Kapitola 29.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-29-

Velký Babylon, kdo to je?!

.

  Pro výklad tohoto proroctví jsme úmyslně zvolili text z PNS z roku 1991 (pozn. ©Svaté Písmo, Překlad Nového světa; vydali svědkové Jehovovi pod záštitou organizace Watch Tower and Bible and tract society off Pennsylvania, revidovaného v roce 1999), protože je předložen srozumitelným způsobem:

   „A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek, mluvil se mnou a řekl: „Pojď, ukážu ti soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země, zatímco ti, kdo obývají zemi, byli zpiti vínem jejího smilstva.“. (Zjevení 17:1-2)

  Jak mnozí vědí, jsou v tomto proroctví použity určité výrazové prvky, které slouží v celém Písmu k pochopení a správné identifikaci daných slovních obratů. Vody jsou předkládány stejně jako písek k pochopení, že se jedná o velkou lidskou společnost. Nevěstka pak bývá označována jako někdo, kdo představuje určité duchovní společenství, jenž se postavilo proti samotnému Bohu Jehovovi, a přesto o sobě drze tvrdí, že zastupuje Boha nebes. Králi země jsou pak myšleny politické struktury. Smilstvo je zde používáno ve smyslu vzájemně výhodných vazeb, jak mezi chazariátem, tak mezi zastánci talmudu a politickými marionetami spolu s nevěstkou.

   „A odnesl mě v [síle] ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ (Zjevení 17:3)

  Jan zde mluví o síle ducha, což tedy znamená, že to co se odehrává v jeho popisu není doslovné, ale obrazné vyjádření událostí či vidění, tak jako je to u Daniele, které musí teprve nastat. Tím, že je celý obraz popisován jakoby právě probíhal, dává čtenáři a posluchači na vědomí, že to budou události, které nebude moci nikdo změnit, aby se Boží slovo prokázalo jako pravé, neměnné a spolehlivé.

   Žena a tedy i prostitutka je zde předobrazem všech duchovních společenství, a protože sedí na šarlatově zbarveném zvířeti, tak nám ukazuje, že svým vlivem působí na ty, kdo se odívají do šarlatu, tedy opět jsou to politické prvky lidské společnosti.

  Rozesetá jména na tomto zvířeti jsou programy oněch politických prvků, jenž jsou falešnými sliby, které nikdy nebudou schopny zajistit všem lidem takovou spravedlivou vládu, jakou dokáže poskytnout jen samotný Otec Jehova, skutečný Bůh. Toto zvíře má sedm hlav a deset rohů, a jak bude dále vysvětleno, je zde poukázáno na to, že celý vývoj lidských dějin byl vždy řízen určitým politickým managmentem, který měl v dané chvíli vůdčí dominanci. Vše vysvětluje anděl v další části.

   „A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva.“(Zjevení 17:4)

   Duchovenstvo, které tato žena symbolizuje, je velmi bohaté, a to díky příspěvkům svých oveček a rádi tak dávají své bohatství okázale najevo. Nejsou to jenom doslovná roucha, ale třeba předměty denní spotřeby, jako jsou hodinky, auta, rezidence a podobně, aby svým ovečkám ukázali, jak velké je jejich bohatství resp. bohatství těchto náboženských institucí, a hlavně, že je to důkazem „Božího požehnání“, tedy přízně a jedinečnosti, což je pochopitelně lež. Zlatý pohár symbolizuje různé dohody a intriky, kterými získává svůj vliv, jak směrem ven, tak dovnitř svých organizací a společenstev.

