(10) Mléko a hutný pokrm

Spread the love

Sepsáno 16. srpna 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  Všem jenž milují Pravdu více než vlastní poznání. Vám, jenž srdcem toužíte po Otcově SPRAVEDLNOSTI.

  Dovolte tedy milovaní, abych se i já zapojil k vybízení a povzbuzování s ohledem na prosby k našemu Otci ve jménu Krále Jehošuy, zda jsou má slova skutečným slovem, jenž přináší Boží [svatý] duch a ne smrtelný člověk.

  Vždyť samotný Pavel říká, že on sám je nic, jen ten, kdo zalévá či zasévá, ale potřebný vzrůst působí Otec, Stvořitel nebe a Země – 1.Kor 3:6.

  Co tedy Pavel vysvětluje? Že pokud Otec nepůsobí skrze svého svatého ducha, nemůžeme býti duchovně dospělými lidmi.

  Většina křesťanů se ráda zmiňuje o verších, které nalézá v Pavlově dopise do Říma 10. kapitole, verších 9 až 13. Jsou to jistě pravdivá slova, která skutečně vedou k záchraně mnohých. Pokud tedy chceme, aby byla tato slova i pro nás záchranou, musíme nejprve správně pochopit, na co se tak velmi zapomíná. Tento výrok Pavla totiž platí pro ty, jenž nejsou pouze na mléku, ale již konzumují hutný pokrm.

  Pokud tedy chceme říkat B, musíme nejprve rozumět A. Mnohým se možná nebude zpočátku líbit, že vše není tak průzračné, jak se až do teď zdálo. Mohu jen ukázat směr, tedy zalít, ale vzrůst, ten duchovní, musí dát Otec a je nutné jej prosit. Jsem stejně smrtelným člověkem jako jste i vy.

  O co se tedy jedná? Uvedu text a komentář k tomu, abychom chápali souvislosti. Jakub říká: „Přibližte se k Bohu (Otcia přiblíží se k vám. Umyjte ruce, hříšníci, a očistěte srdce, vy, kteří jste dvojité mysli; pociťte svou bídu a dejte se do hořekování a pláče; váš smích nechť se převrátí v hoře a radost v skleslost; pokořte se před PÁNEM (JEHOŠUOU) a povýší vás.“ – Jakub 4:8-10.

  Přiblížit se k OTCI je pro povolané velmi, velmi důležité. Proč? Protože OTEC po nás touží, abychom se stali jeho dětmi! Kdy se nám to podaří? Když očistíme svá srdce. Od čeho? OD DVOJITÉ MYSLI. Co je tím myšleno? Pavel v dopise Židům napsal: „Máme o něm mnoho co říci a je to nesnadno vyložitelné řečí, jelikož vy jste se stali co do sluchu lenivými – vždyť byste přece za ten čas měli být učiteli a zatím máte zapotřebí, by vás někdo vyučoval, které jsou počáteční prvky Božích sdělení, a stali jste se potřebnými mléka [a] ne hutné stravy; každý ovšem, kdo požívá mléka, je nezkušený co do slova spravedlnosti, neboť je nedorostlý, dospělým však, kteří mají smysly návykem vycvičené k rozlišování i dobra i zla, patří hutná strava.“ – Židům 5:11-14.

  Proč jim to napsal? Protože si uvědomoval, že jejich mysl je rozpolcena mezi ŽIDOVSKÉ TRADICE, NAUKY SMRTELNÝCH LIDÍ a TOUHOU PO MESIÁŠI, který je měl vykoupit. My víme kdo je MESIÁŠ, že jím je JEHOŠUA KRISTUS z NAZARETU. Boží Syn, jehož OTEC SCHVÁLIL. To je to mléko, které také oni přijali. Jenže Pavel zdůrazňuje, že je potřeba přijmout hutný pokrm, který není zatížen naukami a tradicemi lidí. Jakub vysvětluje, že když si uvědomíme tu dvojakost mysli, tak to povede k tomu, že se budeme cítit bídně; NEDOSTATEČNĚ. Co to způsobí? Uvědomění si, že jsme se (dostatečně) nepřiblížili k OTCI.

  Když Jeremiáš zapsal slib našeho nebeského OTCE v 31. kapitole, verších 33 až 34, kde OTEC slibuje, že své lidské syny a dcery SÁM VYUČÍ, tak mnozí o to nestojí, ale raději se nechávají vyučovat smrtelnými lidmi.

  Co řekl Jehošua svým učedníkům?: „Jehošua tedy odpověděl a řekl jim: Nereptejte mezi sebou. Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát.

V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně – ne že někdo Otce uviděl, leč ten, jenž je od Boha; ten uviděl Otce. Věru, věru, pravím vám: Kdo [ve mne] věří, má věčný život.“ – Jan 6:43-47.

  Proč musíme slyšet OTCE? Abychom se dozvěděli. O kom? O JEHOŠUOVI. No vždyť jej známe, říkáte si? Jak? Podle lidské TRADICE, ALE OTEC NÁS CHCE VYUČIT PODLE JEHO SPRAVEDLNOSTI.

  Vždyť je psáno: „Usilujte však nejprve o Boží království a jeho spravedlnost a tyto všechny věci vám budou přidány.“ – Matouš 6:33. 

  Co je tou SPRAVEDLNOSTÍ? Pavel to vysvětluje v 1.Kor 2:16. TÍM JE DOSAŽENÍ KRISTOVY MYSLI! Jak ji získáme? JEDINĚ TÍM, ŽE NAPLNÍME JEREMIÁŠE 31:33-34.

  Pokořme se tedy pod mocnou OTCOVU ruku, přibližme se k OTCI v pokání a modlitbě, abychom byli vyučeni jím samotným a ne lidmi, u kterých není záchrana.

  POTÉ NÁS SAMOTNÝ JEHOŠUA VYVÝŠÍ a ve svůj čas nás přivede k OTCI, aby nás osobně představil, jako první ovoce, kterým máme být.

Pokoj vám všem. Váš a Kristův bratr Igi