Jak se dívá Bůh na genderovou otázku?

Spread the love

Jak se dívá Bůh na genderovou otázku? Co můžeme udělat pokud jsme jinak orientovaní?

1 Janův 2:16  Neboť všechno, co je ve světě — žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života — není z Otce, ale ze světa.

Bůh stvořil člověka, stvořil je jako muže a ženu. Takové vnímání Boží reality v otázce určení pohlaví je dáno po tisíciletí. Je tedy z pohledu Boha o jeho stvoření řečeno jasně, že není nic mezi tím. To, co se děje v dnešní době, kdy vytváří liberální svět svou politikou genderovou revoluci, nemá historickou obdobu. Jedná se o jeden ze znaků pro identifikaci doby označované jako poslední dny (2 Tim 3:1-5, 1 Tim 4:1).

Římanům 1:24-28  Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;  vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.  Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. (EP)

Boží názor se nezměnil v době Krista a apoštolů a zůstává neměnný do dnes.
Jak se s tím vyrovnat? Jsme věřící a máme jinou orientaci? Chceme-li si zachovat Boží přízeň, potřebujeme hodně víry a prosit Boha o sebeovládání. Co je totiž nad přirozenou, Bohem určenou normu, považuje Bůh za nečistotu.

Jak toto téma rezonuje ve společnosti?
Osobnosti z politického spektra České republiky se ke genderové otázce postavili konzervativně. Podle jejich názoru jsou pouze dvě pohlaví, ostatní jsou pouze psychické poruchy ve vnímání jednotlivců. Na stránkách Parlamentních listů v roce 2021 byla anketa s otázkou „Kolik existuje pohlaví“. Odpovědělo téměř devatenáct tisíc lidí a výsledek? 98% lidí odpovědělo, že existují pouze dvě pohlaví,  2% odpovědělo více než dvě. Odkaz na článek ZDE.

Jeden z politiků Ing. Patrik Nacher k tomu řekl následující:
Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera nelze kvůli promile osob, kteří se cítí jinak než muž či žena, měnit zvyky pro většinu obyvatel, která s tím nemá nic společného. “Chovají se jako by jich byla polovina z celé populace. Přitom naprostá většina z této menšiny je úplně v pohodě a žádné tyto přednosti a zvýhodňování nevyžaduji. Jenže aktivisté si na tom zakládají živnost a prosazují to proti vůli normálních lidí. Tyto věci musíme zastavit. Přírodu neošálíme. Za mě existují pouze dvě pohlaví, mužské a ženské. Seriózní společnost 21. století je otevřená a tolerantní a všechny lidi má hodnotit stejně bez ohledu na to, jak se cítí být. Podstatné je nepřejít hranici, kdy nám všem ostatním bude někdo něco vnucovat, například, že pohlaví existuje 65 nebo kolik. Nikdo nikomu nebere, aby se cítil jakkoli, ale nelze tomu přizpůsobovat život většiny,” dodává.

Duhový průvod Prahou v rámci festivalu Prague Pride, který přibližuje život leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.


Výzkumu genderu se z různých úhlů pohledu věnují i badatelé Akademie věd ČR. Na stránkách časopisu Věda a výzkum.

Kdo jsou transgender lidé? Oproti pojmu intersexuál, což je lékařská definice oboupohlavního jedince, se slovem transgender označují ti, kteří sami sebe genderově identifikují odlišně od pohlaví, které měli při narození.
Podle studie Kalifornské univerzity v San Franciscu, která analyzovala data z let 2006–2016, se jako transgender označuje v USA asi 0,39 procenta populace. V Česku se uvádí, že zde žije přibližně patnáct set transgender osob (tj. asi 0,00015 procenta).
Čím je způsoben tento rozdíl? Může za něj terminologie. Dříve se (nejen u nás) hovořilo o transsexuálech. Označovaly se tak osoby, které prošly nějakou fází medicínské změny pohlaví. Pojem se však stal do značné míry nevhodný až nepřijatelný, proto se dnes používá termín transgender souhrnně jak pro osoby, které prošly změnou pohlaví, tak pro ty, jež žádné medicínské úpravy neprodělaly, pouze se genderově cítí odlišně od svého biologického pohlaví.

