohli těšit z tohoto nádherného požehnání od Boha, musíme poznat nepřítele, který se nám pokouší zabránit v uskutečnění tohoto požehnání.

Kéž máme Kristův pokoj v těchto ničemných časech. Kéž vzýváme Otcovo jméno, protože působí naší skutečnou záchranu.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

4 thoughts on “Zpráva, kterou zveřejnil Aeronet.cz ukazuje, že vše pro Kabalu a její sluhy končí. Čiňte pokání, protože se plní proroctví.

  1. Vynikajúca kniha je tiež PRAVDA ktorá vedie k večnému životu.
    Jej vel’kú cenu vidím v tom že obsahuje obrovské množstvo biblických textov. Keď som pred 35. rokmi začal poznávat Pravdu o Bohu, Otca JeHoVaH a Jehošuu Krista som si zamiloval vďaka tejto publikácii a tá záplava biblických odkazov ma pri viedla k poznaniu:“Tvoje Slovo je Pravda“.

    1. Já jsem tu druhou knihu Vojto rád neměl. Proč? Protože to byla publikace technická. Skutečnou Lásku Otce jsem vnímal jen z Můžeš žít navždy. Ale každý samozřejmě vnímáme takové publikace rozdílně. Vnímal jsem v té knize PRAVDA.. mnohem víc manipulativních technik. Miloval jsem publikaci Největší člověk, který žil. Tam nemohli ohýbat Pravdu k modlářství, ač se snažili, protože citáty Jehošuy jim to nedovolovaly.

      Děkuji moc Vojto za tvůj komentář. Kéž máš Otcovo a Kristovo požehnání. Máš velmi dobré srdce, ty i tvá žena.

Comments are closed.