Kdy má nějaká událost nějaký hlubší význam a můžeme ji zkoumat i z pohledu čísel? Jaký je rozdíl mezi numerologií a duchovním porozuměním k číslům, jako takovým?

Spread the love

Stalo se to, co je tak příznačné pro nedokonalého člověka, že za každým datem, číslem hledá nějakou symboliku. Proto mi byly pokládány dotazy typu: „Jaký význam má toto datum mého narození a datum narození mého partnera?“. Duchovní hodnotu čísla můžeme zkoumat jen tehdy, pokud se nachází v Písmu jako takovém, nebo pokud konkrétní dějinná událost ovlivňuje to, čeho chce nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh dosáhnout připuštěnou událostí.

Vysvětlíme si to na konkrétních příkladech. Ale nejprve musíme pochopit, co je numerologie, kterou Satan vytvořil ke svádění lidstva a přivádění lidí pod moc esoteriky, což je podvod, který slouží k ovládání mysli takto chyceného člověka. Numerologie je založena na numerologické mřížce, do které se čísla 1 až 9 zapisují. Nula je nic.

Takže například použiji své datum narození. 4.8.1967

Nic takového v mých článcích nevidíme. Mřížka má vytvářet obraz, ve kterém se rozložení čísel odráží. Numerolog pak zkoumá prázdná místa a počet určitého čísla v dané mřížce. Když objeví plné obsazení v řadě či ve sloupci nebo úhlopříčce, přiřadí k tomu podle mustru nějaký výklad. Pak udělá to, co Satan zkopíroval, že hledá takzvané naše duchovní číslo. To se zjišťuje součtem. 4+8+1+9+6+7=35 a 3+5=8. Podle jeho učení toto číslo odhaluje, jak se budou v našem životě projevovat devítileté cykly, které nás „budou duchovně posouvat“.

Celý podvod je založen na tom, že se snaží člověka přesvědčit, že nemá svobodnou vůli a vše je v jeho životě předurčeno. To je lež. Cílem biblické matematiky čísel je ale něco úplně jiného. Tím je získat hlubší pochopení dané myšlenky, když víme, jak číselná řada funguje. Proto je založena na číslech 0-13. Pokud bychom byli zasvěceni do zednářského ritu od 21. stupně pyramidy moci až k 33. stupni, nalezli bychom tam Satanovo učení o číslech skrze číselné vzkazy, které Satan převzal díky moudrosti, která mu byla dána při jeho stvoření.

Zasvěcence učí tomu, co nacházíme ve starodávné kultuře Slovanů, skrze runy, kdy runa, znak, písmeno, číslo je vyjádřeno určitým znakem, je zároveň obrazem určité konkrétní hlubší myšlenky. Vidět, znamená porozumět. Toto je myšlenka několikrát zapsaná v samotném Písmu:

„Nyní, nemoudrý lide, který jsi bez srdce, slyš: Mají oči, ale nemohou vidět; mají uši, ale nemohou slyšet.“ (Jeremiáš 5:21)

„Synu člověka, bydlíš uprostřed vzpurného domu, těch, kteří mají oči, aby viděli, ale vlastně nevidí, kteří mají uši, aby slyšeli, ale vlastně neslyší, neboť jsou vzpurný dům.“ (Ezechiel 12:2)

Umístění této myšlenky má svou číselnou hodnotu a obrazovou hodnotu. U Jeremiáše je nám ukazováno skrze číslo kapitoly, co člověka rozděluje, že je to duchovní slepota (5). Číslo verše zase ukazuje, že abychom nebyli těmi slepými, musíme obrátit svou pozornost k Otci, jeho skutečné duchovní rodině. Tehdy to nebude pro nás jen pravdivá myšlenka 1×2=2 a 1+2=3, ale bude to o dosažení obrácení, být součástí duchovní rodiny (21 se otáčí na 12).

Stejný princip platí na ten text Ezechiela. (12) je to o tom: „Chceš být součástí duchovní rodiny?“, pak buď jako Ezechiel, protože to, co mu oznamuji, je PRAVDA (2). Pokud budeme znát pouze text, ale neporozumíme hloubce myšlenky, budeme mít poznání, ALE NE POROZUMĚNÍ. Zůstaneme slepými. Proto nám Pán Jehošua říká:

„V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

A opět to máme před očima. Chceš nedokonalý člověče (6) dosáhnout na odměnu? Aby došlo k tvému obrácení (4+5=9), protože jsi rozdělený a to velmi (4 a 5), pak musíš velmi intenzivně proti tomu rozdělení něco udělat, aby jsi dosáhl na pravdivé ukončení (4×5=20). Jak toho dosáhneš? Tím, že se necháš a dovolíš nebeskému Otci vyučit tě. Kde to čteme?

„Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem.“ (Jeremiáš 31:33)

Budu jednat podle této Pravdy (3×1=3) velice intenzivně (3+1=4), aby jste se obrátili (3×3=9), protože jste nedokonalí lidé (3+3=6). A co z toho vzejde?

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Když mi uvěříte, že toto je jediná cesta (3×1=3) intenzivně pocítíte ve svém srdci (3+1=4), že je to dokonalá cesta (3+4=7), jak se stát součástí Mé duchovní rodiny (3×4=12) a já už nebudu na váš hřích vzpomínat.

Kdo toto uvidí? Ten kdo stále vzdoruje a je rozdělený? Nebo ten, kdo skutečně po tom touží? Cucám si z prstu toto porozumění, když stále jen přiřazuji duchovní význam čísel? Kdyby mi to nebeský Otec, jeho duch takto neukázal, byl bych stále slepý, plný náboženských dogmat a tradic. Když jsou nám takto otevřeny oči, pak skutečně cítíme Otcovu Agape ve svých srdcích a známe našeho milovaného Otce, nejenom podle toho, kým je, ale i podle významu jeho svatého jména JeHoVaH (Jehova), že skutečně PŮSOBÍ, ABY SE STALO! Co? No přece DOBRÉ!

Proto máme tak obrovskou úctu k jeho jménu, když mluvíme se svými bližními a spolu navzájem, tak může nebeský Otec učinit toto:

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“ (Malachiáš 3:16)

Kdy je to ‚tehdy‘? Toto je Pravda (3), protože se to stane v Čase Konce (2×8=16) a bude to dokonalé pro ty, kdo tomu budou věřit (1+6=7) ač jsou nedokonalí (1×6=6). Už chápeme o jakém porozumění je tu řeč? Kdo to uvidí? Duchovně slepí, kteří se nikdy nenechali vyučit, nebo ti, kdo tak učinili?

A co čeká ty, kdo nevidí?

„Ničemní takoví nejsou, ale jsou jako plevy, které zahání vítr.“ (Žalm 1:4)

Je to Pravda (1) a jednají intenzivně (4). A když si to ještě sečteme, což ne vždy takto máme (u)dělat, pak najednou víme, co z toho vždy vzejde, spor (1+4=5). A co nebeský Otec tak nenávidí a je mu to odporné!?

„Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši:“ (Přísloví 6:16)

Ano nedokonalý člověče (6), těchto šest věcí je odporných a z nich vzniká ta sedmá (1+6=7) skutečně dokonalá ničemnost člověka (6). A projeví se to v ČASE KONCE (2×8=16).

„povýšené oči, falešný jazyk a ruce prolévající nevinnou krev,“ (Přísloví 6:17)

Ano, ničemný člověk (6) se bude chovat povýšeně, falešně mluvit proti jiným, což povede k prolití nevinné krve v Čase Konce (1+7=8), a stane se to dokonalým obrazem vzhledem k tomu času pro ty, kdo vidí (1×7=7). A stane se to během 42 měsíců (6x1x7=42).

„srdce, které vymýšlí plány, jež ubližují, nohy, které spěšně běží ke špatnému,“ (Přísloví 6:18)

Ano, nedokonalý člověče (6), který jsi bez porozumění sešel na tuto ničemnou cestu svého srdce, protože jsi začal vymýšlet v tom srdci plány, které tak ubližují a tvé kroky srdce běží ke špatnému jako dokonalý projev v Čase Konce (1×8=8), aby jsi nepatřil do Boží rodiny (6x1x8=48 a 4+8=12 a je to 4×12). Budeš jednat intenzivně tímto způsobem v Čase Konce.

„falešný svědek, který šíří lži, a každý, kdo vyvolává sváry mezi bratry.“ (Přísloví 6:19)

Jsi falešný svědek, ničemný a nedokonalý člověče (6), protože to, co činíš svárem mezi bratry velmi intenzivně (6x1x9=54 a 5+4=9), místo toho, aby byl zachován pokoj a než aby jsi dovolil, aby se tvůj bratr i ty obrátil (9).

Jak se to děje?

