(24) Nejen mléko, ale hlavně HUTNÝ POKRM. Kdy na něj máme nárok?!

Spread the love

Sepsáno 17. ledna 2022 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu a k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách a chceme chodit po jeho stezkách

Tak bych si přál, abychom byli skutečně duchovními lidmi, ne těmi, kdo jsou na mléku, ale takovými, kteří plně rozumí, proč apoštol Pavel zdůraznil, že on sám je nic, ale že skutečný duchovní vzrůst zajišťuje jen a jen nebeský Otec, JeHoVaH Bůh. Když tomu porozumíme, nemůže nikdo klopýtnout. Když toto chápeme, začne nás samotný nebeský Otec poučovat o skrytých věcech jeho Písma. Ti kdo nemají rozumět, stejně neporozumí. Proč? Protože se završilo něco, co zde skoro 1900 let nebylo.

Trápil jsem se několik dní s tím, co vám dnes napíšu, ale to, co mám napsáno dám až v dalším článku. Mám k tomu určité důvody. Ať je to nebeský Otec, Jehova Bůh, kdo sám vydává svědectví. Toto dnes napsal jeden z mých bratrů:

Dnes (17.1.2022) nad ránem, několik minut před zazvoněním budíku, jsem v modlitbě ve spánku prosil Otce Jehovu o potvrzení, zda sešle svého svatého ducha (k potvrzení slov bratra Igora o ukončení 2300 večerů a jiter) a požádal jsem, abych dostal Otcova nádherneho ducha. Sílu, s jakou na mne byl vylit, jsem zažil jen jednou – 29 let od mého křtu vodou, křtem svatým duchem a zápisem Božího zákona do srdce (ve zpravě Návrat ztraceného syna).Nyní jsem měl podstatnou část Otcova ducha v pažích a rukou a kdybych měl v ruce kmen stromu, zřejmě jej unesu jako Samson. Byla to ohromující síla. Vybavil jsem si také text z písně Jeruzalem ze zlata „až k bolesti krasné“, protože byly okamžiky, kdy síla Otcova ducha dosahovala až k prahu bolesti – ale ne přes, stejně jako v zaří v roce 2018. Důvodem, proč píšu tento příspěvek, je stvrzení slov bratra Igora o konci 2300 večerů a jiter, kdy byla svržena pravda na zem a pošlapana, kdy byl svržen základ Božího domu a zničen Boží lid rozrážením na kusy a že nás čeka delší období dvou olivovniků, které předobrazil Mojžíš a Eliáš při proměně našeho Pána Jehošuy s Petrem, Jakubem a Janem, (Zerubabel a Jozue viz Zechariáš k pomazání a povolání k dostavbě druhého chrámu), a také kvůli radosti podělit se se všemi o zážitek, který stvrzuje blízkost Kristova Království. Pán je skutečně blízko!Ať je nádherné jméno našeho Nebeského Otce posvěceno. A ať nikdo z nás nezadržuje chválu jeho jménu JeHoVaH.

Chvalme Jah.“

O co sami musíme poprosit, to je z texu zřejmé. Vím, že můj milovaný bratr je veden k trochu jinému časovému rámci, než jak je to ukazováno mi. I kdyby to tak mělo být, nebudu zklamán. Nejsem Jonáš, který byl rozhořčen z toho, jak se na něj budou dívat ti, kterým kázal, že za 40 dní dojde ke zničení Ninive. A pak od toho zničení nebeský Otec upustil, protože to město činilo skutečné pokání. Nesloužím Otci a Kristu proto, že určitý den ukončí tento bezbožný svět. Miluji jej a Pana Jehošuu proto, že pravda zvítězí!!!! Kéž to máme všichni podobně.

Ale když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim a řekl: Boží království nepřichází se zarážející nápadností  ani lidé nebudou říkat: Podívejte se, zde! nebo: Tam! Vždyť pohleďte, Boží království je ve vašem středu.“ (Lukáš 17:20,21)

Pokud si projdeme všech předchozích 23 kroků, které jsem pod inspirací sepsal a jsou v sekci Jehovova hora, pak přijetím myšlenek do našeho srdce získáme to, o co poprosil bratr. A to je ten poslední krok. Vše ostatní je jen málo důležité.

Kéž nás nebeský Otec JeHoVaH Bůh provází svou nezaslouženou laskavostí a ovocem Božího ducha. Kéž nalézáme Kristův vzor a jdeme v jeho šlépějích.

Váš a Kristův bratr Igi.

Pro ty, kdo čekají na informace ohledně času, tak jen napovím, že mi byly ve vidění v roce 2019 ukázány dva časové grafy. Ten, který končí 16.1.2022 byl duchovní linka pro Velký Babylon. Ten druhý se také zastavil u toho data, ale pak dále pokračoval. Toto bude vysvětleno, proč se to takto stalo, až v dalším článku.