Operace Golgota: Demontáž SSSR nebyla cestou likvidace socialismu, ale jeho posílení a znovuzrození skrze utrpení, chaos a proces poznání pravdy o kapitalismu! (dnes korporátního fašismu)

Spread the love

Přetiskuji z AE news, kde jsem článek zveřejnil 6. ledna 2016, který byl po 20 minutách stažen, protože lidé za oponou ještě nechtěli, aby vše bylo dopředu odhaleno. Opětovné zveřejnění nastalo 8.1.2016 po nátlaku diskutujících. Dnes redakce a pan VK rád používá, když se mu to hodí, odkaz na tuto akci. V té době byla celá redakce a tajné služby za oponou nekriticky nastaveni k tomu, co bylo potřeba u čtenářů vytvořit, tím byl bezmezný obdiv k V. V. Putinovi.

Upozornění – Tento článek nevyjadřuje názor redakce a je soukromou úvahou autora tohoto textu, pana Igora Zemánka. Redakce doplnila text o ilustrační obrázky a zasáhli jsme do textu ohledně upřesnění názvu “ZEITGEIST” a do úvodního podnadpisu. Náš názor v redakci je takový, že Vladimir Putin je vystaven mnoha tlakům ve svém okolí (v pátek 15. ledna od 19:00 na Svobodném rádiu o tom bude hovořit podrobněji náš šéfredaktor), ale nesouhlasíme s názorem, že by prosazoval zapomenutí na Boha. Vladimir Putin reinkarnoval v Rusku úlohu Pravoslavné církve a jeho moc se opírá, mj. i o mohutnou podporu ruských věřících.

-Administrator-

Operace Golgota, Bible, Andropov a Vladimir Putin

Vážený čtenář promine, ale dovoluji si předložit určitou úvahu o budoucím  možném vývoji, nebezpečích, které si možná neuvědomujeme, protože kouřová clona je tak hustá, že vlastně nevidíme, o co se tu hraje. Má analýza vychází z poznání, které jsem načerpal díky studiu Bible, kterou považuji za nejlepší zbraň, kompas, pro dnešní dobu, abychom byli plně vyzbrojeni, pro každé dobré dílo.

Původní záměr dalšího článku byl totiž takový, shromáždit všechny možné důkazy dnešní archeologie, aby čtenáři pochopili, že Bible byla sepsána pod inspirací Zdroje života. To, že došlo k jejímu zneužití a překrucování, není vina autora, ale skutečného GP, aby nás zavedl na scestí, abychom nepochopili. Rozhodl jsem se předložit lepší důkaz skutečné inspirace a nadčasovosti než je rýpání se v hlíně. Bible je totiž živou knihou, proto je její obsah i dnes velmi aktuální. Ukazuje nám totiž, co se brzy stane. Bude tedy velice záležet na každém z nás, na čí straně budeme v den skutečného rozhodnutí.

Patříte-li k nekritickým obdivovatelům Vladímíra Putina, neměli byste v čtení pokračovat!

V roce 1983 Jurij Andropov, šéf tehdejší KGB, spolu s se svými nejbližšími spolupracovníky, vypracovali tajnou akci, dali ji jméno „Golgota“ [1]. Jejím cílem bylo přesvědčit obyvatele tehdejšího Sovětského svazu, že myšlenka socialismu a následně komunistické společnosti, je tou jedinou správnou cestou pro celé lidstvo. Celá akce, její průběh, byla naplánována na 30 let.

andropov_jurij_vladimirovich_1.jpg
Gen. tajemník ÚV KSSS a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Jurij Vladimirovič Andropov

V první etapě mělo dojít k usmrcení socialismu, uvrhnout veškeré socialistické obyvatelstvo do víru toho nejtvrdšího kapitalismu 19. století. Lidé zdejšího regionu byli totiž tak okouzleni plnými výlohami západních zemí, stylem života, který byl založen jen a jen na uspokojování tělesných potřeb, že si nebyli ochotni vážit hodnot, které jim socialismus poskytoval.

Druhou fází mělo být poskytnutí určitého světla a přeformátování myšlení, aby lidé začali opět toužit po sociální rovnosti, kdy zavedení socialismu s lidskou tváří již nemělo proběhnout formou revoluce, ale uvědoměním si, že každý člověk má právo na určitý standart.

