Třetí část – A JISTĚ OSVOBODÍ OD ASYŘANA. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Spread the love

(sepsáno 15. a 16. července roku 2021)

Kéž máte pokoj mírní Země. V této třetí části se zaměříme nejprve na splnění Micheášových slov z páté kapitoly a ukážeme si, že Micheáš jasně mluví v tomto úseku o dnešní době a ne o Asyrské říši jeho doby, která působila za jeho života.

Kéž jsou Vám tato slova, tento výklad potvrzována samotným Otcovým Duchem těm, kdo nekomolí jeho svaté Jméno a mají jej v úctě. (Malachiáš 3:16) Těm, kdo se netouží přít o slova, těm, kdo nesoudí podle toho, co vidí lidské oči. Ano těm, kdo se chtějí BRODIT nejenom PÍSMEM SEM A TAM, podle Daniele 12:4, aby se naplnilo slovo ze Zjevení:

A anděl, kterého jsem viděl, jak stojí na moři a na zemi, pozvedl pravici k nebi a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm, a zemi a věci na ní, a moře a věci v něm, přísahal: Již nebude odklad; ale ve dnech, kdy zaduje sedmý anděl, až se přichystá zatroubit na svou trubku, je opravdu dovedeno do konce Boží posvátné tajemství podle dobré zprávy, kterou oznámil svým vlastním otrokům, prorokům.“ (Zjevení 10:5-7)

Zatím co nevěsta je informována předem, bude toto posvátné TAJEMSTVÍ SVĚTU ODHALENO AŽ PŘI SEDMÉ TRUBCE V DEN VZKŘÍŠENÍ OLIVOVNÍKŮ. Proto mnozí nechápou a nerozumí, co se kolem nich děje. Proste tedy nebeského Otce, JeHoVaH Boha, aby vám sám objasňoval a potvrzoval, co bylo napsáno Jeho Duchem a proste ve jménu Jehošuy Krále.

Podívejme se nyní, jakými slovy a proč začíná tato kapitola:

V tento čas si na sobě děláš zářezy, dcero vpádu; oblehl nás. Prutem budou bít do tváře soudce Izraele.“ (Micheáš 5:1)

Aby vyniklo správné porozumění, které může přijít až v samotném ČASU KONCE, mluví prorok nejprve o ženě vpádu. Kdo to je? Je to Juda v době Ezekiáše, kterou napadl Sinacherib, ctitel boha Nisroka (Nimroda), král Asýrie a to bez svolení nebeského Otce, JeHoVaH vojsk. To co jej postihlo, postihne i dnešní symbolickou Asýrii. Všichni podporovatelé na politickém nebi budou usmrceni. Egyptské záznamy jasně popisují, že k usmrcení Sinacheribova vojska došlo během jediné noci v roce 709 př.n.l. za vlády etiopských faraonů. Tehdy jim byl farao Tyhárka (Taharka). Egypťané se dozvěděli, že jejich nepříteli Sinacheribovi bylo u Jeruzaléma zabito vojsko. Zjistili, že se na poli, tedy v místě pobití, že se objevilo extrémně velké množství krys a myší. Připsali tedy smrt Asyřanů na vrub těmto hlodavcům a nějakému moru. Ač jim bylo Ezekiášovými posly dáno na srozuměnou, že 185 000 vojáků zabil jeden jediný anděl, jak můžeme číst v Izaiášovi a také v 2. knize Královské, musíme pochopit, kdo skutečně duchovně ovládal kněze Egypta, kteří událost zaznamenali. Egyptští kněží vždy sloužili Satanovi, stejně jako Satanovi slouží fašistická korporátní moc.

Pro samotného Satana, který Sinacheriba poslal, aby Ezekiáše a Judu zničil, to byla potupná porážka, kterou likvidoval 30 let, než škody v řízení dostal opět pod svou kontrolu. Proto v egyptských záznamech máme krysí mor. Proč se tam krysy objevily? Protože pohřbít 185 tisíc těl během krátké chvíle není možné. Dnes si to uvědomují ve Velké Británii, kde hledají prostory, aby uskladnili velké množství těl. Proč? Protože označování experimentální emulzí přinese své ovoce.

Austrálie přinesla zprávu, že se na jejím území ve velkém rozšířili myši. Takovou ránu nikdo od doby usmrcení vojska Sinacheriba neviděl. Austrálie je velmi daleko v označování lidí. dejte si jedna a jedna dohromady. Zprávu naleznete třeba zde.

Na celé této dějinné události je zajímavé, jak jsou archeologické nálezy plné protikladů a jak si protiřečí. Začíná to Sargonem II., kdy za normálních okolností hledáte jehlu v kupce sena a zde se najdou o něm důkazy o jeho vládě v takovém objemu, které nejsou běžné. A když dojde na Sinacheriba, tak si musíte myslet, že žijete v jeho době, kolik toho o něm máme. Díky porozumění toho, co odhaluje Biblický záznam, který je potvrzen i vykopávkami, najednou zjistíte, že v tom Asyrském záznamu něco nehraje.

Co to je? Jsou to informace o událostech kolem Babylonu a jeho ovládnutí. Babylon byl totiž vždy do roku 715 př.n.l. pod přímým vlivem Asýrie. To se ale mění. Jediný důvod této změny mohl nastat tím, že Asyrská moc byla silně narušena. Armáda musela utrpět VELKOU VOJENSKOU ZTRÁTU. Pokud víme, že Sinacherib disponoval pro svá tažení 200 tisícovým vojskem a během jediné noci přišel o 185 tisíc vojáků, jak potvrzuje samotný Egypt, tak se vazalské postavení Babylonu mohlo změnit.

Toto taky odhalují nálezy v Babylonu. Zajímavé na tom všem je, jak nesmyslně se vysvětluje boj o moc nad Babylonem v období po už jasné Sinacheribově smrti. Archeologie se nedrží chronologie Písma, ale dává přednost tomu co vykopala. Nezná sice kalendář, tak jak jej můžeme kontinuálně sestavit v dnešní době, ale drží se údajů z vykopávek. Ty velmi prapodivně oznamují, že Sinacherib vládl dlouhých 23 let. Pokud to srovnáme s Písmem a budeme věřit, že Židé nesměli lhát ve svých časových záznamech, pak zjistíme, že vše muselo proběhnout jinak.

Proto jsem se brodil sem a tam, jak archeologickými záznamy, tak časovým sledem Písma, byl to Otcův Duch, který mne k tomu vedl a který mi odhalil, proč se Satan tak velmi snažil tuto svou porážku utajit tím, že vytvořil během vlády Sinacheribova nejmladšího syna Asarhaddona spoustu falešných vodítek, aby byla archeologie uvedena v omyl. Vše je totiž odhaleno právě v Babylonu, který prošel velmi bouřlivým obdobím. Uvedu tedy, jak vše skutečně bylo.

Začněme nejprve chronologií Asýrie, od místa, kde se opět vše shoduje s Písmem a pokračujme dopředu v časové lince.

Archeologie tvrdí že:

Salmanassar V., který byl tím Asyrským králem, který odvedl Izrael, tedy 10-ti kmenné potomstvo do vyhnanství, což potvrzuje i Písmo, že vládl v letech 727 – 722 př.n.l.

Chronologie Písma však tvrdí, že to bylo 724 -719 př.n.l. Proč vysvětlím na zprávě z Písma. Abychom zjistili správně celou chronologii Židů, tedy Judského království, musíme se držet záznamů, které jsou obsaženy ne v knihách Královských, ale v knihách kněze Ezry, jenž jsou známy jako knihy Paralipomenom. Královské knihy jsou jenom doplňujícím vodítkem a jsou zaměřeny hlavně na období Izraelského království. Jen velmi detailní analýzou zjistíme, že se tam určitá fakta zdánlivě liší a to zavedlo badatele na scestí. V knihách Paralipomenom je totiž jasně zvolený způsob, jak měřit délku toho, kterého Judského krále a vždy se začíná jeho doba vládnutí počítat od prvního dne nového roku, který začíná vždy na jaře. To znamená, že i na jaře končí, ač jeho skutečný počátek byl třeba v lednu a konec třeba v září. Je to proto, abychom mohli učinit přesnou časovou linku. Díky ní víme, kdy skutečně vládl ten který Judský král. Ezekiáš podle této chronologie vládl 723 – 694 př.n.l..

