Historie ŽIVOTA, … a jeho budoucnost

Spread the love

↑↑↑ Vše skrze Syna a pro Syna od našeho i jeho Stvořitele, Boha a Otce ↑↑↑

.

.

Prosím každého, kdo má doma Boží slovo, Bibli, aby se do ní občas mrknul s ohledem na ověření některých neznámých skutečností. A spíše, než slepě důvěřovat naučeným informacím či dogmatům, ať jsme se je naučili kdekoliv, dospět sobě položenými otázkami spolu s nalezenými odpověďmi a vylučovací metodou, k cíli. Tomu se říká kritické myšlení. K tomu všemu je potřeba plné uvědomění si své vlastní nedostatečnosti. Bude tedy MOC FAJN si Písmo občas otevřít a zkoumat spolu s opravdovou a upřímnou touhou poznat skutečnou Pravdu. A pak mnohým začne docházet, že mnohé věci, o kterých si myslí, že je Bůh řekl, budou překvapení, že Mu nikdy na mysl ani nepřišly a ani mu nevyvstali v srdci. Pak mnozí z Vás pochopí, že je to dílo někoho úplně jiného.

    V tomto článku se každý dozví jednoduchou formou něco o životě. Jak se do světa lidí dostal hřích a všechny ty věci okolo … co je to peklo (smrt, gehenna, ohnivé jezero, šeol, hádes, hrob), divoká zvířata, falešný prorok, Velký Babylón, kolika světy (systémy) jsme si jako lidstvo prošli, v jakém světě momentálně žijeme, kdy přijde a jaký bude ten Nový svět, co se stane během tisícileté vlády Jehošuy Krista a co se tím nakonec ukáže (vyřeší/nevyřeší), co znamená soud spravedlivých a nespravedlivých, jaký je rozdíl mezi životem, ‚normální‘ Adamovou smrtí, druhou smrtí, věčným životem a nesmrtelností. A také to nejdůležitější, jak souvisí spravedlnost a láska s tím, že Stvořitel nechal lidstvo na holičkách, a jak si mnozí myslí na základě výkladu některých, i když je to ale ve skutečnosti naprosto jinak.

  Otec, Stvořitel nebe a Země, JeHoVah Bůh, nečiní nic, co by porušovalo Spravedlnost a Právo. Položme si otázku: „Co znamená hřích doslovně?“ Odpověď zní: „Minutí se cíle“. Co bylo na počátku? Stvořený Adam a Eva s věčným životem před sebou. Jak je v Písmu uvedeno, stali se jedním tělem. Otec vydal zákon, nařízení, že strom, který je uprostřed zahrady Eden, je jeho, z něj nesmějí jíst a pokud by to udělali, tak zemřou.

  Co tvrdil Satan Ďábel (Odpůrce Lhář) o tom stromu? Že jeho ovoce jim zajistí nesmrtelnost, tedy takovou formu života, kterou nelze zničit. Vznikla sporná otázka, kdo má pravdu. Otec JeHoVah, nebo jakési stvoření, jenž se schovalo za hada?

  Adam a Eva se přiklonili na stranu hada. Proč? Protože Eva, emotivní žena, se cítila být oklamána Otcem, že jim brání být svobodnými. A Adam tím, že Eva nebyla mrtvá, když viděl, že jí ovoce [z] toho stromu a přesto žije. Myslel si, že zemřít měli [i]hned.

  Proč se to nestalo hned? Protože Otec (Bůh JeHoVah) musel vyřešit další spor, který z toho vznikl. Celou situaci pozorovali andělé a mnoho jiných duchovních bytostí. Otec hned při stvoření Adama a Evy prohlásil, že jsou jeho dobré dílo. Tedy, že člověka nevytvořil špatně, jak řekl „je to velmi dobré“. Satan Ďábel ale tvrdil, že Otec lže, protože jej neposlechli a toto předložil jako důkaz. Protože Adam a Eva ještě neměli děti, musel je nechat naživu po určitý čas, aby je měli. V té době už začali stárnout. Už totiž neměli v sobě věčný život. Proto i jejich další potomci se museli rodit s touto chybou. Tak vstoupil do světa dědičný hřích. Něco, co nebylo v plánu.

  Pokud by Otec usmrtil oba hříšníky okamžitě, nikdy by se neprokázala lež Satana Ďábla a také pomluva, že Otec netvoří dobrá díla. Díla, která nemohou fungovat se svobodnou vůlí. Adam s Evou svým činem také odmítli, aby je Otec vedl. Proto dal Otec od nich ruce pryč, aby dokázal, že anarchie není svoboda. To se prokázalo velmi brzy. Jejich vlastní syn Kain zabil díky nepokoře svého bratra Ábela. Co se stalo? Kain předložil Otci dar v podobě obilné oběti. Ábel předložil nejlepší kus svého drobného dobytka, pravděpodobně ovci. Dary obou měli stejnou hodnotu, přesto Otec přijal pouze Ábelův dar. To Kaina nazlobilo. Ač to není vyjádřeno přímo, Satan Ďábel začal Kaina popichovat. Dar totiž Kain nepředložil z lásky k Otci Jehovovi, to učinil Ábel.