  „A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: „Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.““ (Zjevení 17:5)

  Tady se dostáváme k důležitému pochopení. Tím pochopením je jméno, které má napsáno na čele. Je to záhada. Proč? Protože je tato žena spojována s Katolickou církví, tedy s Římem. Toto je ten největší omyl, který Satan skrze náboženské organizace předkládá. Jediná nevěstka dostala pochopení, ale jenom proto, že nesla na svém čele zároveň i jméno Pravého Boha. Proč je tedy řečeno, že je její jméno záhadou? Protože VŠECHNY NÁBOŽENSKÉ DOMY, které tvoří to VELKÉ DUCHOVNÍ MĚSTO s mnoha domy, jsou jedním VELKÝM BABYLONEM. Proto se tam dále hovoří o dalších nevěstkách, které se zrodily z jedné a té samé Matky. Každá organizace, sekta či jiná duchovní společnost má v sobě prvky, které byly součástí babylonského učení. Kdo tam tedy patří a z čeho se skládají tyto babylonské domy? Patří tam jak budhismus, šintoismus, islám, křesťanstvo, hinduismus a tak dále, až po tu nejposlednější sektu. Někde jsou projevy Babylonu na první pohled zjevné, jinde jsou ukryty tak, že ovce ani netuší, kdo je vlastně zotročuje. Kristus je nahrazen v těchto domech složkou, které se bezpodmínečně musí poddat každá ovce a touto složkou jsou pak tyto ovce nuceny k sebeobětování na oltáři slepé víry. A co jsou to ty ohavnosti? Je to modlářství, které ovce svou falešnou vírou prokazují řídícím složkám organizací či jednotlivým lidem. Ne Pán Jehošua Kristus jako vůdce, ale jednou je to papež, jindy „věrný a rozvážný správce“, jindy nějaká prorokyně a její spisky. Je to ta skupina vlků v rouše beránčím, o které píšeme v předešlé kapitole, která si vytvořila monopol na neomylnost!!!

   Může skutečně Bohem vedený otrok lhát? Říkat, že jemu má být vzdávána úcta a modloslužba? Ať se to nikdy nestane!!! Pokud nalézáte tato učení, víte čeho jste součástí!!! Náboženské stavby a chrámy jsou budovami Velkého Babylonu!!!

   „A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků. Když jsem ji tedy zahlédl, divil jsem se velkým divením.“ (Zjevení 17:6)

  Jak se opila krví svatých a krví Jehošuových svědků? Tím, že tyto lidi utiskovala, vytvářela krvavá pronásledování, organizovala války, kde proti sobě štvala lidi stejné víry, také jiné nutila umírat v nemocnicích, kryla pedofilii a další věci. Vše naleznete v různých historických záznamech nejen v těchto náboženských institucích.

   „A tak mi anděl řekl: „Proč ses divil? Povím ti záhadu té ženy a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů: Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:7-8)

  Zde se nachází jedna z nejdůležitějších informací, kterou musíme pochopit, abychom nebyli zavedeni na scestí falešných učení církví křesťanstva a těch věrně neomylných, kteří nás úmyslně vedou k nesprávnému chápání celého proroctví. Jedni učí, že to divoké zvíře je Římskokatolická církev, jiní třeba OSN. Abychom rozuměli, koho to máme vlastně hledat, musíme svou pozornost obrátit do 13. kapitoly knihy Zjevení, kde je jasně vysvětleno, že se nemůže jednat o náboženskou instituci, která je a současně není a přitom bude, ale že to není ani OSN, které je vytvořeno jako obraz divokého zvířete, kterou vytvořil falešný beránek, jenž mluví jako drak:

   1 A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména. 2 A divoké zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi, ale jeho nohy byly jako medvědí a jeho tlama byla jako tlama lví. A drak dal [zvířeti] svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. 3 A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. 4 A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“

   Všimněte si prosím, že to zvíře ve 13. kapitole je trochu jiné, než to, o kterém je řeč v 17. kapitole knihy Zjevení. A nemá kontinuitu v celých dějinách, ale jen v jejich určité části. Zde je totiž popsáno to, co můžeme vidět jakoby na počátku druhé poloviny minulého století. Proč až tehdy? Protože právě v tomto období má toto zvíře všechny hlavy, nebo-li všechny způsoby vlády, které byly v lidských dějinách uplatňovány společně v jediném časovém úseku. Které to jsou? Je jich sedm:

 1. feudalismus – forma vlády plynoucí z královských rodů (např. Japonsko, Velká Británie aj.)
 2. kapitalismus – Francie, a rozvíjející se Izrael,
 3. otrokářství – Africké země, JAR
 4. fašismus – Itálie, Německo
 5. socialismus – SSSR a jeho satelity
 6. kastovní systém – Indie
 7. theokracie – islámské země

   Tyto hlavy mají na svých čelech rouhavá jména. To druhé je má po těle. Tvrdí o sobě, že jsou tím nejlepším lékem pro lidské uspořádání a tyto vlády se zaštiťují svými ideologiemi, jejichž prostřednictvím danou společnost zotročují. Mnohé vlády tvrdí, že je to Boží vůle, aby tato uspořádání fungovala. Jedno dokonce tvrdí, že Boha nepotřebuje, ale vytváří si svého boha, kterého dosud nikdo neznal. Srovnejte s Danielem 11:36-38. Stejně jako Řecko, které si také utvořilo nové bohy a tím nejvyšším byl Zeus. Toho taky až do doby vzniku Řecka nikdo neznal. Náhoda … že?!

   Dále je zde zmínka o deseti rozích, nebo-li vládách, které budou mít hlavní slovo v zastupování těchto vládnoucích systémů. Má jich být deset, tak je na mapě musíme najít. Hlavním představitelem otrokářství je JAR, za fašistický režim je to Německo a Itálie. Theokratická diktatura je zastoupená zvláště Saudskou Arábií, kapitalismus zastupuje Francie, i vznikající Izrael. Socialismus SSSR a Čína, která následně opouští toto uspořádání a aplikuje do sebe kapitalistické prvky, je to spíše přechod k fašismu. Kastovní systém zastupuje Indie a feudální, nebo-li královský systém Japonsko. Musíme pochopit, že to není statický proces, ale dynamický.

   Někdo nám tady chybí. Ano, jsou to Spojené státy a Velká Británie. Ty státy mají svou specifickou úlohu a proto jsou viděny jako někdo další. Proč? Protože se skrze tyto země vytváří rozdělení světa. Je to nástroj chazariátu. Tento beránek, který mluví jako drak, má dva rohy, neboť jsou to totiž dvě země. USA a Velká Británie, kdy Spojené státy mají v současné době větší prim. Vycházejí ze země a ne z moře, což znamená, že už jsou na scéně nějakou dobu. Vedoucí úlohu USA dokazuje ten oheň z nebe, který byl vytvořen v létě 1945 nad Hirošimou a Nagasaki . Přečti prosím Zjevení 13:11-18. Vytváří také obraz divokému zvířeti, kterým je OSN, a tedy splněný sen chazariátu pro uctívání celého divokého zvířete.

   Co však hledáme, abychom mohli pochopit, kdo je tou ubitou hlavou? Musíme se zamyslet, použít inteligenci a rozlišovací schopnost. Víme, že celý proces tohoto zvířete musí fungovat až do samého konce. Která hlava nyní ‚není a přesto bude‘?

   V letech 1983 až 1984 byla naplánována tajná operace Golgota. Usmrcení socialismu a jeho opětovné vzkříšení během tří dnů. Počítáme-li symbolicky jedno desetiletí za jeden den, pak víme, že by mělo ke vzkříšení dojít nejpozději do roku 2021. Rusko jako jediný nástupce bývalého SSSR vzkřísí pro celý svět myšlenku socialismu Stalinského typu a lidé ji přijmou, tak jak je to popsáno ve Zjevení 13:3-8. Budou to nazývat Ruský svět, člověčenství.

.