Ezekiáš zažil za dobu své vlády tyto čtyři Asyrské panovníky:

Salmanassara V. vládl 5 let, potvrzeno písmem.
Sargona II. vládl údajně v letech 722 – 705 př.n.l. to je 17 let
Sinacheriba údajně vládl v letech 704 – 681 př.n.l., to je 23 let
Asarhaddona údajně vládl v letech 681 – 669 př.n.l., to je 12 let

Ezekiášova doba vlády byla 29 let a začala v druhém roku vlády Salmanassara V., takže 4 roky musíme odečíst. Proto nám na Sargona II. a na Sinacheriba zůstává 25 let. Ale to taky není až taková pravda, protože víme a je to archeologicky doloženo, že se stalo toto:

A ve čtrnáctém roce krále Ezechjáše se stalo, že proti všem opevněným judským městům přitáhl asyrský král Senacherib a pak se jich zmocnil.“ (Izaiáš 36:1; srovnej s 2. Královskou 18. a 19. kapitolou)

V kterém roce že nám to Sinacherib přitáhl k Jeruzalému? Ve 14 roce Ezekiášovy vlády, tedy v roce 710 př.n.l.. To by ale musel být u vlády Sargon II. podle archeologů. Přesto jsou si jistí, že k tomu došlo. Ale to pak někdo lže? Buď kameny a tabulky, nebo Písmo, které je však už dnes natolik potvrzeno jako pravdivé, že tady bych lež nikdy nehledal. Pokud se podíváme na záznamy z Babylonu, pak zjistíme, že tam je to trochu jinak:

Začněme tedy u našeho oblíbence Salmanassara V., ten byl jasným vládcem nad Babylonem. Po něm i Sargon II.. Na konci jeho vlády se Babylon bouří a dosazený úředník Merodak-baladan II se stává babylonským králem. Zajímavé je, že jej tam dosazují Elamité, budoucí Medo-Perská říše a Sargon II. jej označuje za uchvatitele. Jeho působení na babylonském trůnu je připisováno 10 let. Pak Sargon II. přitáhne k Babylonu a Merodak-baladan II. prchá kam? K Elamitům. Je zajímavé, jak se shodují v tom, že se to stalo okolo roku 710 př.n.l.. Z Písma se však dozvídáme něco velmi zvláštního. Co?

2. Královská 18. kapitola popisuje co postihlo Ezekiáše (Ezechjáše), jak k němu přitáhl Sinacherib, jak o tom mluví Izaiáš v kapitolách 36. a 37. a 19. kapitola 2. Královské se zmiňuje o tom, že Ezekiáš onemocněl k smrti. Když se z této nemoci uzdravil, kdy mu bylo přidáno 15 let Otcem JeHoVaH, stalo se toto:

Tehdy poslal Berodach-Baladan, syn babylónského krále Baladana, dopisy a dar Ezechjášovi; slyšel totiž, že byl Ezechjáš nemocný. A Ezechjáš jim naslouchal a ukázal jim celý svůj dům pokladů, stříbro a zlato a balzámový olej a dobrý olej a svou zbrojnici a všechno, co se dalo najít v jeho pokladech. Nebylo nic, co by jim Ezechjáš neukázal ve svém vlastním domě a v celém svém panství.“ (2.Královská 20:12,13)

Kdopak to je ten Berodach – Baladan? No je to Merodak-baladan II.. Jak to víme? Protože poté, co Sinacherib ztratil svou armádu, došlo k opětovné vzpouře v Babylonu a kdo nastoupil jako král? Merodak-baladan II.. Ale to ještě není vše co víme a archeologie nám to potvrzuje. Sinacherib byl svými dvěma syny poté, co ztratil vojsko zavražděn. A to neučí jenom Písmo, ale i vykopávky:

A té noci se stalo, že vyšel Jehovův anděl a srazil v táboře Asyřanů sto osmdesát pět tisíc. Když lidé časně ráno vstali, hle, všichni byli mrtví, mrtvoly. Proto asyrský král Senacherib odtáhl a šel a vrátil se a usídlil se v Ninive. A když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, stalo se, že jeho synové Adramelech a Šarecer ho srazili mečem a sami unikli do země Ararat. A začal místo něho vládnout jeho syn Esar-Chadon.“ (2. Královská 19:35-37)

Takže víme, že Ezekiáš má vládnout dalších 15 let a také víme, že Sinacheriba zavraždili jeho dva synové, pravděpodobně na jaře 708 př.n.l.. A co se děje kolem Babylonu? Propuká tam povstání. V roce 707 př.n.l. se vrací zpět Merodak-baladan II. a vládne tam do roku 702 př.n.l.. Od roku 703 př.n.l. začíná spoluvládnout jeho syn Bel-ibni do roku 700 př.n.l.. Pokud budeme věřit, že se Baladan ujal moci nad Babylonem na 10 let, pak vše dává smysl. 5 let vládl do svého útěku  a pět let po Sinacheribově smrti. Sargon II. tudíž už nějakou dobu spoluvládl se svým synem Sinacheribem a ten byl tím, kdo skutečně okolo roku 710 př.n.l. opět získal Babylon. Stačilo jen, aby se trochu manipulovalo s daty a jmény, spoluvláda se utajila a máme tu prostor k tomu, aby se doba vládnutí Sargona II. a Sinacheriba protáhla.

V roce 700 př.n.l. dochází k tomu, že se do Babylonu vrací a ovládá jej nějaký Aššur-nadin-šumi. Víme, že je to Sinacheribův syn. Proč ne tedy sám Sinacherib, když má být živý? Víte kdo to je? Tak se podívejte kousek nahoru do textu a najdete jej mezi těmi dvěma syny, kteří zavraždili Sinechariba, svého otce. Je to ten Šarecer. V hebrejštině zní jména trochu jinak. Je to vidět i u mne, když přepisuji Ezekiáš a jiní píší Ezechjáš.

Co se stalo? Synové Sinacheriba utekli do oblasti dnešního Turecka, kde se utvářela pomalu Medo-Perská říše. Protože byl tento Šarecer potomkem Sinacheriba, vyhovovalo určitým skupinám Elamitů, aby se Babylonu zmocnil. Jeho bratr Asarhaddon, podle Písma jménem Esar-chadon jej nenáviděl, tak si Elamité zajistili, že boj nebude probíhat s nimi, ale mezi bratry. Jenže ten si Elam podrobuje.

Proto je odstraněn a na babylonský trůn je dosazen v roce 694 př.n.l. Nergal-ušezib, Elamský šlechtic. Ten se tam udrží jen chvíli, asi rok a babylonským králem se stává Mušezib-Marduk. Opět je to Elamský šlechtic, který vládne do roku 689 př.n.l..

Nyní přichází to nejzajímavější v celé té zápletce. Nad Babylonem začne vládnout druhý otcovrah, tím je ADRAMELECH, neboli Arda-Mulissu, podle vypravěčů příběhů (hi story), kterého dosazuje už víc jak osmnáct let mrtvý otec Sinacherib. Toto nevymyslíte. Takže co se stalo? Označil jej do Asyrských záznamů Satan za Sinechariba a tak datují Sinacheribovo úmrtí do roku 681 př.n.l., stejně jako je úmrtí jeho syna Adry- Mulissuy.

Proč to všechno tak rozepisuji? Protože musíme pochopit, že má Satan ve své stáji své koně, své miláčky. Jedním z nich byla Asýrie a jeho oblíbenec Sinacherib. To byla rodinná větev Nimroda. Proto se Asýrie stala symbolem pro dnešní dobu, aby stejně jako Sinacherib, byla ta Asýrie odstraněna. Časem si Satan vytvořil CHAZARSKOU ŘÍŠI, tu proměnil v 13. kmen Izraele, kterou mu zničil novodobý Babylon, ne ve smyslu duchovní říše, ale té, jakou měl Nebukadnecar II., Ruská říše, TARTÁRIE. Pokrevní linii CHAZARŮ propojil s Egyptskou a ta se rozptýlila po celém světě.

