Dostal jsem otázku, proč došlo k rozdělení Československa. Ač to nemá vzhledem ke konkrétnímu biblickému proroctví přímou vazbu, bylo to součástí soupeření dvou mocných skupin, které mají svůj velký duchovní vliv na krále Jihu a krále Severu.

Spread the love

Všichni, kdo měli možnost žít nějakou dobu v Praze, asi zjistili, že toto město je úplně jiný svět. Lidé tohoto města smýšlí jinak, žijí jinak a komunikují jinak. Většinově se zajímají jen a jen o ten velmi malý prostor na Zemi, prostor jménem Praha. Toto vede k mnoha neshodám se zbytkem ČR a vedlo to k neshodám i v Československu. Každé hlavní město na světě je silně postiženo pocitem, že patent na rozum se dá koupit právě a jedině na tomto místě jejich země.

V ČR dnes existují tři velmi rozdílná specifická města, která vytváří určitá informační klišé a pohledy na svět jako takový. Je to Praha, Brno a Ostrava. Praha je uzavřený celek směrem dovnitř sebe sama. Brno je velmi kosmopolitní a daleko nejtolerantnější místo pro vše špatné i dobré. Ostrava je celkově radikálním místem proti oběma městům, kde stále přetrvávají určité konzervativní postoje. Jak to souvisí s rozdělením Československa?

I to mělo díky uspořádání svá města, kde probíhalo určité informační pole, které se dá pojmenovat jako kulturní centrum. Tato centra byla čtyři. Praha, Ostrava, Bratislava a Košice. Musíme si uvědomit, že pro řízení jakékoliv společnosti funguje poučka: „ROZDĚL a PANUJ“. Ta umožňuje ovládat celek žádoucím směrem skrytými duchovními procesy. Někdo se může podivovat, že jsem zde nejmenoval právě i Brno. Je to proto, že tehdy bylo toto město spíše svorníkem, než rozdělujícím prvkem společnosti.

Pokud nezkoumáme určité procesy řízení alespoň 1000 let dozadu, pak nepochopíme proč bylo rozdělení Československa žádoucí pro elity za oponou právě v roce 1992. Ti, co řídí svět, plánují díky svému neumírajícímu pánovi na 1000 let dopředu, aby došlo k tomu, co nám připadá jako náhodný proces, jenž vyplynul z dané situace v úzkém časovém období. Aby se například mohla stát Ostrava potřebným kulturním celkem, musely být k tomu postupně vytvářeny podmínky. Počátky jsou viditelné už v 18., ale hlavně 19. století, kdy byl naplánován rozvoj tohoto centra skrze průmyslovou revoluci. Košice byly budovány podobně jako Ostrava, ale daleko později, až po druhé světové válce.

Praha byla, díky procesům řízení za Karla IV., budována jako město, které bude sloužit jako viditelná cena, jako trofej. Je to stejné, jako když se díváme na fotbalové zápasy, kde jsou různé soutěže a vítěz získá titul mistra a k tomu putovní pohár. Praha je ten putovní pohár. Ten se vždy po skončení dalšího ročníku soutěže odebere předchozímu výherci a předá novému držiteli.

Proč k tomu došlo? To pochopíme tehdy, když porozumíme tomu, k čemu došlo při dvou velkých migračních vlnách spojených se dvěmi říšemi, které získaly po sobě jdoucí vliv. Byly to Asýrie a Babylon. Kmeny Izraele byly na pokyn samotného Stvořitele nejprve přesunuty z oblastí dnešního Izraele na sever do oblasti Turecka a odtud utíkali z jha Asýrie do takzvaných Véd, ke Slovanským kmenům. To se dělo po roce 720 př.n.l.. Druhá velká migrační vlna přišla po roce 610 př.n.l., kdy si začala Babylonská říše podmaňovat mnoho národů, včetně Asýrie až po Egypt. Tak mohlo vzniknout mnoho Evropských národů směrem na západ od dnešních hranic ČR, Polska a Maďarska. Zničení Judy tuto druhou migrační vlnu posílilo, když se určité části podařilo přejít i s částí kmene Benjamín až do dnešní České kotliny. Zde přirozeně splynuli s místním kmenem Čechů.

Pokud se zamyslíme nad rozdíly Čechů a Moravanů, kteří mají o něco blíž ke Slovákům, tak si to ovlivnění kmene Judy uvědomíme.

Pohyb Izraelitů a jejich rozptýlení

Babylon od roku 610 až do roku 539 př.n.l. kopíruje sféru vlivu podobnou té Asyrské a podrobuje si k ní Egypt. Na východ od Babylonu začíná na dnešním území Arménie a Íránu vznikat Medo-Persie, která má vliv až do Indie. Na území Kazachstánu se rodí budoucí základ pro Kaganát, Chazarskou říši. Po roce 1453 př.n.l. se na toto území přesunuje část Kananejců, kteří prchají podle slov Mojžíše z Kanaánu právě do této oblasti, kdy je Mojžíšovi řečeno, že budou vyháněni poznenáhlu, aby mohli Izraelité pod Jozuovým vedením až po Davida zaslíbenou zemi obsadit. Mnoho obrů Refaim utíká až do jižní a střední Ameriky a vzniká Mayská kultura.

Po roce 610 př.n.l. utíká část původních Asyřanů stejným migračním směrem, jako to učinili Izraelité, kde hlavní oblastí jejich usazování se stává velká část dnešního Rakouska, jižního Německa a Francie. Dochází k postupnému propojování s kmeny Slovanů a časem převládne vliv této kultury, a dojde k podmanění si celého prostoru. Vznikají nové jazyky. Potomci kmene Dan ovládnou s postupem času severní část Německa, Holandska, Dánska a Beneluxu. Opět, zaniká staroslovanština a vznikají nové jazyky.

Řecko získává svou podobu postupně od konce 8. století před naším letopočtem a o nějakých 100 až 150 let později se začíná probouzet budoucí Řím. Toto pnutí vede k tomu, že si Řím podmaní velkou část slovanského území a odřízne Slovany od Středozemního moře, kde dříve na území dnešního Slovinska, Chorvatska, Srbska, Maďarska, Slovenska a Moravy tvořili Slovanské kmeny kompaktní celek. To, co nyní známe, existuje již jako určitý pozůstatek celku s názvem Velká Morava. Zničení tohoto kompaktního celku završilo pomaďarštění Slováků a vznik Uher, nástupnické formace po Velké Moravě. Zničením původního jazyka na území dnešního Maďarska se završilo rozdělení a panování nad touto významnou oblastí.

Samotné Bulharsko je produktem vzájemných soubojů různých říší se Slovany. Runové písmo odhaluje, že před rozmachem Asýrie, jejího vlivu, bylo toto území slovanskou oblastí. Dnešní Rumunsko bylo vytvořeno jako klín, podobně jako Maďarsko, aby Tartárie, kterou tvořily východní kmeny Slovanů, hlavně z Asijské části, dnes známí jako součást ruských kmenů, aby se otupilo možné sjednocení pod Ruskem.

Když se podíváme do takzvaných hi-storek, které se vyučují na školách, tak to vše vypadá, že to tak nebylo. Jenže je tu jeden problém. Jako mávnutím kouzelného proutku tu Slované jsou. Proč to tak vypadá? Protože když moc Říma upadla, tak slovanské kmeny usilovaly o své sjednocení a opětovné propojení. Proto je západní Balkán slovanský. Vliv takzvaného křesťanství podle vzoru odpadlé Judy, sekty farizeů a saduceů, které už minimálně tři století působilo na tehdejších slovanských územích podmaněných Římem, mohlo začít proudit na sever. Dostáváme se do let 600 až 800 n.l.. To je to období, kdy bylo dovoleno Slovanům se na krátkou chvíli opět spojit. Proč to bylo dovoleno?

Všichni ví, že od Egypta až po Řím fungovalo v těchto říších vše na principu otroctví. Jedině Védská kultura toto neprodukovala. Proč? Protože tu nefungoval peněžní systém. Ten bylo třeba Slovanům vnutit. Takže takzvaný Sámo, francký kupec, to začal svou politikou hezky šířit a to se mohlo podařit jen tehdy, když bylo dovoleno opětovné propojení Slovanů. Jižní Slované už peněžní systém akceptovali díky vlivu Říma. Protože byla Velká Morava velkým kulturním centrem s bezpeněžním vlivem, musel panovník světa zajistit, aby tento zničující prvek přešel i sem. Ten zajistil změnu ve smýšlení volených knížat, aby se z nich stala dědičná knížata.

Důkazem toho, že toto proběhlo, bylo zrušení otroctví, protože Slované by jej neakceptovali. Do té doby křesťan nekřesťan mohl vlastnit člověk člověka jako otroka. Samotný apoštol Pavel ani další apoštolové nebyli bojovníky proti otrokářskému systému. Tu změnu si vynutily okolnosti. Ani odpadlá Juda by toto sama od sebe nikdy nezrušila. Tak se otroctví proměnilo do stavu nevolnictví skrze vliv šlechty.

Jen ukazuji směr, čeho je potřeba si všímat. Bez pochopení této části lidských dějin nejsme schopni pochopit, čím je Praha jako trofejní putovní pohár a proč se jím stala. Tímto exkurzem do minulosti jsme se ocitli v desátém století nového věku, v nejzápadnější části bývalé Římské říše. Břitové (Britové), pojmenováni Římany podle slovanských břitev, kterými se holili, jsou decimováni nájezdem takzvaných Vikingů, u kterých se otroctví opět objevuje. To je díky vlivu a propojení těch, kdo při Asyrské migrační vlně postoupili až na sever Evropy. Zde Slované prohráli svůj boj o udržení své kultury dávno před jižněji položenými kmeny.

Také i pro Břity nebylo otroctví tak cizím prvkem, když už byli pod 1000 letým ovlivňováním Říma. Římanům, kteří stále zůstávali na území Břitánie, nezbylo nic jiného, než se s Břity skamarádit, ač jimi pohrdali. Tak se vytvořil základ pro takzvaný Anglosaský svět. Tato kultura nenávidí Slovany, ač je jejich základem právě slovanský kořen. Povýšenost Říma, jeho obyvatel, proměnila vzájemným kamarádstvím s Břity tuto kulturu do podoby, kterou můžeme pozorovat posledních tisíc let. Vše pro zájmy Břitánie (Británie). Pro vzájemné kamarádství vznikla angličtina. Díky slovanské povaze dobrých válečníků a římské povaze rozdělovat a panovat, tu mohlo vyrůst to, co v dějinách vidíme. Římané byli dobrými mořeplavci, takže mohl vzniknout národ, jenž bude ovládat moře a oceány. Nedostatek vlastních zdrojů Británie vedl bankovní kliku k tomu, aby jim v tom ovládaní moří pomohla. Najímali si je coby piráty pro své potřeby k ovlivňování trhů.

Dále bylo potřeba vytvořit biblického krále Jihu. To nemohl být jen tak někdo. Musel mít modrou krev a tu měli potomci Antonia a Kleopatry VII.. Dále tu byl potomek Ceasara Julia, který měl být usmrcen, ale jak ukazuje i poslední seriál Řím, tak jej Pula zachránil. Kam byste takového potomka v roce 30 př.n.l. posunuli, aby nebudil pozornost? No někam, kde se o to samotný Řím nezajímá, a kde může svou krev vesele šířit dál.

Kdo měl takzvaný „křesťanský“ vliv na Břitánii do 16. století? Byla to odpadlá Juda a ta měla po celé Římské říši už v roce 30 př.n.l. své agenty, svůj skrytý vliv skrze banky. Protože velmi dobře rozuměla tomu, že podle Danielových proroctví je v tuto chvíli králem Severu právě Řím a že Ptolemaiovská pokrevní linie nesmí zaniknout, bylo přirozenou potřebou tyto potomky s modrou krví zachovat a finančně zajistit. No a v 9. století bylo potřeba trochu zkultivovat Chazarskou říši, protože ta Tartárii působila obchodní škody, které měly vliv i na zájmy odpadlé Judy. A protože ji odpadlá Juda začala ovládat svým pojetím modlářského křesťanství, tak nastala zajímavá situace. Odpadlá Juda posunula učení Kabaly do Chazárie. Kabala je egyptské tajné vědění, kterou vytvořil Thutmose III..

