První kontakty pro ty, jenž žijí v těchto místech, aby se zúčastnili slavnostního shromáždění 4.4.2023

Spread the love

Budu postupně zveřejňovat tento text s aktualizací, kde je možné se propojit. Veškeré organizační pokyny probírejme s těmi, kdo toto mají na starosti.

Pro jižní Moravu:

hlavně okolí Uherského Hradiště kontaktujte bratra Martina Smělíka na této emailové adrese: o-s-p@email.cz

Pro severní Moravu:

pište na tento email. Je za ním bratr Martin Maleňák. svetlo.ve.tme@email.cz

Čechy:

pište na izbible@seznam.cz . Je to kontakt přímo na mne.

Vzhledem k času vás prosím, abychom nečekali. Vyzývám bratry, kteří jsou vedeni Otcovým duchem, aby se po dotazech k Otci v Jehošuově jménu, pokud jim to duch zjeví, že mají toto shromáždění uskutečnit, ať mne kontaktují na můj email. Nemá to být ke slávě konkrétního člověka, ale ke slávě nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha a Jeho Syna, Pána Jehošuy Krista.

Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte starší muže, všechny obyvatele země, k domu Jehovy, vašeho Boha, a křičte k Jehovovi o přispění.“ (Joel 1:14)

Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění.“ (Joel 2:15)

Nejsou olivovníky v trvalé pytlovině a také půstu? Co je ten půst? Touha po každém výroku JeHoVaH (Jehovových) úst. Jak takový výrok přichází? Skrze Otcova ducha, skrze jeho pomocníka.

„Svatý, svatý, svatý nebeský Otče, Pane Jehovo vojsk. Ať je posvěceno tvé nádherné jméno, protože jsi to ty, kdo PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Je-li to tvá vůle a přeješ si, aby se tak stalo, zapůsob na naše srdce i na naši mysl tím, abychom se shromáždili v tvém jménu a ve jménu Pána Jehošuy, abychom se stali tvou holí v tvé ruce. Přejeme si vybělit svůj duchovní šat v Beránkově krvi i kdyby byl jako šarlat, aby jsi nám v souladu se svým slibem odpustil. Jsi svatý Bože a k tobě nemůže přijít nic nečistého, proto tuto symbolickou krev potřebujeme přijmout. Podobně to platí i pro symbolický chléb, jenž se stal v našich životech neocenitelným vzorem, protože toužíme se jím sytit, abychom, až dokončíš naše vyučování, se stali tomuto chlebu, Jehošuovi Kristu, podobní. On přinesl na tuto zemi skutečné výroky života způsobem, jak jsi jej ty sám naučil. Dej nám svého ducha, ducha moudrostí a rozlišovací schopnosti, abychom mohli být součástí velké duchovní rodiny, jak na zemi, tak také v nebi. Aby se nám andělé stali našimi staršími bratry. Ne pro naší slávu.

Pane Jehošuo, přimluv se za nás prosím, u našeho nebeského Otce, aby tuto prosbu vyslyšel. Povstaň v našem středu, abychom se mohli vzájemně povzbudit k Lásce Agape a znamenitým skutkům, aby toto slavnostní shromáždění si připomnělo tvou jedinečnou výkupní oběť, aby jsi přikryl naše hříchy, které nevedou ke smrti. Popros v náš prospěch o pomocníka, který nám v tomto čase konce pomůže oslavit Otce i tebe. Kéž přijde tvé království, Otcovo království. Národy země se rozbouřily a jsou jako vzpěněná struska, jako rozbouřené moře, které vynáší mnoho chaluh. Chceme plně následovat tvé kroky Pane Jehošuo. K tomu potřebujeme tohoto pomocníka.

Pokud jsme nalezli přízeň ve vašich očích, ať se tak stane.“ Amen a amen

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi.