Setkání v Praze 7.4.2023

Spread the love

Dne 7.4.2023 se sešla velká skupina letničního hnutí, aby opět ukázala, kam patří. Nerozumné družičky se chlubí tímto setkáním, proto jsem jim sepsal tento komentář, který vede k zamyšlení, zda je to skutečně od našeho Pána, Jehošuy Krista s podporou Otcova ducha. Musím vložit odkaz na toto video, aby si každý sám udělal obrázek. My sami musíme zkoumat v modlitbě k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, v Jehošuově jménu, co vlastně vidíme a co se tím naplňuje. Stačí jen pár minut.

Pronesl k nim ještě jiné podobenství: Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách mouky, až celé množství zkvasilo.“ (Matouš 13:33)

Co je to kvas? Kdo je ta žena? Sám Pán Jehošua to vysvětluje takto:

Jak to, že nerozeznáváte, že jsem s vámi nemluvil o chlebech? Mějte se však na pozoru před kvasem farizeů a saduceů.“ (Matouš 16:11)

Jsou to náboženské nauky a tradice, které vznikají tím, že nenasloucháme Kristovým slovům a nevěnujeme jim plnou pozornost. Proto mohla k mouce, kterou se stalo povolané zrno, přistoupit žena, o které čteme ve Zjevení 17. kapitole, jenž má jméno ZÁHADA, VELKÝ BABYLON. Kde to zrno přestalo naslouchat a nechalo se semlít na mouku?

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-45)

Když toto vyřknul stalo se toto:

Je to duch, který je životodárný; tělo není vůbec k užitku. Výroky, které jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící, a kdo je ten, jenž ho zradí. Řekl tedy dále: Proto jsem vám řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili.“ (Jan 6:63-66)

A to je ten bod, kdy se ze zrna stává mouka, protože zrno nechápe, že musí prosit samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha, aby to byl On sám, kdo nás vyučí a my tak můžeme dorůst do Krista. Proto Pán Jehošua odkazuje na Jeremiáše, kde je toto: „A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34) Mouka miluje lechtání uší, proto kazatelé v náboženských domech vyučují, že nikdo nemůže přijít k Otci, jen skrze Pana Jehošuu. Je to ve 14. kapitole Janova evangelia. Čeho si nepovšimli? Že zde ta slova Pán Jehošua pronáší k už vyučeným učedníkům, které mu Otec dal. On už mluví o jejich budoucím poslání, jenž nastává až po jejich fyzickém vzkříšení při sedmé trubce. Proto dochází k těmto monster akcím, jenž jsou plné emocí, ulepených sladkých slov, jak jsou účastníci výjimeční a tak se naplňuje Pavlovo slovo:

Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními žádostmi, aby jim lechtali uši;“ (2. Timoteovi 4:3)

Co je to zdravé učení? Malachiáš to vysvětluje zde:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží.“ (Malachiáš 3:16,17)

Proto se Pán Jehošua obrací na své učedníky s otázkou:

Proto Jehošua řekl dvanácti: Nechcete snad také jít?“ (Jan 6:67)

Petr správně odpoví, proč to nechtějí udělat, protože rozumí výrokům Pána:

Šimon Petr mu odpověděl: Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Boží Svatý. Jehošua jim odpověděl: Což jsem nevyvolil vás dvanáct? Přesto jeden z vás je pomlouvač. Mluvil vlastně o Jidášovi, synu Šimona Iškariotského, neboť ten jej hodlal zradit, ačkoli byl jedním z dvanácti.“ (Jan 6:68-71)

Pokud si pustíme jen pár úvodních minut, okamžitě zrno pochopí, kdo promlouvá, že to není člověk, kterého vyučil sám nebeský Otec. Proč? Protože neoznámí jeho skutečné jméno, aby bylo jasné všem, ke komu v modlitbě promlouvá. Modlitba směřuje k otci lži, ne k nebeskému Otci, protože je psáno:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32/ v jiných překladech 3:5)

Nenaslouchá nebeský Otec pozorně, jak kdo přistupuje k jeho svatému jménu JeHoVaH (Jehova)? Zkažená mouka se odhaluje okamžitě při prvních slovech v modlitbě.

Pokud vás tento komentář zaujal, je možné navštívit tyto stránky, kde doporučuji pozorně prostudovat rozbor Šalamounovy Písně písní, protože tento text se právě naplnil.

Vzdejme slávu našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, a by všichni poznali, že On je tím nejvyšším nad celou obydlenou zemí, aby všichni poznali jeho svaté jméno. Kéž tak činíme v Jehošuově jménu. Amen a amen

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

One thought on “Setkání v Praze 7.4.2023

  1. Předně, článek neslouží k tomu, abychom zavrhli lidi, kteří se zúčastnili setkání v Praze s údajnou „apoštolkou“. Je potřeba ochránit se před svody, které byly Kristem předpovězeny. Osobně jsem zastánce, výhradně dodržování Božích nařízení a cítím nutnost přinášet světlo do tmy.
    Nechci dovolit, aby byl pošlapáván Bůh a jeho vlastní Boží jméno, které si dal a pro které hledá svůj lid. Boží jméno bude na čelech svatých, spolu se jménem Kristovým. Dávejme si pozor na kvas, který žena mísí mezi Boží lid, dle Kristova podobenství.

Comments are closed.