Dnes má Satan chazarskou mafii, která jej uctívá skrze lidské oběti a kterou dosadil do všech důležitých míst, jak ve vládách, tak v obchodu, tak v náboženských domech a nad mediálními domy. Biblickým symbolem pro tuto dnešní svoloč je Asýrie. Pojďme tedy dál do 5. kapitoly Micheáše:

A ty, Betléme Efrato, příliš maličký, aby ses dostal mezi judské tisíce, z tebe mi vyjde ten, který se má stát panovníkem v Izraeli, jehož původ je od raných časů, ode dnů neurčitého času.“ (Micheáš 5:2)

Aby čtenář v ČASE KONCE vše správně pochopil, musel Micheáš vzpomenout na Jehošuu, že to o čem bude dále prorokovat patří ČASU KONCE. Protože víme, kdy tato událost nastala, že je spojena s narozením Mesiáše, tedy Krista v řečtině, protože se Kristus narodil až po pádu skutečné Asyrské říše, nemůžeme brát Asýrii, jako doslovnou říši, která panovala za Micheášova prorokování.:

Proto je vydá až do času, kdy ta, která rodí, skutečně porodí. A zbytek jeho bratrů se vrátí k izraelským synům. A jistě bude stát a pást v Jehovově síle, v nadřazenosti jména Jehovy, svého Boha. A jistě budou bydlet stále, neboť bude nyní veliký až do konců země.“ (Micheáš 5:3,4)

Kdo má porodit a kdo skutečně rodí? Zde se opět musíme vrátit do Zjevení 12. kapitoly a to zde:

A had za ženou vychrlil ze své tlamy vodu jako řeku, aby ji řeka utopila. Ale země přišla ženě na pomoc a země otevřela ústa a pohltila řeku, kterou drak vychrlil ze své tlamy. A drak se na ženu rozzlobil a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají dílo vydávání svědectví pro Jehošuu.“ (Zjevení 12:15-17)

Kdo je ta žena? Je to Kristova církev, skutečná církev, ne napodobenina, která je označena jako dcera VELKÉ NEVĚSTKY, jménem ZÁHADA, VELKÝ BABYLON. Dnes je to 144 tisíc bratrů a sester, kteří žijí po celé tváři Země v tomto ČASE KONCE a zpívají Novou píseň o skutečné Otcově záchraně, ne takovou píseň, jakou zpívají ti, kdo bydlí ve Velkém Babylonu.

Řekou, která vyšla ze Satanovy tlamy, tak tou řekou je povinné nepovinné označení se experimentální emulzí, které dala FAŠISTICKÁ KORPORÁTNÍ MOC,  TA NOVODOBÁ ASÝRIE, NÁZEV: „OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19“.

Někdo si může říci: „Jak můžeš tvrdit, že řekou je VAKCINACE?“. To je správná otázka. Musíme totiž pochopit, že trnem v oku Satanovi nejsou lidé, kteří se dají či nedají označit, ale protože VAKCINACE MĚNÍ PODPIS V TĚLECH LIDÍ NA GENETICKÉ ÚROVNI, ŽE JEJICH TĚLA MAJÍ SVÉHO TVŮRCE, který se do DNA podepsal a vpichem mění majitele těl, chtěl Satan dosáhnout této změny právě u Kristovy nevěsty, tedy představitelce ŽENY  v ČASE KONCE.

Vzpomeňme si na to, co se přihodilo po narození Krista a že to bylo také prorokováno. Satan použil Heroda Velikého, aby jej zavraždil. Josef musel být varován samotným andělem, aby utekl do Egypta. Otec jej zajistil na tento útěk prostředky, dary astrologů, kteří se přišli Kristu poklonit. Satan z nich učinil skrze poudačky  ŘKC a Pravoslaví krále, přitom to byli jeho lidé, které on sám svými kouzly a hvězdou přivedl nejdříve do Jeruzaléma k Herodovi Velikému. Tito Satanovi lidé se měli k Herodovi vrátit a Krista mu označit. Ti však byli opět Otcem varováni, aby se vrátili nejkratší cestou zpět. Když to Herodes zjistil, musel poslat vojsko a plošně vraždit.