Mnozí takzvaní znalci rádi srovnávají Kabalu s Talmudem. Kde se té Kabale odpadlá Juda naučila? V Babyloně. Stačí pochopit, co nám sděluje Daniel, když Nebukadnecar II. povolal nejschopnější mladé muže se šlechtickými tituly k tomu, aby získaly vzdělání provozovatelů magie. Tak mohl vzniknout Talmud, který určité věci z Kabaly převzal. Proč ji odpadlá Juda přijala? Aby mohla skrytě řídit svět. Ono nestačí přijít k panovníkům jen s penězi, to by bylo moc nebezpečné, musela nabídnout něco víc, co nemá každý.

Omlouvám se za tak dlouhé antré, ale jinak to nejde, protože nic se neděje náhodou. Chazárie byla pod vlivem odpadlé Judy, ale časem nechtěla hrát podle jejich pravidel. To vyvrcholilo ve 12. století, kdy bylo potřeba Chazárii zničit. K tomu opět posloužila Tartárie, nebo-li Rusko. Chazarům nezůstalo nic jiného, než se rozptýlit. Protože určitá část Ukrajiny byla součástí této říše, patřil jim třeba Krym, tak je jasné, že si potomci Chazarů svůj vliv nad svou oblastí zachovali.

Konečně se dostáváme k tomu Karlovi IV.. Ten byl díky Britskému vlivu modré krve napojen pokrevně na Ptolemaiovce po otci, ale po matce byl Slovan. Duchovně nad ním byla odpadlá Juda z Vatikánu. Karel miloval Písmo a věřil, že v jeho době přijde Kristus. Tak jako si to myslí každá generace. Teprve až v Čase Konce můžeme pochopit díky odhalení mnohých skrytých věcí. Například to, že ten lev v českém znaku je odkazem na potomky Judy. Za jeho časů ještě nebyly mnohé záznamy zničeny, takže si toto propojené židovství v Čechách uvědomoval. Byl totiž neuvěřitelně vzdělaným panovníkem. No a Židé potřebovali pro své představy o naplnění proroctví Jeruzalém. Věděli, že ten v Palestině nebude tím, o kterém se mluví v Písmu. Proto začal Karel stavět Nové město pražské jako novodobý Jeruzalém. Tak z Prahy udělal putovní pohár.

Protože rozptýlení Chazaři se díky své znalosti hebrejštiny podobali Židům, bylo těžké je od sebe odlišit; ale Karel to přesto věděl. Tak se ze záznamů dozvídáme, že Židy pronásledoval a na druhé straně s nimi stavěl nový Jeruzalém. Jedním z věrných Židů byl i jeden muž, který dostal dědičný titul Zemánek a na starosti určitou oblast na Přerovsku.

Co Chazaři nikdy neodpouští? Jejich ničení. A proto Praha pro ně byla a je pohárem, který v té hře o moc s odpadlou Judou musí získat. PROTO, KDO OVLÁDÁ PRAHU, TEN OVLÁDÁ SVĚT. Karel udělal z nového Jeruzaléma město č.1. a Karlova univerzita získala obrovské svobody. Praha se také stala okultním centrem, protože se o ni, jako o putovní pohár, přetahují Chazaři a odpadlá Juda. Jedni jsou velmistři v Kabale a druzí v Talmudu.

Když po druhé světové válce bylo jasné, že putovní pohár přejde pod krále Severu, tehdejší Sovětský svaz, začala skrytá válka v dalším souboji o Prahu. K tomu se využila další tři kulturní centra, protože ani odpadlé Judě a ani novodobému falešnému Domu Sion, ve který se Chazariát proměnil na konci 19. století, nikdy nešlo o to, aby vzájemná slovanská sounáležitost přešla do podoby nezničitelné jednoty.

