Velké Soužení v Čase Konce – II.

Spread the love

„Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“

Od doby, co se Jehošua již jako Kristus vrátil k Otci JeHoVovi, aby předal za nás nedokonalé hříšné lidi hodnotu své výkupní oběti, kdy za nás dal svůj věčný život a sám pak obdržel nesmrtelnost, a stále doposud jako jediný a první vzkříšený, kdy byl tímto ukázán vzor pro jeho následovníky do budoucna, přesto se v průběhu staletí objevovali lidé, kteří říkali, že vzkříšení již nastalo, čímž uváděli v činnost lež (2. Timoteovi 2:18), a tak vznikaly skupiny, které nežily v souladu s Dobrou zprávou. A mnozí tomu věří stále a nedbají, a nechtějí si to ověřit u Otce skrze Jehošuu přímo v Písmu (a nejen tyto věci). Ano, hovoří se tam o vzkříšení, ale to je teprve před námi. A to velmi velmi brzy!

Jehošua v té době řekl v 36. verši ve 24 kapitole Matouše: „O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé ani Syn, ale pouze Otec.“, třeba však číst i ty další verše 37 až 39, a ne pouze tento 36tý, který mnozí lidé opakují stále dokola, když někdo říká, že se děje TO a TO, a má se stát ještě TAMTO nebo ONO, ale zapomínají na slova „Především totiž vězte, že žádné proroctví Písma nepramení z nějakého soukromého výkladu. Vždyť v žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni Svatým Duchem.“ – 2. Petrův 1:20-21 – tedy samotným JeHoVou Bohem. Kdo poskytuje výklad zapečetěných slov? Ten, kdo je přece zapečetil! Otec sám prostřednictvím svého Ducha, skrze své vybrané a zapečetěné služebníky (srovnej Zjevení 1:1, 22:6 a Daniel 12:4, 6následně prosím dále rozklikni jednotlivé verše, nech se vést Otcovým Duchem a čti polohlasem s otevřenýma očima, myslí a srdcem, a s důvěrou naslouchej Božímu slovu, a ber tak v úvahu celkový kontext). Dále doporučuji přečtení 6. kapitolu „Proč musíme probíhat?“.

Úvodní slova předchozího odstavce jsou a budou stále platná (!) ve smyslu, že Otec je větší než Syn. Doba mezitím pokročila téměř 2 tisíce let a tak nyní žijeme v době, kterou skrze Daniela (řekl mu to JeHoVou poslaný anděl. Jak se asi on jmenuje?!) nazývá Stvořitel Časem Konce a skrze Jana je to ještě více upřesněno, že součástí tohoto období bude Velké Soužení, ze kterého vyjde Velký Zástup. Cožpak se to právě neděje? Ano, děje. Původně jsme si mysleli, že to běží od počátku října roku 2020 ve smyslu „od svátku k svátku“ (vizte můj článek), což sice platilo v některých případech, ale v tomto ohledu se to počítá od vyřčených slov a navazujících skutků krále Severu. Byli jsme tedy Otcem přivedeni ke klopýtnutí, jak to uvádí Daniel ve 35. verši a 11. kapitole.

Král Severu byl ordinován za krále Židů (těch skutečných, tělesných, kteří jsou známí hlavně jako CHABAD Lubavič + článek Než se dostanu k vlajkám, malá úvaha k plánovaným akcím k 17. listopadu) a korunoval jej papež z Vatikánu. Velmi zajímavé, že? Některé informace v kapitolách 36-38 knihy Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny ze dne 23.12.2019. Teprve potom, v souladu se svým novým úřadem a poskytnutými pravomocemi, začal činit další kroky. Od podzimu toho roku začalo běžet Velké Soužení. Pan V.V.Putin vzápětí udělal návštěvní kolečko po ostatních zemích blízkého a středního východu (Islámské země), kde mu byla vzdána velká pocta (kromě toho podporuje Islám jako takový). K podzimu od toho roku je třeba přičíst časové období dní uvedených ve verších 11-12 ve 12. kapitole Daniela. A tak se dostáváme ke dnům, době, kdy proběhne po vzkříšení všech zabitých 40 denní předávání Dobré zprávy – Zjevení 11:7-12; toto bude završeno týden před zahájením letního slunovratu. Tito, Kristova nevěsta a přátelé ženicha a nevěsty, pak budou vzápětí vzati k Otci – Zjevení 11:12.

