Co je symbolickým tmelem, maltou, každého dokonalého vztahu? Jak nám to odhalují hebrejské a řecké výrazy v Písmu? Porozumění, které nám dává kniha Ester 9:23 pro tento čas.

Spread the love

(Sepsáno 31.05.2024)

Drazí přátelé, čtenáři, studenti a teofilové Písma, zamysleli jsme se někdy do hloubky nad knihou Ester? Jak to co v ní čteme souvisí s dobou, kterou právě prožíváme? Co učinil Mordechaj, jenž obdržel druhé místo po králi Xerxovi I. ? Přečtěme si to:

A Židé přijali, co začali dělat a (to) co jim napsal Mordechaj.“ .

Když jsme s ženou od Otce přijali pokyn, že se máme zaměřit na tento verš, vůbec jsme z toho nebyli moudří. Museli jsme svou pozornost zaměřit na kontext. Pak dostala Šárka pokyn, abychom se v tom všem zaměřili na slůvko VDĚČNOST. Po několika dnech, které byly spojeny s rozjímáním nad Mordechajem a vším kolem, možnosti se bránit před naplánovanou genocidou, kterou připravil Haman, kdy jsem byl veden duchem k sepsání zamyšlení, které jsem zatím nemohl zveřejnit a týká se atentátu na Roberta Fica, byla Šárka při cestě z práce NAPLNĚNA VDĚČNOSTÍ. Až po samotný okraj, podobně, jako když naplníme nádobu na vodu vodou po samotný okraj.

Znám toto naplnění, proto vím co prožívala. Abychom tomu všemu porozuměli, co se nám všem snaží nebeský Otec sdělit tím vším, připomeňme si co říká prostřednictvím proroka Joela, proč se jeho proroctví týká nás:

A nyní také, je Jehovův výrok, vraťte se ke mně s celým srdcem a s postem a s pláčem a s bědováním. A roztrhněte své srdce, a ne své oděvy; a vraťte se k Jehovovi, svému Bohu, neboť je milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti, a jistě pocítí lítost kvůli tomu neštěstí.“ .

V jednom z článků nám byla předložena hádanka. Týkala se událostí kolem takzvané traktoriády, kde jsme měli sledovat slovo pluh a pochopit co dělá. Vzpomenout si na Přemysla oráče. Význam této hádanky pochopilo málo bratrů a sester, ač jsme dostávali jasná vodítka. Jedním vodítkem byl tento obrázek:

Když se ptáme: „Co pro nás Pán JeHoVaH (Jehova) udělal?“ .

Pokud jsme naplněni VDĚČNOSTÍ, potom víme, že nám zoral symbolicky naše srdce nebeský Otec. Kdy se to stane? Pokud mu sami to naše symbolické kamenné srdce symbolicky předáme a s ním i náš dosavadní život, aby nám mohl dát nové srdce, obřezané. Když platila ještě obřízka předkožek, říká Svrchovaný Pán JeHoVaH skrze Ezechiele toto:

A řekneš Vzpurnosti, izraelskému domu: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Už je toho od vás dost, izraelský dome, kvůli všem vašim odporným věcem, když přivádíte cizince neobřezané na srdci a neobřezané na těle, aby se octli v mé svatyni a znesvětili ji, dokonce můj dům; když předkládáte můj chléb, tuk a krev, zatímco oni porušují mou smlouvu kvůli všem vašim odporným věcem.„.

Jindy zase říká toto:

Ale já, já jsem pak chodil v odporu vůči nim a musel jsem je přivést do země jejich nepřátel. Snad se v tom čase jejich neobřezané srdce pokoří a oni v tom čase splatí své provinění.“ .

A jinde skrze Jeremiáše toto:

Dejte se obřezat Jehovovi a odejměte předkožky svých srdcí, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma; aby můj vztek nevyšel právě jako oheň, a jistě by hořel a nikdo nehasil, kvůli špatnosti vašich jednání.“ .

Prakticky to obřezání probíhá tak, že se jím necháváme vyučovat, odevzdáváme mu vlastní život i životy našich rodin, našich blízkých. Je to jako zorat kamenitou půdu, roztrhnout svá kamenná srdce a přijít k Otci, aby nás naplnil VDĚČNOSTÍ. Co to skutečně je, si vysvětlíme na událostech spojených s Xerxem I., jeho židovskou manželkou Ester, Hamanem a Mordechajem. Opakuje se totiž přesně to, co v Ester čteme.

