(8) Nesmrtelnost a věčný život. KDY?

Spread the love

Sepsáno 2. května 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí a milovaní, bratři a sestry.

   Dnes bych se chtěl s vámi podělit o jedno důležité pochopení, které jsem obdržel v těchto dnech. V jedné diskuzní skupině byla nám věřícím položena dobrá otázka:

   „Co budete dělat v nebi, když půjdete do nebe? Vše se po určitém čase omrzí. Nebude to nuda, když tam budete věčně?“

   Trochu jsem to zkrátil, protože tam byly uvedeny další argumenty, které byly logické z pohledu ateisticky věřícího člověka. Co si uvědomuji už od počátku, kdy jsem začal studovat Písmo, že 99,9% všech, co se hlásí ke Kristu, nedokáže biblicky tuto otázku zodpovědět.

   Sám jsem byl vyučován smrtelnými lidmi k tomu, že ti co půjdou do nebe, tak budou vládnout z nebe těm, kteří po Armagedonu zůstanou na zemi. Byl jsem učen, že jen 144 000 obdrží podíl s Kristem. To mi nedávalo smysl, ale argumenty, které mi byly předkládány, jsem bral za přijatelné a říkal jsem si, že až přijde ten správný čas, dá mi Otec vzrůst v tom, abych to plně pochopil.

   Kde jsem viděl problém? Například v tom, že těch kdo za dva tisíce let od Jehošuova vzkříšení, muselo být víc než 144 000, jenž mu byli věrní.

   Vím, že má Otec přísná měřítka na ty, jenž skutečně Jehošuovi patří, ale i tak se mi zdálo, že výklad kulhá na obě nohy. Další indicie přišla, když jsem byl konfrontován Otcem skrze jednu sestru, která mi vysvětlovala, že všichni musí umřít, protože Otec nevytvořil naše porušená těla. Tato myšlenka se nebude líbit hlavně bratrům a sestrám ve sborech organizace Svědkové Jehovovi. Proč? Protože VRO (jejich takzvaný věrný a rozvážný správce) učí, že už po Armagedonu se nebude umírat a že už tehdy, během tisíciletého království, nastane vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých.

UČÍ TUTO MYŠLENKU PÍSMO?

Neučí! Zjevení 20. kapitola jasně popisuje, že toto nastává až v době soudu a ten přichází až poté, co sestoupí na vzbouřené lidi oheň z nebe.

   Na co ten VRO zapomíná? Že musí být skutečně vyučen Otcem Jehovou a že mu musí dát možnost, aby to udělal. (viz. prosím Jeremijáš 31:31-34). Dále si musíme uvědomit, že Daniel ve 12:3,4 vysvětluje, kdy Otec začne toto vyučování v dnešní době, a jak se to pozná, kdy bude otvírat oči. Kdy začal tento ČAS KONCE? Začal 28.9.2015, tedy tehdy, kdy se začal plnil text z Daniele 11:40-45 viz kniha:

„DANIEL – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny“.

K dispozici na: Google nebo Ulož To nebo jako webovou klikačku zde na webu Svět očima Písma.

   Tak tedy…, jak je to s tím nebeským životem? Víme, že ti co budou s Kristem, se stanou svatým královským kněžstvem. To znamená, že budou v úřadu kněží. Pokud bylo vše jen stínem budoucích věcí, pak si musíme vzpomenout na třídu levitů, ti vykonávali svatou službu před Otcem Jehovou. Učili lidi v den Sabatu jak se přiblížit k Otci. Pokud víme, že po Armagedonu zde budou národy a národnostní skupiny, tak jak to opět vysvětluje Zjevení 20.kapitola, tak také víme z mnoha proroctví, že bude opět sedmý den skutečný den odpočinku. Proč byl zaveden v starozákonním Izraeli? Aby se ten den v týdnu všichni sešli k tomu, aby jim byl vštěpován zákon a aby poznali Otce Jehovu. Kdo lépe jim to vysvětlí, než svatí nejvyššího? Ti, co viděli Otce při beránkově svatbě. Je to ta skupina 144 000? Ne. Zjevení vysvětluje, že Jan viděl velkou skupinu, která byla u skleněného moře. To jsou ti, kteří byli pozváni na svatbu beránka a jeho nevěsty. To jsou ty skutečné jiné ovce, které budou součástí obyvatel nebes a obdrží při vzkříšení a proměně věčný život. Malé stádo získá dědičný podíl, tak jako jej obdržel Jehošua Král. Co je dědictví, které Jehošua obdržel? Tím je nesmrtelnost. Jsou jako Otec, to nejlepší ovoce, jsou to ti, kteří se ve své mysli nikdy neposkvrnili s VELKÝM BABYLONEM, těmi ženami a ženou, která zkazila mouku!

   Ti jediní šli za beránkem všude tam, kde byl on a nechali se dobrovolně vyučit Otcem Jehovou. Ostatní to začnou chápat a rozumět těmto věcem, až také pochopí, že nesmí mezi nimi a Otcem a Jehošuou stát žádná náboženská prostitutka, která je nutí, aby ji byla vzdávána úcta. To jsou ty skutečně jiné ovce, které Otec Jehova přivádí ke Kristu.