Existuje také medicínský pohled na věc – psychiatrická diagnóza „porucha pohlavní identity“. Dle statistik ji má přibližně jeden ze 40 tisíc lidí. Léčí se chirurgickou změnou pohlaví a jako takovou ji hradí zdravotní pojišťovny. Váže se k ní ale hned několik problémů.

„Porucha pohlavní identity je asi jediná duševní nemoc, kterou řešíme plastickou chirurgií. Pojí se s tím filozofické otázky – například zda je vůbec eticky správné měnit jinak fungující a zdravá těla. Anorexii také neléčíme liposukcí. Mezi lékaři či psychology není zcela jednotný názor, jak se k věci stavět,“ upozorňuje Teresa Baron. (Doporučuji přečíst si celý článek – ZDE)

Bůh nás nabádá k čistotě těla i ducha. Nepřipouští, abychom vybočovali z jeho norem. Je to proto, protože to, co vytvořil, bylo na počátku dobré, svým způsobem dokonalé. Chceme-li být s Bohem, přizpůsobíme se jeho normám, snažíme se o to, byť ne vždy se nám to daří. Kristus obětoval sebe za všechny lidi, i za ty, kteří se necítí být zdraví, nebo jsou nějak odlišní. Dnešní doba přináší velký tlak na Boží normy. Díky očkování, hormonům, které jsou ve vodě, aktivistickému tlaku komunit LGBTQ+ a podpory ze strany států, kde často v řadách politiků jsou jinak orientovaní lidé, kteří za tuto komunitu lobují, dochází k bezprecedentnímu tlaku na společnost, aby přijala démonsky podporovanou minoritu, která vybočuje z Božích norem. Když se podíváme na záběry z pochodů za práva těchto minorit jako je Prag Pride a jim podobným ve světě, vidíme lidi jako z jiného světa, jiné galaxie. Je složité a těžké najít pochopení pro jejich tlak na společnost a bezuzdné zapracovávání do společnosti. Tato minoritní komunita se díky „neziskovkám“ dostává do škol, kde demonstruje, z pohledu Boha, své uvolněné hodnoty a snaží se je normalizovat. To je v Božích očích nepřijatelné. Bůh, když mluvil k této zvrácenosti, jak jsme četli v textech z písma výše (Řím 1:24-28), říká, že je vydal na pospas svých zvrácených choutek“. Znamená to, že jim napomáhal k jejich jinakosti? Ne. Bůh, který je v každém z nás přítomen, pouze vyjádřil, že nebude jejich svědomím. Ponechá je napospas sobě samým a nebude těmto lidem působit skrze jejich svědomí, které by je obviňovalo a vedlo k nápravě.

Znamená, že jsou ztraceni, zatraceni? Pokud neopustí své chování, pak ano. Tato skupina lidí se stává obětí vlastního těla. Stávají se modláři, kteří nedokáží vést své tělo jako otroka, ale svému tělu sami otročí. My máme být pány nad svou tělesností, protože tělesné zaměření vede ke smrti.

1 Korintským 9:27  ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad – jiným hlásaje – sám nestal tím, kdo se neosvědčil. CSP

1 Korintským 9:27 Tluču do svého těla a vedu ho jako otroka, abych potom, co jsem kázal jiným, sám nepřišel o schválení. PNS

Je to pro lidi s jinou orientací náročné. Chtějí-li být v souladu s Bohem, musí věřit, že je schopen jim pomoci, musí projevit víru a oddělit se od této skupiny lidí. Když Bůh říká lidem, aby měli první pohlavní kontakt až v manželství, říká, že sexualita nesmí nad lidmi panovat. Ví, že je pro člověka důležitá, protože v manželství působí jako pojivo mezi partnery. Bůh však věří, že se s otázkou sexuality vyrovnáme a bude pro nás duchovní stav nad našim tělem. Jsme Boží děti a Bůh nám dal schopnost rozlišovat mezi dobrým a špatným, vytvořil nám školené svědomí, a to nás buď chválí, nebo obviňuje. Díky svědomí jsme usměrňováni, abychom byli s Bohem v pokoji. Boží Duch, pak nemá překážku v nás působit.