Než to rozeberu, musíme si připomenout, po jakých schodech musíme vystoupat k nebeskému Otci. Opět tu máme obrázek, jako vhodné znázornění. Sledujme pozorně barvy. Je malován pod inspirací.

Schody vychází z temnoty, kde první schod je nejtěžším krokem. Jsou na něm dvě slova. POZORNOST a VDĚČNOST. Pozornost proto, že hledáme Pravdu a Vděčnost proto, že nám pomáhá utvářet vztah s nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Ta temnota na nás působí tím, že nás obklopuje lidská moudrost, lidské a zároveň náboženské nauky a tradice. Jednou z nich je ta, že nevíme, jak správně oslovovat našeho Stvořitele. Proto když nebeský Otec vidí, že toužíme po Pravdě, tak nám své jméno odhalí. Učiní to kdy? Když máme připravené srdce na symbolickou orbu.

To je také důvod, proč mnozí nejsou schopni přijmout logikou věci, že každé dítě ve své domácnosti zná skutečné jméno svého otce a své matky. O čem je VDĚČNOST? Je o uvědomění si, že jsou nám otevírány oči. Pociťujeme hloubku věcí, které ostatní nevidí. Co je tedy Vděčnost? Je to malta, tmel každého zdravého vztahu. Bez ní, nelze vybudovat důvěrný vztah. Ukažme si to na konkrétním příkladu. Opět nebyl dán mi, ale mé ženě, za což Otci děkuji.

V práci máme kolegu. Má autoritu nad námi. Řešíme nějaký pracovní úkol, se kterým nám pomáhá. My máme vlastní rozum a nedbáme na jeho rady. A teď se to vše pokazí díky našemu egu. Existují dva typy šéfů. Jeden, který miluje, když se může na chybách druhých povozit a druhý, který si uvědomuje, že jsme jenom lidé, tedy chybující a touží po tom, abychom se na svých chybách vyučili, aby naše spolupráce v budoucnu přinášela plody.

Kterého šéfa bychom chtěli vedle sebe mít v ten daný čas? Já určitě toho druhého. Pokud s ním mám už zkušenost, tak k němu obrátím POZORNOST, přiznám chybu, s vděčností v hlase jej poprosím za odpuštění. S úctou učiním pokání, že už příště nebudu do jeho vedení strkat vlastní rozum a pokorně poděkuji za to, že to společně dáme do pořádku. POP a VÚP. To nám DOVOLÍ OTEVŘÍT SYMBOLICKÉ DVEŘE, přinese POŽEHNÁNÍ, OCHRANU před vyhazovem a VÍTĚZSTVÍ, které dává život. A máme tu POV, další pomůcku k zapamatování. Co je to Vítězství, tak to si ještě vysvětlíme.

Jak zvýše uvedeného obrázku můžeme vidět, vše směřuje v barvách ke klice, kdy klika je vlastně bílá. Proč? Protože k možnosti uchopit kliku musíme duchovně dorůst, když dveře otevřeme, najdeme za nimi toto.

SVĚTLO – za POV
Požehnání – Ochrana – Vítězství
(Věčný život)

A nyní začněme uvažovat o tom, co se stalo okolo roku 480 př.n.l. v hlavním městě Medo-Perské říše Šušanu, za krále Xerxe I. . Doporučuji si knihu Ester přečíst. Nebudeme se podrobně zabývat tím, jak se Ester stala královnou, manželkou Xerxe I. . Ani tím, proč ji takto pojmenovanou nenajdeme v archeologických vykopávkách. Je v nich nazvána Amestris (Am-estris = Am-Ester-is) . Víme, že se královnou stala pro záchranu Židů (Hebrejů).

Byl v té zemi velmi ambiciózní úředník, oblastní správce, původem z oblasti Chazárie, kterou Medo-Peršané ovládli. Jmenoval se Haman a byl podle úřadu satrapou. Toho král Xerxes povýšil nad ostatní satrapy, takže se stal druhým po králi. Koho tito lidé nenávidí? Hebreje = Židy všeobecně. Proč? Protože byl Kanaán jejich původní vlastí, odkud byli vyhnáni po roce 1453 př.n.l. Jozuem. Chazar = Khazar = Kanaán. Byla to pro ně velká křivda, kterou v nich živil Satan a jeho padlí andělé, skrze takzvanou dějinnou paměť.

