Před jakými soudy a soudci budeme pravděpodobně vydávat svědectví, až nás poženou do zákopů a k účasti na válečném konfliktu mezi králi Severu a Jihu?

Spread the love

Dnes jsem si doposlechl druhou část soudního přelíčení vedenou proti obžalovaným, panu Josefu Skálovi, panu Vladimíru Kapalovi a Juraji Václavíkovi a jsem na straně jedné zděšen, na straně druhé nepřekvapen. Při tomto přelíčení byl samosoudcem vynesen nepravomocný rozsudek. Celou druhou část přelíčení si je možno vyslechnout v níže uvedeném záznamu.

Co mne zděsilo, ale nepřekvapilo, že práva na spravedlivý proces nelze v politicky motivovaných kauzách dosáhnout. Protože jsem na vlastní kůži zažil, jak soud probíhá a v mém případě jsem se setkal jak se samosoudcem, tak se státní zástupkyní, kteří nakonec hledali pravdu a byl jsem obvinění zproštěn v plném rozsahu, tak nyní vidím změnu v chování soudce i státní zástupkyně. Vím, že mi spravedlnost zajistil samotný nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, protože hned v úvodu soudního líčení mi bylo jasně dáno najevo, že už je rozhodnuto.

Podobné pocity zaznamenávám v této politicky motivované kauze. Tento pocit přerostl ve fakt, když jsem si vyslechl rozsudek, který samosoudce vynesl. Nejde o právní kvalifikaci a o odůvodnění na co narážím. Pokud by existovala právní odpovědnost soudců a státních zástupců, za jejich způsob vedení prokazování trestného činu, zda se stal, či ne a to i s patřičnými automatickými nepodmíněnými tresty, pokud by se v dalších kolech soudního líčení zjistilo, že jednali na zakázku, či z osobní podjatosti, staly by se tyto osoby zastupující takzvané společenské blaho méně náchylné k tomu, aby určité kauzy vůbec přivedly na soud.

Má zkušenost, která se soudní mašinérii začala nejprve řádným předvoláním k výslechu a podání vysvětlení, byla dvě tato předvolání, tak při druhém výslechu mi vyšetřovatel řekl mimo záznam, že kdyby nebyla politická objednávka před tehdejšími volbami, bylo by mé vyšetřování státní zástupkyní zastaveno už v přípravné fázi. Doslova mi řekl: „Nyní bude záležet na státním zástupci, zda to odloží, protože poslanecká sněmovna dala politickou objednávku, stíhat tyto případy, aby byly trestány. Dám návrh na zastavení, ale tlak je velký a nemohu vědět, jak se rozhodne.“ . Státní zástupce byla žena, vším, čím jsem argumentoval před soudem z mých výpovědí znala. Až navrhovatel, který na mne žalobu podával, skutkový děj, jak jsem o něm mluvil potvrdil, že nelžu, tak najednou státní zástupkyně, která mne považovala za jasného vyvrhele, položila tuto otázku navrhovateli: „Jak je možné a proč jste se dožadoval/la a podal/la toto trestní oznámení?“ .

Stačilo učinit v přípravném řízení, aby navrhovatel byl dotázán, zda to co uvádím já ve své výpovědi je pravda, soud by se nekonal, případ by byl odložen. Proč říkám, že to byla záchrana od nebeského Otce? Protože to On zabránil navrhovateli lhát, nepotvrdit mou výpověď. Za normálních okolností bych bručel tuším 8 měsíců a Satan by to mohl využít k mé dehonestaci, protože by to krásně korespondovalo s politickou objednávkou.

Proč to uvádím k tomuto soudnímu líčení? Protože pan soudce měl rozsudek sepsán dříve, než vůbec soudní přelíčení skončilo. Za 15 minut přestávky, by tento rozsudek nebyl schopen vypracovat. Nejenom to odhaluje jeho zaujatost, ale formulace, kterou použil ke zdůvodnění rozsudku, že je něco prokázáno, protože to potvrdilo samotné politické prohlášení státní dumy RF, tak je to fakt a o věcech se prostě nediskutuje.

