(9) Soud začal

Spread the love

Sepsáno 30. května 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí a milovaní, bratři a sestry.

  Dovolte mi, abych vás povzbudil a také poprosil, věnujte tomu co píši skutečnou pozornost. Nechť jsou má slova pro vás nejenom útěchou, ale skutečně velkým povzbuzením! Proste prosím Otce v Kristově jménu, aby vám má slova sám potvrdil. Vždyť jsem jen hříšný člověk, váš služebník a bratr, kterému bylo ukázáno dnes jeho Duchem a potvrzeno, kde se právě nacházíme v proudu času. Na tento den se dotazovali Kristovi učedníci, na tento den se těšili generace za generací, aby to bylo právě v jejich dnech a oni mohli pozvednout hlavu.

  Musíme se nejprve podívat do 7.kapitoly Danielova proroctví, kde jej anděl Gabriel, ten jenž pevně stojí na straně Jehošuy, Krále králů a Pána, pánů, co o dnešních dnech řekl:

„Hleděl jsem, až než byly přistaveny trůny a usedl Pradávný dní; jeho oblečení bylo bílé jako sníh a vlas jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn – plameny ohně, a jeho kola – hořící oheň, z jeho strany proudila řeka ohně, tisíc tisíců ho obsluhovalo a deset tisíc desetitisíců stálo před ním, zasedl soud a byly otevřeny knihy. Vtom jsem se jal hledět, z příčiny hlasu příliš velikých řečí, jež promlouval ten roh, jal jsem se hleděti, až než to zvíře bylo zabito, i bylo jeho tělo zničeno, neboť bylo odevzdáno planutí ohně. A zbytek těch zvířat – jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby dáno prodloužení.“ (Daniel 7:9-12)

  Včera to začalo milovaní. Rozsudek začal být vykonáván! USA, které jsou tímto zmiňovaným rohem, byly souzeny ze strany našeho Otce a byl jim dán pít kalich jejich hříchů až do zničení jeho těla. Jeho státního uspořádání. Všimněte si prosím pozorně, co okamžitě nastává po tomto soudu!

  „uviděl jsem ve viděních noci, že hle, s oblaky nebes se jal přicházet jakoby syn člověka, i došel až k Pradávnému dní a dali mu před něho přistoupit a byla mu dána vláda a čest a kralování, aby mu všechny národnosti, rody a jazyky sloužily; jeho vláda – vláda věčná, jež nebude odcházet, a jeho kralování, to nemůže být zrušeno.“ (Daniel 7:13,14)

  Učedníci si přáli pochopit znamení neviditelné Kristovy parousie, což znamená Královské neviditelné přítomnosti. (Matouš 24:3) Jehošua nejprve hovoří o událostech, které tomu budou předcházet v KONCI ČASU! To jsou ty verše 4-6, to je období příprav na to, aby mohly být trůny přistaveny. Toto jsme zažili od počátku ‚času konce‘, od 30.9.2015.

Vše pochopíme, když porozumíme 8 verši,kde je řečeno:

  „Jal jsem se stran těch rohů uvažovat, a hle, mezi nimi vzešel další, malý, a tři z předchozích byly před ním vyvraceny, a hle, na tomto rohu oči jako oči člověka a ústa mluvící příliš veliké věci.“

  Vyvracení tří rohů před tímto rohem se stalo v roce 2.9. 1945, kdy byla oficiálně ukončena druhá část Velké války, která je předpovězena Gabrielem v Danielovi 11:29-31. Pustošící ohavnost je fašismus, který kancléřskými akty zavedli nad Německem a Japonskem. Itálii také začali ovládat skrze tajnou službu, aby v nich nezvítězil socialismus. Tento roh dostal oči, jakoby oči člověka. Co to je? NSA, agentura, která sleduje vše na této Zemi, každý telefonát, každý email, každý příspěvek a komentář, který si ukládá na kvantovém počítači. To samé činí FB, Twiter a Google. Komu patří tyto korporátní společnosti? Lidem uctívajícím Satana. Až do vítězných voleb v roce 2016 v listopadu, byl tento stát řízen těmito lidmi. Od 1.1.2017 byl Otcem dosazen Donald Trump, aby mohlo dojít ke zničení Satanova trůnu. (Srovnejte prosím s pátou miskou Otcova hněvu z 16. kapitoly Zjevení) Gabriel vysvětluje Danielovi i nám toto:

  „a bude promlouvat řeči proti Nejvyššímu a svaté Nejvyššího bude potírat a bude zamýšlet měnit časy a zákon, i budou vydáni v jeho ruku po dobu a doby a půl doby.“ (Daniel 7:25,26)

  Jak Kabala, která byla u moci a od listopadu 2016 (presidentské volby) s Trumpem bojuje? Zjistěte si, co po svém zvolení prohlásil Trump Jak Kabala se staví proti Nejvyššímu a svaté Nejvyššího potírá? Vymyslela plán, že skrze pandemii a následné očkování vymýtí 90% obyvatel a že zavede čip. Svatí toto popírali, ale Kabala přes své mediální prostředky a vybranou a řízenou opozici toto protlačovala. Proto vše vypadalo a ještě stále vypadá, že k tomu dojde. Otec nedovolí, abychom ztratili svobodnou vůli! To je ta snaha „měnit zákon a časy“. Jak dlouhé bude období do začátku soudu? Doba=1 rok, dvě doby=2 roky a půl doby= půl roku. Tři a půl let. ZAČÁTEK LISTOPADU A KONEC KVĚTNA JE JAK DLOUHÝM OBDOBÍM? 3,5 LET MILOVANÍ.

Co poté nastane?

  „Pak zasedne soud, i budou jeho vládu odnímat k vyvracení a k ničení jí až do konce.“ (Daniel 7:26)

Co se má stát i hned poté, co je rozsudek vykonáván?

  „A zbytek těch zvířat – jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby dáno prodloužení.“ (Daniel 7:12)

Jaké zprávy přichází z diplomatických zdrojů od včerejška?

  Poslechněte si toto vyprávění bývalého elitního policisty ÚOOZ, jenž má takzvaný Mrázkův archív, na videu zde: KPV 0249 (a najděte si díl č. 454 – pomocí funkce „vyhledávání psaním textu na stránce“ zejména ve FireFoxu – jinak je to téměř úplně dole zde).

Co začíná? Matouš 24:7-13.

  Pamatujme drazí, je ostatním zvířatům prodloužen čas a období. Co to znamená? Že Jehovův den ještě není zde! Ale Král, náš Vykupitel, je již neviditelně zde a přesto jej už očima víry můžeme vidět!

  PŘIVÍTEJME NAŠEHO KRÁLE, NAŠEHO MILOVANÉHO BRATRA, ABY NÁS MOHL PŘIVÉST K OTCI JEHOVOVI!!! OZNAMTE TUTO DOBROU ZPRÁVU VŠEM!!! Naše vysvobození je na dosah!!! Vyjděte z Velkého Babylonu i hned, už není čas otálet!!!

S Agápe a Kristovým pokojem. Pozdravy!

Váš bratr a Jehošuův služebník a následovník Igi