VŠEM SBORŮM

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

Bratrům a sestrám,

jenž byli naroubováni na přirozený olivovník!

(Rozbor 11. kapitoly knihy Zjevení)

Pojďme prosím společně a vystupme na Jehovovu horu, k domu našeho Boha Otce, k domu jenž není udělán rukama, abychom se samotným Otcem Jehovou nechali poučit a byli jím vyučeni. Zatímco se mnozí bijí v zármutku a v truchlení, protože se děsí věcí přicházejících na tuto Zemi, my se radujeme a zvedáme hlavu v dychtivém očekávání úplného Zjevení našeho krále Jehošuy, jenž přichází ve své slávě a velkoleposti, aby před ním pokleklo každé koleno.

Dovolte mi tedy, drazí a milovaní bratři a sestry, abych předložil výklad k 11. kapitole knihy Zjevení. Sami vzneste své vlastní prosby o vedení a skrze Božího Ducha od našeho nebeského Otce, Jehovy vojsk, ve jménu Krále králů a Pána pánů, Jehošuy Krista, abyste obdrželi vlastní svědectví, že výklad a porozumění je plně v souladu s Pravdou a Dobrou zprávou, kterou máme zapsánu v Písmu skrze naše bratry a pravé apoštoly našeho Pána Krista. Amen.

V desáté kapitole Zjevení ve verších 5-11 jsou milovaní zapsána tato slova:

A ten anděl, jehož jsem uviděl stát na moři a na zemi, pozvedl svou pravou ruku k nebi a přisáhl při tom, jenž žije na věky věků, jenž stvořil nebe i věci, jež jsou v něm, a zemi i věci, jež jsou na ní, a moře i věci, jež jsou v něm, že již NEBUDE ODKLADU, nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až se bude chystat troubit, bude i dovršeno BOŽÍ TAJEMSTVÍ jak (aby) oznámil blahou zvěst svým nevolníkům, prorokům. A ten hlas, jejž jsem uslyšel z nebe, se mnou opět mluvil a pravil: Jdi, vezmi tu knížku (svitek, srovnej se Zjevením 5. a 6. kapitolou), jež je otevřená (odpečetěná) v ruce toho anděla, jenž stojí na moři a na zemi. I odešel jsem k tomu andělu a pravil jsem mu, by mi tu knížku dal. I praví mi: Vezmi a sněz ji, i učiní tvé břicho hořkým, ale v tvých ústech bude sladká jako med. I vzal jsem tu knížku z ruky toho anděla a snědl jsem ji, i byla v mých ústech jako med, sladká, a když jsem ji dojedl, zhořklo mé břicho. I bylo mi řečeno: Musíš opět prorokovat o národnostech a národech a jazycích a mnoha králích.“

Tato knížka, nebo-li svitek, je tím svitkem jenž byl zapečetěn sedmi pečetěmi a ty pečetě rozlomil samotný Jehošua, beránek Boží, který ji má stále v ruce, aby bylo ukončeno tajemství, které je nyní dáno na vědomí skrze blahou zvěst, nebo-li DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ nám všem, jenž milujeme našeho nebeského Otce Jehovu Boha a jeho Syna Jehošuu, Pána pánů a Krále králů.

Stejně jako Janovi kniha v ústech působí lahodným dojmem, lahodnou chutí, tak stejně hořce bude způsobovat toto odhalení křeče těm, jenž neuchopí tuto DOBROU ZPRÁVU a nevloží ji do svých srdcí. Také králové země, politici tohoto systému věcí, budou rozrušeni touto zprávou.

Jan v jedenácté kapitole totiž píše:

A byla mi dána třtina, podobná holi, se slovy: Vstávej a změř Boží chrám a oltář a ty, kdo se v něm klanějí; a nádvoří, jež je vně chrámu, vynechej venku a neměř je, protože bylo vydáno národům, i budou po svatém městě dvaačtyřicet měsíců šlapat.“ (Zjevení 11:1-2)

Proč Jan obdržel rákos na měření a co to znamená? Rákos představuje pevně vymezená pravidla, pro vstup do Božího chrámu, který však není udělán rukama a do kterého mají přístup pouze ti, jenž tyto pravidla splňují. To je Kristova nevěsta, družičky a přátelé ženicha (Krista). Tento duchovní chrám patří nebi, ale nyní, skrze žijící ostatek tvořen nevěstou, a přátel ženicha a nevěsty, stále zůstává v tomto Čase Konce na Zemi, protože je tvoří ti ze zbývajících bratrů, jenž budou po proměně a vzkříšení pozvednuti do nebe. Tyto dvě skupiny jsou znázorněny dvěma olivovníky. K oltáři a vnitřnímu nádvoří mají tedy přístup po vzkříšení a proměně pouze ti, jenž budou spolu s Kristem v nebi.

