Kapitola 7.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-7-

Kdo pochopí a kdy se to stane?

.

„To jsem já uslyšel, ale nechápal; i řekl jsem: Můj pane, co bude posledkem těchto věcí?“ (Dan 12:8)

   Daniel, velmi žádoucí muž pravého Boha je zmaten, proto obrací svou pozornost k tomu, jenž stojí rozkročen nad vodami. Uvědomuje si, že ten muž má vyvýšenější postavení než ti dva andělé. Proto jej oslovuje slovy: „MŮJ PANE.“. Až zjistí, s kým měl možnost hovořit, tehdy pochopí, jak velmi žádoucím mužem byl. Jak jsme si vysvětlili dříve, obrací se na Jehošuu, tehdy ještě Michaela. Pokora Daniela je úchvatná, protože nechce něco domýšlet, ale chce znát úplnou Pravdu. Co mu Jehošua odpoví?

„A řekl: Jdi, Danieli, neboť tato slova jsou ukryta, ano, zapečetěna až do času konce;“ (Daniel 12:9)

   Kdo tedy může pochopit zapečetěnou knihu, ta slova proroctví? Jedině ten, kdo v tom ,čase konce‘ právě je. Takže pokud někdo má nějaký výklad k této knize před tímto časem, bude jeho výklad a pochopení falešné. Hlavně je falešné v tom, koho se skutečně týkají kapitoly 7. a 8. nebo 11. kapitola.

   Vám, co jste byli zasaženi výklady o obdobích Makabejců, že o těch jsou daná proroctví, zapomeňte na ně, vymažte si je z myslí, protože vaší skvělí učitelé nepočkali na výklad našeho milovaného Otce Jehovy Boha, jeho svatého ducha, nepočkali do ČASU KONCE, až budou odstraněny pečeti. Těmto tajemstvím chtěli porozumět samotní andělé a ani jim to nebylo dáno. Vzpomeňte na to, že Jan plakal, protože nebyl nikdo, kdo by pečetě rozlomil. Mohl to učinit až ten, jenž stojí nad vodami a až se stal tím, kdo podmaňuje uprostřed svých nepřátel.

   I nám, dokud nebyl ČAS KONCE dostatečně jasně rozpoznatelný, bylo nejprve dáno porozumění částečné do doby a za předpokladu, že zůstaneme ve zkouškách naší víry na straně našeho Otce Jehovy a jeho Syna Jehošuy, dokud nedospějeme do podoby Krista a jeho mysli, aby nám to pak bylo odhaleno v plnosti!

   Proto vzdáváme dnem i nocí chválu našemu Bohu a Otci v jedné osobě, že nám projevil nezaslouženou laskavost vidět a rozumět tomu, co je mnohým až dosud ukryto. Chvála a čest patří také Beránkovi za to, že za nás umřel, vzal na sebe naše hříchy a usmířil nás s Otcem, takže v srdcích můžeme stále volat ABBA, OTČE! Usmiřte se! Také za vás prosíme. Staňte se napodobiteli Otce v jeho milosrdenství a jeden druhému odpouštějte. Oblékněte si Krista podle jeho vzoru jednání (1. Korinťanům 2:16).

   „a mnozí budou tříbeni a běleni, ano, budou pročišťováni, a zlovolní budou zlovolně jednat, aniž kteří zlovolní budou chápat, ale rozvážně si počínající chápat budou.“ (Daniel 12:10)

   Vám, kdo jste nakloněni Lásce, Spravedlnosti, Pravdě a Milosrdenství, vám milovaní je Jehošuova odpověď povzbuzením, protože vy budete přečištěni. Pro vás je tato kniha jako plástev medu, protože chápete.

   Pro vás, jenž milujete vlastní spravedlnost, jsou tato slova nepochopitelná. Proto budou vaše kroky směřovat k horšímu, než byli vaše první kroky, protože milujete raději falešné historky a falešné učitele, kteří vám lechtají uši.

   „A od času odstranění ustavičné oběti, totiž aby byla zavedena pustošící ohavnost, bude tisíc dvě stě a devadesát dní; blaho toho, kdo bude vyčkávat a bude moci dosáhnout k tisíci třem stům třiceti a pěti dnům!“ (Daniel 12:11-12)

   Tato období vysvětlíme až v dalších částech, protože musíte nejprve [po]rozumět kapitolám 7. a 8., a veršům 40 až 45 z 11. kapitoly Daniele, a také tomu, co znamená 11. kapitola Zjevení a kdo jsou ti dva v pytlovině.

