Kapitola 8.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-8-

Dějiny zapsané dopředu

.

„A já, v prvním roce Dareira, Médského, bylo mé postavení být mu posilujícím a pevností.“  (Dan 11:1)

    Prvním rokem Dareira Médského je rok 539/538 př.n.l.. Bylo mu asi 62 let a podle Daniela 9:1 byl synem Ahasvera. Podle židovských historiků byl bratrancem Kýra II Velikého a jeho skutečné jméno bylo Cyaxares II. Patřil do Médské vládnoucí kasty. Byl Kýrem II jmenován, aby spravoval Babylonskou oblast. Daniel se stal Dareirovým blízkým člověkem, je to vidět z Danielova zápisu v 6. kapitole. Díky tomu se Daniel stal Dareirovi pevností. Jak se to stalo? Musíme si přečíst první dva verše z 6. kapitoly: „Dareirovi se ukázalo žádoucím, aby nad královstvím nastolil sto a dvacet vladařů, kteří měli být po všem království,a nad ně výše tři vrchní, z nichž jeden byl Daniel, aby se dělo tak, že by jim tito vladaři vydávali počet, aby král netrpěl škodu.“ (Daniel 6:1-2)

   Daniel byl Dareirem Médským dosazen jako vymáhatel poplatků a daní, a prostředník v řídících procesech nad soudními oblastmi, na které byla Médo-Perská říše po 29. říjnu 539 př.n.l. rozdělena. Dareiros byl druhým po Kýrovi II Velikém (590/580-530). O Dareirovi nejsou známy bližší informace, než tyto.

   Prosíme všechny drahé čtenáře, všechny naše bratry a sestry, aby měli na paměti, že znát skutečné dějiny, je základ k pochopení mnoha dnešních dějů a také jsou důležité k porozumění proroctví.

    Historii píší vítězové, jejich historici. Dějiny jsou skutečnými ději, které nastaly a nejsou zkreslovány pohledy vítězů! Proto vám Satan vytvořil školství, kde se učí fragmenty těchto dějů a jsou vykládány způsobem, jaký se hodí řídícím skupinám, které mu podléhají. Tyto skupiny nejsou v nevědomosti, kdo je vede. Oni mu slouží a obětují děti a jiné lidské bytosti. Aféra Pizza Gate v USA vám to odhaluje v plné nahotě!!! Všímáte si dění kolem nemocné Grety T.? Pokud ano, tak než se začalo o Gretě mluvit, natočila matka Grety T. reklamu. V ní si jde v reklamně koupit pizzu. Znalci na řídící procesy to komentují takto: „Tím dává satanistům a Illuminátským skupinám najevo, že je součástí jejich projektu řízení a že její nemocné děti obětuje pro jejich plány“. Tato vsuvka je zde vložena proto, že se ve skutečných dějinách a ani dnes neděje nic náhodou.

   Nám, kterým záleží na tom, aby všichni poznali nebeského Otce Jehovu, nezbývá nic jiného, než se za ně přimlouvat ve svých modlitbách. Proto i za tyto zvrácené lidské bytosti prosíme, aby opustili svou zvrácenou cestu. Vy, ano, vy satanisté a Illumináti, jste se stali Satanovou největší obětí. Satan nemá a nikdy neměl přátele, jenom vlastní zájmy! Stejně jako je má, své zájmy, ten beránek se dvěma rohy ze Zjevení 13. kapitoly!!! Kdo to je? USA a Velká Británie. Podívejte se, jak jednají a jednali například v minulém století jejich slavní politici. Například W.Churchill, víte co udělal v době burské války, co navrhoval proti Kurdům, když povstali? Co dnes udělali USA, když opustili Kurdy, své věrné spojence v Sýrii a Iráku? Nestojíme na žádné straně tohoto konfliktu. Jenom vám otvíráme oči, že to je pravá tvář toho, komu sloužíte. Vždy se proměňoval v anděla světla, ale jen a jen pro své zájmy!!! (viz tento odkaz: „Odvrácená strana Winstona Churchilla: Schvaloval plyn i koncentrační tábory.“)

   Vraťme se nyní zpět. Babylonská říše byla ve svém způsobu vlády feudálním systémem, Médo-Perská zase kastovním. To je důležité znát, protože to slouží k správnému pochopení, co jsou ty hlavy zač, jak ve 13. kapitole knihy Zjevení, tak v 17. kapitole. Budeme se touto otázkou dále zabývat, aby nikdo nebyl uveden v omyl výklady těch, jimž nebylo dáno pochopit a byli Satanem podvedeni pro jeho způsob ovládání babylonských domů, tedy říše falešného náboženství.

   Dareiros se pravděpodobně z úst Daniela dozvěděl o tom, co předpověděl Izaiáš okolo roku 730 př.n.l., co se stane v roce 539 př.n.l., kdy byl Kýros II Veliký povolán před svým narozením jeho vlastním jménem, aby přišel a bez odporu obránců Babylona zlomil babylonské jho nad Jehovovým ostatkem. (Izaiáš 44:24-28, 45:1-4; 2. Paralipomenom 36:22; Jeremiáš kapitoly 50-51).