Co to je? Je to to samé, k čemu je Satanem vyučován tělesný Žid skrze Talmud, že jen on je vyvolený. Proto když se s takovým Židem budeme bavit o přechodu Rudým mořem, tak to bude vyprávět, jako by to sám zažil. A takový Žid žije s pocitem nadčlověka. Přesně toto cítí Chazaři, jejich rodiny, kterým Satan skrze své řízení, zajišťuje skryté funkce k ovládání světa. Proč se tak cítí? Protože přece koluje v jejich žilách krev Annunaki, padlých andělů. Tak jednoduché to je. Žid (Hebrej) si myslí, že když byl jejich národ jednou vytvořen díky Božímu zásahu, že jsou něco. Pavel jim však vysvětluje, že toto je jejich omyl.

On sám Hebrej z kmene Benjamín říká:

Nyní mluvím k vám, kteří jste lidé z národů. Jelikož jsem ve skutečnosti apoštolem pro národy, oslavuji svou službu, zda bych mohl nějak podnítit k žárlivosti ty, kteří jsou mé vlastní tělo, a zachránit některé z nich. Jestliže totiž jejich zavržení znamená smíření pro svět, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život z mrtvých? Je-li dále část vzatá jako první ovoce svatá, je i celek; a je-li kořen svatý, jsou i ratolesti.  Jestliže však některé z ratolestí byly vylomeny, ale ty, ačkoli jsi planou olivou, jsi byl mezi ně naroubován a stal ses podílníkem na tučném kořenu olivy, nejásej nad ratolestmi. Jestliže však nad nimi jásáš, nejsi to ty, kdo nese kořen, ale kořen nese tebe. Řekneš tedy: Ratolesti byly vylomeny, abych já byl naroubován. Správně! Byly vylomeny (tělesný Izrael) pro svůj nedostatek víry, ale ty stojíš vírou. Přestaň s povýšenými myšlenkami, ale měj bázeň.“ .

Co je jejich nedostatek víry? Chybí jim Láska Agape, Otcova Láska založená na PRÁVU a SPRAVEDLNOSTI ke všem lidem. Proto to Pavel vysvětluje:

A jestliže mám dar prorokování a jsem seznámen se všemi posvátnými tajemstvími a vším poznáním a jestliže mám všechnu víru, abych přesazoval hory, ale nemám lásku, nejsem nic.“ .

A co vidíme u všech těch lidských náboženských domů, sekt a falešných proroků? Že jedině jejich víra, je něco. Čí je to myšlení? Satanovo. Žádná vděčnost, úcta, pokora. Jen jejich jediné správné nauky. A tak se přou, který tvar je lepší, kdo má více ducha, přitom je v tom Satanův duch, který jenom rozděluje. A přesně toto měl Haman. Byl živen nenávistí a stálým předáváním informací, kým že to původem je za lid a kdo je o 1000 let dříve na Boží nařízení vyhnal z Kanaánu.

Když jej Xerxes I. povýšil, mohl jej Satan plně ovládnout. Na to se dávno před tou dobou připravil. Jak? Nařídil vládcům Medo-Persie, že když vydají nějaký zákon, tak jej nemohou změnit ani oni samotní králové. A nebeský Otec, který zná Satanovy plány, jej v tom podpořil. Proč? Protože On sám se přesně tím řídí a Satan věřil, že nebeského Otce přechytračí. A když budeme Písmo zkoumat důkladně, možná zjistíme i dobu, kdy přesně toto Medo-Peršané zavedli. Jsem veden k tomuto textu:

V prvním roce babylónského krále Belšacara spatřil Daniel na svém lůžku sen a vidění své hlavy. Tehdy sen zapsal. Pověděl úplnou zprávu o těch záležitostech. Daniel promluvil a říkal: Díval jsem se ve svých viděních za noci, a tu, vida čtyři nebeské větry vzdouvaly ohromné moře. A z moře vycházela čtyři obrovská zvířata a každé se lišilo od ostatních.“ .