„Ty však jdi ke konci, i budeš moci spočinout a ke konci dní k svému údělu povstat.“ (Daniel 12:13)

   Zde Jehošua Danielovi vysvětluje, že jsou jeho životní dny u konce. Má si tedy odpočinout ve smrti, aby na konci dnů, tedy na konci 1000 letého období Božího království, kdy bude vzkříšen a proběhne v něm soud nad jeho životem. Protože je to velmi žádoucí muž, bude vzkříšen k věčnému životu a budou mu přiděleny další úkoly.

   Proč až za tak dlouho? To je správně položená otázka. Žádný z proroků nebyl větším prorokem, než jím byl Jan Křtitel. Jehošua o něm říká, že je vzhledem k Božímu království tím nejmenším. Co to znamená? Že ani on nebude v Božím království, jenž má trvat 1000 let od doby, kdy bude Satan spoután a uvězněn v propasti. Proto se na Jana Křtitele nevztahuje ani první, natož to lepší vzkříšení. Proto se to nebude týkat ani Daniela a ostatních proroků staré smlouvy.

   Zjevení 20. kapitola od veršů 1 až po 6 verš popisuje, co bude s těmi, jenž zažijí proměnu a první vzkříšení, tak jak o tom mluví apoštol Pavel, když říká: „Na základě Jehovova slova vám totiž říkáme, že my živí, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zemřeli, protože sám Pán sestoupí z nebes přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kdo jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve. Potom my žijící, kteří přežijeme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem.“ (1. Tesaloničanům 4:15-17).

   Pro vás, kdo stále pochybujete, že byl Kristus nejstarším andělem, tak si přečtěte, jaký má hlas. Je snad imitátor někoho? A nebo je tím archandělem, tedy nejstarším andělem!? Mrtví, kteří pro víru v Krista a ve víře v Krista už zemřeli, budou vzkříšeni. A my, co budeme žít, budeme v mžiku přeměněni. Kdy se to stane? Buďte trpěliví a čtěte dále, protože to v Písmu je, ale bylo to až dosud mnohým utajeno.

   Kdo tedy po Pánově dnu nebo-li Armagedonu zůstane na Zemi? Budou to ti, jenž stojí před trůnem a mají v rukou palmové ratolesti (Zjevení 7:9-17). Jejich počet není určen. Kdy nastane to vidění? Zde je to vidění utajeno pro ty, kdo chápou tělesně a ne duchovně. Obraz je popsán tak, že se na tuto skupinu vztahuje první vzkříšení. Pokud však čteme celé Zjevení s pochopením tak víme, že slzy z očí budou setřeny až po vzkříšení. To popisuje 21. kapitola. Tato skupina zůstane po Armagedonu nejprve na zemi, aby zplodila děti. Omládnou a budou umírat ve sto letech jako mladí, aby tady zůstaly národy a národnostní skupiny.

   „Ale na věky věku se těšte a jásejte – co se já chystám stvořit! Ano, hle, já, chystám se stvořit Jerúsalém (zde je myšlen Jeruzalém v duchovním smyslu, Zjevení jej nazývá nový Jeruzalém, také je to Boží Království) – jásot, a jeho lid – potěšení! A budu jásat v Jerúsalémě a těšit se ve svém lidu, aniž se v něm ještě bude slyšet hlas pláče a hlas nářku; nebude odtamtud pocházet kojenec dní ani stařec, jenž by své dni nemohl vyplnit, nýbrž stoletý, jenž bude umírat, bude mladík (mnozí zde chápou toto úmrtí, že se týká pouze hříšníků, ale to je omyl), a hříšníku stoletému bude zlořečeno. I zbudují a obývat budou domy a vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou budovat, aby jiný obýval, nebudou vysazovat, aby jiný jedl, neboť dní mého lidu bude jako dní stromu a moji vyvolení budou dílo svých rukou spotřebovávat. Nebudou se naprázdno unavovat, aniž budou rodit pro neštěstí, neboť oni jsou símě požehnaných Jehovových, a jejich potomci s nimi. A bude se dít, dříve než budou volat, že já budu odpovídat, ještě budou mluvit a já budu slyšet. Vlk a jehňátko se budou spolu pást a lev bude jako skot žrát slámu, a had – jeho pokrmem bude prach; na mé svaté hoře nikde nebudou moci ublížit ani zkazit, řekl Jehova.“ (Izaiáš 65:18-25)

   Tito lidé přijmou slova této knihy a obrátí se k Beránkovi jako ke svému zachránci. Oni zareagují na poselství Dobré zprávy, která se bude díky této knize šířit skrze všechny kmeny, jazyky a národy (srovnej s Matoušem 24:14). Poté přijde Jehošua. Bude to jako za dnů Egypta, kdy byl Izrael oddělen a poslední rány mu neublížili.

