Jak rozumět správně verši ve Zjevení 3:12. Bude mít Kristus nějaké nové jméno, nebo je to trochu jinak?

Spread the love

Dostal jsem nedávno tuto otázku, jaké je nové jméno Beránka? Abychom pochopili, musíme se zamyslet, jak je to myšleno a o jaké jméno se jedná. Protože je to duchovní řeč, musí být posuzována duchovně a ne tělesně. Porozumění má dvě roviny, na základě kterých je nám dáno porozumět tomuto výroku správně.

Mnohé družičky nemají dostatek duchovního oleje pro porozumění hlubokým věcem Písma, proto v jejich uvažování převládá do vylití ducha víc tělo, duševní porozumění, než to, které je odhalováno Božím duchem. Odcitujme si tedy celé prohlášení pro sbor do Filadelfie, pro sbor bratrské náklonnosti, co mu Beránek skrze posla Dobré zprávy předal, to je to slovo anděl, nejedná se o duchovní bytost stvořenou v nebi, ale o člověka ducha, který se nechal plně vyučit nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem v Beránkově jménu podle veršů v Janovi 6:43-46; Jeremiáši 31:34; Exodu 20:1,2 a Malachiáši 3:16,17:

A andělovi sboru ve Filadelfii piš: To říká ten, který je svatý, který je pravý, který má Davidův klíč, který otevírá tak, že nikdo nezavře, a zavírá tak, že nikdo neotevře: Znám tvé skutky – pohleď, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít – a vím, že máš trochu síly a že jsi dodržel mé slovo a neprokázal ses jako falešný vůči mému jménu.“ (Zjevení 3:7,8)

Jak jsme si už vysvětlili, slovo anděl je zde myšleno jinak, než ti kdo jsou tělesní myslí. Anděl = mluvčí, posel, osoba stvořena z ducha, duchovní bytost žijící v nebi – toto jsou všechno významy slova anděl a je nutné sledovat kontext, abychom porozuměli správně, jak je slovo myšleno.

Slovo je pronášeno k těm jednotlivcům, kteří si osvojili Lásku Agape. Nechali se poučit samotným nebeským Otcem a dorostli do srdce a mysli Pana Jehošuy Krista. Z Písma jsou to apoštolové, Juda, Jakub, dva Kristovi fyzičtí sourozenci. V Čase Konce jsou to ti, kdo skutky ukazují, že jim byly otevřeny dveře k činnosti, aby se stali oznamovateli Dobré zprávy v nezředěné formě a ne pod vlivem kvasu a babylonských náboženských nauk.

Kdo se prokazuje jako falešný vůči skutečnému jménu Pána Jehošuy? Ten, kdo nepřijal duchem, že on je tím, kdo skutečně přišel v těle. Ostatní jsou pod inspirovaným výrokem ANTIKRISTA, SATANA. Proč? Protože to byl Kristův odpůrce, kdo rozšířil po světě, že Je-sus (Ježíš) je tím, kdo přišel v těle. To Ďábel udělal z Krista MODLU, která je víc než nebeský Otec. Ukažte mi jediné místo v evangeliích, kde vyvyšuje Pán Jehošua sám sebe. Nikde se to nedočteme.

Pohleď, chci dát ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou – pohleď, chci je přimět, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval.“ (Zjevení 3:9)

Děje se to? Ano. Ale jen těm, kdo porozuměli jak je svět řízen, protože jim to nebeský Otec odhalil svým duchem. Kdo je tou Satanovou synagogou? Je to dům Sion. Ten vzdal už mnohokrát úctu těm, koho si Pán Jehošua zamiloval. Ti mohou s nimi mluvit velmi otevřeně. Jejich pokusy zabít tyto Kristem milované selhávají ač se o to pokoušejí. Proč? Protože nechtějí, aby byl jejich skutečný původ odhalen. Tak nakonec vzdávají úctu, když se snaží vlichotit. Ve veřejné FB skupině Dějiny v kontextu bible lze toto vidět.

Chazar se vždy snaží presentovat jako oběť systému ač jeho soukmenovci ovládají pro Satana velkou část světa. Pokud bychom neměli ochranu od samotného Pána Jehošuy, pak by jejich snahy usmrtit ty, kdo je odhalují, tak by neselhaly.

Protože jsi dodržel slovo o mé vytrvalosti, i já tě chci udržet před hodinou zkoušky, která má přijít na celou obydlenou zemi, aby byli vyzkoušeni ti, kteří bydlí na zemi.“ (Zjevení 3:10)

Jaká hodina zkoušky přišla na celou obydlenou zemi? Bylo to, co čteme ve Zjevení 13:16-18, když nám chtěli dát genovou úpravu skrze genovou terapii, aby nám změnili DNA. Bylo to testování infikovanými tyčinkami s hydrogelem, aby do nás dostali různé nanoboty a to co nejblíže šišince. Kdo toto nemusel podstoupit? Ti, které sám Pán Jehošua chránil. Plivací testy nemohly nijak ublížit. Nemuseli si nasazovat náhubky.