  Kain chtěl obchod „něco za něco“, avšak Ábel přirozeně z lásky ke svému Stvořiteli, dal úplně to první, co se mu narodilo z oveček. Tyto nuance můžeme pochopit, když plně rozumíme Izraelskému obětnímu systému. Kain se naštval a Satan Ďábel do něj potichoučku klavíroval: „Vidíš, jak Jehova dělá rozdíl? Jak je nespravedlivý!?“. Tehdy okamžitě Otec zasáhl a řekl Kainovi: „Pozor, hřích se krčí u vchodu, [a ty si] myslíš, že jej ovládneš?“. Co tím Otec myslel? Tím vchodem byl přístup, který nechal Kain otevřen Satanu Ďáblovi, aby jej popichoval skrze myšlenky, které se mu začaly honit v hlavě. S tím máme zkušenost každý, že jsme někdy udělali něco, co nakonec nedopadlo dobře.

Ten ‚krčící se hřích‘ byly myšlenky od Satana Ďábla. Proč Otec v Písmu neříká přímo, že je to on? Protože Satan Ďábel byl tím, kdo vpustil do světa lidí svou lží hřích, minutí se cíle. To Kain věděl z poučení svých rodičů. Věděl, kdo Evě nakukal, aby jedla. Co měl Kain správně udělat? Měl se Otce zeptat, proč tedy nepřijal jeho dar. On se však v pýše, stejně jako Eva, nechal unést hněvem a pocitem nespravedlnosti. To Kaina dohnalo k vraždě. Tak Eva s Adamem viděli na vlastní oči, co způsobuje anarchie.

  Protože Otec nevytvořil lidi, aby zabíjeli jeden druhého, musel lidstvo vrátit do stavu, kdy budou mít možnost žít věčně. Jediný spravedlivý způsob byl ten, že stejně jako první Adam ztratil tento věčný život pro své potomky, musel se narodit někdo, kdo tento věčný život má a svou dobrovolnou smrtí v jejich prospěch jim jej daruje. Nově uplácaný člověk z hlíny to být nemohl. To by Satan Ďábel napadl, že Otec fixluje. A tak se Otec musel spolehnout na někoho, koho vytvořil ještě před lidmi; a ten měl v té době věčný život. Tak se s ním dohodl, s tím úplně prvním a nejstarším andělem, archandělem, který se jmenoval v té době Michael (což znamená „Kdo je jako Bůh?“). Tento anděl nemohl na zem přijít tak, že si udělá lidské tělo, pak se nechá zabít a vše bude vyřešeno. To by Satan Ďábel opět zpochybnil. Takže musel být jeho život přenesen do lůna ženy, která neměla poměr s jiným mužem. Musel to být muž, protože Otec není Bohem chaosu, ale pořádku a pokoje, a tak jako auto má jen jeden volant, aby jelo tím směrem, který určuje ten, kdo řídí a ne zbylá posádka, určil muže zodpovědného za rodinu. Proto je psáno: „Muž nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže jako doplněk.“. Doplněk zušlechťuje toho, kdo jej nosí. Proto je psáno: „Muž má milovat svou manželku, jako své tělo.“ Milovat, ne panovat či vládnout!!! To je zde vloženo kvůli případným rýpalům, kteří se hned ozvou s rovnoprávností. Milovaná žena nikdy netouží po tom, aby ona byla nad mužem, jedině, že je nějak pokřivená.

  Takže byl tento Michael přenesen ve svém čase do lůna panenské ženy jménem Marie. Když se narodil, dostal jeho otčím Josef za úkol, aby mu dal jméno Jehošua (a ne Ježíš). Proč? Protože význam tohoto jména Jehošua doslovně znamená „Jehova je záchrana“, nebo se také překládá „Záchrana patří Jehovovi“.

  Židé věděli o tom, že mesiáš bude z panny, věděli, že je má zachránit. Jejich duchovní porozumění však nebylo valné, protože chtěli nad druhými vládnout a měli pocit, že jsou výjimeční jen proto, že se má v jejich národě narodit Zachránce a Vykupitel. Oni přece znali oproti jiným národům pravého Stvořitele, že?! Skutky to však nějak většinou nedokazovali. Dnes tu máme náboženskou skupinu, která má také pocit, že jen a jen oni jsou hodni záchrany. Ti, co je vedou jsou však podobni farizeům a znalcům zákona, ale také se pyšní tím, že nesou jméno Jehovy Boha na svém štítu… Vše se opakuje jako přes kopírák. Také to jejich vedení lže a touží jen po moci a vládě, jako tenkrát Židé. Takže když Jehošua před svou smrtí vstupoval do Jeruzaléma, mnoho lidí jej vidělo jako toho Vykupitele a také jej takto i poctili. Mysleli si totiž, že hned, jakmile takto vjede, že se ujme moci a zachrání je od nadvlády Říma[nů]. To se ale nelíbilo farizeům a znalcům zákona. Tak vymysleli a dohodli tajný plán, jak jej zabijí. Mezitím byl lid zklamán, že se Jehošua nejmenoval králem, a tak se nakonec nechali přesvědčit od svých vůdců, že jej má Pilát zavraždit. Díky této nenávisti a nesplněným přáním umožnili Pilátovi to, aby jej zabil a tak mohl dát svůj dokonalý věčný život jako větší Adam svému lidu, duchovním potomkům. Tak se naplnil dokonalý Zákon našeho Otce, Jehovy Boha, „věčný život za věčný život“.