Samotná Bratislava je považována za jedno z nejstarších kulturních center s odkazem na Velkou Moravu. Spojení Čech, Moravy a Slovenska sloužilo záměrům skrytého boje mezi Sionem a Judou. Proto bylo provedeno takzvané národní obrození, aby se věci pro druhou část připravované Velké války posunuly k vítězství Domu Sion nad Prahou. Proto odešel Masařík s Benešem za velkou louži a získali pro Dům Sion putovní pohár. Aby měl tento plán úspěch, muselo se využít i řízené slovenské emancipace, která trpěla pod odpadlou Judou díky Uhersku. Odpadlá Juda zase podpořila svého koně, Tisa, když vznikl Slovenský štát. Beneš tuto hru dobře chápal, tak hodil Domu Sion do jejich plánů vidle, když podepsal se Sovětským svazem v roce 1943 smlouvu o přátelství. Chtěl pro poválečné uspořádání zajistit Československu určitou vyjednávací pozici.

Tím že Praha skončila pod vlivem SSSR a Stalin jí nabídl obrovskou samostatnost, nastoupil Dům Sion se svými Trockisty, kteří tady spustili v 50. letech teror, aby se to svedlo na Stalina. To vyhovovalo i odpadlé Judě, protože tak si udržela určitý vliv, který od roku 1949 začala v SSSR ztrácet, když Stalin dovolil, aby byla jejich Pravoslavná církev opět pronásledována. To se projevilo na pronásledování Sionistického projektu, který vytvořil v USA jejich agent CH.T.Russell. Sion to zase posunul hlavně v Čechách na ostatní církve, které patří odpadlé Judě. Juda zase v roce 1953 podpořila odstřižení Československa od bank FEDu.

Aby získal Dům Sion zpět putovní trofej, tak zaútočil procesy okolo takzvaného pražského jara. Až to dospělo ke spuštění operaci Golgota, kdy bylo potřeba Dům Sion opít rohlíkem, že zvítězil. To opět vyhovovalo odpadlé Judě. Proč? Protože její dcera Pravoslavná církev tak mohla zase ovlivňovat dění v Rusku. Musela však pravděpodobně udělat ústupek a předat putovní pohár Domu Sion.

Tak v roce 1992 přijel nějaký Helmut Kohl, aby předložil Václavu Klausovi ultimátum, že se musí Československo rozdělit, kdy Slovensko zůstane pod vlivem odpadlé Judy, tehdejšího Ruska a krále Severu, a protektorát Čechy a Morava spadnou pod vliv IV. říše, nad kterou má Dům Sion svou moc skrze království Jihu, USA a VB. Jinak dojde na Jugoslávský scénář, kde na Moravě už byly připraveny tajné teroristické skupiny, které by spustily rozdělení vojenskou cestou. Klaus odmítl a Kohl odjel na Slovensko, kde přesvědčil konkrétní politické figurky, že není cesty zpět. Havel odstoupil, protože nebyl do plánů zasvěcen a bral to osobně.

Vše se svedlo na Slováky, že ti chtěli svůj Slovenský štát, svou Slovenskou republiku. Tak plivl Dům Sion Chabadu, odpadlé Judě, přímo do obličeje. Té nezbylo nic jiného, než podpořit Putina, protože hra o putovní pohár ještě neskončila.

Aby se gojimové nedovtípili, jak se ta hra hraje, musí existovat uvnitř územních celků další kulturní oblasti, které budou vzájemně soupeřit. To lze vidět, když nějaká ta náplava připluje do Prahy, kde se jí dá funkce a najednou dělá přesně opačnou politiku, než dělala v původním kulturním centru. Bez řízeného chaosu nelze dosáhnout plánovaných cílů. Kdo to nechápe, ten se stává řízenou loutkou jedné anebo druhé strany. Protože jdeme do finále, zažije putovní pohár velkou turbulenci, která je skrytě vložena do jejího městského erbu, jenž byl vytvořen – kdy? Během roku 1990, když odpadlá Juda začala chápat, že bude muset putovní pohár předat Domu Sion. Znak byl schválen 21. března 1991. Co je v něm skryto najdeme v tomto článku zde.

Snad je toto obsáhlé vysvětlení srozumitelné. Zda je pravdivé, tak to v modlitbách a dotazech směřujme k samotnému Stvořiteli nebe a Země, יהוה JeHoVaH (jehovovi) Bohu skrze Jeho Syna, Pana Jehošuu Krista. Mohu jen ukázat směr, kterým jsem veden. Oni jsou ti jediní skuteční znalci dějin, jim patří čest a sláva, ne obyčejnému člověku.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.