Třetí fází měla býti obnova socialistické společnosti, její vzkříšení. Proto název Golgota. Mnozí čtenáři dnes asi netuší co se na Golgotě stalo. V roce 33 n.l. byl na tomto místě popraven Ježíš Kristus, ten byl během třetího dne vzkříšen k životu.

Součástí KGB byl institut vzdělávání, kde byla přednášena koncepce řízení sociálních super systémů, které připravoval vnitřní prediktor SSSR, aby vychoval potřebné kádry k realizaci své koncepce. Krom Michaila Gorbačova, hrobníka socialismu, byl členem KGB také tehdy mladý muž, Vladimír Putin, za jehož vlády bude socialismus opět vzkříšen. Zde [2] si prosím pořádně všimněte co pan Pjakin říká od 51:13 až dokonce.

Abychom správně chápali souvislosti s biblickým proroctvím, musíme si jedno z nich připomenout. Ve Zjevení 16. kapitole 12 a 14 verši čteme: “ A šestý vylil svou misku na velkou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A viděl jsem tři  nečisté výroky, které vypadaly jako žáby, vycházet z tlamy  draka a z tlamy divokého zvířete a z úst falešného proroka. Jsou to ve skutečnosti výroky inspirované démony a provádějí  znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k válce velikého dne Boha Všemohoucího.“

Než přistoupím k výkladu, musím objasnit význam Božího království. Po celou dobu své služby, Ježíš Kristus stále hovořil o Božím království, jenž má zajistit lidstvu možnost vrátit se k Bohu a získat zpět ztracenou dokonalost. Pokřivená vysvětlení lidem říkají, že je toto Království umístěno do srdce člověka a podobné bláboly.

Království bylo až do dnešního dne vždy určitým vládním systémem, kde výkonná moc je vložena do rukou vlády, která je zaštítěna svým králem (královnou). Každá vláda má svůj program. Jaký vládní program má Boží království? Rovnost člověka, bezpečnost, konec válek, bezpeněžní systém, sociální jistoty (vlastní bydlení, zdravá strava pro všechny), odstranění nemocí, věčný život, práci pro všechny, po 1000 letech předání vlády Stvořiteli.

Čeho má dosáhnout socialismus? Rovnost člověka,  bezpečnost, konec válek, bezpeněžní systém, sociální jistoty, prodloužení života, snížení nemocnosti na minimum, práci pro všechny, přechod ke komunismu. Na první pohled jsou si oba programy velmi podobné. Aby vláda mohla svůj záměr uskutečnit, musí její ideu podporovat každý člověk ve společnosti. Za prvním programem stojí Stvořitel, za druhým GP (pomlouvač, odpůrce), více můj předchozí článek. Ti kdo nebudou souhlasit, budou muset býti eliminováni.

140510_adelman_reagangorbachev_ap.jpg
Demontáž socialistického bloku v Evropě byla započata na setkání mezi Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem v Reykjaviku na Islandu v roce 1986. Reagan netušil, že Sověti chtějí socialismus v SSSR zlikvidovat sami od sebe a hledají k tomu jen zástupný důvod, kterým by demontáž omluvili před vlastními občany v SSSR…

Nyní se podívejme co nám sděluje biblický text. Tím, že USA zosnovali útok na Irák, kudy protéká řeka Eufrat, ta v minulosti zajišťovala prosperitu oblasti, tuto oblast prosperity vysušily, tak byla připravena cesta pro krále od východu slunce. Kdo, pro potřeby GP nahrazuje vedoucí úlohu řízení světa, která byla dána Velké Británii a USA? Je to Čína, druhým králem je Rusko. Oba státy jsou na východ.

V další části je zmínka o třech inspirovaných výrocích, které jsou jako žáby. Co dělá žába? Stále kváká to samé a pokud jí posloucháte dlouho, začne to lézt na nervy. Co tedy můžeme od dob  napadení Iráku slyšet dokola. Terorismus, první výrok, který má vzbudit pocit ohrožení. V jakém prostoru má být celý proces řešen? Blízký východ. Jak jsem uvedl ve svém pojednání o Králi Severu a Jihu, kde bude jejich konflikt završen? Blízký východ. A čím má vyvrcholit? Armagedonem.

Dnes můžeme vidět, jak se vytvářejí různé koalice, které mají problém terorismu v dané oblasti vyřešit, je to proto, aby se shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

Druhým výrokem je všudy přítomná zmínka o instalaci NWO. Kdy se tyto informace začaly šířit? Po pádu dvojčat, těsně před pádem Iráku. K čemu to vede? Lidé začínají toužit po něčem spravedlivějším, než je právě NWO.