Samotná obhajoba obžalovaných uvedla, že existuje nález soudu na toto politické prohlášení, jenž jej zpochybňuje, že toto fakt je a učinil to Ruský soud. Je tam toho daleko víc, co pan samosoudce pro spravedlivý proces neudělal. Proč o tom všem píši? Protože nám Pán Jehošua oznamuje, že budeme vláčeni před soudy. Aby nějaký státní zástupce nechápal má slova, jako šíření poplašné zprávy a kdo ví co ještě, vím co se bude dít. Ne proto, že mám křišťálovou kouli, nebo bych nahlížel do nějakých projektorů v rámci operace „Locking glass“ a podobně. Mi stačí vědět, jaká politická objednávka je prezentována, viz výroky pana Řehky. Kde je zastrčená hlava našeho premiéra v určitých pozadích konkrétních zahraničních politických person a vyslechnout si, co pak prosazuje, jak to prosazuje skrze vládu a parlament. Hlavně však musím vědět, kde se nacházím v proudu Času vzhledem k biblickým proroctvím, kde ta objednávka je více jak 1900 let popsaná.

Proto to není poplašná zpráva, ale fakt, který přijde. Proto mohu s jistotou říci, že půjdeme k těm soudům, abychom v nich proti vám a proti tomuto systému vydali svědectví, protože se vám dostalo pozornosti ze strany Stvořitele nebe a země, JeHoVaH Boha, aby bylo bez jakýkoliv pochybností jasné, jaký máte vy soudci, státní žalobci, politici vztah k PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI. Obstojíte? Nebo raději naplníte politickou objednávku těch, kdo systému tiskne peníze?

Proto se nemusíme bát těchto lidí a proto za nás bude mluvit skrze nás Otcův duch, aby se skutky těchto lidí staly zjevnými, kteří si stále myslí, že jsou nedotknutelní před zákonem. Před zákonem možná nedotknutelní jsou, ale ne před Stvořitelem. Nebojme se tedy těchto soudů a jednejme s důvěrou podle rady:

Když vás však přivedou před veřejná shromáždění a vládní úředníky a autority, nepociťujte úzkost, jak nebo co budete mluvit na obhajobu nebo co budete říkat, neboť svatý duch vás právě v tu hodinu naučí, co máte říci.“ (Lukáš 12:11,12)

Vše se bude dít na svědectví a slávu našeho nebeského Otce a také Krále a Vykupitele Jehošuy Krista, aby byla oznámena Dobrá zpráva o království. Proč?

A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14 – 3×8 a 2×7)

Ano, bude to dokonalé a bude to svědectví také o samotném konci tohoto Satanova systému věcí. O konci jeho skrytém podvádění, politických objednávek a podplácení skrze systém peněz, jenž on sám vytvořil. Apoštolové a první učedníci, když toto od Židů a od Říma zažili, tak ti si zpívali duchovní písně, vydávali svědectví uvězněným, proto Dobrá zpráva naplnila celou obydlenou zemi tehdejší říše.

Existuje-li politická objednávka něco stíhat, bude se to stíhat a budou mít soudci už dopředu sepsán rozsudek, podobně jako ve výše uvedeném případu. Na souzené, pana Kapala a pana Skálu mám svůj názor. Představa, že by pán Kapal zastával nějakou funkci s autoritou, tak ta mne děsí, přesto má právo na spravedlivý proces a má právo se vyjádřit, i když třeba blbě. Pokud uznávaný patolog a odborník na ostatky, jejich čas rozkladu, který jako jediný byl na konkrétních místech masových hrobů, vzniknuvších válečným zločinem a 19. června 1945 prohlásí, že to bylo tak a tak, tak by toto měl nestranný soudce brát v potaz a neprohlašovat, že je něco nezpochybnitelný fakt.

Jak může toto vzít v potaz, když už má rozsudek napsaný? Styďte se pane soudce! Nebo se mýlím? Dokážete za 15 minut sepsat rozsudek v tom rozsahu a v té délce, jak jste to předvedl? Popřel jste svým skutkem nestrannost a nezaujatost. Vše bude sloužit k soudu, jenž nepochází od lidí. Máte příležitost činit pokání. Přeji vám i vašim kolegům, abyste na to POKÁNÍ dosáhli. Proč? Protože Boží soud za našich životů bude SPRAVEDLIVÝ, jenž se skutečně bude opírat o PRÁVO a naše skutky. Nic domnělého, protože tak si to někdo přeje, aby něco vypadalo jako zločin.

200 let se tu páni soudci, státní zástupci, policisté a politici tvrdilo jako fakt, že Stvořitel nebe a země neexistuje. Bylo to předkládáno jako vědecký fakt. Ale přišla kvantová fyzika a tento fakt vyvrátila. Dokonce samotný vědec, ten ve fyzice nejuznávanější faktolog na popírání existence Stvořitele, dokázal tento fakt kvantové fyziky přijmout na sklonku svého života a veřejně přiznal svůj celoživotní omyl. Jmenoval se Stephen Hawking. Čekám, kdy i tvůrci Big Bang Theory, jenž jej dali za vzor tohoto vědce hlavní postavě tohoto seriálu, Sheldenovi Cooperovi, kdy to přiznají.