    Sláva a chvála patří našemu Bohu a Otci Jehovovi a Beránkovi, že zajistí únik a budou moci plodit a stavět, ne pro ty, jenž dnes se nelopotí, vykořisťují a zadržují mzdu, ale pro sebe. Šťastní jsou ti, kdo vkládají svou důvěru v Beránkovu krev a v jeho a našeho Otce. Halellu Jah! Amen!  (srovnej s Jakubem 5:1-5)

.

Co se stane na konci těch tisíce let?

   Satan bude na krátkou chvíli přiveden z propasti opět na zem. Tehdy se na jeho stranu přidá mnoho těch, kteří nemilují Beránka a našeho Otce Jehovu, kteří si budou myslet to, co napadlo tu zvrácenou bytost, že svoboda je anarchie a oni, že mají právo žít bez vedení Otce a Beránka. Ti budou sešikováni k tomu, aby přišli a zničili Jeruzalém a ty, kdo milují vládu Božího království. Tehdy se splní Ezekiel 38. a 39. kapitola (srovnej se Zjevením 20:7-10), a to je ten Gog z Magogu.

↓↓↓ DOPLNĚNO 14.05.2022 ↓↓↓

Ne vše bylo v čase sepisování této knihy (prosinec 2019) plně pochopeno, takže je potřeba upřesnit tento odstavec. Ezekiel 38. a 39. se naplní v tomto Čase konce a stane se to po vzkříšení olivovníků. Tehdy povede Satan útok na Velký zástup, kde budou ti, jenž přijmou Dobrou zprávu o království vyzváni k tomu, aby se vzdali své víry. Kdo to neučiní, bude zbaven majetku a bude odveden do vězení, kde má být usmrcen. Bude to přesně podle Jehošuova slova, kde říká:

„Potom budou dva muži na poli: jeden bude vzat s sebou a druhý zanechán; dvě ženy budou mlít na ručním mlýnu: jedna bude vzata s sebou a druhá bude zanechána.“ (Matouš 24:40,41)

„Vzpomeňte si na Lotovu manželku. Kdokoli se snaží zachránit si svou duši, ztratí ji, ale kdokoli ji ztrácí, zachová ji naživu.  Povídám vám: V tu noc budou dva na jednom lůžku; jeden bude vzat s sebou, ale druhý bude zanechán.  Dvě budou mlít na stejném mlýně; jedna bude vzata s sebou, ale druhá bude zanechána.“ (Lukáš 17:32-35)

Mnozí falešní učitelé učí, že se tyto texty vztahují k tajemnému vytržení, ale toto souvisí s tím, co prorokuje Ezekiel. Ve Zjevení 13. kapitole čteme toto:

„Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Kdo je tedy určen k zajetí? Je to velký zástup, který bude v tomto vězení skryt, jak to prorokuje Izaiáš:

„Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.“ (Izaiáš 26:20)

Toto vězení slouží k zavření dveří, které jako Rudé moře oddělí ničemné od spravedlivých. Ničemní budou zabiti mečem, protože chtěli zabít mečem. Je to stejné, jako by to udělali, protože oni chtějí zabíjet, aby se mnoho drancovalo a ví že vstupují jakoby do otevřené venkovské krajiny, kde Boží lid, Velký zástup, se nezamyká a žije v bezpečí. Opuštění svých domovů proběhne v tísni času, proto nikdo nesmí otálet a musí plně důvěřovat, že je to pro otevřené odsouzení. Jak to je tedy s Gogem na konci času, 1000 letého Božího království?

Vkládáme zde porozumění, ke kterému jsme byli vedeni

V této části se zaměříme na sliby, jejich naplnění v tom, co se má podle této 20. kapitoly stát. Některé náboženské domy neporozuměly správně a hlavně nikdo v nich nevidí skutečnou Agape našeho nebeského Otce. V těchto dalších kapitolách je odhalováno, proč máme toužit po posvěcení Otcova jména, protože až dospějeme v proudu času k dvacáté první kapitole, bude vše tak, jak bylo naplánováno. Hřích Adama a Evy už nebude nikdy způsobovat pláč a ani bolest.