Co tedy znamená nádvoří mimo tento chrám? To jsou všichni ti, jenž nedosahují těchto jednotných měřítek pro vstup do chrámu. Po tomto nádvoří se bude šlapat 42 měsíců a to doslovně (viz Matouš 24:9-13).

I dám moc dvěma svým svědkům, a budou tisíc dvě stě šedesát dní prorokovat, jsouce oblečeni v pytle. To jsou ty dvě olivy a ty dvě lampy, jež stojí před Pánem země;“ (Zjevení 11:3-4)

Tyto dvě skupiny se ujmou DOBRÉ ZPRÁVY o KRÁLOVSTVÍ na svědectví všem národům, a poté přijde konec“ (Matouš 24:14). Tuto práci budou vykonávat 1260 dnů, což je 42 měsíců po třiceti dnech. Proč dva olivovníky a dvě lampy? Apoštol Pavel napsal, že někteří z národů byli naroubováni na přirozený olivovník Izraele. Mnohé výhonky přirozeného Izraele byly totiž vytrženy, když klopýtly, aby na jejich místa mohli být naroubováni ti z národů, jenž budou součástí královského kněžstva; to jsou ti co byli pozváni na beránkovu svatbu.

Prvním olivovníkem jsou ti, jenž budou vládnout spolu s Kristem. Tato skupina je početně omezena. Má na svých čelech jméno beránka a jméno našeho Otce, Jehovy Boha. Ti jdou za Jehošuou všude tam, kde jde on. Jehošua také tomuto stádečku říká:

Neboj se, malé stádečko, protože vašemu Otci se zalíbilo dát vám Království.“ (Lukáš 12:32)

Toto malé stádo prodává svůj hmotný majetek a dává jakoby almužnu, aby si uložilo poklad v nebi, kde nikdo tento poklad nemůže ukrást. Protože kde je jejich skutečný poklad, tam bude i jejich srdce. Jejich srdce je plně u Otce Jehovy, jejich Boha, stejně jako bylo srdce Jehošuy stále u jeho Otce, Jehovy Boha. Ti jsou skutečně panenští, protože se jejich mysl a srdce nikdy neznečistila naukami a dogmaty Velkého Babylonu, duchovním smilstvem tak, že by při zjištění, že se jedná o faleš, že by ji nezavrhli, protože milují jen a jen PRAVDU. Proto mají na čele pečeť s Otcovým jménem a jménem beránka. Jehošua jim dále přikazuje:

Nechť jsou vaše kyčle opásané a lampy hořící“ (Lukáš 12:35)

Proč? Protože musí v ČASE KONC stále vydávat pokrm v pravý čas a být světlem světa. Musí se podle vzoru slov z Daniele 12:3-4 brodit Písmem a událostmi sem a tam, aby se stali tím světlem k odhalení duchovní Pravdy a také k odtajnění obsahu odpečetěné knihy, která byla zapečetěna sedmi pečetěmi. Jen ve dvou knihách se píše: Zapečeť co je napsáno, nebo co slyšíš“ (Zjevení 10:4; Daniel 8:26; 12:4 ), jsou to knihy Zjevení a Daniele. Proto je svitek popsán ze dvou stran, protože je to jeden svitek o dvou knihách (Zjevení 5:1). Odpečetění nastává v ČASE KONCE! (srovnej s Danielem 12:4 a 11:40).A ještě druhý olivovník, kdo to je?

Jehošua říká:

A mám další ovce, jež nejsou z této ohrady; musím přivést i ony, i budou naslouchat mému hlasu a vznikne jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan 10:16)

Ano, druhý olivovník nepatří do stejné ohrady, ale přesto bude jedním celkem pod jedním pastýřem a bude mít přístup do nebe. Není to tak, že ta jiná skupina je Velký zástup ze Zjevení 7:9, jak učí jeden z babylonských domů, a že budou žít navždy od Armagedonu na zemi.