Kdy nastal první rok Belšacarovy spoluvlády s jeho otcem Nabonidem, který odjel po babylonské říši zavádět nové náboženství? Uctívání měsíce, jehož jméno je anglicky hřích (Sin)? Bylo to v roce 549 př.n.l. . Tehdy byl u vlády v Medo-Persii Kýros II. Veliký. Proč bylo důležité pro nebeského Otce, aby Satana v jeho plánu podpořil? Protože si tím zajistil, že mu Satan nenaruší záměr dostavět druhý chrám v Jeruzalému. Satan už ze zapsaného proroctví Danielem viděl, co se bude dít dále. Proto potřeboval ve vhodnou chvíli tento zákon, aby jej proti záměrům Stvořitele nebe a země použil. A kdo jiný by takový zákon mohl vydat, aby byl prosazován, než ten, koho budou mít v následných generacích v úctě, vždyť to byl ten, kdo z Medo-Persie učinil světovou velmoc. Byl jím právě Kýros II.

Koho Nabonid svým jednáním pokořil? Boha Marduka, jeho chrám v Babylonu, kde měl Marduk i své lůžko, protože Marduk byl ve skutečnosti Satan. Tak si nechal říkat v tom čase. Za bohem Sinem byl někdo z jeho démonů, který si pravděpodobně chtěl užít také trochu té slávy a velikosti. A koho uctíval Kýros II.? Marduka. A proč vyrazil Kýros II. proti Babylonu? Protože si ctitelé Marduka na Nabonida stěžovali, že jim bere Satana, že tupí jeho velikost. Vše vychází z archeologických záznamů.

Tak jednoduché a malicherné to vše bylo. Já žasnu nad moudrostí nebeského Otce, který mi ukazuje, kam se mám dívat a proč mne vedl k těm všem informacím. Jemu patří chvála, ne člověku.

Ještě si i ukážeme, že můžeme zjistit přesný rok, kdy se vše s Hamanem odehrálo, ale to možná někdy později. Nyní se vrátíme k Ester. Takže Haman byl silně motivován si vyřídit účty se všemi Židy. Nejvíc jej dráždil Žid Mordechaj. Nebeský Otec zajistil, aby Mordechaj odhalil spiknutí proti Xerxovi I. . Těch důvodů, které Satan pro vraždu Xerxe měl bylo několik. Zaprvé situace s Řeckem, které stále odolávalo a on věděl, že bude druhé na řadě po Medo-Persii. Mezitím se stala Ester, nějaká Židovka Xerxovou ženou. Satan samozřejmě věděl jaký má původ, ale nemohl jej svým sluhům, svým věrným odhalit.

Co Satan svým skrytým vlivem zařídil? Aby čin Mordechaje zapadl. Mezitím se postaral, aby hvězda Hamana v očích Xerxe I. rostla, až se stal vrchním satrapou. Jen si představme to EGO Hamana. Nebylo pro Satana nic lehčího, než mu poklepat po ramenou a vštípit mu své záměry. Proto přišel Hamanův krok číslo jedna skrze Xerxe, jeho nařízení. Vydal nařízení, že se musí všichni Hamanovi v určitou chvíli poklonit. Všimněme si, že to nebyl ZÁKON, JEN NAŘÍZENÍ. Proč? V Medo-Persii Kýros II., když pochopil, kdo skutečně stál za tím, aby zvítězil nad Babylonem, tak vydal zákon:

A v prvním roce (vlády nad Babylonem rok 538 př.n.l. někdy na jaře toho roku, nad Medo-Persií vládl už od roku 556 př.n.l.) perského krále Kýra, aby se dovršilo Jehovovo slovo z Jeremjášových úst, Jehova vzburcoval ducha perského krále Kýra, takže způsobil, aby celou jeho říší prošlo provolání (ZÁKON, který se nemění), rovněž i písemně, jež říkalo:  Tak řekl perský král Kýros: Všechna království země mi dal Jehova, nebeský Bůh, a sám mě pověřil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, který je v Judě.  Kdokoli je mezi vámi ze všeho jeho lidu, kéž jeho Bůh prokáže, že je s ním. Ať tedy vyjde do Jeruzaléma, který je v Judě, a znovu staví dům Jehovy, Boha Izraele – on je pravý Bůh – , dům, který byl v Jeruzalémě. Pokud jde o kohokoli, kdo zůstal ze všech míst, kde přebývá jako cizí usedlík, ať mu muži z jeho místa přispějí stříbrem a zlatem a zbožím a domácími zvířaty spolu s dobrovolným darem pro dům pravého Boha, který byl v Jeruzalémě.“ .