Pro člověka, pokud je jinak orientován je nutné se přizpůsobit Bohu a být oddělený od toho, co člověka znečišťuje. Bude to boj a plavba proti proudu, ale není jiná cesta. Je to naše oběť, kterou podstupujeme, je to náklad, který nebude asi snadné nést. S Bohem skrze Krista se dá překonat mnoho, vždyť pro Boha, Stvořitele a Otce, není nic nemožné.
Jsou i další těžkosti, které člověk musí zvládnout, např. alkoholismus, patologické hraní her, workoholismus, závislosti na drogách, sledování různých celebrit a formování se do nich, sledování nevhodných kanálů s nemravným obsahem, s tím spojené uspokojování těla.

Téma uspokojování těla je problematikou, která by zde měla být zmíněna.

Sexualita souvisí i s otázkou genderové orientace. Jak je to s uspokojováním těla? Podívejme se, jak to vidí Bůh. Jaký má Bůh pohled na masturbaci? O masturbaci se v Bibli téměř nepíše. Jediné místo, kde je psáno o nevhodnosti tohoto skutku je situace s člověkem, který se jmenoval Onan, který zemřel, protože nevykonal to, co měl z vůle Boha udělat (1 Moj 38:9). Z jeho jména byl pak převzat název pro způsob ukájení se, jako onanie. Je masturbace Bohem zakázaná? Nikde v písmu tuto informaci nenajdeme. Bůh zná dílo svých rukou a ví, že sexuální pud je silný. Jeho tolerance je ovšem také vymezena.

Matouš 5:28  Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
Židům 13:4  Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.
2 Petrův 3:14  Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
Galatským 5:19  Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložství, smilstvo, nečistota, bezuzdnost,

Bůh nás učí čistotě v uctívání a také čistotě těla. Sebeukájení, když je spojeno se sledováním pornostránek nás přivádí k tělesnosti, k nečistému chování. Stránky jsou velmi silným lákadlem, zvláště pro mužskou populaci a může na nich vznikat závislost. Tato závislost může vést k narušení manželských vztahů, k neschopnosti žít normálním partnerským životem. U mladých lidí se stává závislost na pornu velmi silná a zkresluje realitu skutečného soužití a pohled na druhé pohlaví. Kristus povýšil nemravnost již na úroveň běžného sledování a mluví o smilstvu zrozenému v srdci.

Taky jsem byl mladý a jako muž jsem podléhal této zvědavosti, takže vím, jaký boj podstupujeme. Puzení a touha jsou silná a je těžké se jí ubránit. Ale jde to. Půjde to s různou úspěšností, důležité je uvědomění si, že tak žít nechceme a prosit Boha o sílu, která je nad to, co je normální. Boží Duch v nás vykoná svou moc. Satan používá sexualitu, jako silnou zbraň. Vidíme to na genderovém rozdělení, na zneužití tohoto přirozeného pudu k závislostem odcizeným Bohu.

Římanům 8:13  Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít.
Koloským 3:5  Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou.
Galatským 5:16  Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.

Nevzdávejme se

Nepodléhat tělu a nespadnout do jeho otroctví. Jak těžké v této době. Ano, podléháme a zase vstáváme. I apoštol Pavel psal o ostnu v těle, také že to, co chce činit nečiní, a to co nechce, tak koná. (Řím 7:15, 19, 20) Možná si řekneme, že v dobách minulých nebylo tolik lákadel, neexistoval internet, doba byla jednodušší a snazší. Každá doba má své problémy. Kdysi neexistoval sociální systém, různé dávky a doplatky, pojištění, důchod. Lidé byli od Boha odváděni jiným způsobem, museli pracovat více, starali se o své zestárlé rodiče, podléhali nemocem, nic nebylo stabilní, byla chudoba, nebyla dostupná Bible, člověk byl v područí náboženského diktátu. Nebylo snadné najít Boha.

Dnes máme internet, který je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Pokud nepěstujeme sebeovládání a nemáme sebereflexi, zcela snadno jsme odvedeni od cesty, která vede k Bohu a záchraně člověka. Jestliže se nám nedaří odolávat žádosti těla, neupadněme do deprese a beznaděje. To je plán toho ničemného a my máme za sebou mnohem silnějšího Boha. Opakovaně se snažme vymanit ze sevření a stále se vracejme k Otci. Tělesné uvolnění v nás podněcuje tělo, které reaguje na různé fáze tělesných potřeb. Sebeuspokojení se bude v našem těle pudit a budeme hledat uvolnění. Neměli bychom se ubírat k nevhodným serverům s cílem to podnítit, uspíšit a to opakovaně. Nedotýkejme se nečistého. Mysleme na naše manželské partnery a soustřeďme se na ně, abychom posilovali svůj vztah a tělesné projevy se staly solí tohoto vztahu. Když to nezvládneme a jsme tzv. single, mysleme na naši víru a vracejme se k Bohu spolu s modlitbou o pochopení. Bůh naši snahu ocení. Když podlehneme, stává se, že nám Bůh odejme Ducha. Je to pro nás signál, že musíme skrze modlitbu usilovat o Boží přízeň, aby se nám svatý Duch opět vrátil. Kristova oběť nás očišťuje a Bůh slíbil, že na náš hřích nebude vzpomínat, pokud se k němu vždy vrátíme.

Filipanům 4:6,7 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.  A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Jehošuovi. CSP

Vyváženost
Představme si misky vah. Na jedné misce je náš život složený z tělesných potřeb, na druhé misce Boží přikázání. Vlevo je tělesná potřeba spojená z existenčních záležitostí jako je práce, rodina tj. manželský partner, výchova dětí, odpočinek a péče o zdraví, zábava. Napravo je čas věnovaný Bohu, duchovnímu zdraví vlastnímu i rodiny, čas věnovaný službě Bohu. Co převažuje na naší váze? Čas je to nejcennější, co máme. Jak ho rozdělíme?

Není potřeba se děsit a říkat si, že jsem nedostatečný, že Bohu svůj dluh nikdy nesplatím. Upadali bychom do pocitu méněcennosti, depresí spojených s našim svědomím, které by nás nezdravě obviňovalo. Vždyť vše, co v životě děláme, děláme, jako by to bylo pro našeho Boha. Jsme poctiví v práci, vedeme k poslušnosti děti, snažíme se je nenásilně přivést k víře, milujeme své partnery a děláme pro sebe maximum, abychom zůstávali v naději Božích zaslíbení. Pokud náš partner není věřící, chováme se tak, aby byl díky našemu chování k Bohu přitahován. Věřící partner posvěcuje svého nevěřícího partnera, aby společné děti, nebyly nečisté. Tak je psáno (1 Korintským 7:14).

Podílet se na Božích zájmech můžeme na sociálních sítích, můžeme mluvit s lidmi osobně, i sebevzdělávání a studium Bible je důležité pro naše duchovní zdraví a počítá se jako služba Bohu. Za svou víru se nestydíme s nikým nemanipulujeme, ponecháme vše na rozhodnutí každého člověka a na Bohu. Nemáme být pány nad vírou druhých. Bůh sám působí v lidech duchovní růst. Zodpovídat se budeme Bohu každý sám za sebe (1 Kor 3:5,6; 2 Kor 1:24; Židům 4:13).

Vypadá to, jako bychom odbočili od genderové otázky, ale ne, neodbočili. To, co je v tomto podtitulku platí pro všechny, muže, ženy i ty, co se identifikují jinak, ale chtějí Bohu být blízko a sloužit mu.

Osobně nikoho nesoudím, ponechávám vše v rukou Boha a Krista. Bůh Jehovah, náš nebeský Otec ví nejlépe, jestli člověk s jinou orientací má svůj osten z důvodu dědičné genetiky, nemoci, nebo z rozmaru.

Co vím jistě je, že Bůh nikoho neodmítne, každého, kdo činí pokání vyslyší. Je nutná vytrvalost. Někdy se může zdát, že Bůh jakoby otálí. Je nás ale osm miliard a následovníků Krista přes dvě miliardy. Umíte si představit to množství modliteb, které Bůh musí denně zpracovat? Kristus v jenom podobenství poukázal na smělou neodbytnost jedné ženy, která chtěla sjednat právo. Napověděl nám, že i my máme být vytrvalí, pokud Boha o něco žádáme.

Lukáš 18:1-8  Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:  „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: `Zastaň se mne proti mému odpůrci.´ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.´“ A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

Ano, máme víru? Věříme, že Bůh má moc konat v našich životech své dílo? Bez víry to nefunguje.

Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Víru projevíme, když se s problémem obrátíme v modlitbě k Bohu skrze Jehošuu Krista. Za někoho se můžou v modlitbě přimlouvat i další věřící, kterým důvěřujeme. Pak již nezbývá, než ponechat vše na vůli Boha.

Stává se, že Bůh u některých věřících nereaguje. Hledejme chybu u sebe. Modlím se správně, předkládám modlitbu skrze Krista, oslovuji Boha Božím jménem? Modlitba by měla být adresována přesně, nesmí vzniknout pochybnost. Pokud prosíme někoho jiného, než Boha, jak můžeme očekávat, že se nám bude věnovat Bůh Jehovah? Růst přeci dává Bůh, i Kristus řekl, že Otec je větší než já, učil nás modlit se k Bohu, ne k sobě (Mat 6:9).

Matouš 20:28  Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“
Jan 15:16  Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.
Jan 16:23  V ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá.

Modleme se k Bohu tak, jak nás to učil Kristus, pak budeme mít jistotu, že naše modlitba bude správně adresována a bude také vyslyšena. Boha můžeme také oslovovat Nebeský Otče, protože jen jeden Otec, je ten nebeský (Mat 23:9). Pozor ale na to, abychom nezapomněli na přívlastek „nebeský“, protože existuje ještě jeden otec, a sice otec lži. Jen pro jistotu, 🙂

Shrnutí

Bůh Jehovah nás stvořil, stvořil nás jako muže a ženu. Jako pár na počátku určil muže a ženu, kterým se rodí děti opět jako chlapec, nebo děvče. V dnešní době, vlivem různých okolností se velmi malá skupina lidí cítí být jiným pohlavím. Tvoří se i homosexuální páry. My, jako věřící ponecháváme na Bohu, jak bude soudit nás i tyto lidi a neodsuzujeme je. Chráníme sebe, rodinu i sbor před negativními dopady tělesné filozofie světa, udržujeme se v čistotě. Pokud se chce někdo jinak orientovaný, než zavedl Bůh, stát Kristovým následovníkem, musí přijmout Boží normy chování, oddělit se od nečistého a vést svůj boj. Modlitba je mocný prostředek k získání síly k překonání nemožného, Bůh slíbil pomoc. Jako lidé zažíváme různé slabosti, sklony k hříchu. Díky Kristově výkupní oběti máme naději, že nám Bůh naše slabosti odpustí, pokud budeme usilovat o jejich překonání. Naše víra nám pomůže překonat naše slabosti. Pomoc můžeme hledat i u věřících, kterým důvěřujeme, kteří nám pomohou nést naše slabosti.

Římanům 15:1-7  My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: `Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.´ Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Jehošuy, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Jehošuy Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.

Modlím se za vás, abychom byli posilnění a překonali překážky, které na nás klade naše padlé tělo i panovník tohoto světa. Prosím Tě Bože Jehovo, který působíš, aby se stalo, abys nás posiloval skrze naší víru v tvého Syna Jehošuu Krista a dal nám dostatek vnitřní energie plynoucí ze svatého Ducha. Stůj při nás v tomto čase konce a posiluj nás zvláště v dobách, kdy jsme slabí a zranitelní. O to tě prosím skrze Tvého Syna, našeho vykupitele, velekněze a krále Nového Světa Jehošuu Krista. Amen

Váš bratr Martin


Přehled zaznamenaných rozlišení pohlaví dle orientace a způsobu vnímání sebe sama. (2021)

 1. Agender – osoba, která se neztotožňuje s žádným
  pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví.
 2. Androgyn – tyto osoby změnu pohlaví nepodstoupily,
  ovšem od narození je doprovází nejrůznější výrazné
  prvky opačného pohlaví.
 3. Abimegender – nekonečné pohlaví, které může být kombinováno s jiným.
 4. Adamas gender – osoby odmítající kategorizaci.
 5. Aerogender – pohlaví, které se mění podle okolí.
 6. Aesthetigender – druh pohlaví odvozeného z estetického hlediska.
 7. Affectugender – osoby mění své pohlaví na základě svých nálad a výkyvů.
 8. Agenderflux – kombinace pohlaví bez identity s občasným přikloněním se k jiným
  genderovým identitám.
 9. Alexigender – osoba s proměnlivou genderovou identitou, kterou nemůže specifikovat.
 10. Aliusgender – toto pohlaví se vymyká sociálním genderovým typům, není ani mužské,
  ani ženské.
 11. Amaregender – genderová identita se mění vlivem osoby, ke které máme citový vztah.
 12. Ambigender – pocit dvou pohlaví současně.
 13. Ambonec – Osoba se identifikuje jako muž i žena, a přesto není ani jeden.
 14. Amicagender – Tuto genderovou identitu ovlivňují přátelé dané osoby, je velmi
  proměnlivá.
 15. Anesigender – Osoba má blízko k určitému typu pohlaví, přestože se lépe ztotožňuje s
  jiným pohlavím.
 16. Angenitální – I když má osoba identifikované pohlaví, jejím přání je být bez jakýchkoliv
  primárních sexuálních charakteristických znaků.
 17. Anogender – Toto pohlaví se postupně vytrácí, ale vždy se ke stejnému pocitu vrátí.
 18. Anongender – Genderová identita je osobě dána, ovšem nejraději by daná osoba byla
  bez jakéhokoliv určení.
 19. Antegender – Jedná se o tzv. proteánské pohlaví, kterým může být cokoliv, protože
  nemá tvar ani hybnost.
 20. Anxiegender – Toto pohlaví ovlivňuje úzkost.
 21. Apagender – Osoba je vůči svému pohlaví apatická.
 22. Apconsugender – Pohlaví, o kterém víte, co není, ale nevíte, co je, bez určitých
  charakteristických rysů – ty osoba před světem skrývá.
 23. Astergender – Osoba s pohlavím působící jasně a nebesky.
 24. Astrální pohlaví – Genderová identita související s vesmírem.
  2
 25. Autigender – Genderová identita související s autismem.
 26. Autogender – Genderová zkušenost, která je pro danou osobu velmi hluboká.
 27. Axigender – Toto pohlaví se nachází mezi dvěma extrémy agender a jakýmkoliv jiným
  typem pohlaví. Na jednom konci je jedno pohlaví, na druhém další.
 28. Bigender – Dvě různé genderové identity ve stejnou nebo různou dobu.
 29. Biogender – Genderová identita ovlivněná přírodou.
 30. Blurgender – Osoba má pocit, že má víc než jedno pohlaví, která nejdou identifikovat.
 31. Boyflux – Osoba s genderovou identitou muže, jejíž intenzita kolísá.
 32. Burstgender – Pohlaví je ovlivněno intenzitou pocitů.
 33. Caelgender – Pohlaví ovlivňuje kvalita a estetika vesmíru.
 34. Cassgender – Tato genderová identita je spojena s pocity, které pro člověka nejsou
  důležité.
 35. Cassflux – Pohlaví s kolísající mírou lhostejnosti vůči svému pohlaví.
 36. Cavusgender – Při depresích osoba tíhne k jinému druhu pohlaví.
 37. Cendgender – Genderová identita se mění z jednoho pohlaví na opačné.
 38. Ceterogender – Typ nebinárního pohlaví, které ovlivňují kolísající mužské, ženské
  nebo neutrální pocity.
 39. Ceterofluid – Typ nebinárního pohlaví, jehož identita neustále kolísá mezi dalšími
  různými pohlavími.
 40. Cisgender – Osoba, která je ztotožněna s pohlavím, se kterým se narodila – muž nebo
  žena.
 41. Cloudgender – Pohlaví, které nelze rozeznat kvůli poruše depersonalizace a
  derealizace.
 42. Collgender – Osoba s různými pohlavími v jeden moment.
 43. Colorgender – Pohlaví určují barvy.
 44. Commogender – Osoba o sobě ví, že není cisgender, a přesto se prozatím identifikuje
  jako muž nebo žena.
 45. Condigender – Pohlaví je pociťováno pouze za určitých okolností.
 46. Deliciagender – Kombinace pocitů více pohlaví, přednost má však jedno před druhým.
 47. Demifluid – Více pohlaví, některé statické, jiné tekuté.
 48. Demiflux – Kombinace více pohlaví s některými statickými pohlavími, zatímco u jiných
  kolísá intenzita.
 49. Demigender – Pohlaví, které je zčásti jedním a zčásti druhým pohlavím.
 50. Domgender – Osoba se vyznačuje více pohlavími, přičemž jedno dominuje nad
  ostatními.
 51. Duragender – Kombinace vícero pohlaví, kdy jedno pohlaví trvá déle než ty ostatní.
  3
 52. Egogender – Pohlaví si na základě vlastních zkušeností určujeme pouze my, pro
  ostatní je nepopsatelné.
 53. Epicén – Synonymum androgyna.
 54. Esspigender – Genderová identita závisí na extradimenzionální úrovni paralelních
  světů.
 55. Exgender – Osoba odmítá identifikaci v jakémkoliv genderovém spektru.
 56. Existigender – Genderová identita závisí pouze na vědomí osoby ji realizovat.
 57. Femfluidní – Proměnlivé genderové pocity vyskytující se u ženského pohlaví.
 58. Femgender – Typ nebinární ženské genderové identity.
 59. Gemigender – Dvě protikladná pohlaví navzájem se prolínající a spolupracující.
 60. Genderblank – Pohlavím je prázdné místo.
 61. Genderflow – Plynulé pohlaví mezi nekonečnými pocity.
 62. Genderfluid – Osoba s neomezeným počtem pohlaví.
 63. Genderfuzz – Synonymum blurgender.
 64. Genderflux – Kombinace agender a genderfluid.
 65. Genderpuck – Osoba vzdoruje genderovým normám.
 66. Genderqueer – Toto pohlaví vyznačuje nedostatek výběru pohlaví, osoba si nemůže
  vybrat.
 67. Gender witched – Toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba
  stále o něm není stoprocentně přesvědčena.
 68. Girlflux – Převážně ženské pohlaví s kolísající intenzitou ženských identit.
 69. Healgender – Pohlaví, jehož mysl je nastavena na pozitivitu a mír.
 70. Mirrorgender – Pohlaví se mění na základě osob v okolí – aby vyhovovalo každému
  kolem.
 71. Omnigender – Pocit a zažití všech pohlaví.
 72. Transgender – z muže na ženu či naopak

2 thoughts on “Jak se dívá Bůh na genderovou otázku?

 1. No, to je zajímavý postřeh. Obávám se ale, že ty identity pohlaví mohou přibývat.

Comments are closed.