A co Velký zástup a jeho projití Velkým soužením? Národy, kmeny a jazyky zde budou i nadále žít „těch tisíc let“ pod královstvím Kristovým (viz kapitola 65 Izajáše). Očekávaná délka života každého člověka se bude pohybovat kolem 100 let.

Zde je to vidění utajeno pro ty, kdo chápou tělesně a ne duchovně. Obraz je popsán tak, že je skupina zahrnuta do prvního vzkříšení. Pokud však čteme celé Zjevení s pochopením, tak víme, že slzy z očí budou setřeny až po vzkříšení k soudu. To popisuje 21. kapitola knihy Zjevení.

Ale na věky věku se těšte a jásejte – co se já chystám stvořit! Ano, hle, já, chystám se stvořit Jerúsalém – jásot, a jeho lid – potěšení! A budu jásat v Jerúsalémě a těšit se ve svém lidu, aniž se v něm ještě bude slyšet hlas pláče a hlas nářku; nebude odtamtud pocházet kojenec dní ani stařec, jenž by své dni nemohl vyplnit, nýbrž stoletý, jenž bude umírat, bude mladík, a hříšníku stoletému bude zlořečeno. I zbudují a obývat budou domy a vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou budovat, aby jiný obýval, nebudou vysazovat, aby jiný jedl, neboť dní mého lidu bude jako dní stromu a moji vyvolení budou dílo svých rukou spotřebovávat. Nebudou se naprázdno unavovat, aniž budou rodit pro neštěstí, neboť oni jsou símě požehnaných Jehovových, a jejich potomci s nimi. A bude se dít, dříve než budou volat, že já budu odpovídat, ještě budou mluvit a já budu slyšet. Vlk a jehňátko se budou spolu pást a lev bude jako skot žrát slámu, a had – jeho pokrmem bude prach; na mé svaté hoře nikde nebudou moci ublížit ani zkazit, řekl Jehova.“ (Izaiáš 65:18-25)

V čem je tedy ten olivovník jiný, ke kterému patří jiné ovce? Nebyly vybrány jako Kristova nevěsta, ale i jim patří, jak odhalil apoštol Pavel, dědictví (podíl, odměna), které má obdržet první olivovník, nevěsta:

jež [v] jiných pokoleních nebylo synům lidí v známost uvedeno tak, jak bylo nyní v Duchu odhaleno jeho svatým apoštolům a prorokům: Že ti, kteří jsou z národů, jsou spoludědici a spolu tělem a spolu podílníky [jeho] příslibu v Kristu Jehošuovi skrze blahou zvěst, (Dobrou zprávu o Království)“ (Efezanům 3:5-6)

Proto Jehošua říká, že je v nebi mnoho obydlí, protože tato skupina není ohraničena.

a chce-li jim kdo ublížit, vychází z jejich úst oheň a stravuje jejich nepřátele. A chce-li jim kdo ublížit, musí být takto zabit.“ (Zjevení 11:5)

Oheň, jenž vychází z úst těchto olivovníků není doslovným ohněm, ale jejich slova směrem k nepřátelům na ně působí jako oheň, něco, co je spaluje. Protože nepřijímají DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ, je jejich konec v ohnivé gehenně, pokud po úplném odhalení Velkého Babylonu a při jeho zničení, nebudou činit pokání, aby přijali PRAVDU ZA SVOU, ve druhé (poslední a konečné) smrti. V očích Otce Jehovy jsou už stejně mrtvými, jako byli Adam a Eva, ač po svém hříšném jednání žili cca ještě 900 let. Adama a Evu přesto ještě čeká soud, kde se mohou napravit.

Mnoho z nás, drazí bratři a sestry, jsme chápali slova o tom ublížení tak, že jim nebude moci být ublíženo, a to je velký omyl. Jan to myslí tak, že ten, kdo jim bude ubližovat, obdrží druhou smrt.

Ti mají pravomoc zamknout nebe, aby po dni jejich prorokování nepršel déšť, a mají pravomoc nad vodami, obracet je v krev, a zemi udeřit jakoukoli pohromou, kolikrátkoli se jim zachce.“ (Zjevení 11:6) Přesné porozumění najdete ve (24) Výstupu na Jehovovu horu, jenž byl zveřejněn 17.1.2022.