Ze ctitele Marduka, kdy toto ještě stihl zapsat do kamene na Kýrův válec, se z něj stal ctitel JeHoVaH (Jehovy) Boha. Ne podle víry Židů, ale protože byl konfrontován s proroctvím Izaiáše prostřednictví Daniela a Dareira Médského, svého strýce, kterého ustanovil za krále nad Babylonem, kde Izaiáš napsal:

Tak řekl Jehova svému pomazanému, Kýrovi jehož pravici jsem uchopil, abych před ním podmanil národy, abych odpásal i boky králů; abych před ním otevřel dvoukřídlé dveře, takže ani brány nebudou zavřeny:  Sám půjdu před tebou a vyrovnám vzdutí země. Měděné dveře (Babylonu) rozbiji na kusy a přesekám železné závory. A chci ti dát poklady ve tmě a schované poklady ve skrýších, abys poznal, že já jsem Jehova, Ten, kdo  volá tvým jménem, Bůh Izraele.  Kvůli svému sluhovi Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému, jsem tě pak dokonce povolal tvým jménem; pak jsem ti dal čestné jméno, ačkoli jsi mě neznal.“ .

Z Kýra II. fanatika se stal první král na zemi, který dal všem vírám ve své říši možnost spoluexistovat (Není to podobné Rusku?), ale kdo by si vyžadoval vyšší úctu, než má být prokazována Stvořiteli nebe a země, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, stavěl by se na jeho úroveň a tak by zasloužil smrt. Proto nebylo možné si vynucovat v Medo-Persii božství, jako například v říši Římské. A to Satan, Xerxes I. a také Haman věděli. Proto čteme:

Po těchto věcech zvelebil král Ahasverus (Xerxes I.) Hamana, syna Hamedaty Agagského, a vyvýšil ho a postavil jeho trůn nad všechna ostatní knížata, která u něho byla. A všichni královi sluhové, kteří byli v králově bráně, se hluboce klaněli a vrhali se před Hamanem k zemi, neboť tak vzhledem k němu přikázal král.“ .

Zde musíme porozumět rozdílu, kdy je nařízeno se někomu poklonit, projevit mu úctu bez následků, když to někdo neudělá a když je to nesplnění trestáno. Pak už se jedná o uctívání. K původu Hamana Agagského, k identifikaci jeho rodu, nám pomáhá 1. Samuelova 15. kapitola, kdo byl jeho prapředek, že byl jeho původ v Kanaánu.

Ale Mordechaj, ten se ani hluboce neklaněl ani se nevrhal k zemi.“ .

Zřejmě toto Mordechaj považoval za nátlak, který byl vynucován příkazem samotného krále, a jako ctitel JeHoVaH (Jehovy) Boha, by to už bral za projev uctívání. Pokud studujeme Písmo, tak víme, že klanět se druhému člověku byl běžný způsob projevu úcty k někomu, toto učinil například i Abraham, ale ze skutečné úcty, ne pro uctívání nařízené příkazem (Dnes takové nařízení nacházíme v mnoha náboženských domech a je spojeno se zákazem něco od uctívané autority zpochybnit):

Nato Abraham vstal a uklonil se domácím, synům Heta, mluvil s nimi a řekl: Jestliže vaše duše souhlasí, abych pohřbil svou mrtvou ze svého dohledu, naslouchejte mi a naléhejte kvůli mně na Cocharova syna Efrona, aby mi dal jeskyni Machpela, která je jeho, která je na nejzazším konci jeho pole. Ať mi ji dá do vlastnictví uprostřed vás jako pohřební místo za plný obnos stříbra.“ .

Jak jednají lidé, kteří nevědomě uctívají člověka, když něco řekne král, prezident, vláda, někdo s autoritou? Srazí podpatky a nepřemýšlí. Pak si nechají klidně bodnout do těla experimentální látku a ještě k tomu nutí druhé. Nic se nezměnilo.

A královi sluhové, kteří byli v králově bráně, začali Mordechajovi říkat: Proč obcházíš královo přikázání? A jelikož k němu hovořili den co den, a on jim nenaslouchal, stalo se, že to potom pověděli Hamanovi (dnes by to nahlásili někomu, kdo slouží pod vládou, pod ministerstvem vnitra, za druhé světové války gestapu a za totality STB, v náboženských organizacích se to oznamuje takzvaným pastýřům, kteří dohlíží na „čistotu myšlení“ ovcí ), aby viděli, zda Mordechajovy záležitosti obstojí; pověděl jim totiž, že je Žid.“ .