„12) Neužitečný člověk, škodlivý muž, chodí s pokřivenou řečí,“ (Přísloví 6)

Přicházíš s pokřivenou řečí mezi mou duchovní rodinu (12) a to je Pravda (1×2=2 a 1+2=3). A je to pravdivý výrok o vás ničemných lidech (6x1x2), což narušuje mou duchovní domácnost (6x1x2=12), aby se neobrátil zpět od ničemné cesty (6+1+2=9).

„13) mrká okem, dělá znamení nohou, dělá náznaky svými prsty.“ (Přísloví 6)

Ano nedokonalý a ničemný člověče (6), patříš do Satanovy domácnosti (13), protože jsi mu podlehl, proto mrkáš okem, děláš ta svá znamení nohou a náznaky svými prsty, jen aby skrze tebe Satan chytil do léčky ostatní (6x1x3=18=3×6) , aby se člověk neobrátil zpět (1+8=9) od označení 6.6.6. = (3×6=18) v Čase Konce (1×8=8). Proč?

„14) V srdci má zvrácenost. Celý čas vymýšlí něco špatného. Stále vyvolává jen sváry.“ (Přísloví 6)

Tu zvrácenost ti člověče (6) do srdce vložil svým působením, svými sny Satan a je to intenzivní (1×4=4), aby jsi po celý čas vymýšlel něco špatného a aby jsi rozděliloval (1+4=5). Proto vyvoláváš svár, aby jsi zabránil tomu, aby ten, kdo mi patří, se stal součástí duchovní rodiny (6x1x4=24=2×12). A to je Pravda. Ty se nebojíš? Nenastane toto?

„15) Proto přijde náhle jeho pohroma; bude v mžiku zlomen a nebude žádné uzdravení.“ (Přísloví 6)

A opět můžeme sledovat řeč čísel, které nám říkají: „Nedokonalý člověče (6), co rozděluješ, protože vytváříš spor, zaséváš nenávist mezi bratry (1×5=5), nebude to náhlá pohroma, když svou nedokonalost nezměníš (1+5=6). Věř, že to co čteš, se stane člověče, až tvé rozdělení bude u konce času, který jsem vám dal (6x1x5=30 a to je 3 a 0). Nevstoupíš do mé duchovní rodiny (6+1+5=12). A to je PRAVDA (1×2=2 a 1+2=3).“

Když máme porozumění a nejenom poznání, které nadýmá a rozděluje, pak, když si přečteme například toto a když víme, že vše musíme zkoumat s ohledem na Čas Konce, nevypadá to náhodou takto?

„Konečně jsem jim řekl: Vidíte špatnou situaci, ve které jsme, jak je Jeruzalém zpustošený a jeho brány byly spáleny ohněm. Pojďte a postavme znovu zeď Jeruzaléma, abychom dále nebyli pohanou.“ (Nehemiáš 2:17)

Je to Pravda? (2) Ano je. Duchovní Jeruzalém je zpustošený neustálým dohadováním v Čase Konce (1+7=8). Je jako spálený ohněm hádek. Proto je potřeba dokonalá zeď (1×7=7), aby skrze porozumění nebyl pohanou. A jak se to má stát?

„Mluv k nim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, beru Josefovu hůl, která je v Efraimově ruce, a izraelské kmeny, jeho společníky, a chci je vložit na ni, totiž na Judovu hůl, a skutečně z nich udělám jednu hůl a stanou se v mé ruce jednou holí.“ (Ezechiel 37:19)

První olivovník je Judova hůl a na ni má být položena Efraimova hůl, družičky, které nemají porozumění, ale jenom poznání. Proč? Protože je to dokonalá Boží činnost (3×7=21). Je to pravdivé (2×1=2 a 2+1=3). Aby to byla jedna duchovní rodina (obrátit číslo 21 na číslo 12). Platí to pro všechny, celé lidstvo (1+9=10), aby se rozdělené konečně spojilo a obrátilo (1×9=9).

Tento výrok je Pravda o Času Konce, kdy se člověk obrátí (3x7x1x9=189). Výrok (1) se uskuteční v Čase Konce (8) až se člověk obrátí ze své ničemné cesty (9). Bude se to týkat celé obydlené země (1+8+9=19 a 1+9=10), kdy se bude člověk obracet zpět (1×9=9) k Bohu celým svým srdcem, myslí a silou, a tehdy se stane jednou holí v Otcově ruce.

Jaké porozumění nám toto vše dává? Mně takové, že už je načase přestat s dohadováním a začít dávat do popředí Lásku Agape a přestat dovolovat, aby mezi bratry a sestry vstupoval Satan, který podněcuje ke sváru. Kde jenom to čteme?

