22) Jih versus Sever … a Osmý král

Spread the love

Sepsáno 1. ledna 2021 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí a milovaní,

   KÉŽ MÁTE OTCŮV A KRISTŮV pokoj v tomto ČASE KONCE a VELKÉHO SOUŽENÍProsím zkoumejte sami a proste našeho nebeského Otce, Jehovu Boha, zda vám tato slova potvrdí svým Duchem, nebo je prohlásí za lidskou moudrost. Zkopíroval jsem odpověď jedné naší sestře, která touží rozumět tomu, co se v mnoha DENOMINACÍCH VYUČUJE, ale podle pochopení z devatenáctého a dvacátého století, tedy z doby, kdy neprobíhal ČAS KONCE.

  Co je OBRAZ ŠELMY, co je ŠELMA, KTERÁ VYCHÁZÍ Z MOŘE, kdo je UBITÁ HLAVA a kdo je ŽENA NA ŠELMĚ a také o tom, zda ŠELMA ze 13. KAPITOLY, JE TOU ŠELMOU ZE 17. KAPITOLY.

Proste prosím o porozumění s modlitbou, protože je to o inteligenci, která je dávána shora.

Obraz je jednoznačně OSN a odvozené instituce, MMF, WHO, Světová banka, Unicef atd.

  První šelma má sedm hlav – vychází z moře – to je z lidstva v konkrétní době, stejně jako v konkrétní době vychází zvířata z moře v Danielovi 7, kapitole. U Daniele je to okolo roku 600 př.n.l., tehdy se stávají zajímavými pro další vývoj. Každá tato velmoc má postupně zasáhnout do dějin lidstva. První je Babylon, druhou je Médo-Perská říše, třetí velmocí se stane Řecko a NAKONEC JE TU VELKÁ ZMĚNA – ŘÍM.

  Toho společného začátku si nikdo při výkladu nepovšimne, ale to je klíč pro správné pochopení Zjevení 13:1-2.

  Dalším vodítkem je pro správné pochopení právě obraz, obraz toho zvířete. To v sobě jako obraz zrcadlí autoritu, která je uplatňována, takže nemůžeme hledat konkrétní světovou velmoc, ale atributy řízení. Co to znamená? Že jsou v obrazu zastoupeny všechny způsoby vlády. To pochopíme, když se podíváme do Zjevení 17. kapitoly, kde anděl říká, že je to o inteligenci. Zde vidíme zvíře, na kterém jede nevěstka a její dcery. Je jich sedm, stejně jako je sedm hlav ve 13. kapitole. Pokud víme, že pět už bylo, jeden král je a poslední ještě nepřišel, tak víme, že se zde jedná o vládu říší nad Božím lidem. Prvních pět vládlo nad tělesným Izraelem a pak nad Judou.

Byly to:

  Egypt, Asýrie, Babylon, Médo-Persie, Řecko. To je těch pět co padlo. Šestá velmoc se mění v to, co svět nezažil, stejně jako se mění doslovný tělesný Izrael v ten duchovní, nad kterým má moc Řím. 11. kapitola a 2. kapitola Daniele vysvětluje skrze sochu, že dochází k soupeření dvou králů od doby, kdy vládne Řecko. Seleukovská větev má definitivně skončit a její postavení přebírá Řím. Po mnoha letech se vláda Říma, tedy Ceasarů ztrácí a je nahrazena dvěma prvky, kdy ten král severu jmenuje a pomazává krále nad ostatními národy. Tím se stává papežský systém.

  Další důležitý faktor, který v Danielovi nikdo až do ČASU KONCE NEVIDĚL, bylo to, že Augustus zachoval Ptolemaivskou větev. Vše je v této knize, je třeba ji studovat ne jenom číst. Tak zůstává v činnosti moc jihu nad Božím lidem. Daniel nám vysvětluje, že v určitém časovém období, těsně před narozením Krista, severní království přebírá nová velmoc, která si bude udržovat nadřazené postavení nad JIHEM, tedy zbytky Ptolemaiovské větve. Co víme studiem DĚJIN? Ne Hi Story/i e? Že všechny rody, které zde vládnou, se odvolávají na svůj původ v EGYPTĚ, tedy v království JIHU. Je tu vždy papežská moc SEVERU, která pomazává krále JIHU. Přes německy mluvící krále ve středověku, zachovává papežská moc i krále SEVERU. například Karel IV, Habsburkové, Prusko. Británie se díky reformaci stává nezávislou na papežském pomazávání, ale skrze svou politiku instaluje vliv krále JIHU do mnoha zemí. Dělá to skrze rodinné příslušníky. Odnoží papežství je i pravoslavná církev, ta také může pomazávat za krále. Britský způsob vlády se proměňuje do podoby Hlubokého státu (Deep state), která se přetahuje s papežstvím a pravoslavím. Tyto dvě skupiny, pravoslaví a papežství se proměňují v ženu, duchovní nevěstku, která tahá za nitky. Časem mají mnoho dcer. Vytváří náboženské domy a jedou na tom divokém zvířeti plném rouhavých JMEN.