Jak můžeme vidět z prohlášení Mordechaje, že je Žid, je tu ukázán směr, jak porozumět Hamanově pohnutce, na kterou jsem ukázal ohledně dějinné paměti.

A Haman stále viděl, že Mordechaj se hluboce neklaní a nevrhá se před ním k zemi, a Haman se naplnil vztekem. (Opět toto můžeme vidět u lidí, kteří si myslí, že mají autoritu nad myšlenkami lidí, že jsou víc než ostatní) V jeho očích však bylo opovrženíhodné, aby vložil ruku na Mordechaje samotného (A opět takto mocní jednají, nepůjdou sami do otevřeného střetu, ale použijí lest a jím podřízené represivní složky, cenzuru), neboť mu pověděli o Mordechajově lidu; a Haman začal usilovat o vyhlazení všech Židů, kteří byli v celé Ahasverově říši, Mordechajova lidu.“ .

Proč to bylo skutečně opovržení hodné, aby vložil ruku na Mordechaje samotného? A tady je potřeba se podívat do novodobých dějin. Ne do historek. Kdo mezi sebou vede válku o moc? Židé s velkým Ž a židé, kteří Židy nejsou, protože jsou synagogou Satanovou. Mezi Židy pod Talmudem a mezi Chazary. Ač se nenávidí a jdou si po krku, nikdy ne jako jednotlivci. Když genocida, tak pořádná.

Krásný příklad máme ve druhé světové válce a během Hitlerova působení v Německu. Sionisté (Chazaři) se dohodli s Hitlerem, jejich agentem a loutkou, že jejich příbuzným nebude ubližováno a budou moci odejít do Palestiny, kterou jim připravila politika Velké Británie, kterou ovládli právě Chazaři po bitvě u Waterloo.

Ta dohoda se jmenovala Haavara. Protože běžný člověk nemá ponětí, o co skutečně jde, že ti pod Talmudem (tělesní Hebrejci) rozlišují mezi Židy a židy a opovrhují vzájemně mezi sebou, protože ví, že Žid je potomek Sema a Chazar je potomek Chama, ví přesně kdo je kdo. Takže když k Palestině připlula loď se skutečnými Židy, tak loď potopili a nechali je utopit. Sám Hitler nebyl Žid, byl to Chazar. Ale lidem se jako žid prezentuje, stejně jako Rothschildové, Shiffové a další sionistické rodiny.

Proč se tak zdůrazňuje, že stát Izrael je sionistický projekt? Protože 90% tam žijících rodin, jsou buď čistokrevní Chazaři, nebo smíšené rodiny Židů a Chazarů. Kde jsme to mohli vidět v ČR? U Václava Havla. Matka Vavrečková – Židovka. Otec Havel – Chazar. Proč se na vrcholné politiky vždy vytahuje kým jsou a tvrdí se, že to jsou jen a jen židé? Protože bez původu, o kterém ani netušíme, jaký skutečně máme, tak na něj se dohlíží.

Žid a Chazar, nebo čistokrevný Chazar, nebo rodinná linie s Karlem Velikým, to jsou vstupenky do nejvyšší politiky. O tom jsou sepsány knihy, jak například v USA jsou všichni prezidenti napojeni rodově právě na Karla Velikého. Toto musíme chápat a toto musíme vidět, že se v dějinách odehrávají stále stejné scénáře.

Vedou se tajné seznamy. K tomu slouží například dnes Mormoni, aby se vědělo kdo je kdo. My však potom pátrat nemáme, po svém původu. Proč? Jsem potomky Adama a Evy a jsme potomky Noeho a jeho manželky. Hebrejský rodokmen byl důležitý jenom do narození Jehošuy, pak už ne. Pak se skutečným Židem stávají ti, kdo jsou Židy podle ducha, protože jsme oživováni samotným nebeským Otcem.

Satan potřebuje své rodokmeny, protože uzavřel smlouvy s těmi za oponou. Myslíte si, že všechny ty hvězdy, jak filmové, tak sportovní, že nemají určitý původ? Když se taková bez původu najde, tak často skončí na mizině, jak o tom dnes (31.5.2024) vyšel článek na Super.cz a před tím na Seznamu. (Zde) .

Omlouvám se všem, že jakoby odbíhám, ale tak to není. Nedá se vše vysvětlit do hloubky bez souvislostí, abychom pochopili, proč to co sděluji je skutečně důležité.

Haman využil svého vlivu a poradil se s rodinou, jak dosáhnout vyhlazení všech Židů. Xerxe I. zmanipuloval, aby vydal ZÁKON, KTERÝ NELZE ZMĚNIT, který genocidu zajistí. Tak bylo určeno, že v konkrétní den budou všichni Židé po celé Medo-Perské říši vyvražděni. Ester o tom neměla ponětí a Xerxes I., netušil, že se na ni zákon také vztahuje. Když jí to Mordechaj, její strýc řekl, tak musela riskovat vlastní život, aby Hamanovo ničemné jednání králi odhalila.

Opět je tu současná paralela. Chazaři, co by Sionisté a židé s malým Ž, připravili už dávno plán, jak vyvraždit na konci Satanova světa všechny, kdo nemají ten správný původ. To je ten plán na zlatou půlmiliardu. Dokonce si to vytesali do kamene.

Takzvané poradní kameny, kde v osmi jazycích je tento plán zveřejněn, dnes už jsou odstraněny.

A co nám říká k tomu Písmo? Samotný Pán Jehošua?:

Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ .

Poprvé se pokusil Satan zničit své největší odpůrce v novodobých dějinách, v minulém století, kterými se stali takzvaní Vážní badatelé Bible. Hamanem byl Hitler. Nejprve si Hitler zajistil podporu katolické církve skrze Konkordát, ve kterém jí slíbil, tehdy prostřednictvím ještě budoucímu papeži Piu XII. Jeho celé rodné jméno je Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, že Badatele Bible odstraní skrze koncentrační tábory. Po roce 1941 se pronásledování rozšířilo i do zemí, pod vlivem Sionistů, tedy všude tam, kam sahala moc Spojenců proti Hitlerovi. To se nepovedlo. Proto je Satan zničil zevnitř, když z nich udělal modláře. (Viz výše, co je to modlářství.)

Protože Satan pochopil díky proroctvím, že neuspěje, musel připravit jinou genocidu. Tou je genová terapie. Jeho projekt, který zajistil velmi vysokou proočkovanost v zemích, kde jsou hlavně potomci Jafeta, proto to nebylo nesmyslné rozhodnutí. Proč? Protože ví, kde se nachází ukrytá Juda, skuteční potomci Jákoba, a ti to o sobě netuší, že mají v krvi něco s Jákobem společného. Díky dřívějším rodinným svazkům s potomky Jáfeta se jako Židé necítí.

A jak jsem už dříve odhalil, nejvyšší koncentrace se nachází v zemi, která se nazývala Československo. Kdo to věděl, tak to byl Beneš. Existuje krásná filmová scéna z rozhovoru mezi ním a Emanuelem Moravcem, toho hraje Daniel Landa, kdy Benešovi 6.10.1938 vyčítá, že nedal rozkaz bránit Československo.

Měl Beneš židovské předky? Měl. Byl i vysoko zasvěceným zednářem, takže stojí za to si to najít, koluje to na FB a pozorně si vyslechnout každé Benešovo slovo. A když budeme věřit statistikám, tak se v tomto prostoru nechalo geneticky upravit cca 70% Čechoslováků. Zemřel náhle se má projevit hlavně po 1.1.2025. Protože Satan Písmo studuje, proto ví, že ani toto mu nevyjde podle jeho plánů, proto tak tlačí na zapojení některých zemí do konfliktu na Ukrajině, kde chce obyvatelstvo bez vojenského výcviku poslat jako potravu pro ruská děla. Oni se ti politici nezbláznili, jen symbolizují dnešního Hamana.

Ví ti nejvyšší představitelé Talmudu jak to je? Ví. Ale ani oni nemají v plánu své pokrevní příbuzné chránit. Proč? Jsou to fanatičtí ctitelé svých náboženských tradic. Jeden z jejich největších hříchů je ten, smísit se skrze manželství s neobřezanými. Je zajímá jediné. Jak porazit Sionisty, získat na zpět území dnešní Palestiny a Izraele a začít ve svůj čas všem vládnout. Proč? Protože takto byli vychováni na lidských naukách a lidských porozuměních Písma, protože jsou NĚCO ač jsou nic.