„Láska je shovívavá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se,“ (1. Korinťanům 13:4)

Není to náhodou v číslech toto, že: „Satan (13) se vás snaží intenzivně rozeštvat (4), abyste se nestali součástí Boží rodiny (1x3x4=12)„? Že mu není nic svaté, víme. Tak proč nejednáme s porozuměním?

Stále se dozvídám, že jsou tu tací, kdo říkají: „Duch Igiho Popa.“. Nick na FB, který mám používat na základě inspirace. Nemá to nic společného s člověkem Iggy Pop. Toto napadá jen ty, kdo smýšlí tak, jak smýšlí. Tak jaký že to ten duch je? Vydejte o mne svědectví, zda je to jinak!

Kdy jsem někomu řekl, že musí věřit mně, protože jsem něco oznámil? Kdy jsem někoho vedl jiným směrem, než k tomu, aby sám nalezl cestu k nebeskému Otci? Kdy jsem někomu sám od sebe volal a psal: „Pozor, to je duch a jméno, nick.“? Kdy jsem myšlenky v článku neopíral o biblické texty, když jsem předkládal duchovní porozumění, ke kterému jsem byl veden a držel se nějaké literatury mimo Písmo? Kdy jsem nepřiznal svůj omyl, své klopýtnutí, když jsem byl z tohoto jednání Otcovým duchem usvědčen? Kdy jsem vytvářel studijní skupiny na FB, kde bych prosazoval, že tomu a tomu musí někdo věřit?

Takže mi prosím mí kritici napište přímo, kdy jsem vás vedl mimo Písmo, protože se mé srdce rozhodlo s někým soupeřit a udělat z porozumění soutěž. Vytáhněte můj trám z oka, pokud tam je.

Uráží někoho, že stále říkám a píši toto: „Dotazujme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Pána Jehošuy Krista, protože se mohu mýlit, jsem jen člověk. Pokud vám to duch potvrdí, pak vzdejme slávu Otci, protože to není z mé lidské moudrosti.“? Komu má slova budou vadit? Tomu, koho sám nebeský Otec vyučuje anebo tomu, kdo je pod Satanovým vlivem? Kdy jsem učil někoho, že se musí držet tradic a nepoukazoval jsem při výkladu na Písmo? Tak mi prosím dejte vědět, abych se napravil a aby byl můj duch lepší, když tvrdíte, že je nějak nebezpečný.

Kdy máme sledovat význam čísel při nějaké události? Víme, že Satan si potrpí na symbolice, proto nám někdy může čas a datum odhalit jeho záměr. To však neznamená, že se máme na toto soustředit. Proč? Může nás to zavést na scestí. Jak? Odvádí to naši pozornost od proroctví, kde máme hledat porozumění. Pokud mne Duch nevede, abych si něčeho všímal, tak to prostě ignoruji. Pokud Ducha nemáme, je pro Satana lehké působit, abychom hledali něco, co tam z hlediska Otcovy moudrosti není.

Jak je to s daty narození? Může nám něco odhalit o našich darech a skutcích, pokud jsme skutečně na straně nebeského Otce, ale to neznamená, že to tak má každý, kdo se v ten den narodil. Takže to není o tom, abychom toto někde prezentovali. Je něco zajímavé na mém datu narození? Víme, jak se to dá zjistit. Ode mne to však zaznívat nebude. Proto nebudu ani nikomu oznamovat, co by mohlo být v jeho datu narození. Pokud to není podloženo skutky, žádná čísla nás nevylepší. Snad chápeme, proč toto sděluji.

Pokud nám můj článek nějak prohloubil porozumění, pak za to děkujme Otci a ne tomu, kdo jen něco zapsal, aby to porozumění bylo prohloubeno. Samozřejmě mi nevěřte, ale sami se dotazujme ve jménu Jehošuy Krále. Toužím po jediném, čteme to v Pánově modlitbě, která je opět zapsána v kapitole 6. evangelia Matouše. Doporučuji si to rozebrat verš po verši v číslech. Možná tam nalezneme hlubší porozumění. Jak se to dá udělat, tak směr jsem ukázal. Zda moudře, na to se ptejme našeho Stvořitele.

Kéž se Láska Agape stane skutečným poutem jednoty, aby mohla být Efraimova hůl družiček položena na Judovu hůl tvořenou takzvanou Kristovou nevěstou (144 tisíc) a stala se jednou holí jednoho Pastýře, Pána Jehošuy Krista.

Pokoj nám všem. Váš bratr a Pánův otrok Igi.