Vraťme se tedy zpět do Zjevení 17. kapitoly

   „Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:8)

  Tento celosvětový socialistický systém Stalinského typu bude tím, co máme očekávat. Celé zvíře z 13. kapitoly knihy Zjevení se pak promění do podoby Osmého krále. Tady je totiž ta moudrost. Již dnes mnozí hledí v obdivu směrem k Rusku potažmo k V.V.Putinovi a politici se mu klaní, ač tvrdí že jej nenávidí. To aby je chazarská media nehaněla.

   „Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena.“ (Zjevení 17:9)

  Anděl nás jasně upozorňuje, že toto pochopení musí být odkryto samotným Otcem Jehovou v ČASE KONCE, aby čtenář a posluchač správně porozuměl. Inteligence je jedna věc, ale moudrost a poznání dává samotný Bůh Jehova, náš nebeský Otec. (Jer. 31:33,34)

   „A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli.“ (Zjevení 17:10)

  Víme, že se tady opakujeme, ale opakování je matka moudrosti. Tady je ta moudrost drazí čtenáři, a také bratři a sestry. Pět králů, kteří byli a dotýkali se Božího lidu podle víry Abrahama, je:

 • Egypt – otrokářská společnost (asi 1810 – 1450 př.n.l.)
 • Asýrie – fašistická společnost (730 – 604 př.n.l.)
 • Babylon – feudální společnost (604 – 539 př.n.l.)
 • Médo-Persie – kastovní společnost (539 – 333 př.n.l.)
 • Řecko – vláda lidu, socialistická napodobenina (333 – 158 př.n.l.); zde musíme rozumět tomu, jak se to formovalo, zvláště v období před Alexandrem Velikým, v období městských států.

… ano, ti už za Jana padli!

   Řím – theokratická společnost, nejprve císaři coby bohové a poté papežský stolec, který dosazoval krále Jihu i Severu (63 př.n.l. – 1945 n.l.). To je ten ‚jeden‘, který působil i za Jana a působí až do roku 1945 skrze svatou říši Římskou, kterou udržovali hlavně vládci nad Němci, Čechy, Rakušany, Balkánem, Maďary a Prusy, a též vládci nad polskou šlechtou.

   Velká Británie a její kolonie USA – zprvu jako království a po průmyslové revoluci tvrdý kapitalismus. Chazarský projekt naplánován před rokem 1776 a spuštěn naplno po porážce Napoleona Bonaparta u Waterloo, kdy chazariát převzal bankovní moc nad Londýnem. Plnou dominanci převzal až v roce 1945 a trvá (trvala) do 28.09.2015.

   Proto má sedmý král jenom krátkou chvíli, a je to to divoké zvíře, ten beránek se dvěma rohy ze 13. kapitoly knihy Zjevení. Daniel o něm mluví jako o chodidlech z části z hlíny a z části ze železa. Následují jej prsty těchto chodidel (Osmý král); srovnej s Danielem 2:41-43. Jeho moc má trvat jenom symbolickou hodinu. Takže až úplně povstane, nebude jeho působení delší než 42 měsíců.

   „A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým [králem], ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

   Jak již bylo ukázáno a odhaleno výše, SSSR jako zástupce socialismu je nahrazen Ruskem a to se stane Osmým králem. To vám odhaluje i obálka časopisu The Economist na rok 2019, ke které existuje výklad na stránkách www.nejvic-info.cz . Jsou tam vyobrazeni jak apokalyptičtí jezdci, tak člověk, který se musí rozhodnout. Tím jsi čtenáři TY. Od 08.12.2018 je spuštěno poslední přeformátování světa. Byly spuštěny občanské války skrze protesty žlutých vest ve Francii, a ty se následně pomalu přesouvají do dalších zemí, ale média hlavního proudu o tom zarytě mlčí. Vše proběhne tak, jak je popsáno v Matoušovi 24:7-13. Dva dny před tímto datem nám bylo zjeveno skrze sen vidění, že už nebude odklad!