Tyto dvě skupiny oznamují soudy nad touto zemí podle toho, jak jim je odhaleno tajemství této knihy. Takže, pokud někdo nenaslouchá jejich hlasu, nepřijde ani déšť porozumění. Odkud padá déšť? Padá z nebe. Díky tomu budou vody, dnešní lidstvo (srovnej Zjevení 17:15) proměňovány v krev, což znamená, že skončí ve vinném lisu podle Zjevení 14:19-20. Co jsou ty pohromy, které budou působit? Jsou to odsuzující výroky proti tomuto světu, a pokaždé, když takový výrok zazní bude to v uších těch, jenž přijali označení divokého zvířete na ruku a na čelo, jako nějaká pohroma, protože se budou viditelně plnit všechna slova proroctví této poslední knihy Písma.

Ale Kristově nevěstě a přátelům ženicha a nevěsty bude tedy poskytnuto osvěžení od Jehovovy osoby, hle:

A vy, synové Sionu, mějte radost a radujte se v Jehovovi, svém Bohu; neboť vám určitě dá podzimní déšť ve správné míře a spustí na vás liják, podzimní déšť a jarní déšť jako zprvu.“ (Joel 2:23).

Déšť z nebe symbolizuje Božího Ducha. Jarní déšť bude postupně vyléván, nejprve na ty, kdo dosáhnou na měřící rákos pro vstup do chrámu a po sléze, až bude plevel spálen ohněm Otcova hněvu, bude vylit na všechno tělo. Vše začíná po západu slunce 16.1.2022 a tak je vytvářen ZVLÁŠTNÍ MAJETEK, který nebeský Otec přislíbil skrze proroka Malachiáše ve 3. kapitole 16-18, a protože to bude jako zprvu, týká se tento odkaz na pomocníka, o kterém mluvil Kristus před svým nanebevzetím. Projevil se o letnicích roku 33 n.l. jako plamen ohně na hlavách učedníků. Podzimní déšť byl vylit na ty, které vybral nebeský Otec a předal je Kristovi, aby se stali jeho bratry v počátku Čase Konce, aby mohlo být dílo shromažďování dovršeno pro první olivovník do večera 16.1.2022.

Doplněno 17.02.2024

V čase sepsání nám ještě nebylo odhaleno, že musí dojít ke druhému zboření duchovního chrámu, které nastalo 1. tišri, tedy 16.9.2023. Vše je vysvětlováno v publikaci Kde se nacházíme v proudu času. Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost?, která postupně vzniká od 18.01.2024 skrze zveřejňované kapitoly formou článků,tak jak nás k jejich sepsání vede nebeský Otec.

Tato nová publikace bude opět k dispozici ve formátu PDF. Její jazykové mutace budou pravděpodobně k dispozici na webech, které nejsou námi vytvářeny. Jak nám bylo odhaleno, jsou už nyní jazykové mutace webových stránek připravovány skrze umělou inteligenci.

Ten jarní pomocník přichází ze dvou důvodů:

Zaprvé, abychom věděli, co říkat před králi a soudci světa.


Zadruhé, abychom začali konat skutky, jenž činil Král celé obydlené Země, Pán Jehošua Kristus.

A až své svědectví dokončí, povede to zvíře, jež vystupuje z bezedna, s nimi válku a přemůže je a zabije je“ . (Zjevení 11:7)

Na konci 42 měsíců (po 16.1.2022) rozpoutá Osmý král, to divoké zvíře vystupující z propasti, pronásledování a zvítězí nad těmito bratry a sestrami.

Doplněno 17.02.2024

Pošlapávání nádvoří, o kterém apoštol Jan ve Zjevení 11. kapitole hovoří skončilo v září roku 2023 a trvalo od 16. března2020 po celosvětovém uzavření všech náboženských, kulturních a sportovních akcích, protože i toto jsou prvky Velkého Babylonu

Mnozí budou pravděpodobně z druhého olivovníku (sbor Smyrny – Zjevení 2:8-11) uvězněni, následně pak budeme společně v jeden den i s prvním olivovnílem skutečně zabiti. Pak budou světu ukázáni, že je ten Osmý král přemohl (srovnej s Danielem 8:24, Zjevením 13:5-6, 17:8, 17:14). Zde je to o té vytrvalosti, kdy ti, jenž jsou určeni k zabití mečem, zemřou mečem, a ti co mají jít do vězení, půjdou do vězení (přesné porozumění těmto slovům přišlo až 17.1.2022).