Proto mocný anděl ve Zjevení 18:4, samotný Jehošua volá:
„VYJDĚTE Z NĚJ MŮJ LIDE, ABYSTE NEOBDRŽELI ČÁST JEHO RAN!“

   Proč můj lide? Protože jsou to přátelé nevěsty a ženicha. Milovaní, i vy můžete být na svatbě beránka, jen musíte opustit ty, kdo panují nad vaší vírou!

   Pokořte se pod mocnou ruku našeho Otce a nechte se jím vyučit. ODSTRAŇTE MODLÁŘSTVÍ ZE SVÉHO STŘEDU, TY FALEŠNÉ A ZLÉ OTROKY, KTEŘÍ SI NA VAŠICH PŘÍSPĚVCÍCH VYBUDOVALI POHODLNÝ ŽIVOT. MÍSTO TOHO, ABY VÁM SAMI SLOUŽILI, BYLI PŘÍKLADEM, PROTOŽE JE PSÁNO:

   „KDO NEPRACUJE, AŤ NEJÍ“ Se sami začali pást na vás a to co předkládají, jako pokrm v pravý čas, je jen a jen modloslužba. Předžvýkaná strava jejich vlastního břicha, jejich nedostatečného poznání.

   Dovolte našemu nebeskému Tatínkovi, aby vás přivedl k Jehošuovi a tak se splnilo na vás co říká u Jana 6:44. V Božím Království je potřeba Levitů, ne těch podle těla, ale podle Ducha. Přijměte podíl na tělu a krvi našeho Krále a Bratra Jehošuy!

Už chápete, co budou dělat ti, co budou mít podíl na nebeském životě?

Proč musí všichni před soudem spravedlivých a nespravedlivých zemřít?

   Protože mzda za hřích je smrt. Ve křtu jsme umřeli dopředu, DUCHOVNĚ, tomuto zkaženému světu. Vstoupili jsme do úplného odpočinku, takže máme trvalý SABAT UŽ NYNÍ, necháváme se Otcem poučovat každý den. Nepotřebujeme dny a svátky, jako ten tělesný Izrael. Ti, co potom stále touží, zatím nebyli vyučeni samotným Otcem, Jehovou Bohem!

   Až skutečně zemřeme a nebo budeme přeměněni až zazní sedmá trubka a nejstarší anděl svým hlasem, který je jako hučení vod nás zavolá k sobě, obdržíme nové tělo a tím i neporušenost. Stejně tak to bude s těmi, kteří půjdou k soudu, aby se setkali tváří tvář s Otcem, Jehovou Bohem, a aby už nikdy nikdo nemohl říci: „NENÍ ŽÁDNÝ JEHOVA!“ Těm po pravici Jehošua požehná a řekne, aby přijali do vlastnictví zemi, tak jako to měl učinit Adam s Evou, bude to jejich dědictví. A tak se splní Žalm 37, kde „spravedliví budou vlastnit zemi a přebývat na ni navždy“.

Proto Jan ve Zjevení 21.kapitole o Otci říká: „Hle, činím vše nové.“.

Všichni do jednoho totiž před soudem při poslední vzpouře podlehnou dědičnému hříchu a Satanovu útoku. Co je ve Zjevení 20:9 skutečně napsáno? Že se všichni shromáždí proti spravedlivým (přátelům nevěsty a ženicha, co byli na beránkově svatbě) a proti milovanému městu (144 000 plus Král Jehošua) jenž jsou Nový Jeruzalém, který se skládá z živých kamenů. Není tam nikdo další, jen vzbouřenci a ti, co patří k nebi.

KDO JE VELKÝ ZÁSTUP A KDY SE TVOŘÍ?

   Opět je to srozumitelně napsáno. Jsou to ti, kteří přijmou Jehošuu za Krále během Velkého soužení, při skutečném kázání Dobré zprávy, že Král přichází a oznamuje to vzkříšená pšenice a ti co byli uvězněni a andělem propuštěni. Jsou to ti, co jim shoří všechny nauky a systém modlářství při ranách Velkého Babylonu. Srovnejte se Zjevením 7. kapitolou a 11. kapitolou a proste Otce, aby vám ty věci sám vysvětlil skrze svého Božího Ducha.

   Díky ohni, který sestoupí na ty, jenž v poslední generaci hříšných lidí se vzbouří proti svatým a milovanému městu, bude Země ohněm očištěna. Takže žádné zničení planety nebude milovaní, tak jak to vyučují některé babylonské domy.

   CHVÁLA A SLÁVA PATŘÍ NAŠEMU MILOVANÉMU OTCI, JEHOVOVI BOHU a sláva a čest Beránkovi, který nás svou krví vykoupil jako první ovoce našemu TATÍNKOVI.

Kéž vám dá Otec podíl na prvním vzkříšení milovaní a naplní vás svým svatým duchem.

Ten, jenž má podíl na olivovníku, Kristův a Váš bratr Igi