Kapitola 5.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-5-

Jste světlo světa

(Matouš 5:14)

.


„a rozvážně si počínající budou zářit jako záře oblohy, a mnohé k spravedlnosti přivádějící (PNS z roku 1991 v češtině uvádí: „a ti, kdo mnohé přivádějí ke spravedlnosti“), jako hvězdy navždy a věčně.“  (Daniel 12:3)

    Daniel zde vysvětluje, že ti kdo skutečně přijmou od svého nebeského Otce Jehovy Boha poznání skrze Božího Ducha, budou rozvážní. Ne jako ti, co si myslí, že nějaké poznání přijali. Ti druzí totiž stále předkládají nauky a falešné porozumění, aby za sebou odvedli slabé, jenž jsou stále na mléku. Tito mnozí vykukové vskutku rádi prodávají své myšlenky, aby získali moc a slávu, která jim nepatří. Často vytváří prapodivné falešné historky, aby na sebe upoutali pozornost.

    Rozvážná skupina, tedy ‚ta žena‘, obdrží od Otce Ducha poznání, aby se naplnilo to, co říká Ámos ve svém proroctví:

    „Vždyť Pán, Jehova, nečiní nic, ledaže odhalí svůj záměr svým nevolníkům (sluhům), prorokům.“ (Ámos 3:7). Zde můžeme vidět, jaký charakter má nebeský Bůh Jehova. Aby nikdo nemohl zpochybnit jeho autoritu, vždy svým služebníkům odhalí dopředu co se stane. Odhalí to způsobem, na který je možno správně reagovat dříve, než ty věci nastanou. Tak tomu je i v čase, o kterém anděl říká, že je to ČAS KONCE!!! (srovnej s Jonášem 4:9-10)

    „Ty však, Danieli, ukryj tato slova, ano, zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam probíhat a vědění se bude množit.“ (Daniel 12:4)

    Každý pokus správně pochopit knihu Daniel a také knihu Zjevení dříve, než nastane kýžený ČAS KONCE, nemá Otcovo schválení. Proč i knihu Zjevení? Protože musíme správně pochopit určité obrazy, které poskytuje tato kniha. Daniel je zapečetěn. Jednou, dvěma, pěti či více pečetěmi…?!

    „I uviděl jsem na pravici toho, jenž seděl na trůně, knihu popsanou zevnitř i zezadu, zapečetěnou sedmi pečetěmi; a uviděl jsem silného anděla, prohlašujícího mohutným hlasem: Kdo je hoden otevřít tu knihu a zrušit její pečeti? I nemohl nikdo, v nebi ani na zemi ani pod zemí, tu knihu otevřít ani na ni hledět (si v ní správně číst);“ (Zjevení 5:1-3)

   Jakou knihu Jan vidí v pravici toho, jenž seděl na trůnu? Byly to knihy Daniel a Zjevení zapečetěné sedmi pečetěmi. Proč mluvíme o dvou knihách? Na svitky se psalo vždy z jedné strany, tady je svitek popsán ze dvou stran. To nám dává porozumět tomu, že se skládá ze dvou knih, nebo-li dvou částí, které jsou pro mnohé od sebe oddělené. Proto při čtení tohoto svitku nelze oddělovat jednu část od druhé. Sami vidíte, že vás stále odkazujeme na Zjevení, ač rozebíráme Daniela. Vše je dále vysvětleno.

„a já jsem velmi plakal, protože nikdo nebyl shledán hodným tu knihu otevřít ani na ni hledět.“ (Zjevení 5:4)

   Jan velmi pláče, protože nikdo nemohl do té knihy nahlédnout a tak pochopit, co obsahuje. Proto také nikdo až dosud tyto dvě knihy nespojil s tímto svitkem, s touto zapečetěnou knihou.

   A jeden z těch starších mi praví: Neplač; hle, lev, jenž je z kmene Júdova, kořen Davidův, zvítězil, takže může tu knihu a jejích sedm pečetí otevřít.“ (Zjevení 5:5)

   Nakonec je jeden hoden rozlomit ty pečeti. Je to samotný Jehošua. Když ty pečeti láme, tak se něco děje. Už to nastalo?