a jejich mrtvola bude na ulici toho velikého města, jež se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde i jejich Pán byl ukřižován,“ . (Zjevení 11:8)

Nejprve musíme pochopit co je to Sodoma a Egypt v duchovním ohledu. Je to označení pro svět lidstva, který dosáhl své zkaženosti tak jako Sodoma. Proč se zde mluví o Jehošuově smrti v tak širokém kontextu? Protože Jehošua nebyl součástí tohoto světa, byl zde na návštěvě, takže zde není myšlen doslovný Jeruzalém, proto Egypt a Sodoma. Ano, Jehošua byl zabit ve zkaženém světě, jenž připomínal svými zvrácenostmi Sodomu. Vzpomeňte si, jaká morálka panovala za Tibéria v Římě. Homosexualita, sodomie … to bylo naprosto běžné.

Egypt je symbolem faraonovy moci a následným vítězstvím pravého Boha nad falešným bohem. Jedná se o znázornění, kdy král Severu jako faraón celé Země bude účasten Božím ranám, rány ale neobdrží Boží lid, pouze sodomité a Egypťané, a ohavný bůh se bude snažit zvítězit nad Božím lidem a posadit se do chrámu, který není udělán rukama, s tím, že nás zabije. Tehdy svět zvolá MÍR a BEZPEČÍ!! Co nastává krátce potom vám není třeba psát.

Doplněno 17.02.2024

Více o těchto záležitostech opět pojednává připravovaná publikace

a lidé z národností a kmenů a jazyků a národů jejich mrtvolu po tři a půl dne vídají a nedopouštějí jejich mrtvoly položit do hrobky; a ti, kdo sídlí na zemi, se nad nimi radují a veselí a budou si navzájem posílat dary, protože tito, ti dva proroci, těm, kdo sídlí na zemi, způsobili muka.“ . (Zjevení 11:9-10)

Až to uvidí národy Země, tak si budou ze samé radosti posílat dárky, protože tehdy jejich král, Osmý král, ten antikrist, vstoupí do duchovního chrámu, který není udělán rukama, a tehdy se prohlásí za boha a usedne jakoby na Jehošuově a Jehovově trůnu, přesně podle slov apoštola Pavla (srovnej s Druhou Tesaloničanům 2:3-4). Všichni si myslí, že zde Pavel mluví o doslovném kamenném chrámu. Ne drazí a milovaní, je to duchovní chrám, tvořen věrnými svědky Otce a Krista, dvěma olivovníky. Proč je nepohřbí a budou je mít stále na očích?

Protože je nad nimi ze strany Osmého krále vynesen rozsudek smrti a lidé je budou považovat už za mrtvé, mrtvoly. Tyto zabité nechají pohozené na ulicích po 3 dny jako varování všem, kdo by se chtěl stavět novému bohu na odpor. Ve zprávách po celém světě se budou pravděpodobně on-line pouštět jejich popravy.

A proč zrovna ty 3 dny?! Protože se bude vědět, že mají být jejich těla vzkříšena, stejně, jako nechali Židé hlídat Kristovu hrobku, aby je ti, kdo jim uvěřili, nevzali a nepochovali.

A to bude celkem těch 3,5 dne, kdy je uvidí každé oko, aby se ukázalo, zda je pravda, co řekli.

Najednou dojde k obratu. Ti, jenž byli pohozeni a patří k olivovníkům, budou z moci Otce oživeni. To bude pro všechny takový důkaz, že na ně padne bázeň. Stejně jako Kristus byl po vzkříšení dalších 40 dnů na Zemi a vyučoval, tak stejně budou činit i oni. Je proto nějaké potvrzení v Písmu?

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padla veliká bázeň (veliký strach).“ . (Zjevení 11:11)

Je řečeno, že Zemi obdrží spravedliví, SPRAVEDLIVÝ VELKÝ ZÁSTUP, který se tvoří během Velkého soužení a z něj pak vychází, a vše bude ukončeno pozvednutím olivovníků nahoru, DO NEBE. Mnozí čekají okamžitou změnu, ta však nepřijde. Tak započne to, že dojde k posměchu a nakonec k tomu, že bude rozhodnuto o jejich likvidaci (Velkého zástupu). Ti, co budou věřit, že předchozí události jsou naplněním Otcovy vůle, budou Otci plně důvěřovat, že v tom vězení, v těch internačních táborech nezemřou, ale naopak, že je to oddělí od ničemných tohoto světa!