  A protože byl Kristus zavražděn nespravedlivě, musel být z hlediska Práva přiveden [na]zpět k životu. Nemohl však obdržet zpět to, co už daroval. Musel tedy získat dědičný podíl na Otcově existenci. A tím je nesmrtelnost. Obdržel přesně to, co tvrdil Satan Ďábel, že dostanou Adam s Evou, když pojí ze stromu poznání dobrého a špatného. Ten musí zuřit (!), protože po této výsadě toužil Satan Ďábel sám, anděl pod dřívějším jménem Lucifer (latinsky), což znamená „Nositel světla“, česky „Světlonoš“. Tak se prokázalo, že člověk Kristus, větší Adam, byl coby člověk, velmi dobrým stvořením a že Satan Ďábel je ten největší lhář a podvodník. Zde je očividná Otcova moudrost, laskavost, trpělivost a smysl pro právo.

A nyní se dostaneme k odpovědi, jak je to s námi lidmi.

  Co víme, je to, že lidské dějiny mají tři etapy. Druhá právě končí, třetí přijde do 4 let; spíše dříve, než-li později. První etapa byla před celosvětovou potopou. Lidé neměli nad sebou panovníky a vše končilo násilím. Ve druhé etapě si lidé nad sebou sami dosazují vládce, které Satan Ďábel [z]korumpuje a opět to končí násilím. Jak? Tak, že byli, jsou a budou, stejně jako Kristus, vražděni jeho skuteční bratři a sestry, kteří nejsou v [náboženských] domech a organizacích tohoto světa. Tedy nechtějí být součástí lidského a tělesného způsobu uctívání pravého živého Boha, a tedy v odporu. Třetí etapa bude oproti těm dvěma, a hlavně té prostřední, relativně krátká a bude pod vládou Krista a jeho knížat (spoluvládců). Jak ta etapa skončí? Opět násilím. Takže ani Kristova vláda nezajistí, aby se ta poslední generace stala nenásilnou. Pak přijde spálení těch buřičů a všichni následně poputují k soudu [spravedlivých a nespravedlivých].

A jak je to se životem a smrtí?

  Každý z nás můžeme pracovat pouze s tím, co máme. Jak my lidé, tak stejně i duchovní bytosti, které se vyskytují v pro nás lidi neviditelné [duchovní] oblasti. Ovšem s tím rozdílem, že oni mají nesrovnatelně větší možnosti a schopnosti, které my (lidstvo jako celek) nemáme, a tak toho i patřičně zneužívají. My lidé máme tyto schopnosti akorát tak pouze pod vedením někoho, a tady jsme u jádra problému. Satan Ďábel spolu se svými kamarády, může a dává pouze to, co už dostal od jiného, svého i našeho Stvořitele, Boha, díky němuž všichni žijeme a existujeme. Navíc vždy záleží na tom, co mu (jim) Otec dovolí. Konečným garantem existence a neexistence jakéhokoliv života je tedy s konečnou platností Bůh sám. NIKDO není schopen dát život sám od sebe úplně nové a skutečně živé bytosti, takové, jako jsem já nebo ty atd. apod. Může tedy ‚pracovat‘ pouze s tím, co už je dáno někým jiným, tedy stvořeno Stvořitelem, což je určitý druh hraní nebo experimentování (manipulace). O andělech (poslech) je všeobecně známo, že si mohli zhmotnit jakoby lidské tělo (k nerozeznání podobné tomu našemu) nebo jakékoliv jiné tělo, takový biologický stroj, do něhož vstupovali a ovládali jej, takže onen „člověk“ nebo „tvor“ vypadal skutečné jako živý, i když to pohybující se a fungující tělo ve skutečnosti nikdy živé nebylo. Byly to téměř dokonalé napodobeniny lidských a jiných těl, příp jejich kombinace, které fungovaly úplně stejně, jako by to byly živé bytosti. Hovoří se o tom v Písmu na více místech. Před potopou toho zneužívali andělé, kteří se připojili ke vzpouře.

Nejznámější a smutný případ je popsán v 1. Mojžíšově 6 kapitole:

když začalo přibývat lidí na povrchu zemské půdy a rodily se jim dcery, stalo se, že si pak synové Boha začali všímat lidských dcer, že byly pohledné; a brali si za manželky, totiž všechny, které si vyvolili. Potom Jehova řekl: „Můj duch jistě nebude jednat vůči člověku na neurčito, protože je [nedokonalé] tělo. Proto jeho dnů bude sto dvacet let.“ V té době se prokázali být [byli] na zemi Nefilim, a také potom, když synové Boží dále měli poměr s lidskými dcerami a ty jim rodily syny, byli to ti silní [hrdinové], kteří byli [žili] v dávném věku, pověstní muži. Jehova [Bůh] tedy uviděl, že špatnost člověka je hojná a že každý sklon myšlenek jeho srdce je po celou dobu jenom špatný. A Jehova pocítil lítost, že udělal na zemi lidi, a v srdci ho zabolelo.