   „A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:12)

   Kdo jsou tito králové? A proč jenom na jednu hodinu? Jsou to ti, které lze již nyní vidět na scéně? Ano. Je to určitě V.V.Putin, ten však bude Osmým králem. Podle dění na světové scéně to budou pravděpodobně zástupci Německa (viz symbolická svatba s A.Merkel v roce 2018 v Soči), Saudské Arábie (která se osmému králi poklonila v říjnu 2019), Turecka (to učinilo už dávno a v říjnu 2019 opět), Iránu (dlouholetý spojenec Ruska proti chazariátu), Číny (Rusko uzavřelo strategické spojenectví s Čínou v roce 2019), Japonska (které se odpoutává od vlivu chazariátu), Francie (ta díky Aachenské smlouvě z 24.01.2019). Daniel hovoří o Etiopech a Libyi. Další možný zástupce může být ze Zimbabwe, protože to má pod zemí největší zlaté rezervy a při pádu finančního systému dojde opět k zavedení zlatého standardu.

Ptáte se kde je Izrael? Tak se podívejte do Daniele 11:40-45 a 12:1. Kde jsou USA a VB? Ty se rozpadnou, tak ztratí svou moc. Viz rozbor sedmé kapitoly Daniele.

„Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“ (Zjevení 17:13)

   Které divoké zvíře je myšleno? To, co bylonení, a zase je; vzniká pod přímým vedením Ruska. Proč se to má takto stát? Protože mají tu jednu myšlenku, ke které se teprve dostaneme. Už ji mají od roku 1985 a byla projednána na tajném setkání Valného shromáždění OSN v tom roce. Toto tajné jednání nechtěně prozradil v roce 1989 blízký spolupracovník generálního tajemníka Valného shromáždění OSN Javiera Péreze de Cuéllar poté, co byl šokován informacemi z přednášky o náboženství a jeho úloze, kde zaznělo, že náboženství bude odstraněno. Po přednášce byl řečník odveden bokem a sekretář se jej zeptal, jak ví, že náboženství bude politiky odstraněno. Řečník odpověděl, protože o tom hovoří Zjevení 17. a 18. kapitola. Sekretář s hrůzou prohlásil něco v tomto smyslu: „Vždyť je to ta nejtajnější informace, na které jsme se dohodli v roce 1985.“.

   „Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“ (Zjevení 17:14; a srovnej s Danielem 8:25, 12:1)

   „A říká mi: „Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky. (Zjevení 17:15)

Ano, Velký Babylon se chlubí kolik má ovcí na své straně, všechny ty své podporovatele!!!

   „A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm.“ (Zjevení 17:16)

   Tady snad rozumí každý, co nastane. Ale kdyby snad někdo nerozuměl, budou všechny Babylonské domy svrženy. Proč se to stane?

   „Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily [svou] jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“ (Zjevení 17:17)

   Ano, to je ta myšlenka samotného nebeského Boha Jehovy, aby byli ze země odstraněni všichni ti, co jsou plevelem (Matouš 24:9-13) a všechny náboženské Babylonské stavby, které učí o něm a jeho Synu Kristu zcela jiná učení, než přinesli apoštolové!!! Proto je Otcem Jehovou politikům vložena do mysli myšlenka na to, aby dali Rusku moc, protože oni si myslí, že je to jejich vlastní rozhodnutí, a zároveň i jejich záchrana.

„A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17:18)

   A opět nás anděl nenechává v nejistotě, abychom poznali, že žena se skládá z budov, nebo-li domů, Bohu Otci Jehovovi odporných a jemu nesloužících!!! Tyto náboženské domy smilní s králi země, vládami, a tak ta žena je jakoby nad těmito králi.

.