Musí projevit víru, důvěru! Jejich odchod musí být projevem svobodné vůle. Přesto, že budou ve vězeních, tak lid je bude považovat už za mrtvé, mrtvoly. To je ta událost, o které neví nikdo, jen samotný Otec.

Proto najednou dojde k obratu. Ti, co patří k olivovníkům, budou z moci Otce oživeni. To bude pro všechny takový důkaz, že na ně padne bázeň. Stejně jako Kristus byl po vzkříšení dalších 40 dnů na Zemi a vyučoval, tak stejně budou činit i olivy. Je pro to nějaké potvrzení v Písmu? Tak se podívejme do Daniele 12. kapitoly:

A od času odstranění ustavičné oběti, totiž aby byla zavedena pustošící ohavnost, bude tisíc dvě stě a devadesát dní;“ . (Daniel 12:11)

Od času, kdy Osmý král začne panovat, bude 1290 dní. Jak se pozná, že začal panovat? Celý svět, kromě krále Jihu, se mu v té době pokloní. Stalo se to? Ano, a vy jste si toho ani nevšimli. Pak se začalo odpočítávat těch 42 měsíců. Proste našeho milovaného Otce Jehovu Boha skrze krále Jehošuu, aby vám to odhalil. Od té doby se těch 42 měsíců totiž naplňuje. V tomto období se plní vše, co zapsal Jan pro tuto fázi ve svém Zjevení. Nečekejte, že uvidíte úplné zničení Velkého Babylonu dříve, protože ten nastane až po vzkříšení těchto dvou svědků. Proč Daniel píše o 1290 dnech a ne o 1260? Protože to klanění se tomuto „zachránci“ lidí tohoto světa, tomuto Osmému králi, potrvá jeden měsíc.

Doplněno 17.02.2024

Opět je potřeba porozumět tomu, že nám nebylo odhaleno druhé zničení duchovního chrámu a duchovního Jeruzaléma. 1260 dní a 1290 dní jsou dvě oddělené události. Více opět nalezneme v nové publikaci. Také toto porozumění bude vloženo do publikace, kterou právě čtete u příslušných veršů.

Divíte se milovaní, že se nic významného neděje? Nečetli jste:

BUDE TO STEJNÉ JAKO ZA DNŮ NOEMA, KDY LIDÉ PIJÍ, BUDOU SE ŽENIT A VDÁVAT A NEPOVŠIMNOU SI, ŽE NA NĚ NEČEKANĚ PŘIJDE ZNIČENÍ“ !!!

Co nám Daniel ještě sděluje?

blaho toho (šťastní jsou ti), kdo bude vyčkávat a bude moci dosáhnout k tisíci třem stům třiceti a pěti dnům!“ . (Daniel 11:12)

1335-1290=45 Pět dní je o době pronásledování; 3/4 dne bude trvat, než všichni budou zabiti pak 3,5 dne budeme ležet mrtví na ulicích a ¾ dne pak budeme oživováni, aby to všichni viděli. A těch 40 dnů po vzkříšení bude sloužit k tomu, co řekl Jehošua:

Když se však seskupovaly davy, počal říkat: Toto pokolení je zlé pokolení – vyhledává znamení a znamení mu dáno nebude, jen znamení Jonášovo.“ . (Lukáš 11:29)

Co musel udělat Jonáš? Po dobu 40 dnů ohlašoval konec Ninive. Co udělalo obyvatelstvo toho města? Činilo pokání. Soudy začnou a budou padat rány na Velký Babylon, a mnozí, co tam zůstali, obdrží část jeho ran, ale přesto se zachrání. Proč? Nečetli jste apoštola Pavla, kde říká, že se jakoby ohněm prokáže kdo a jak stavěl? Že těm, co stavěli ze slámy a dříví vše shoří, ale přesto budou zachráněni? To je ten velký zástup, jenž vychází z velkého soužení!