  Toto je další důležité porozumění. Co jsou rouhavá jména? Jsou to sliby, že nahradí Otcovo království za své a že takto lidem zajistí spravedlnost. Což je lež a rouhání se proti Otci a jeho slibu na Kristovu vládu.

  Proto má ta šelma ze Zjevení 13. ty jména na hlavách a ne na těle. Proč? Protože se jedná o způsoby uplatněných řízení nad lidmi a Božím lidem.

  Musí přijít Inteligence, která je ze shora, abychom vše správně pochopili. Kdy se to stane? Opět vysvětleno v Danieli. BUDE TO V ČASE KONCE, NE V USTANOVENÉM ČASE!!! Takže vše, co bylo až do té doby dáno jako správný výklad, nemůže platit!!! Proč? Protože ta inteligence je v tom, že musíme hledat společný jmenovatel pro OBRAZ, ZVÍŘE VE 13. KAPITOLE A ZVÍŘE V 17. KAPITOLE.

  ROUHAVÁ JMÉNA NÁM V TOM POMÁHAJÍ. Jak? Tak, že prozkoumáme Egypt, Asýrii, Babylon, Médo-Persii, Řecko, Řím a poslední Anglo – americkou říši, jejich řízení.

Egypt – otrokářská společnost,

Asýrie – fašistická vláda – přemísťování národů – genocida,

Babylon – feudalismus – nikdo nikam nesměl bez rozhodnutí krále,

Médo-Persie – kastovní systém – jedna vládnoucí skupina (kasta) je plně nadřazena ostatním kastám. Zákon vydaný králem, nemůže samotný král změnit,

Řecko – snaha o socialismus – skutečnou vládu lidu,

Řím – theokracie – Ceasar se stává bohem a musí být uctíván jako ten KDO MÁ ABSOLUTNÍ MOC NAD OSTATNÍMI a nad všemi národy. Dokonáno jest papežstvím a pravoslavím,

Anglo-americká říše – kapitalismus, vláda majetku jako prostředek k úplnému zotročení lidstva.

  Těchto sedm atributů moci a slibů se společně objevuje až v USTANOVENÉM ČASE, kdy se konečně podaří beránkovi SE DVĚMA ROHY, což je doslovná moc HLUBOKÉHO STÁTU, podaří vytvořit obraz, tím je OSN, kde spolu všechny tyto způsoby řízení národních celků usedají. Proto je potřeba moudrosti shora, abychom pochopili, co nám Daniel i Jan tím mořem oznamují. Že je to jedno konkrétní období, kdy se vše naplňuje. A kdy se to naplňuje? V USTANOVENÉM ČASE!!!

  Během tohoto ČASU má být jedna z hlav zabita. To nastává v roce 1991, rozpadem SSSR. Čína není socialismus. Čína je všechno, jenom ne socialismus!!!

  Ta hlava má být vzkříšena. Jak? Tak, že se její rána uzdraví. Co vidíme v Rusku? Že se ze zabití, které proběhlo během devadesátých let minulého století stává jediným života schopným lídrem a chce skrze OSN a mezinárodní smlouvy uskutečnit ten skutečný socialismus, SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU, KTERÝ MU STÁLE NARUŠOVAL DEEP STATE a který těsně před zabitím Stalina přijalo 99% zemí tehdejší OSN. Kdo o tom ví? Nikdo, protože je to utajená část DĚJIN. Putin jde za tím CÍLEM. Proto naplánovali akci GOLGOTA. Vzkříšení socialismu do 30 let od jeho zničení; celosvětového SOCIALISMU! Kdo má podle Zjevení velmi přispět k tomuto nastolení? Beránek se dvěma rohy.

  Jaký je cíl krále Jihu? Nastolit NEOMARXISMUS – FAŠISMUS, který je v mnoha ohledech podobný SOCIALISMU. Rozdíl je v tom, že v prvním typu patří vše jen úzké skupině MOCNÝCH. Ve druhém případě, má být vlastnictví v rukou lidí, skrze dosazené správce.

  Co říká Daniel? Že král Severu vyjde a začne hubit mocné! Co říká Zjevení? Že ta hlava se stane Osmým králem a budou ji všichni podporovat. Kdo brání tomuto uspořádání? Je to PROSTITUTKA a její dcery, které se vezou na tom divokém zvířeti, plném rouhavých jmen. Co vložil do srdce Otec, té hlavě a těm deseti králům (myšleno celku, tedy všem nově vzniklým vládám), které dostanou autoritu jen na jednu hodinu?

  Zničit tu ženu a její dcery. Kdy nastává její zničení? UDÁLOSTÍ, KTERÁ NENÍ ÚMYSLNĚ POPSÁNA. Tou událostí je, že bude VELKÝ BABYLON ODHALEN JAKO PLEVEL. Jedinou touto nečekanou událostí je, že budou vzkříšeny viditelně dva olivovníky.

TATO MOUDROST NEMOHLA PŘIJÍT DŘÍV, NEŽ JSME SE DOSTALI DO ČASU KONCE!!!