Boží království, kam vstupuje VELKÝ ZÁSTUP, KTERÝ NELZE SPOČÍTAT, tak ten obdrží možnost zažít, co Adam s Evou ztratili. Přesto je v činnosti stále šeol, nebo řecky hádes, místo, odkud je naděje na vzkříšení. Pro ty, kdo věří, že bude v tom 1000 letém Království probíhat nějaké další vzkříšení, tak těm 20. kapitola jasně vysvětluje, že se nic takového konat nebude. Půjdeme pěkně verš po verši, abychom si to ukázali z Písma a nevytvářeli jsme nějaké falešné naděje.

„A viděl jsem anděla, jak sestupuje z nebe s klíčem od propasti a s velkým řetězem v ruce. A zmocnil se draka, prahada, který je Ďábel a Satan, a spoutal ho na tisíc let. A uvrhl ho do propasti a zavřel ji a zapečetil ji nad ním, aby již nezaváděl na scestí národy, dokud neskončí tisíc let. Potom musí být na malou chvíli uvolněn.“ (Zjevení 20 :1-3)

Vše plynule navazuje na 19. kapitolu, kde právě skončil Armagedon a kde bylo otevřeno jezero věčného ohně, jako symbol zničení, aby bylo čtenáři dáno na vědomí, že když dochází k hoření, tak nelze jednotlivé atomy spojovat v něco, co může pak žít. Protože je to věčný proces, nemůže ten, kdo tam je uvržen, očekávat, že by jej někdo přivedl opět k životu. Toto neplatí pro šeol, zde je proces nečinnosti přirovnán ke spánku, ze kterého se lze probudit.

Satan je spoután a umístěn do propasti, kde jej anděl s nejvyšší autoritou uvězní na skoro tisíc let. Teprve v samotném závěru bude propuštěn. Mnozí si lámou hlavu s tím, proč to tak musí být. Někdo si myslí, že je to proto, aby lidstvo v takzvaném dokonalém stavu mohlo být vyzkoušeno, jako Adam a Eva v ráji. Zde je totiž nesprávné porozumění v tom, co znamená být dokonalý. Zkusme si to vysvětlit na lžíci.

Lžíce je dokonalá tehdy, pokud plní svůj účel, pro kterou byla vytvořena. Když nám někdo podá talíř s polévkou, dokážeme touto lžící talíř dokonale vyprázdnit. Pokud by nám dal někdo úkol, abychom takovou lžící vyprázdnily jezero, tak se nám to nepodaří, protože je lžíce nejenom malá, ale proto, že do jezera stále přitéká voda a existují deště, které toto jezero naplňují. Proto je lžíce pro takovýto úkol vyprázdnění nedokonalým nástrojem. Míjí se cíle. Minout se cíle používá hebrejština k tomu, aby toto slovo odhalilo špatné, nedokonalé zacílení na samotné předsevzetí našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) Boha. Překládá se do mnoha jazyků slovem HŘEŠIT.

Protože je nebeský Otec striktně od hříchu oddělen, vždy musí účastník na hříchu podstoupit smrt, aby se naplnil zákon, který se nemění. Platí tedy:

„MZDA ZA MINUTÍ SE CÍLE JE SMRT“

Adam byl účastníkem smlouvy mezi ním a nebeským Otcem a tato smlouva by v případě Adamova neporušení přešla na jeho potomky. Toto se nestalo, proto na potomcích zůstává tato kletba, která způsobila porušenost, nedokonalost. Jak se brzy mnozí přesvědčí, bude to ukázáno na olivovnících, kteří musí zemřít, aby se jich mohl ujmout Otec s Kristem, aby jim bylo dáno neporušitelné tělo a mohli tito bratři a sestry, tyto olivovníky, obdržet odměnu. Protože nedojde k rozpadu jejich těl, dojde v jejich případě k proměně, podobně jako se to stalo Jehošuovi. A přesně o tom hovoří Pavel v Prvním dopise do Tesaloniky ve 4. kapitole.