Satan tedy věděl, že by mu dnes stejná taktika nepomohla. Ono vyvraždit přímo 144 tisíc lidí, toho by si někdo všiml. Protože je pilným studentem Písma, zvolil jinou taktiku. Tím je značkování a opět použil své SLUHY, ASYŘANY, KTERÝM DAL MOC, STEJNOU MOC, JAKOU DAL HERODOVI VELIKÉMU. Osobně zvěstuji veřejně konec už 6 let. Jsem v hledáčku Satanových sluhů, ale to je málo. Ví, že je nás 144 tisíc. Takže rozumnější je podniknout útok, kdy označíte všechny a máte jistotu, že nikdo neunikne. Ale jak si ukážeme dále, Otec zmobilizoval Zemi. Tedy všechny ty spravedlivé v srdci, kteří nejsou slepé ovce a nejdou na porážku jako ti, kdo milují jenom přítomnost a svou dovolenou, své podnikání, své požitky.

Pro Satana je těžké jít přímo proti ženě, protože ta má ochranu od Boha, proto jeho taktika musí proběhnout plošně skrze přepis DNA.

A Země, ta tuto řeku pohlcuje. Jak? To nám dále vysvětluje prorok Micheáš. A země se stane semenem té ženy, protože pochopí, že boj není veden proti krvi a tělu, ale proti duchovním mocnostem, proti samotnému Satanovi a jeho démonům.

Mohou stále bydlet apoštolové a další už mnoho let mrtví následovníci Krista, jak o tom mluví prorok? Ne, jen ta poslední generace, která je na poslední hodinu společně s vládou Osmého krále. Těm bude stejně jako Kristovi zhmožděna pata na 3,5 dne, při zabití olivovníků tím, že budou 3,5 dne ležet na ulicích, aby se na ně všichni dívali a pak ožili při sedmé trubce, kdy bude UKRÝTÉ TAJEMSTVÍ UVEDENO DO ÚPLNÉHO KONCE a pochopí jej všichni (srovnej se Zjevením 10:7).

A ten se stane mírem. Pokud jde o Asyřana, až přijde do naší země a bude šlapat po našich obytných věžích, budeme také muset proti němu vzbudit sedm pastýřů, ano osm vévodů lidstva.“ (Micheáš 5:5)

Kdo se stane MÍREM? Jehošua, jejich Král. Co jsou obytné věže? To jsou naše DUŠE, NAŠE ŽIVOTY, které chce Asyřan pošlapat tím, že nás opíchá svou EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNOU. Jak po nás šlape? Že nic nebudeme moci, ani nakupovat a ani prodávat. O jakých pastýřích Otec mluví? Pastýři jsou vždy v Písmu ti, kdo poskytují vedení. Protože jich je 7, je to číslo dokonalosti, tedy budou to ti, kterým dá Otec svého Ducha, aby to dělali. Komu dává svého Ducha v ČASE KONCE? Těm, kdo se brodí sem a tam a to nejenom Písmem. Poznáme je? Samozřejmě, protože Duch sám odhalí kdo to je. Už to nebudou ti, co to sami o sobě tvrdí a chlubí se, jak jim Otec hmotně požehnal a přitom předkládají JENOM DUCHOVNÍ ZVRATKY. Proto musíme Otce prosit, aby nám je sám ukázal. Ale ne tak, jak to dělají Babylonské domy, které tvrdí, že Otci můžeme říkat jakkoli. Ne, musíme znát to správné telefonní číslo, aby nás Otec vyslyšel. Přesně podle Pánovy modlitby.

A kdo je těch osm vévodů? To jsou Otcem vybraní lidé, kteří miluji SPRAVEDLNOST A BOJUJÍ PRÁVNÍ BOJ S ASYŘANY. Dívejte se kolem sebe a jistě je naleznete. Jejich skutečně Osm a jsou po celém světě.