Třetí výrok, něco lepšího, Vladimír Putin, zachránce společnosti, nabídka socialismu s lidskou tváří, teď tomu, ale budeme říkat člověčenství.

Další důležitou informací, která nám byla předána, je, kdo tyto výroky pronáší, odhalení koho máme spojovat s drakem, divokým zvířetem a falešným prorokem, mnohé odhalí. Drak je v Bibli spojován se Satanem, je také GP. Zjevení 13. kapitola v 11 verši odhaluje, kdo je tím divokým zvířetem. Tváří se jako beránek („nejspravedlivější uspořádání na světě“ ), ale mluví jako drak (naplňuje vůli GP, rozpoutává pronásledování, instaluje obraz divokého zvířete, OSN). Má dva rohy. Roh naznačuje zemi, či království. Musí to být tedy dvě země, které nějak tvoří jeden celek. Od roku 1915 tu máme takové uspořádání. Je jím Anglo-americká světová velmoc.

Nyní se dostáváme k identifikaci falešného proroka. Po celou dobu dějin byl tento prorok největším tajemstvím. Byl již spojován s mnoha osobnostmi. Jen namátkou vzpomenu Adolfa Hitlera, posledního papeže, nebo jím má být Barack Obama. Ale pozor, jediná osobnost, která byla na scéně známá v době pádu Iráku, byl Vladimír Putin. Ten je totiž tou falešnou nadějí pro vyřešení všech problémů lidstva. Prorok totiž musí předkládat přitažlivou ideu, která bude schopna konkurovat Božímu projektu, Božímu království. Kdo tyto výroky inspiruje? Písmo říká jasně, démoni. Podle Daniela, mají démoni důležitou roli, při formování politiky (myšlenek) různých národů, jejich elit. Srovnej Daniela 10. kapitolu 12 a 13 verš.

Nyní se podívejme na jiné místo Zjevení, je to 13. kapitola 16 až 18 verš. Je zde popisováno, jak jsou osoby označovány symbolem tří šestek a proč. Rok 2016 je z numerologického hlediska, rokem ďábla [3]. I to je hodně důležitá informace. Divoké zvíře již zajistilo obrazu (OSN), takovou autoritu, že globální politika bude stále častěji formulována právě touto organizací. Všechny národy se budou muset podřídit. Podřízenost na sebe bere označení čísla. Protože je důležité, aby v mysli lidstva zvítězila doktrína falešného proroka, proto bude možno pozorovat, jak OSN bude tlačit ostatní státy, aby následovali politiku Ruska.

Po pádu Eura a Dolaru bude obchodu vládnout BRICS, kde vůdčí silou bude opět Rusko. Politika sankcí, které bude OSN a BRICS uvalovat, povede nejspíš k tomu, aby země přešly k bezpeněžnímu systému obchodu. Proto budou lidé s otevřenou náručí přijímat označení na svá čela, či ramena. Teď teprve začíná dávat smysl, proč hnutí CAJGAJST (pozn. šéfredaktora VK: Název bych raději ponechal v původním německém tvaru “ZEITGEIST”, což v překladu znamená “Duch času”) podporuje čím dál více osobností, kteří vlastní obrovské finanční prostředky.

A jaké nebezpečí tento vývoj přináší? Putinův projekt je konkurenční doktrínou, která má dát lidstvu zapomenout na Boha a jeho Boží království. Každý člověk, který tuto náhražku přijme, se stane odpůrcem Boha. Všichni máme svobodnou vůli, a proto se musíme rozhodnout sami za sebe.

-Igor Zemánek-

Kontakt na autora článku pro zájemce o problematiku Bible: izbible@seznam.cz

Poznámka autora: Dnes, to je 14.8. v roce 2020, jsou tajemství, která při vzniku článku 30.12.2015 ještě nebyla plně a správně pochopena, ale jen ukazovala na plán, který byl připraven. Tato tajemství jsou vysvětlena a k nalezení v knize DANIEL – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny.

3 thoughts on “Operace Golgota: Demontáž SSSR nebyla cestou likvidace socialismu, ale jeho posílení a znovuzrození skrze utrpení, chaos a proces poznání pravdy o kapitalismu! (dnes korporátního fašismu)

Comments are closed.