Pokud by nebeský Otec odstranil dědičný hřích z těla za života účastníků pod hříchem, stal by se spolupodílníkem na tomto stavu. Začal by opravovat něco, co patří Satanovi i spolu se smrtí. Jediné co může, tak tělo opravit v rámci milosrdenství a dovolit mu fungovat v mladistvém věku až do jeho skonu. Vše vysvětluje Izaiáš ve svém proroctví, kde říká, že „člověk ač stoletý umře jako mladík“. Někteří díky tomu, co říká Izaiáš, neporozuměli správně, proč se tam mluví o stavu spravedlivém a hříšném. Kdo je v očích nebeského Otce a také Krista spravedlivý? Ten kdo činí jejich vůli. Toto nemá nic společného s dědičným hříchem. Spravedlnost se projevuje vírou (narostou důvěrou), takže ti, co budou žít v Božím království jako ta první generace, musí do něj vstoupit vírou. Tu prokáží skutky, když na ně přijde Gog ze země Magog se svými tlupami, jak říká Ezekiel. Vírou budou budovat Nový svět, přesto se stane, že někdo z nich zhřeší, protože jejich hříšné tělo povede s nimi boj.

Stejně jako Kristus, když na zemi uzdravoval, tak vždy říkal, aby dále člověk nehřešil. Zemřeli tito uzdravení lidé? Ano. Uzdravení nevedlo k tomu, aby začali žít věčně. Ale také jim oznámil, že kdo v něj skutečně uvěří, tak ten získá věčný život. Kdy? Až jej vzkřísí v posledním dnu. Jak z Písma vyplývá a odhaluje to i tato 20. kapitola, existují dva takové dny. Jeden je pro ty, kteří obdrží odměnu a druhý pro ty, kteří budou součástí celkového vzkříšení.

Proč musí být Satan na krátkou chvíli propuštěn?

„A viděl jsem trůny a byli tam ti, kteří se na ně posadili, a byla jim dána moc, aby soudili. Ano, viděl jsem duše těch, kteří byli popraveni sekerou za svědectví, jež vydávali o Jehošuovi, a za to, že mluvili o Bohu, a ty, kteří neuctívali ani divoké zvíře ani jeho obraz a nepřijali označení na čelo ani na ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let. To je první vzkříšení. Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá autoritu, ale budou kněží Boží a Kristovi a budou s ním kralovat těch tisíc let.“ (Zjevení 20 : 4-6)

Než si odpovíme na tuto otázku, Jan vysvětluje, co se vlastně stalo. Že během sedmé trubky došlo ke vzkříšení nejenom olivovníků, ale také těch starších, jejichž celkový skutečný počet neznáme, ale jsou symbolicky označeni číslem 24. Budou KNĚŽÍ, co to znamená? Kněží byli Levité a měli přidělenu práci u Svatostánku a následně v Chrámu. Sloužili pro potřeby Izraele. Takže to panování bude o službě těm, kdo žijí na zemi. Ti starší, tak jejich služba je v nebi, protože stále házejí své získané koruny jakoby k nohám Otce. Ti, jenž patří k olivám budou sloužit zde na zemi. Proč? Protože tu mají své rodiny, své přátele a příbuzné. Projdou nebem a v případě potřeby tam vstoupit, ale jejich hlavní úkol bude jako u těch Levitů, kteří měli poučovat lid Izraele. Že to tak je, si ukážeme.

Druhá smrt, tak ta nad nimi nemá autoritu. A co ta první? Ač se to nepíše, tak nad nimi autoritu měla. Proto i z tohoto jasně vyplývá, že proměna je spojená se smrtí, ale v neporušenosti. Také je řečeno, že musí mít podíl na prvním vzkříšení a to nastává jedině po smrti.

„Jakmile skončí těch tisíc let, Satan bude uvolněn ze svého vězení a vyjde, aby zaváděl na scestí ty národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k válce. Jejich počet je jako mořského písku. A postupovali po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a milované město. Ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“ (Zjevení 20 : 7-9)

Gog a Magog jsou zde jen symbolem, připomínkou na události, kdy se také národy rozzlobily, aby vyhladili Velký zástup. Po této události bude učiněno vše NOVÉ, ne jako za dnů Velkého zástupu, kdy se musely zničit nahromaděné zbraně, které byly vytvořeny v Čase konce Satanova systému věcí po Armagedonu (Har Magedonu).

Důvod proč je Satan uvolněn, je jasný. Ale nikdo se nezamyslel nad tím, proč je potřeba, aby svedl tyto žijící národy. Po tisíci letech je potřeba ukončit hřích jednou provždy. Pokud nebeský Otec nedovolil toto propuštění, pak by konec Božího království musel trvat stále a hříšné tělo by nebylo nikdy možné definitivně odstranit. Proti komu ty národy jsou vedeny? Proti svatým, to jsou olivovníky, a tedy vlastně milovanému městu. Někoho by mohlo napadnout, že se jedná o doslovné město. Netvoří tak náhodou těch 144.000 Nový Jeruzalém? Pokud ano, pak tu máte jasně vysvětleno, co je tím milovaným městem.