  Lidé se dožívali vysokého věku – např. Adam 930 let, ale byli i starší. Ale nakonec zemřeli. Někteří přirozenou smrtí, jiní násilím. Ještě v té době Bůh rozhodl o tom, že je zbytečné, aby se dožívali vysokého věku a tak to utnul na max 120 let. Vidíte? A nejenom věk, ale i výšku, protože Adam s Evou byly normálně vysocí okolo 4 metrů (Noe s rodinou okolo 3,7 metru). A tak spolu se zkracováním věku dochází i ke snižování výšky. Ale i tak se jedná v dnešní době o výjimky, protože průměrný věk se pohybuje (+/- 10 let) okolo 80 let (v oblastech, kde není dostatek kvalitních potravin a pitné vody, tak mnohem méně, okolo 50 let max), protože to opět mezitím o něco málo snížil (Žalm 90:10). Takže co vidíme…? Otázka pro případné evolucionisty, jak se „vyvíjíme“, a tedy „zlepšujeme“.

  Tady je vidět to, co vzniklo spojením takového neživého [ne lidského, člověku podobného] těla a skutečného člověka, jací „lidé“ to byli. Nefilim, tedy obři, „lidé“ gigantických postav žijících před celosvětovou potopou, kříženci andělů a lidských žen, kteří dorůstali do výšky do 30 metrů. Nefilim byli násilničtí a hodně lidí se k nim připojovalo (ze strachu i z vypočítavosti). Všichni víme, kolik lidí přežilo celosvětovou potopu. A ti andělé v „lidských“ tělech? Ti nezemřeli a ani nemohli, protože to jsou neustále duchovní bytosti („anděl“ česky znamená „posel“. Otec je nazývá Božími syny. V duchovní oblasti existuje [žije] mnoho různých duchovních bytostí). Takže odložili svá těla tím, že z nich jednoduše vystoupili a vrátili se nazpět do duchovní oblasti. Jejich manželky, milenky a „děti“ včetně ostatních lidí a mnoho zvířat zemřelo v celosvětové potopě. Těmto andělům pak Bůh JeHoVah po potopě tyto praktiky zakázal, a ti hodně neposlušní skončili v tartaru (tar·ta·roʹsas), což je vězení pro neposlušné anděly.

I po potopě žili na Zemi lidé vysokého vzrůstu. V Písmu čteme, že po průzkumu zaslíbeného území se 12 zvědů vrátilo a většina z nich byla zděšena. Všichni známe příběh o Goliášovi, ale ten byl však prcek ve srovnáni s Amorejci, kteří dosahovali dospělé výšky 20 metrů – vizte prosím Amos 2:9. Ti národové v té oblasti byli většinou stejně vysocí. Kdepak se tam asi vzali? Kdo všechno přispěl či umožnil, aby byli fyzicky právě takoví? A proč?!

  Jediné duchovní bytosti (andělé/poslové), kteří mohli nadále brát na sebe podobu lidí tímto způsobem, byli ti, co zůstali věrní Bohu JeHoVovi. A tak se v Písmu dočteme, že andělé vyvedli z oblasti Sodomy a Gomory Lota s manželkou a jeho dvěma dcerami (Lotova stará zkameněla, protože ji více zajímalo to, co opouštěla, než to, proč je zachraňována). I Abrahám nevědomky pohostil anděly. Těch případů je však mnohem více.

  A i Boží Syn využil tohoto daru vícekrát. Dříve, když ochraňoval Izraelity a smíšenou společnost po vyjití z Egypta. Také hovořil přímo s Danielem (vizte Daniel 8:15-19, zejména verš 16). Když se však narodil jako skutečný a živý člověk v těle jako to naše a prožil tady svůj život bez hříchu a žil jej skutečně a doopravdy, tak jako já nebo ty, a pak byl popraven, a po třech dnech jej JeHoVah Bůh vzkřísil (jeho skutečné tělo ještě předtím mezitím z hrobky vzal), a dal mu tedy nazpět jeho duchovní tělo, které měl předtím, než byl přenesen do lůna Marie, a tak nás vykoupil VŠECHNY z hříchu tím, že ukázal, že je to s Boží, Otcovou, pomocí možné, což Adam s Evou nezvládli. Pak, po 40 dnech po svém vzkříšení, až se vrátil ke svému Bohu a Otci nazpět, tak Mu předložil hodnotu své výkupní oběti. Ale ještě mezitím, po dobu oněch 40 dní, se zhmotňoval do různých „lidských“ těl, aby ukázal, že opravdu ŽIJE, takže jej mnohdy jeho vlastní lidé ani nepoznávali, až podle jeho slov a skutků. A tak se tedy zhmotňoval a odhmotňoval tu i jinde podle potřeby, a poslední odhmotnění proběhlo před více svědky, když se vracel k Bohu, Otci Jehovovi. Vystoupil do výše na oblaku, kdy se skrytý za oblakem odhmotnil do své duchovní podoby a vrátil se k Otci nazpět (kdy mu předal onen dar pro nás) a obdržel tak nesmrtelnost (podíl na Otcově slávě).