    „I uviděl jsem, když ten Beránek otevřel jednu z těch sedmi pečetí, a zaslechl jsem jednu z těch čtyř živých bytostí pravit jako hlas hromu: Pojď [a pohleď].I uviděl jsem, a hle, bílý kůň, a ten, jenž na něm seděl, měl luk, a byl mu dán věnec (koruna), i vyšel vítězně a aby zvítězil.“ (Zjevení 6:1-2)

    Abychom pochopili, kdo je prvním jezdcem, musíme znát výrok který zní: Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ Tím prvním jezdcem je tedy samotný Král králů a Pán pánů, Jehošua. Jak podmaňuje uprostřed svých nepřátel? Písmo říká: „Přátelství se světem je nepřátelství s Bohem.“ Ti, jenž jsou povoláni samotným Otcem, protože je psáno v Janovi 6:44: Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal;a já ho vzkřísím v posledním dnu.“. Jsou většinou v Babylonských domech falešných církví křesťanstva. To jsou nepřátelé Krista, ale přátelé světa (srovnej se Zjevením 17:2). Kristus pro svůj vítězný boj pro Boží království získává od Otce ty, jenž skrze Božího ducha vede a nechávají se jím vyučovat. Obléknou si Kristovu mysl a poté reagují na výzvu: Vyjděte z něj, můj lide, abyste neobdrželi část jeho ran.“ (Zjevení 18:4). Takže zprostřed Velkého Babylónu získává ty, kteří se stávají poddanými Božího Království, a tímto způsobem tak panuje uprostřed svých nepřátel.

   Můžeme to nyní vidět? Rozhodně ano, tisíce osob opouští své Babylonské domy. A k Boží nelibosti někteří jen přejdou z jedné budovy do druhé.

    „A když otevřel druhou pečeť, zaslechl jsem druhou živou bytost pravit: Pojď [a pohleď]. I vyšel další kůň, ryšavý, a tomu, jenž na něm seděl, bylo mu dáno odnít ze země mír, a aby se navzájem pobili a byl mu dán veliký meč.“ (Zjevení 6:3-4)

   Někdo může namítnout, toto se nestalo. Zde musíme pochopit, co platí i pro ostatní dva jezdce, že jsou po rozlomení povinni toto vykonat. Položme si otázku? Je tento svět připraven na válku? Na občanské války? Balancuje svět na hraně těchto konfliktů díky dnešním rozhodnutím těch, kdo řídí a ovládají politické procesy? Migrační krize toto má spustit, a nejenom to.

    „A když otevřel třetí pečeť, zaslechl jsem třetí živou bytost pravit: Pojď [a pohleď]. I uviděl jsem, a hle, černý kůň, a ten, jenž na něm seděl, měl ve své ruce váhy; i uslyšel jsem uprostřed těch čtyř živých bytostí jakoby hlas pravící: Choinix pšenice za denár a tři choinixy ječmene za denár, a olej a víno nepoškozuj. A když otevřel čtvrtou pečeť, zaslechl jsem čtvrtou živou bytost pravit: Pojď [a pohleď]. I uviděl jsem, a hle, plavý kůň, a ten, jenž na něm seděl – jeho jméno Smrt, a následoval ho hádés (hrob, pohřební místa), a byla mu nad čtvrtinou země dána pravomoc zabíjet mečem a hladem a smrtí a skrze zvířata země.“ (Zjevení 6:5-8)

   Vám, jenž věříte Satanovi, vám patří toto pochopení, že jste svým chamtivým jednáním připravili půdu pro to, aby jezdci byli připraveni vyrazit. Planeta produkuje potravu pro 10 miliard lidí, vy ale pořád více a více bráníte tomu, aby se mnozí nasytili. Pečetě jsou rozlomeny!!! Čtvrtina země je blízký a střední východ a část Afriky. Celý region je ve válce už nyní.

    „A když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli pobiti pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi; i zvolali silným hlasem, pravíce: Až dokdy, Panovníče, Svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš naši krev na těch, kdo sídlí na zemi? I bylo jim každému dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby se ještě na malou chvíli upokojili, než budou doplněni i jejich spolunevolníci i jejich bratři, kteří mají být zabíjeni jako i oni.“ (Zjevení 6:9-11)

   Ač toto nikdo neviděl a je to jakoby obraz, protože ti zabití stále spí, přesto Jehošua a Otec Jehova přesně ví, kdo obdrží první vzkříšení. Jehošua říká: „Otec je Bohem živých a ne mrtvých.“ Stejně jako symbolicky na Otce stále křičela ze země Ábelova krev, tak po rozlomení páté pečeti symbolicky křičí víra zabitých k Otci a Jehošuovi, kteří věřili, že boj není jejich, ale proti silám zla a temnoty v duchovních místech. Oni věřili Otcovu výroku: Já oplatím.. Musí ještě zůstat spát, nebo-li odpočívat, protože Satan podle Zjevení 12:9-17 bude pronásledovat zbytek semene ženy.