18. kapitola knihy Zjevení

   „Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou.“  (Zjevení 18:1)

   Ač je text překladateli rozdělen, přesto je to pokračování stále stejných událostí. Anděl, který dává svou slávu jako světlo. Kdo to může být? K pochopení si musíme pomoci jinými částmi Písma, kde víme, že tuto velkou autoritu má v Písmu po Otci Jehovovi jen jediná bytost, a tou je sám Pán Jehošua Kristus. Mnozí jste učeni, že Pán Jehošua je bůh, a to je samozřejmě Pravda, ale musíme chápat, že je to titul, jenž nemá s rovností s Otcem Jehovou nic společného. Bůh znamená a vždy znamenal MOCNÝ. Proto Izaiáš prorokuje: „Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. „A jeho jméno bude nazváno Podivuhodný rádce, Silný bůh, Věčný otec, Kníže pokoje.“ (Izaiáš 9:6)

   Specifikum dnešní doby je rozlišování malých a velkých písmen. To v době Izraelitů nebylo, pouze překladatelé použili následovně tato rozlišení. V moci a slávě sestupuje jen Pán Jehošua Kristus, proto o sobě sám vydává svědectví, že je pravý a věrný svědek, počátek stvoření (Zjevení 3:14). Všimněte si sami, prosím, že pokud budeme rozumět Kristovu božství jinak, začneme jej dávat na stejnou rovinu jako Otce Stvořitele, ale pak už nemá atributy Syna a skutečného dědice, který vše dostává od svého Otce Jehovy, ale stává se úplně někým jiným. Toto je Satanova indoktrinace. Aby ji zdůvodnil, učinil z Pána Ježíše součást Trojjedinečnosti, ač to takto do smrti apoštolů nikdo nechápal a ani neučil. Pokud by to tak bylo, bylo by Písmo v tomto ohledu otevřené a minimálně ústy dvou svědků podpořené. Otec není Bohem nepořádku a tuto záležitost by rozhodně nezamlčel. Pokorná modlitba o správné pochopení, a prosba o mast do našich očí, nám zjeví, zda je to správné porozumění. Že byl Kristus archandělem jsme si vysvětlili už dříve (Zjevení 3:14-18). Podívejme se dále, co se tedy děje:

   „A zvolal silným hlasem a řekl: „Padl! Velký Babylón padl a stal se bydlištěm démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“  (Zjevení 18:2)

  Tento verš také ukazuje na soud. Ten může konat pouze „Pán pánů a Král králů“. Proč se stává to místo pro nečistý výpar, místem démonů a každého nečistého a nenáviděného ptáka? Satan se bude snažit zaplnit duchovní ztrátu po tomto Babyloně a nahradí ji esoterickými naukami, o kterých je rozšířená mylná domněnka, že Satanovi a démonům neslouží. Bude to náboženství přírody a na oko uskutečněné transformace, jak na to dnešní esoteriky připravuje! (srovnej Matouše 12:43-45). Ti mu rádi pomohou formovat „NUOVO ORDO SECLORUM“. Nový světový řád!

Vraťme se nyní k Písmu a všimněme si, co Babylon zajišťoval:

   „Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy [za oběť] a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“ (Zjevení 18:3)

   Smilstvo, nesprávné vměšování pod obrazy falešných nauk, zajišťovalo těmto dvěma skupinám bohatství a moc nad národy. Zajišťovalo prosperitu! Proto mnohé Babylonské domy tak rády nabádají své ovečky, aby se k této prosperitě připojily. Mnozí falešní učitelé rádi učí, že vytržení přijde dříve, než proběhne velké soužení a odstranění plevele, a ne tak, jak o tom vydal svědectví sám Jehošua Kristus zde na zemi (srovnej Matouše 24:7-13 a 13:24-30).

   „A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

   Zde se Jan vrací jakoby nazpět v čase. Toto je nejdůležitější místo pro celé pochopení tohoto proroctví! Co je to za hlas, který říká tato slova? Je to Boží Duch, který k nám promlouvá, abychom pochopili, jak obrovskému nebezpečí se vystavujeme, pokud nezačneme správně reagovat! Co jsou to ty jeho hříchy, nebo-li míjení se cíle, jak má být slovu hřích správně rozuměno? Jsou to nebiblické nauky, které tak mocně špiní Otcovo Jméno. Výklady o tom, že je součástí trojice, že význam Božího Jména není důležitý! Znát a používat toto Jméno hodnotným způsobem prý není důležité!? Co tedy musíme znát? Že Boží jméno Jehova není Jsem, protože na místě v Písmu v knize Exodus 3:14, které se překládá slovem „jsem, který jsem“, a nebo „já jsem“, není v původním textu JHVH a ani slova „Jsem“! Ten, kdo s Mojžíšem mluví na tomto místě v jeho jménu, v Otcově jménu, je skutečně ten, který je Syn, Pán Jehošua Kristus, a proto také prohlásil před farizei, že „Já jsem“! (Jan 8:58). Je také bohem (mocným)! Proto ihned v 15 verši této kapitoly je v textu JHVH. Mějte prosím na paměti vy, kdo klopýtáte na významu a poznání, co říká apoštol Pavel v 5. kapitole Efezanům 11-14 verši.

   Jaké rány obdrží ti, co zůstanou? Lidé je začnou pronásledovat, protože budou mít na sobě dresy svých církví a budou je spojovat s Babylonskými domy! S veškerou pedofilií a dalšími ohavnostmi!

   „Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví. Oplaťte mu tak, jak oplácel on, a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil; do poháru, do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně. Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká: ‚Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.'“. (Zjevení 18:5-7)

   Zde je Janovi řečeno, že odplata bude skutečně velká! Vždyť si ve svém srdci tyto domy říkají, že je nic takového nepostihne, ale ony nikdy skutečně nesloužily Otci Jehovovi a ani jeho Synovi, ač to o sobě ve své pýše tvrdí ve svých honosných stavbách a majetcích. Říká si: „Nikdy mne vlastní ovce neopustí, protože věří, že jsem ten jejich „věrný a nejrozumnější“, mám Ellen Whiteovou, mám papeže„, a tak dále! Co nemají, je Otcovo vedení a pokoru, protože jim v onen den sám Jehošua řekne: „Nikdy jsem vás neznal, vy, co činíte bezzákonnost.“ – srovnej s Matoušem 7:21-23.

   „Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm, protože Jehova Bůh, který jej soudil, je silný.“ (Zjevení 18:8)

  Ano, Jehova Bůh rozhodl o tomto soudu a On byl tím, kdo inspiroval politiky, aby tento soud vykonali! (Zjevení 17:17). Dejte si velký pozor, aby tento den na tyto domy nepřišel v zimním čase, kdy si v pohodě budete sedět u svých model, vánočních stromečků, kdy jste svého Krále vyměnili za bezbranné miminko v domnění, že tím ctíte svého Boha! Srovnej prosím s Matoušem 24:20-21.

   „A králové země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad ním v zármutku, až se budou dívat na dým jeho požáru, zatímco budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a říkat: ‚Běda, běda, velké město, Babylóne, silné město, protože v jedné hodině přišel tvůj soud!'“ (Zjevení 18:9-10)

  Přesto, že samotní politikové vykonají to zničení, si náhle uvědomí, že to jejich kouzelné HDP už nebude zajištěno. Proto budou truchlit a bít se v zármutku, kdo že jim teď naplní státní kasu, když nebudou vánoce a další svátky!

   „Také cestující kupci země nad ním pláčí a truchlí, protože již nikdo nekupuje jejich plný sklad, plný sklad zlata a stříbra a drahokamů a perel a jemného plátna a purpuru a hedvábí a šarlatu; a všeho z voňavého dřeva a předměty všeho druhu ze slonoviny a předměty všeho druhu z nejdrahocennějšího dřeva a z mědi a železa a mramoru; také skořici a indické koření a kadidlo a vonný olej a vonnou pryskyřici a víno a olivový olej a jemnou mouku a pšenici a skot a ovce a koně a kočáry a otroky a lidské duše.“ (Zjevení 18:11-13)

  Již nikdo nebude ochoten nakupovat plný sklad, protože to budou dny soužení, jaké tu nenastalo od začátku světa, rozuměj Satanova společenského uspořádání. To on potřeboval pro své obchodníky tyto svátky konzumu, aby mohl odměňovat ty, kdo mu tak dobře sloužili skrze Velký Babylon.

   „Ano, znamenité ovoce, po němž toužila tvá duše, se od tebe vzdálilo, a všechny ty lahůdkové věci a nádherné věci pro tebe zanikly a lidé je již nikdy nenajdou. Cestující kupci s těmito věcmi, kteří z něho zbohatli, budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a budou plakat a truchlit a řeknou: ‚Běda, běda – velké město, oblečené do jemného plátna a purpuru a šarlatu a bohatě ozdobené zlatými ozdobami a drahokamy a perlami, protože v jedné hodině bylo zpustošeno tak velké bohatství!‘ A každý kapitán lodi a každý, kdo se někam plaví, a námořníci a všichni, kdo si vydělávají na živobytí na moři, stáli opodál, a při pohledu na dým jeho požáru křičeli a říkali: ‚Které město je podobné tomu velkému městu?‘ A sypali si prach na hlavu a křičeli, plakali a truchlili a říkali: ‚Běda, běda – velké město, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho nákladnosti, protože bylo zpustošeno v jedné hodině!‘ „ (Zjevení 18:14-19)

  Každá obchodní skupina bude zasažena tímto zničením a bude jim líto těchto náboženských domů, protože měli skrze ně svůj zisk jistý!

   „Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí a apoštolové a proroci, protože Bůh na něm za vás vykonal soudcovský trest!““. (Zjevení 18:20)

  Máme se nad těmi věcmi radovat, protože Otec Jehova za nás vykonal soudcovský trest. Když to uvidíme, ať se bude dít cokoli, co by nás mělo snad znepokojovat, máme se radovat! Máme se spolehnout na slova Pravdy z 5. až 7. kapitoly Matoušova evangelia a také z Lukášova evangelia 21:28.

   „A silný anděl zdvihl kámen podobný velkému mlýnskému kameni a vrhl jej do moře a řekl: „Tak bude Babylón, velké město, svržen rychlým vrhem a již nikdy nebude nalezen. A již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu, a hudebníků a flétnistů a trubačů a již nikdy v tobě nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoli oboru a již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk mlýnského kamene, již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty; protože tvoji cestující kupci byli muži vysokého postavení na zemi, neboť tvými spiritistickými zvyklostmi byly zavedeny na scestí všechny národy.“  (Zj. 18:21-23)

   Stejně, jako bychom jen velmi těžko hledali svržený mlýnský kámen na dně moře, například v Mariánském příkopu, tak nebude k nalezení Velký Babylon. Proto už tam nezazní žádná svatba, ani chorály, už se nebudou budovat nákladná náboženská centra, sjezdové haly, katedrály… Protože už jí nebude dovoleno skrze zednářské rituály a výzdoby spiritisticky svádět na scestí všechny národy!

„Ano, byla v něm nalezena krev proroků a svatých a všech, kdo byli pobiti na zemi.“ (Zjevení 18:24)

  Proč to vlastně Otec Jehova takto učiní? Protože se náboženské domy pošpinily veškerou krví zabitých ve válkách. Protože pronásledovaly ty, kdo měli na svých rtech vydávání svědectví o jediném Pravém Bohu, Otci Jehovovi a jeho Synu, Pánu Jehošuovi Kristu!

One thought on “Kapitola 29.

Comments are closed.