Přicházím rychle. Dál se drž toho, co máš, aby ti nikdo nevzal korunu.“ (Zjevení 3:11)

Protože příchod Pána Jehošuy nenastává okamžitě po této hodině zkoušky, je potřeba zůstat ostražitý. Jinak by i tento bratr, nebo sestra přišel o svou korunu slávy, kterou má přislíbenu. Není to tedy o tom tělesném: „Jednou spasen, pro vždy spasen.“ , jak se to rádo vyučuje. Naopak, je to ještě o daleko větší vytrvalosti. Proč? Protože Satan tyto bratry nenávidí. Ač mají pokoj, který je ovocem Otcova ducha, jsou neustále konfrontování s okolím, které je mnohdy nenávidí už jen proto, že učí to co učí. Toto však nesmí tyto bratry přivádět k tomu, aby své nepřátele nenáviděli. Musí jim projevovat milosrdenství, protože jim bylo projeveno 1000x větší milosrdenství.

Kdo zvítězí toho chci učinit sloupem v chrámu svého Boha a rozhodně z něho již nikdy nevyjde, a chci na něj napsat jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a to své nové jméno. Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům.“ (Zjevení 3:12,13)

Musíme začít od 13 verše. Proč? Abychom porozuměli, potřebujeme duchovní sluch, ne ten tělesný. Ten získáme jedině tehdy, pokud půjdeme celým srdcem, myslí a silou za nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Prosit jej, že chceme slyšet co Jeho duch říká sborům. To je o pokoře a touze nelpět na bludech náboženských domů, ale zamilovat si Pravdu, která skutečně osvobozuje. Po všem pátrat, vše zkoumat a toho dobrého se přidržet, jinak 12 verš budeme chápat tělesně.

Je pro družičky jméno Jehošua něco nového? Je, protože podlehly vlivu antikrista, Satana Ďábla. Jeho duch bude působit, aby člověk toto nové jméno nepřijal. Nemají družičky na svém čele pečeť se skutečnými jmény Otce a Beránka. Proto se dohadují, dokonce velmi nechutnými výrazy, že ony to vědí lépe, než těch 144 tisíc duchem zapečetěných. Ač jsou samy velice fanatické, tak toto o zapečetěných tvrdí. Jejich slovník je hotová žumpa. Kde je toto upozornění?

Ať z vašich úst nevychází žádné zkažené slovo, ale každé slovo, které je dobré k budování podle potřeby, aby předalo posluchačům to, co je příznivé.“ (Efezanům 4:29)

Nebo jsme nečetli?

Pokrytci, vhodně o vás prorokoval Izajáš, když řekl: Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno. Je marné, že mě stále uctívají, protože vyučují lidské příkazy jako nauky. Pak přivolal zástup a řekl jim: Naslouchejte a pochopte smysl:  Člověka neposkvrňuje to, co vstupuje do jeho úst, ale člověka poskvrňuje to, co z jeho úst vychází.“ (Matouš 15:7-11)

Protože se stále vyučuje, že Pán Jehošua nebyl nejstarší anděl Michael, tak nemohou družičky pochopit, že to nové jméno je Jehošua, které je napsáno do jeho mysli a srdce pomazaného člověka.

Co je chrám Kristova Boha?

Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1. Korinťanům 3:16,17)

Jaký je Boží chrám? Svatý? Tak jak to že nadáváme druhým? Jakou to má spojitost se svatostí? Jakým sloupem jsme, když takto jednáme? Určitě ne chrámovým.

Jak z něj nikdy nevyjdeme? Tak, že jsme odevzdali svůj život nebeskému Otci, který nás sám vyučuje, proto Pán Jehošua může na takový sloup napsat jméno svého Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha. A kdy to může učinit? Až je Otcem k němu takový člověk přiveden:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:43,44)

Přestaňme už konečně mezi sebou reptat a konečně naslouchejme co je nám oznamováno.

Proč je na těch zapečetěných i jméno Nový Jeruzalém? Protože je tvořeno živými kameny, které po skončení Armageddonu sestoupí mezi velký zástup a bude je spolu s Beránkem poučovat. Být účastníkem sboru Filadelfia není pro každého. Tento sbor patří 144 tisícům. Chceme tam patřit? Pak musíme mít skutky, ne slova. Kristovu mysl, srdce. Ducha moudrosti a porozumění, abychom se mohli postavit Chazarům a oznámit všem, že oni nejsou Židé. Ani tělesní a ani duchovní, což je to nejlepší. Být duchovním Židem. K tomu musíme být zrození z ducha. Ne z toho démonů, kterého prezentují různí charismatici, kteří rozdávají „dary“ na počkání každému kdo si řekne.

Máme usilovat o dary? Ano. Ale o ty, které nerozdává člověk. Před pár dny to na mne jeden muž zkoušel, ruce pomalované jako Sixtinská kaple tetováním, že mi dá dary jazyků. Hodný člověk zřejmě, ale i Satan se rád proměňuje v anděla světla. Ne, k Otci musíme a jej žádáme. Jen On sám ví, jaký dar je pro naši službu potřebný. Ani Pavel nepředával dary někomu na počkání, ale musel jej k tomu vést Otec a Kristus.

Takže jaké je to nové jméno Beránka? Je to JEHOŠUA. Protože musí být dáno člověku duchem a protože je to nové jméno, které Beránek dostal při svém narození jako člověk. Protože je součást pečetě na čelech 144 tisíc,

Kéž jsem to popsal srozumitelně. Samozřejmě je potřeba se dotazovat nebeského Otce v Beránkově jménu, zda to tak je. Kéž je to všem dáno duchem, aby ucho slyšelo a oko vidělo. Sláva nepatří 144 tisícům, to jsou jen neužiteční otroci, kteří nemohou učinit nic víc, než co je sám nebeský Otec naučil. Ne jak si přejí oni, ale jak si přeje nebeský Otec.

Kéž máme Pánův pokoj plný Otcova ducha.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

Celý rozbor je zde.