Dopustil se Hitler a jeho válečná mašinérie válečných zločinů? Ano. Jednali lidé v době SSSR proti lidskosti? Ano. Pokud však nehledáme příčiny a jen hodnotíme následky, pak nikdy nebudeme spravedliví. Pak budeme vytvářet dobová fakta, kterým se musí věřit. Kdo jim věřit nebude, za katr s ním a až toto bude málo, tak zabít. I tak daleko to dojde, k tomu i tento rozsudek přispívá. Už tolikrát se toto v dějinách lidstva stalo, že fanatismus černobílého vidění přivedl na popraviště spravedlivé jenom proto, že tu byla politická, církevní a jiná objednávka, která sloužila zájmům úzké skupiny osob v zákulisí a vždy se našla velká skupina všehoschopných a nemorálních soudců, státních zástupců a policie, mnohdy i armády, jenž tyto úzké kořistné zájmy nenasytných uskutečnily. Fakt si někdo z vás myslí, že toto ten vědou dokázaný Stvořitel nechá věčně procházet?

A opět to máte v dějinách, že takto nejedná. Rok 586 př.n.l., zničení Jeruzaléma a chrámu. Rok 70 n.l., druhé zničení Jeruzaléma a chrámu, které bylo jasnou ukázkou toho, že si z něj nikdo nebude dělat trhací kalendář. Celosvětovou potopu mají ve svých legendách všechny národy, ale nepasovalo to do takzvaného faktu protlačovaného 200 let, tak to byla potopa lokálního charakteru. Nikoho nezajímala fakta, že je dostatek důkazů, že tu proběhla skutečně celosvětová potopa.

Chceme žít v něčem tak odporném, jako je z „faktů“ utvářený nějaký příběh? Já teda rozhodně ne. Klidně se nechám vaší rukou usmrtit jen proto, aby vám bezpáteřním byla konečně dána páteř a začali jste milovat PRÁVO a SPRAVEDLNOST, ne tu od lidí, ale tu skutečně Boží.

Pořád si myslíte, že dýcháte jen a jen proto, že jste výjimeční, že máte domy, konta a neomezenou moc. Toto vám končí. Stříhejte metr, tak jako se to dělalo na vojně, protože jsou tyto dny zkráceny. Je psáno:

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

Předejte to vy, kdo znáte tu státní zástupkyni a toho soudce k jejich očím, aby se nemohli vymlouvat, že nevěděli.

Igor Zemánek vlastní rukou

3 thoughts on “Před jakými soudy a soudci budeme pravděpodobně vydávat svědectví, až nás poženou do zákopů a k účasti na válečném konfliktu mezi králi Severu a Jihu?

 1. Milý bratře v Kristu, Igi,
  napadá tě, jak vyložit numerologicky okamžik podpisu Ústavy novým presidentem ve 14.14 hodin?Televize na to ještě zvlášť upozornila.
  Jinak otázka prezidentské standardy. kterou údajně 100hoven rozstříhalo na kousky a rozeslali na různé adresy ukázala, jak se proti zákonnému presidentu Zemanovi rafinovaně konspirovalo. Měla ho tato krádež duchovně oslabit? Připadá mi to tak.
  Ten kousek se spalováním Zemanovy podobizny včera v noci za doprovodu policie mi připomíná okamžik demonstrace na Staroměstském náměstí kvůlu medaili neudělené „strýčkovi Bradymu“. Ještě v neděli ráno byl chodník kolem kostela rozkopaný. Během bohoslužeb se ozýval velký rachot a při jejich konci byla dlažba v naprostém pořádku a zametena. Takovou rychlost práce jsem ještě nikdy v životě nezažil. Asi aby se neopakoval případ s Aeroflotem.
  Na závěr této večerní demonstrace se objevila skupinka, která nesla zřejmě laminátový model kaděnce, na jehož vrcholu byla Zemanova hlava a odnášeli ho směrem k Vltavě. Snad ještě v archivech ČT tento záběr nevymazali, asi si jej mílokdo všiml. Hned mohlo být každému jasné, že to muselo být připravováno řadu dní.

  Svatý nebeský OTČE, zkrať tyto časy zkoušek!

Comments are closed.