A skutečně budou pást asyrskou zemi mečem a Nimrodovu zemi v jejích vchodech. A jistě způsobí osvobození od Asyřana, až přijde do naší země a bude šlapat po našem území.“ (Micheáš 5:6)

Jejich právní bitva přivede na ně meč Osmého Krále a tak Asyřan bude zničen, stejně jako byl zničen Sinacherib, když šlapal po území Judy, stejně jako dnešní Asyřan šlape po naších PRÁVECH A SVOBODÁCH, jako by šlapal po našem území. Tak jak to dělá dnešní Asyřan, Satanův miláček. Proto se chvějte politické loutky, které naplňujete plán Asýrie na svých územích. Proto se chvějte lékaři, kteří jste se nechali podplatit a mlčíte!!! Proto se chvějte mediální prostitutky, protože na vás přijde meč!!!

A zbývající z Jákoba se uprostřed mnoha národů stanou podobnými rose od Jehovy, vydatným sprškám na rostlinstvu, které nedoufá v člověka ani nečeká na syny pozemského člověka.“ (Micheáš 5:8)

Předáváním skutečné DOBRÉ ZPRÁVY se stane, že ti co pochopí, že žijeme v ČASE KONCE, tak ti budou jako dobře svlažené rostlinstvo, protože nedoufají v učení člověka, ale ve vedení Duchem, o kterého žádají nebeského Otce. Je-li toto slovo tím slovem, ať je to nebeský Otec, kdo vám to potvrdí. Máme věřit člověku? Nejsem já také jenom člověk?!

A zbývající z Jákoba se mezi národy, uprostřed mnoha lidí, stanou podobnými lvu mezi lesními zvířaty, mladému lvu s hřívou mezi stády ovcí, který, když skutečně prochází, jistě pošlapává i trhá na kusy; a není osvoboditel.“ (Micheáš 5:9)

O jakých ovcích Micheáš hovoří? To jsou lidé, které už Satan uchvátil do své moci a provedl na jejich tělech označení a tak jako lev vytrhává ovce, když mezi ně přijde, budeme vytrhávat tyto ovce ze Satanovy ruky, aby ožily a Satan je nebude moci získat zpět.

Tvá ruka bude vysoko nad tvými protivníky a všichni tvoji nepřátelé budou odříznuti. A v ten den se stane, je Jehovův výrok, že z tvého středu chci odříznout tvé koně a zničit tvé dvoukolé vozy.“ (Micheáš 5:9,10)

Kdo jsou našimi nepřáteli? Je to Asýrie, KORPORÁTNÍ FAŠISTICKÁ MOC, proto budou jejich vojska a jejich armáda zničeny. Kým? Osmým Králem. To co si Asyřan naplánoval na podzim tohoto roku, že umírání svede na třetístopadesátou „vlnu“ pandemie, kterou údajně způsobili NEZAOČKOVANÍ, TEDY NEOZNAČENÍ, tak to už se mu nepovede.

Stačí si poslechnout co včera (14.7.2021) pronesl poslanec Lubomír Volný v parlamentu ČR, kdy kladl této mafii otázky, ZDA JSOU OCHOTNI JÍT TAK DALEKO, JAK JIM NASTÍNIL, když měl parlament hlasovat o zřízení PARLAMENTNÍ KOMISE, KTERÁ BY VYŠETŘILA VŠE KOLEM COVIDU 19. Celé video na FB najdete zde.

A chci odříznout města tvé země a strhnout všechna tvá opevněná místa. A z tvé ruky chci odříznout kouzla a nebudeš mít nadále ty, kteří provozují magii. A chci odříznout z tvého středu rytiny a tvé sloupy, a už se nebudeš klanět dílu svých rukou. A chci vykořenit z tvého středu tvé posvátné kůly a vyhladit tvá města. A v hněvu a vzteku chci vykonat pomstu na národech, které neuposlechly.“ (Micheáš 5:11-15)

Nepoužívá dnešní Asýrie magii? Nejsou už dávno usvědčeni právě z toho, že si tak zajišťují Satanovu přízeň? Pokud ne? Pak se má slova nenaplní. Pokud ano? Stane se, protože to vykoná samotná ruka JeHoVaH vojsk skrze ty, o nichž prorokoval Micheáš. Už nebude odklad.

Váš a Kristův bratr Igi