A ještě něco důležitého.

  Člověk je ŽIVÝ ([živá] duše – ‚nefeš‘ hebrejsky), tělo, protože v něm koluje energie života (‚ruach‘ – hebrejsky), duch, kterou udržujeme neustálým dýcháním, tak jak JE napsáno, že z prachu země (prvků Země) Bůh stvořil člověka a ‚vdechl‘ do jeho chřípí dech života (ruach), a člověk se tak stal živou duší (nefeš). Dýchání je tak automatické, že si jej mnohdy ani neuvědomujeme, tak jako mnoho dalších a spolu mnoho vzájemně komplikovaných a komplexních činností, které jsou tak dokonale provázány a sladěny, že je až s podivem, že existujeme. Nejen my, lidé, ale i jiné živé a neméně složité organizmy.

  Také Bůh, náš Stvořitel, říká, že „duše, která hřeší, ta[k] zemře“, a důvod? „Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si NEUVĚDOMUJÍ NAPROSTO NICa na neurčitý čas NEMAJÍ PODÍL NA NIČEM, co se musí dělat pod sluncem. A proto všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou, protože není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu (hrobě), v místě, k němuž jdeš.“ A když člověk umře, „potom se prach vrátí do země, kde předtím byl, a duch (ruach = životní energie, dar od Boha) se vrátí [nazpět] k pravému Bohu, který ho dal“ úplně stejně, jako Bůh řekl Adamovi (tím myslel zároveň i Evu, protože byli jedno tělo, manželé) „[z] prach[u] jsi a do prachu se vrátíš„.

  Je třeba si všímat skutečnosti, že se nikde v Písmu nehovoří o místě [věčného] týrání. Jakmile člověk zemře, tak jeho životní energie z něj vyprchá, a Bůh sám obrazně popisuje, že se ‚vrací k Němu‘, a tělo se vrací nazpět do země. Takže člověk je mrtvý, tělo rozložené v zemi a život člověka je tedy v Božích rukou, a jen Bůh jej může opět vrátit; vzkřísit. Takže se člověk NIKDY nenacházel, nenachází a nebude nacházet v žádném místě trápení, protože toto místo totiž NEEXISTUJE.

  Slova šeol (hebrejsky) a hádes (řecky) znamenají hrob (česky). Nic více a nic méně. Někteří rádoby věřící natáčí filmy, dělají z hádu (hrobu) živou bytost, ba přímo vládce neexistujícího vymyšleného podsvětí (světa, kde se vyskytují zemřelí, mrtví lidé). V kapitole 6. knihy Zjevení (Apokalypsy) se hovoří, že po rozlomení čtvrté pečetě vyrazil bledý kůň, na kterém seděl někdo se jménem Smrt, a Hádes ho těsně následoval. Čtyři jezdci za sebou … vítězící Král, velké množství válek, nedostatek potravin a Smrt, a Hrob na závěr.

  Takže žádná tzv. reinkarnace (převtělování – neustálé rození se do dalšího a dalšího těla tzv. „koloběh života“), peklo (trápení po smrti na věky) a podobné vymyšleniny neexistují. Jsou to totiž lži a manipulace od neposlušných andělů. A lidé, kteří jim věří a nechtějí si to nechat vysvětlit, tak jdou stejnou cestou, jako ti lidé před celosvětovou potopou a jsou vlastně ctitelé odpadlých andělů.

  Pokud někdo vykládá, že mezi námi žijí nějací ufoni (mimozemšťané) a jim podobní, tak to je další velká lež, protože ti neposlušní andělé to už nemohou dělat (zhmotňovat se do „lidských“ těl) delší dobu kvůli zákazu, jak je napsáno výše. Ale to, co mohou, tak to dělají!!! Můžou vypadat jakkoliv, ale ne jako skutečný člověk; až na pár drobných výjimek, kdy se v těch nepřirozených podobách zobrazují nebo zhmotňují určitým konkrétním lidem. A to je to ovlivňování lidí pohádkami skrze skutečně zlé a bezcitné lidi, kteří ty odpadlé anděly uctívají a naslouchají jim, a praktikují zlo a lež mnoha způsoby a skutky, a tak jako ti andělé mezi sebou, tak i tito lidé bojují o moc tím způsobem, že lidem něco nalhávají a manipulují, a lidé jdou slepí a hluší, a ani si neuvědomují, koho vlastně následují.

  Ale naděje tu je, a pro VŠECHNY. A to díky výkupní oběti Jehošuy Krista, který je nyní v „nebi“ (duchovní oblasti) jako archanděl Michael a čekáme na jeho druhý příchod.

A jak je to se životem, smrtí, gehennou a ohnivým jezerem?

  Podívejme se také i do knihy Apokalypsa (Zjevení).

  Gehenna bylo údolí hned vedle Jeruzaléma, kam se házely odpadky a různé mrtvoly zvířat apod. včetně mrtvých zločinců, kteří si nezasloužili důstojný pohřeb. Něco se tam rozkládalo přirozenou cestou (červy, hmyz a tak) a něco se tam nechávalo i [s]hořet přihazováním síry (pořád tam něco hořelo, to musel být pěkný zápach) a Jehošua [Ježíš] Kristus toto místo použil jako obrazné znázornění nedůstojné a konečné smrti těch, kteří se nepolepší. Myslím, že to byl možná i důvod, proč použil znázornění o Boháčovi a Lazarovi, aby bylo vidět, jak je nemožné pro takové bezcitné a nepokorné lidi, aby se stali členy Božího Království.

  A v ohnivém jezeře skončí takové imaginární věci (dnes jim říkáme ‚právnické osoby‘, což jsou skupiny lidí), jako je divoké zvíře, falešný prorok (který před divokým zvířetem dělal zázraky),

  … doplňující poznámka: Velký Babylón včetně jeho zakladatelů a aktivních ctitelů bude zničen mnohem dříve, ještě předtím.

  … a jako poslední v řadě smrt a hrob (šeol/hádes).

  … „byli zaživa (během své aktivní existence) hozeni do ohnivého jezera, které hoří ohněm a sírou, což znamená druhou a konečnou smrt“ (neexistenci).

  Takže to není žádné doslovné peklo v tom smyslu slova, místo věčného týrání a ohně, protože si nedokážu přestavit [politické] divoké zvíře, které se vyvíjelo napříč celou historií lidstva, že by se tam trápilo, tedy trápila, protože těch politických subjektů bylo více než dost.

  … „dále i ti, kdo uctívali jeho obraz (sochu), [pak] dále ti, kdo přijali označení divokého zvířete, zbabělci, lidé bez víry (důvěry k Bohu), ti, kdo jsou nečistí a odporní, vrazi, ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti, ti, kdo se zabývají spiritismem, modláři a všichni lháři, a kdo nebyl zapsaný v knize života,to znamená druhou [konečnou] smrt“.

  A tartaros? To je vězení zlobivých andělů, z nichž někteří jsou v něm uvrženi již delší dobu. A za chvíli budou uvrženi do ohnivého jezera (navždy zničeni) úplně všichni včetně těchto tzv. čekatelů, tedy kromě jednoho – Satana Ďábla, který bude do tartaru uvržen na těch 1000 let. A pak bude na malou chvíli propuštěn, a ještě odpadne lidí jako mořského písku, a budou si to chtít opět dělat podle sebe, a to je ten Gog z Magogu. Všichni tito neposlušní a vzpurní lidé budou spáleni ohněm z nebe, ale Satan Ďábel bude uvržen do obrazného ohnivého jezera, což znamená druhou smrt, ze které už není návratu.

Život v Novém světě

  Jako jeden z posledních bude zničen hrob [lidstva], ale až po vzkříšení všech lidí k poslednímu soudu, protože hrob musí být nejprve zcela vyprázdněn. Mnozí z nás [těch zlobivých lidí] dostanou ještě jednu a poslední šanci. Proto se tomuto největšímu soudu říká soud spravedlivých a nespravedlivých.

  Nepřipodobňujte to prosím k lidskému soudnímu systému, protože toto bude něco naprosto jiného, než jak jsme zvyklí.

  Je třeba si uvědomit, prosím, že dokud bude existovat smrt kvůli Adamovu hříchu a kvůli Ulhanému Odpůrci, tak bude stále existovat i naděje na vzkříšení a souběžně s tím i související naděje na věčný život, tedy věčný život samotný (sám o sobě), a to vše díky výkupní oběti Jehošuy Krista.

  A abychom tedy nezapomněli, a je to vysvětleno v Izaiášovi, že ti co budou žít pod vládou Krista, se budou dožívat pouze sto let, a pak umřou v plné síle zdraví jako řípa, tedy ne na nemoci, ale protože v nich bude stále kolovat dědičný hřích. Mzda za hřích je totiž stále smrt. Tak se splní na nich i tento zákon.

  Nesmíme totiž zapomínat, že stále budeme patřit ke stejným lidem, k našim hříšným prarodičům, Adamovi a Evě, jako jejich potomci, neboť stále budeme mít hříšná těla.

  Je to popsáno v těchto verších. V Izaiášovi 33:24 Bůh sděluje, že nikdo neřekne: „Jsem nemocen“. A Izaiáš 65:20-22 říká, že jejich dnů bude jako dnů stromu. Žádný dřevorubec nekácí strom dříve, dokud nedoroste do určité výšky. To trvá sto let. Tak to dělali lesníci vždy. Netěžili v lese stromy mladší sto let, aby dal ten strom co nejvíc dřeva, v nejlepší kvalitě.

  Bude tu však obrovský rozdíl mezi lidsky nedokonalými způsoby vládnutí, které nedopadaly v předchozích dvou dekádách dobře, byť byly často dobře míněny, a když tak nějak fungovaly, tak byly dříve či později někým různými způsoby destabilizovány či ničeny.