Nesmíme však zapomínat na Velký Zástup, který začal být shromažďován v době Velkého Soužení – vizte slova našeho Krále v Matoušovi 28:19-20 včetně opravy části trojičního textu: 19 Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Jehošuy Krista 20 a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“

A nezačala čirou náhodou na podzim 2019 a v prosinci t.r. již zjevně, běžet Covid AGENDA, která byla připravována cca 30 let dopředu?! Podívejte se prosím na mediálně viditelné víc či méně známe tváře tohoto projektu – vizte prosím 4. dílnou sérii „Série čtyř dílů o Billu Gatesovi a jeho roli v globálním zdravotnictví“ nebo více o Billu Gatesovi a další informace ke stažení na Ulož To anebo ještě na Google Disku.

Takže máme k dispozici počátek, kdy začalo běžet Velké Soužení. A do kdy? Přičtěte prosím dny, které máte přičíst (vizte výše)…

Ano, v minulém století (i dříve), bylo vysvětlováno mnoho proroctví těmi, kteří se tlačili do Kristova království a dělali své vlastní výklady (aniž by pokorně čekali na JeHoVu Boha), kterými pak svedli na jinou cestu mnoho nevinných, protože jejich otec lži je naučil, jak se proměňovat ve světlo, které je černější než ta nejčernější tma. A tak nyní, kdy jsou mnozí lidé rozparcelováni do různých tzv. sborů s mnoha názvy, kde každý člověk říká něco jiného a Kristus tak existuje rozdělený a „není jednota v Kristu“. Ale jak víme, tak existuje pouze „jeden Pán, jedna víra a jeden křest“, že? A teď, když se něco skutečně děje, tak se lidé hádají o slovíčka, místo toho, aby se obrátili přímo k Otci JeHoVovi osobně ve jménu Krista Jehošuy s prosbou o pomoc, aby jim Otec poskytl vedení svým Duchem – více v sérii „Bohové – JeHoVah a Jehošua“.

Snad sami nejlépe víte, jak se pozná falešný prorok. Poznáte to opravdu?! Pokud ano, chcete čekat? Tak čekejte, a pak snad uvidíte… Pokud vám však na základě vaší pokorné žádosti budou otevřeny vaše duchovní oči srdce a mysli dříve, tak budete již nyní koukat „cože se to okolo mně děje“ ve smyslu slov „jak to, že jsem si toho nevšiml?!“…

PS: Náš milující nebeský Otec a Stvořitel JeHoVah Bůh je mnohem vyšší než já, ty, než my všichni. Přesto se velmi rád ke každému z nás skloní a poskytne tu tolik potřebnou podporu v duchu slov 1 Odložte tedy všechnu špatnost a všechno klamání a pokrytectví a závist a ostouzení všeho druhu 2 a jako novorozená děťátka si vytvořte touhu po nefalšovaném mléku, které patří ke slovu, abyste jím rostli k záchraně,  3 za předpokladu, že jste okusili, že Pán je laskavý.“

Boleslav Křišťál

One thought on “Velké Soužení v Čase Konce – II.