Vzpoura, která nastane bude v desáté generaci, protože podle Izajáše má člověk žít 100 let. Dědičný hřích způsobí, že tato generace pod Satanovým vlivem začne toužit po samostatném nezávislém vládnutí, aby byli jako Bůh. A toho Otec využije, aby ohněm z nebe je odstranil. Ale ten oheň není věčný, tak jako v Gehenně. Takže z něj je možné člověka vzkřísit a přivést k soudu.

„A Ďábel, který je zaváděl na scestí, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde již bylo divoké zvíře i falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí po celou věčnost. A viděl jsem velký bílý trůn a toho, který na něm seděl. Z místa před ním uprchla země a nebe a nebylo pro ně nalezeno místo.“ (Zjevení 20 :10,11)

Ďábel (s)končí v Gehenně a pak přichází soud. Soud spravedlivých a nespravedlivých. Svinutá země a nebe zde není doslovná země a ani doslovné nebe. Proč to víme? Protože Země má trvat navždy a pokud by nebylo skutečné nebe, tak kde by všichni byli? Jedná se o to, že země je symbol k hříšným lidem a nebe je tu symbolem k Satanově vládě nad tou poslední generací, a také autoritou nad těmi od Adama po Armagedon. Prostě finíto, konec.

„A viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích. A moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé, kteří byli v nich, a ti byli jednotlivě souzeni podle svých skutků. A smrt a hádes byly uvrženy do ohnivého jezera. To znamená druhou smrt, ohnivé jezero. Dále, kdokoli nebyl nalezen zapsaný v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“ (Zjevení 20 : 12-15)

Proč byly otevřeny jiné svitky, než jen svitek života? Protože v těch svitcích jsou zaznamenány jednotlivé minutí se cíle každého vzkříšeného. Co to znamená? Že musí být každému účastníku soudu ukázáno, kde jednal ničemně, jak se to projevilo na celkové situaci okolo něj, během jeho života a ještě i po jeho smrti. Avšak soud nemá sloužit k trestu, ale k nápravě. Takže ti, co rádi sfoukávají sirky a nejenom oni, by si měli uvědomit to, co říká Pavel, že jsme všichni hodni zničení. Co však víme? ŽE MILOSRDENSTVÍ VÍTĚZOSLAVNĚ KŘIČÍ NAD SOUDEM!!!!!! Proto nám byl ukázán příklad, který toto odhaluje. Tím byl zločinec umístěný vedle Krista, který dokázal činit pokání v den svého bolestivého zničení a mohl Jehošuu poprosit, aby vzal na sebe jeho hříchy. A co mu Jehošua slíbil? ŽE S NÍM BUDE V RÁJI!!!! Kdy ten ráj začíná? Tak o tom je celá 21. kapitola a tu si rozebereme v další části.

Také vidíme, že teprve nyní je uvržena do Gehenny první smrt. Takže kdyby se v 1000 letém Božím království neumíralo smrtí, ze které je vzkříšení, ale došlo by hned ke zničení, jak to vyučují někteří, pak by první smrt skončila v Gehenně už po Armagedonu. Nemyslíte? Proč by nám tu zůstávala? To skutečně nedává smysl.

Vždyť vůlí nebeského Otce není, aby byl někdo zahuben, ale aby přišel k pokání a k porozumění PRAVDY. Kdo by to podvedeným lidem nepřál, dokonce i svým nepřátelům, když víme, že byli dokonale oklamáni. Jak se každý ke svým hříchům postaví u soudu, to uvidíme teprve až tam.

Jak vždy zdůrazňujeme, ptejme se sami našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha ve jménu Jehošuy, Krále králů a Pána pánů, zda je toto porozumění správné. Jsme jen lidé. Pokud nám jsou tyto myšlenky potvrzeny Otcovým duchem, pak Sláva a Chvála patří Jemu. Ne člověku, jako jsme my.

↑↑↑ DOPLNĚNO 14.05.2022 ↑↑↑

   Poté teprve nastává vzkříšení a soud. Každý, kdo chce (bude) žít věčně, musí obdržet nové tělo, ale musí nejprve umřít nebo být proměněn (Zjevení 20:11-15).

One thought on “Kapitola 7.

Comments are closed.