Velké Soužení v Čase Konce

Spread the love

Článek byl napsaný na podzim 1. dne 11. měsíce předminulého roku 2020, v počátku 6. roku trvání Času Konce a měsíc po začátku Velkého Soužení, což je vlastně období shromažďování Velkého zástupu (Zjevení 7:9, 14) o kterém hovoří Jan, který toto dostal od anděla, kterého poslal Kristus Jehošua a on toto obdržel od Otce, JeHoVah Boha. Upozorňuji, že zítra v neděli 16. ledna 2022 vyprší 2.300 večerů a jiter, kdy budou dovršena JeHoVova slova o očištění nebeské svatyně (Daniel 8:14). Velké Soužení však bude nadále pokračovat až do jarních dešťů letošního roku 2022. Dále více v článku, který tímto připomínám.

Čas Konce a Velké Soužení

01.11.2020

  Považuji se za šťastného, že je mou povinností Vás všechny informovat, místo někoho jiného, který to měl udělat, ale nemohl, protože mu to Otcem Jehovou nebylo dovoleno, aby prohlédl skrze pavučinu svých vlastních lží, kterou si během něco málo více než 100 let vytvořil kvůli vlastní opojné moci a obohacení, nehledě na to, že mezitím začal bít své spoluotroky a stýkat se s těmi ostatními, kteří jsou tu delší dobu a ještě více přispěli k jeho nevalné pověsti, což vždy nebylo, a tím se stal součástí tohoto světa a připojil se tak svými skutky k Velkému Babylónu. Jak řekl náš Král a bratr Jehošua „poznáte je podle jejich ovoce…“! a také, „…až třetí díže zkvasila“ (Mat 13:33; Luk 13:20-21), což se už stalo ve druhé polovině 20. století a dále až do dnešních dnů.

Již NASTAL ČAS.

  Nastal čas Velkého Soužení (jaké nikdy nebylo a již nikdy nebude), které započalo první den svátku stánků (SUKOT) podle židovského kalendáře 2. dne našeho října 2020 letos a právě začalo shromažďování Velkého Zástupu. Mezitím skončilo zapečeťování malého stáda a jiných ovcí (velkého stáda jednoho pastýře). Období shromažďování Velkého zástupu bude trvat „čas a období“ až do prvních měsíců 2022. Kristus již zahájil panování uprostřed svých nepřátel! V předchozím období Času Konce bylo divoké zvíře (USA a VB) zasaženo smrtelnými ranami a jeho tělo je vydáváno hořícímu ohni (Dan 7:11) a pokud jde o ostatní zvířata, byly jim odebrány atributy moci a prodloužena existence o „čas a období“ (Dan 7:12 – toto se děje od svátků stánků, nebo-li SUKOT roku 2020).

  V případě toho prvního to znamená, že jim Jehova-h Bůh odebral ochranu, kterou donedávna měli a dal průchod Satanově zlobě. A tak Odpůrce a Lhář (ODPŮRCE – satan – hebrejsky: sa·tanʹ; POMLOUVAČ – ďábel – řecky: di·aʹbo·los), který si v současné době nechá říkat GP (Globální Prediktor), má na ně se svými kamarády naprosto přímý vliv. Což je a ještě bude zjevné z jejich naprosto bezcitných a nerozumných skutků.

  Období Velkého Soužení je vnořeno do Času Konce. Čas Konce začal v samotném závěru ZÁŘÍ/SEPTEMBRA 2015 a vyvrcholí v průběhu období, od počátku prosince/decembra 2021 a bude dovršeno v polovině ledna/januára 2022, kdy bude završeno splňování proroctví o 2.300 večerech a jitrech – Daniel 8:14v den jednodenního svátku Rozkvetlých mandloní (Tu bi-švat nebo-li svátku Stromů). 

  Velké soužení začalo po 5. letech trvání Času Konce a bude pokračovat skrze „podzimní déšť“ roku 2021 až do „jarního deště“ roku 2022 – Daniel 7:12b; Joel 2:23.

  Vše již bylo předpovězeno, ale někdo si zahrál na falešného proroka a uvedl mnoho lidí v omyl. Avšak každá ovce zná hlas svého skutečného pastýře. Ovšem falešný prorok, mnozí rádoby pastýři, kteří patří do náboženských organizací a nejen to, a neustále velí pro nesprávný čas a nesprávnou dobu a pro úplně někoho jiného, a toto velmi často vztahují sami na sebe. Mnozí z nich, kvůli pýše, aroganci a sebevědomí, se nechtějí přiznat a pokořit pod mocnou Jehovovu ruku a naslouchat jeho radě a prosbě. A tak, jak je psáno v knize Zjevení (Apokalypsy), bude tento falešný prorok (skupina lidí, kteří zaváděli na zcestí mnohé národy) vhozen do ohnivého jezera, kde je potká druhá smrt (smrt bez návratu), a tito již nebudou nikdy spatřeni, jelikož jejich jméno není zapsáno v knize (nikdo z nich nepředstoupí před soud spravedlivých a nespravedlivých), protože tak šli s plným vědomím proti Otcovu [Božímu svatému] Duchu a svými skutky se mu tak rouhali.

Všem lidem…
   … kéž byste skutečně rozeznali inspirované výroky démonů od těch Božích! Ale mnohým z vás to není dáno. Modlete se k laskavému Bohu, Otci nebeských světel, Jehovovi, skrze Krista Jehošuu, aby vás mohl zachránit v tento těžký čas. Čiňte PROSÍM pokání ze svých prázdných skutků.

 Jsem rád, že vám můžu ukázat směr. To samé, co dělal Jehošua Král.
 Jeho i můj Otec a Bůh, Stvořitel nás všech, který si dal jméno Jehova-h je laskavý právě k těm, kteří jej pokorně prosí.

   On Působí, aby se dělo a aby se stalo, aby se jím vyslané Slovo nevrátilo zpět bez výsledků!

Přeji všem hodně zdaru a hojnost Otcova vedení

Jiné a podrobnější informace k ověření v publikaci „Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny“
Přímo na tomto webu nebo samostatně nebo ke stažení v PDF formátu na Ulož To či na na Google Disku.

Boleslav Křišťál
Kristův bratr

dále vizte Velké Soužení v Čase Konce – II.

ze dne 12.3.2022