 1. Přísně tajný dokument Pfizeru unikl – více ve videu vloženého na web Odysee.com dne 9. března 2022.

  Na sociálních sítích se objevil dokument o vakcínách společnosti Pfizer. Zvláště zajímavá je strana 30. Odkaz na PDF dokument.
  .
  .
  Důležité upozornění!
  Upozorňuji vztažmo k Velkému Soužení (Covidu-19 neboli Covid AGENDĚ), kterou spustili koncem roku 2019 a na jaře následujícího roku vyhlásili na jejím základě stanné právo, kdy kvůli těmto omezením padl během března 2020 Velký Babylón a „vakcíny“ začali lidem nejvíce nutit počínaje podzimem ještě toho roku 2020, kdy se už v té době Covid AGENDA rozlila po celé Zemi, zejména z Číny a některých asijských zemí do celého světa, kdy začalo gradovat zhruba během poloviny 2021 a pak postupně odeznívalo. Cílem bylo a stále je donutit lidi, aby skrze injekci/injekce (nejedná se o žádnou vakcínu, ale cílené, bezcitné a kruté lhaní lidem), byla přepsána jejich matrice DNA, ta 4 písmena, která jsou ve skutečnosti podpisem našeho Stvořitele JHVHיהוה (JeHoVa-h s významem jeho jména Působí, aby se stalo). Člověk se tak tímto stává majetkem tohoto světa potažmo korporací a již patří dočasně připuštěnému vládci tohoto světa Satanu Ďáblovi (Pomlouvače Lháře, Nositele světla, Lucifera, Jitřenky, Světlonoše či Baelzebuba…) – vizte články zde o „znamení na ruku a na čelo“ (každý si prosím vyberte vhodný článek podle sebe), a proto v Písmu Otec skrze Syna, který poslal jistého anděla, aby ten to sdělil Janovi, že zejména Obraz divokého zvířete spolu s těmi ostatními bude donucovat velké i malé, bohaté i chudé, prostě všechny, aby přijali znamení na ruku nebo na čelo, jinak nebudou moci nakupovat ani prodávat a „Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ a je to popsáno ve Zjevení 13. kapitole, na jejím konci. Je nutné si však přečíst celou kapitolu.

  „A od času, kdy byl odstraněn stálý rys a byla umístěna ohavnost, která působí zpustošení, bude tisíc dvě stě devadesát dní. Šťastný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům!“Daniel 12:11-12 + Matouš 24. kapitola

  O délce Velkého soužení se Otec JHVH → JeHoVa-h → Působí, aby se stalo → יהוה, ve svém Slovu zmiňuje, hlavně však o projevech nárůstu zneužívaní moci! Mnou uvedené informace v článku jsou odhad. Otec, náš Stvořitel tyto věci odhaluje postupně a říká ústy svého Syna Jehošuy „Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“. Takže se vždy prosím obracejte v prosbách a modlitbách ve jménu Jeho Syna o příp. potvrzení mých slov. Další důležité informace v článku ze dne 18. ledna 2022 „Časy a období – prokletí a kámen ke klopýtání“.

  Žijeme v Čase konce, kdy vyvrcholilo 16. ledna 2022 období 2.300 večerů a jiter, když přitom byla očištěna v nebesích Svatyně svatých potažmo Nejsvětější svatých a na Zemi pokračuje Velké soužení, které je v běhu od jara 2020, což znamená, že „máme pozvednout hlavy, protože se přiblížilo naše vysvobození.“. A bude to gradovat stále víc a víc, kdy bude vskutku zřejmé, kdo jaký je a kam patří, a probíhá tedy dělení na ovce a kozly.

  Ti, co již mají tu tzv. vakcínu v sobě, tak netřeba věšet hlavu, i když je to velmi vážná situace (uvědomují si to), ale přesto pro každého stále existuje možnost, jak na základě výkupní oběti našeho Krista Jehošuy získat nazpět přízeň u svého skutečného, tvého i mého, vašeho a našeho a jeho Otce JeHoVy Boha, aby každý takový získal tu slibovanou záchranu s možností žít v Kristově království a poznat nejen nyní, hlavně však v brzké budoucnosti to Právo a Spravedlnost na základě lásky Agape, lásky založené na zásadách.

  Potom, na konci těch 1000 let, po soudu spravedlivých a nespravedlivých „země bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“. A to bude to, o co Adam s Evou přišli, jak On říká „Oko nevidělo a ucho neslyšelo ani v srdci člověka nevyvstaly věci, jež Bůh připravil těm, kteří ho milují.“.

Comments are closed.