  Hlavně bude vládnout Boží Syn Jehošua Kristus spolu se svými 144.000 knížaty a „k ruce“ jim budou přátelé ženicha i nevěsty (jiné stádo), a nikdo jim do toho nebude zasahovat. Jak to tu bude vypadat? Kdo jste aspoň trochu četli Bibli, zejména tzv. Nový zákon, tak už tušíte kam tím mířím. Hlavně nebudou vládnout nedokonalí lidé nedokonalým lidem a budou naprosto odstraněny všechny ty současné systémy vytvořené lidmi pod vedením hlavního Odpůrce. Hlavně bude uvržen do propasti onen největší manipulátor a lhář na těch tisíc let, aby tu byl klid. A ti, co jsou v tartaru už teď, tak jen „čekají“ na zničení spolu se svými kamarády, takže budou všichni pospolu obrazně vhozeni do ohnivého jezera, nebo-li zničeni navždy. Takto to započne. Pověstný přechod mezi systémy se nazývá Armagedon. Kdy to bude? Velmi brzy! Jak říká Kristus „až to VŠECHNO uvidíte“ (podobenství o olivovníku – všechna proroctví se mají splňovat ve stejnou dobu!) se toho dožije. Žijeme totiž v ČASE KONCE. My jsme ta GENERACE!

  Tento poslední a třetí způsob existence nedokonalého lidstva bude ještě navíc oproštěn od všech dalších vnějších i vnitřních vlivů. Půda, tedy země, nebude prokleta, protože bude očištěna a všeho a všude bude růst více než dostatek (nebude hlad). Všichni budeme mít kde bydlet. Nebudou žádné přírodní katastrofy. I když bude v lidech stále vládnout Adamův hřích, přesto nebude nikdo nemocný. Nedokážu všechno to dobré vyjmenovat. Je toho opravdu více než dost. Zjistěte si to, prosím…

  A teď se posuňme na konec Kristova tisíciletého království. Co bude všechno následovat? Nejprve bude vypuštěn z propasti Satan Ďábel, ten prahad a drak, a přesto svede lidí jako mořského písku a ti lidé jsou ten Gog z Magogu, a opět započne násilí. Oni se srotí ve vzteku proti těm, kteří zůstanou věrní Bohu a jeho Kristu (přátelé ženicha a nevěsty). Následně budou spáleni ohněm a vůdce vzpoury bude hozen do ohnivého jezera (konečná smrt bez návratu).

A pak započne soud spravedlivých a nespravedlivých.

  Lidé z poslední generace Nového světa tedy zemřou úplně VŠICHNI, protože s ohledem na hřích a popichování ze strany Satana Ďábla a se srotí proti svatým Nejvýše postaveného, kteří budou t.č. na Zemi, a zúčastní vzpoury proti nim, protože si budou myslet, že to zvládnou rychle, jednoduše a jednou provždy. Tím jsou myšleni přátelé ženicha a nevěsty, kterých bude mnohem více, než těch z nevěsty Kristovy (144.000 – nebeský Jeruzalém), kterým budou pomáhat. Nebude to tedy nějaké doslovné konkrétní místo na Zemi. Oni sice budou mít duchovní těla jako Kristus, ale zároveň dar se zhmotňovat a tudíž budou mezi námi po celých 1000 let bydlet, všechny nás vyučovat po celé tváři Země. Budou mít totiž každodenní osobní vztah a zkušenosti s Otcem, Bohem JeHoVou. A pokud se ve Zjevení hovoří, že „obklíčí to milované svaté město Jeruzalém“, tím se hovoří, že vzpoura se rozšíří jako požár po celé Zemi a započne srocování a útoky proti všem svatým Nejvýše postaveného (Daniel 7:27; Zjevení 20). A pak sestoupí oheň z nebe a všichni zemřou. Satan Ďábel bude vzápětí úplně zničen, obrazným vhozením do imaginárního ohnivého jezera, což znamená druhou a konečnou smrt, ze které již není návratu.

  Na konci tisíciletí bude po všech předchozích generacích žít na Zemi nejvíce lidí, co jich tu kdy žilo (jako mořského písku). Na Zemi nezůstane žádný živý člověk, protože ty předchozí generace postupně, po dožití 100 let (někdo hodně zlobivý i dříve), zemřou, a ti poslední ve velké zkoušce, a tak mrtvými bude po celosvětové vzpouře poseta celá Země. Pak ihned započne soud spravedlivých a nespravedlivých.

  Jak píše apoštol Pavel, lidé začnou být postupně kříšeni „každý ve svém pořadí„, a dostanou ihned nové duchovní dokonalé tělo; všichni budeme podobní andělům. Na soud před Boha, Otce Jehovu, nesmí totiž předstoupit nic nečistého. Aby se všichni lidé mohli postavit před Jehošuu a Otce, musí nejprve VŠICHNI UMŘÍT. Za prvé, při spatření Boha jako nedokonalí by zemřeli (Bible, Exodus – 2.Mojžíšova 33:18), a za druhé, by se ani nemohli dostavit k soudu … to dá rozum, že? Nedokonalý člověk nemůže vidět Otce, Boha Jehovu, neboť by tím ztratil život. Tak je psáno a tak to je.

  A protože ze samotného názvu soudu vyplývá, koho se bude týkat, a tak aby bylo všem veřejně známo, tak budou vzkříšení i ti, kteří podlehli hříchu ve vzpouře. Budou vzkříšeni jak nespravedliví, tak spravedliví, krom těch, kteří byli přivedeni k životu těsně před Armagedonem, aby Kristovi pomohli s vládou, jak už jsem napsal výše. Těchto lidí bude jen malá část z celkového počtu všech lidí, kteří žili od Kristova vzkříšení až do Armagedonu.

  Při vzkříšení, tedy všichni, i ti vzpurní, každý obdrží nové dokonalé duchovní tělo (každý ve svém pořadí, 1.Korinťanům 15:23-28, zejména druhá část verše 24), ve kterém již tento Adamův hřích vládnout nebude. Soud začne od těch posledních až k těm prvním (Matouš 20:1-16). A každý již sám za sebe bude předstupovat před Boží soud, kterému bude předsedat Kristus spolu se svými 144.000 knížaty. I ti nejhorší dostanou ještě jednu a poslední šanci. Zcela jistě mnohým z vás vrtá v hlavě otázka, proč VŠICHNI dostanou DOKONALÁ těla? I ti, co podlehli?! Má to několik důvodů, z nichž jeden jsem zmínil výše s ohledem na naprostou svatost našeho Stvořitele a Otce Jehovy Boha. Dále s ohledem na dokonalost bude v onom člověku fungovat vše v úplném souladu a bezchybně včetně mysli, svědomí a [ú]plného si uvědomění stavu věcí a situace, která právě v tuto chvíli započala, se všemi skutečnostmi z toho vyplývajícími, a ve které se právě nachází, a že to není opravdu jen sen.

  U soudu [jim] bude každému ukázáno a připomenuto, čeho se dopouštěl[i]. Mnozí v tu chvíli plně pochopí, protože nejenom budou chtít pochopit, např. jako ten zločinec vedle Jehošuy na Golgotě, že oni jsou ti, kdo zasluhují smrt pro své ničemné skutky a srdce, ale stejně jako ten zločinec poprosí, aby mohli žít v ráji, aby Kristus vzal jejich hříchy na sebe. Tak se splní, co píše Jakub ve svém dopise: „Milosrdenství vítězí nad soudem.“.

  A tak tito lidé budou potom přeneseni nazpět na Zemi, přijdou o své duchovní tělo a dostanou fyzické dokonalé tělo (dokonalou duši [nefeš], nezatíženou hříchem) a budou žít zde věčně na Zemi. A to je ten věčný život!

  A ti, co zůstanou nadále ve své vzpouře v domnění, že mají právo být krutými, i když s nimi je jednáno laskavě až do poslední chvíle, se za své jednání neomluví? Nebudou zapsáni do knihy života resp. jak se píše „a protože nebyli nalezeni v knize života“ (Zjevení 20:15) a obrazně skončí v ohnivém jezeře (druhá smrt, zemřou navždy bez naděje na opětovný návrat, vzkříšení), a už nikdy nebudou nalezeni.

  A pak bude nakonec v obrazném ohnivém jezeře zničena i smrt.

  Po závěrečném soudu spravedlivých i nespravedlivých Syn předá vládu Otci, a Bůh bude každému vším. Všichni jej totiž budou znát.

  A jak říká náš nebeský Otec: „Vložím svůj zákon do jejich nitra a napíšu jim ho do srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ „Nikdo už nebude poučovat svého bližního a svého bratra slovy: ‚Poznej Jehovu!‘ Budou mě totiž znát všichni, od nejmenšího po největšího,“ prohlašuje Jehova. „Odpustím jim jejich provinění a na jejich hřích už nebudu vzpomínat.“ A to se děje v malém i nyní, tak jako v dřívějších časech, na těch, které Bůh vyvolil jako své služebníky, aby ohlašovali jeho díla.

  Jediní nesmrtelní z lidí budou ti s Kristem v nebi (pro nás neviditelné duchovní oblasti), ti kteří patří mezi jeho nevěstu. A také přátelé ženicha a nevěsty, ti budou mít věčný život, tak jako všechny ostatní duchovní bytosti včetně lidí na Zemi. A všichni, tito všichni, budeme ve vzájemném přátelském kontaktu aniž by to bylo považováno za spiritismus, protože zlo bude již naprosto vykořeněno včetně jeho původců. No považte, není to nádherné?! „A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly“ (Zjevení 21:4).

  Kdo se tedy obává jakékoliv nespravedlnosti, tak může být v klidu, i VŠICHNI ti, co si myslí, že Bůh nic nevidí a na ně se nedostane. Ale dostane, a úplně na VŠECHNY!

  Jediné, co nebude nikdy zničeno, je obrazné ohnivé jezero, tedy druhá smrt (ta konečná, platná jednou provždy). Kdokoliv v době přímé vlády Boha Jehovy začne vymýšlet, tak čau, finíto, konec, protože to už bylo jednou provždy vyřešeno.

Všem přeji hodně zdaru.

A hlavně Boží vedení.

Doporučuji k přečtení publikaci ze dne 23.12.2019

„Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny“ webová

webová klikačka: WordPress

volně a vždy zdarma ke stažení všem: https://1url.cz/5ztXh