    „I uviděl jsem, když otevřel šestou pečeť, i nastalo veliké zemětřesení a slunce se stalo černým jako žíněný pytel a měsíc se celý stal takovým jako krev a hvězdy nebe napadaly na zem jako když fíkovník, jsa zmítán velikým větrem, shazuje své nezralé ovoce; a nebe bylo odsunuto jako svinovaná kniha a každou horou a ostrovem bylo pohnuto z jejich míst. A králové země a velmožové a vojevůdcové a boháči a siláci a každý nevolník i svobodný se skryli do jeskyní a do skal hora praví těm horám a těm skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, jenž sedí na trůně, a před hněvem toho Beránka, protože přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo může obstát?“ (Zjevení 6:12-17)

   Radujete se, že se ještě nic z toho nenastalo? Tak plačte a bijte se v zármutku, protože vše se odhaluje správně až rozlomením sedmé pečetě!!! Čiňte pokání, skloňte se před Otcem Jehovou a jeho Synem Jehošuou Kristem. Již nebude odklad!!!

    „A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi asi na půl hodiny mlčení.“ (Zjevení 8:1)

   Proč najednou to ticho, naši milovaní, také vy vážení Satanovi přisluhovači? Protože se něco důležitého stalo. Zde se musíme vrátit k tomu, co čteme ve Zjevení 12. kapitole o věcech týkajících se té ženy.

   „I nastala v nebi válka: Michael a jeho andělé se jali válčit s tím drakem, a drak se jal bojovat, i jeho andělé, a nedosáhl převahy, aniž se ještě v nebi našlo jejich místo; i byl ten veliký drak, ten starý had, jenž se nazývá Ďábel a Satan, jenž svádí celý obydlený svět, svržen, byl svržen na zem, a s ním byli svrženi jeho andělé.“ (Zjevení 12:7-9)

   Tak toto přesně nastalo při tom rozlomení sedmé pečetě. Kdy k tomu došlo? Tak si vzpomeňte na otevření Gotthardského tunelu, kdy uctili svého padlého Pána. Ano, celý ceremoniál byl výsměchem Kristu a bylo to ve všech televizích světa.

   Jak tedy máme rozumět rozlamování jednotlivých pečetí? Že jsou připraveny všechny popsané výjevy. Je proto nějaká opora? Ano. Pokud si přečtete 10. kapitolu knihy Zjevení, tak se tam dozvíte, že byl Janovi podán malý svitek, který měl sníst. Ten malý svitek je tím samým svitkem, nebo-li knihou, na které byly ty pečeti. Jak chutnal ten svitek? V ústech jako med, ale až jej strávil, tak měl křeče. To byl předobraz toho, co se stane. Když bude svitek odhalen, bude působit ženě a zbytku těch, kdo jej správně pochopí jako med. Křeče budou mít ti, kdo jej nepřijmou a nepokloní se našemu Otci Jehovovi. To trávení je doba, kdy se věci plní doslovně. Protože ač víme, že ještě není Jehovův den zde, tak jak to popisuje druhý list do Tesaloniky ve druhé kapitole, tak zábrana, aby mohl konečně vstoupit do chrámu a být zjeven syn zničení, tak ta byla odstraněna. Co bylo tou zábranou? Těch sedm pečetí.

   Co musel Jan po strávení svitku udělat? Musel opět prorokovat!!! Co musíme udělat my? Musíme vám ta proroctví popsat jasným srozumitelným způsobem!!!

   Chvála patří tobě Otče Jehovo, náš milovaný, že jsi nechal odpečetit ta proroctví a že jsi nám dal svého Syna Jehošuu jako věrný vzor, jenž chceme následovat tam, kam on půjde! Ať se děje Otče tvá vůle na zemi, jako se již nyní děje v nebi, protože víme, že k nám sestoupil Ďábel, který má velký hněv, protože ví, že má krátké časové období. Amen!

Kdo je skutečně Jehošua budeme rozebírat ve 27. kapitole této knihy.

One thought on “Kapitola 5.

Comments are closed.