    Kýros je předobrazem Krista, který také nad svým dnešním ostatkem láme jho Velkého Babylona. Jako mocný anděl volá„PADL VELKÝ BABYLON, PADL“ a Otec Jehova volá: „VYJDĚTE Z NĚJ, MŮJ LIDE!“  (Zjevení 18:1-4)

   Co měl Kýros zajistit? Izaiáš 44:28 říká: „jenž praví o Kýrovi: Můj pastýř, jenž bude splňovat všechno mé zalíbení, i stran výroku k Jerúsalému: Musíš být budován, a chrámu: Musíš být založen.“. Ano, vše se stalo přesně podle slova, které Otec Jehova vyslovil. Chrám byl postaven a dokončen přesně po 70 letech od jeho zničení v roce 516 př.n.l. a tak se naplnilo slovo o 70ti letém vyhnanství ostatku, který byl odveden v roce 586 př.n.l.. V roce 597 př.n.l. byl z Jeruzaléma při druhém Nebukadnecarově tažení v jeho 8. roce vlády odveden Daniel i jeho tři druhové a poklad z Jehovova domu. Nebyla však odensena truhla smlouvy a další položky prvního chrámu. Ty ukryl pod vedením Božího ducha Jeremiáš do jeskyně pod Golgotou. Tuto jeskyni i s truhlou objevil Ron Wyatt. (Zdejte si do vyhledávačů na youtube – Ron Wyatt truhla smlouvy)

   Zbořený Jeruzalém byl pak obnoven během 49 let a to poté, kdy syn královny Ester a jejího manžela Xerxe I, Artaxerxes Longimanus, vydal v roce 455 př.n.l. výnos, aby byl Jeruzalém dokončen a opevněn (Nehemiáš 1:1-2:7; Daniel 9:25).

    „Nyní ti tedy budu oznamovat pravdu: Hle, Persii budou ještě v čele stát tři králové, a čtvrtý bude bohatnout mnohem více než všichni a ve své síle skrze své bohatství bude moci všechny pohnout proti království Jávána. (Řecka)“  (Daniel 11:2) /splnění 530-486 př.n.l./

   Anděl Danielovi říká, že vše, co řekne, je PRAVDA, o které se nemá pochybovat. Pak mu oznamuje, že v Médo-Persii zažije po Kýrovi ještě 3 krále a čtvrtý bude tím, kdo začne s Řeckem válku. Tato válka nakonec vyvrcholila v roce 331 př.n.l. porážkou Dareira III Alexandrem Velikým v bitvě u Gaugamél v dnešní Syrsko-Irácké oblasti a stala se definitivní porážkou. Převaha Peršanů byla asi jedna ku deseti. Přesto byl Dareiros III poražen. Proč? Protože Otec Jehova podpořil Alexandra nejen v této bitvě. O rok dříve Alexandr Veliký vstoupil do Jeruzaléma, který jej přivítal s otevřenou náručí.

   Kdo byli ti tři králové, a ten čtvrtý? Byl to Kambýses syn Kýrův (530-522 př.n.l.). Během jeho vlády, v roce 522 př.n.l., se na sedm měsíců stal králem Bardija (nebo také jménem Gaumata), vychovatel Dareira_I a to v době výpravy Kambýsese II do Egypta. V Písmu je pak označen jako Artarxerxes, což je titul, ale ne jméno. Ten zastavil stavbu chrámu, kterou nařídil Kýros II. Sám Kýros II toto rozhodnutí nechal zapsat na Kýrův válec, který nalezneme v Britském muzeu v Londýně (Ezra 4. kapitola). Stavbu obnovil až třetí v pořadí Dareiros I. Jeho doba vlády se datuje od roku 522 do roku 486 př.n.l.. Tady v tomto období nastává to, co bývalo běžné i v jiných říších, že syn spoluvládl se svým Otcem. Tím čtvrtým, o kom anděl mluví, byl Xerxes I. Ten pak vedl řecko-perské války, které započal jeho otec. Proroctví se tak splnilo do všech detailů!!!

    Stejnou situaci spoluvlády nacházíme i u Longimana, který začal vládnout už v roce 475 př.n.l. ač byl malým chlapcem. Proto je jeho dvacátý rok vlády v roce 455 př.n.l.. To rozebereme později na jiném místě, a to u deváté kapitoly knihy Daniel.  

„I povstane mocný král, jenž bude vládnout mohutnou vládou a jednat podle své libovůle,“ (Daniel 11:3) /splnění 336-323 př.n.l./

   Tímto králem je myšlen Řecký král Alexander Makedonský, Veliký. Syn Makedonského krále Filipa II, který sjednotil řecké státy. Řecké státy byly ve svém uspořádání moci takzvaně „demokratos“ nebo-li vládou lidu. Toto označení nacházíme také v bývalém socialistickém bloku, kde se prohlašovalo, že komunistické strany vládnou na základě vůle lidu a veškerá moc i lidu patří. Toto sice o sobě tvrdí i takzvané západní demokracie, ale vlády v těchto zemích nikdy nebyli pod většinovým dohledem, tak jako to bylo v zemích východního bloku. Hry na volby, které probíhají v zemích takzvaného vyspělého světa, jsou vždy řízeny z mocenských center bankéřů a tajných spolků tak, aby vše bylo řízeno k naplnění cílů stanovených takzvanými sionskými protokoly.

   Řecko tedy bylo v určitém směru prototypem socialismu. Proč se o tom zmiňujeme? Protože vám to pomůže pochopit, co která velmoc představovala, a jak se to odrazilo do znázornění divokého zvířete ve 13. kapitole Zjevení.

One thought on “Kapitola 8.

Comments are closed.