A uslyšel jsem z nebe silný hlas, pravící jim: Vystupte sem. I vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je spatřili.“ . (Zjevení 11:12)

Po těch 40-ti dnech uslyší, stejně jako bylo řečeno Jehošuovi – „vystupte sem, nahoru„. Tehdy zazní šestá trubka, kdy Jehošua s hlasem archanděla přikáže, aby ostatní mrtví, kteří mají podíl na prvním vzkříšení, byli vzbuzeni a aby se tak postavili po jeho boku. A tak ty olivy, ve stejný den vzkříšení, nepředejdou ty ve skutečných hrobech, ale jak přitom Pavel říká „každý ve svém pořadí„. Proto je nepředejdeme, ač jsme už nyní v Pánově přítomnosti. Pavel nikdy neřekl, že nás smrt nedostihne, to jenom náboženské domy a Satan, jejich pán, je chlácholili, že nezakusí smrt. (Úplné porozumění bylo dáno 17.1.2022)

Sláva a chvála patří tobě milovaný Otče a také beránkovi, který nás vykoupil svou drahocennou krví, protože nás přivede domů, protože nejsme součástí tohoto světa, tak jako nebyl ani on jeho součástí. Halellu Jah národy země!

A v oné hodině nastalo veliké zemětřesení a desetina toho města padla, a v tom zemětřesení bylo zabito sedm tisíc jmen lidí; a zbývající byli naplněni bázní a vzdali slávu Bohu nebe.“ . (Zjevení 11:13)

Zde se nemluví jen o doslovném Jeruzalému, ale o tom jenž je nazýváno Sodoma a Egypt. Desetina světa padne a zbytek se skloní před Jehošuou a vzdají chválu našemu nebeskému Otci Jehovovi! Sedm tisíc jmen není myšleno doslovně, ale ve smyslu úplnosti (dokonalé rány) a budou to ti, co odporovali Jehošuovi, našemu Králi králů a Pánu pánů!

Zemětřesení postihne celý svět, ne pouze Jeruzalém.

Druhá běda pominulo – hle, rychle přichází třetí běda. I zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly silné hlasy, pravící: Nastalo světové království našeho PÁNA a jeho KRISTA, i bude kralovat na věky věků.“ (Zjevení 11:14-15)

Ano, to vše je konec druhé bědy a tehdy nastává zatroubení sedmé trubky k tomu, aby odešli ze země ti, jenž jsou znázorněni dvěma olivovníky. A tak nastalo i kralování našeho Pána Jehošuy a to na věky věků. Amen.

A těch čtyřiadvacet starších, kteří sedí na svých trůnech před Bohem, padlo na své tváře, i jali se Bohu klanět, pravíce: Děkujeme ti, Jehovo, Bože, Všemocný, jenž jsi Ten, jenž je a jenž byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování. A národy se rozhněvaly, i přišel tvůj hněv a doba mrtvých, by byli souzeni, a čas dát odměnu tvým nevolníkům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velikým, a zničit ty, kdo ničí zemi.“ . (Zjevení 11:16-18)

Kristova manželka je nyní už v nebi, ale není znázorněna těmi 24 staršími. Těmi starci jsou mrtví z hrobů, jenž patřili Jehošuovi, ale nežili v ČASE KONCE a neleželi na ulicích. A tak mohou konečně padnout na tvář před Otcem, aby mu symbolicky vraceli své koruny, které jim nasadil Jehošua, aby svou vládu symbolicky vrátili Otci. ONI NEJSOU JAKO SATAN, KTERÝ TOUŽÍ VLÁDNOUT NEOMEZENĚ, NECHTĚJÍ BÝT ROVNI SVÉMU BOHU!!!

A Boží chrám v nebi byl otevřen a ukázala se v jeho chrámě schrána jeho úmluvy, i nastaly blesky a hlasy a hromy a zemětřesení a veliké krupobití.“ (Zjevení 11:19)

A tak je konečně chrám, jenž není udělaný rukama, otevřen. Všechny jeho prvky jsou totiž konečně v nebi. Na zemi nastaly poslední rány.

DEJME NA VĚDOMÍ BRATŘI, TUTO DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ VŠEM NÁRODŮM, KMENŮM A JAZYKŮM, ŽE NÁŠ KRÁL PŘICHÁZÍ. CHVALME A VELEBME OTCE!

Vy, jenž máte dar překládat do cizích jazyků, přeložte a šiřte do všech koutů světa. Dejte pozor, aby nebylo nic přidáno a ubráno v souladu s tím, co je na konci tohoto svitku.

Pozdravy všem našim milovaným bratrům.

Váš a Kristův bratr Igi.