Proto jsme i my, lidé mimo tyto dvě skupiny ve stejném nebezpečí, jako byli Židé v čase Ester. Víte proč nás nazývají lidský dobytek? Chazaři proto, že jsme nespřízněni pokrevně s démony, padlými anděly, tak jako oni. A Chabad Lubavitch, představitelé té skupiny Židů, kteří mají svůj rodokmen odvozený od Jákoba, tak ti nás vidí jako nečisté, protože neběháme s jarmulkami, naši předkové se znečistili s potomky Jáfeta, kteří nepřijali to jejich učení, takže to je v jejich očích ten největší hřích. Proto nás v jejich očích, pro jejich zájmy nebude škoda. A hlavně jim vadí, že jsme uvěřili tomu, že na zem přišel v těle Jehošua, kterého hanlivě nazvali Jehovovým prasetem, tedy jménem Je-sus (Ježíš).

Ester se podařilo Hamanův plán králi Xerxovi I., svému muži odhalit. Ten však nemohl zákon, který měl Židy povraždit, tak ten jej nemohl změnit. Proto dal Hamanovo postavení Mordechajovi. Nebylo to jenom proto, že byl strýcem Ester, ale proto, že Mordechaj mu zachránil život. A tak Mordechaj vydal nařízení, že se mohou Židé ve stanovený den bránit proti těm, kdo na ně zaútočí. Protože byla celá Medo-Persie, celá říše s výnosem a zákonem na obranu seznámena, tak se postavili na stranu Židů a jen ti fanatičtí odpůrci si dovolili pozvednout meč proti Židům.

Když vše proběhlo, tak dal Mordekaj tento příkaz:

Židé, kteří byli v Šušanu, ti se sešli v jeho třináctý den a v jeho čtrnáctý den a odpočinek byl v jeho patnáctý den, a učinili jej dnem hodování a radování. Proto venkovští Židé, obývající města vně ležících oblastí, učinili ze čtrnáctého dne měsíce adaru den radování a hodování a dobrý den a den vzájemného rozesílání podílů. A Mordechaj pak zapsal tyto věci a rozeslal písemné doklady všem Židům, kteří byli ve všech soudních oblastech krále Ahasvera, blízkým a vzdáleným, aby jim uložil závazek pravidelně dodržovat čtrnáctý den měsíce adaru a jeho patnáctý den v každém jednotlivém roce, podle dnů, v nichž Židé odpočinuli od svých nepřátel, a měsíce, který se jim proměnil ze zármutku v radování a z truchlení v dobrý den, aby je drželi jako dny hodování a radování a vzájemného rozesílání podílů a darů chudým lidem.“ .

Co se přesně stalo?:

A ve dvanáctém měsíci, totiž měsíci adaru, jeho třináctý den (letos vycházel na 22.03.2024 po západu slunce. hledejme v starších článcích, kde jsem to datum zmiňoval) , když bylo načase provést královo slovo a jeho zákon, v den, na nějž čekali nepřátelé Židů, aby nad nimi despoticky vládli, došlo dokonce k zvratu v opak, že totiž Židé despoticky vládli nad těmi, kteří je nenáviděli. Židé se sešli ve svých městech ve všech soudních oblastech krále Ahasvera, aby vložili ruku na ty, kteří hledali jejich škodu, a neobstál před nimi žádný muž, neboť děs z nich padl na všechny národy. A všechna knížata soudních oblastí a satrapové a místodržitelé a vykonavatelé záležitostí, jež patřily králi, napomáhali Židům, neboť na ně padl děs z Mordechaje. Mordechaj byl totiž v králově domě velký, a jeho věhlas se rozcházel po všech soudních oblastech, protože muž Mordechaj stále vzrůstal.“ .

A když víme, že za záchranou stál samotný Stvořitel nebe a země, který Satanův plán s Hamanem obrátil proti němu, tak víme, že se musí to vše naplnit duchovně i fyzicky v tomto Čase Konce, když má Satan své Hamany, kteří nás mají nechat povraždit.

Mordechajův příkaz pro Židy slavit, TEDY PŘIPOMÍNAT SI TYTO DVA DNY, souvisí s VDĚČNOSTÍ. Proč? Protože kdyby nebeský Otec nezasáhl, nemohl by přijít na zem Pán Jehošua v těle. Nedošlo by k vyrovnání ztráty Adamova věčného života pro jeho potomky, tedy i pro nás. Nebeský Otec nemění své plány a záměry s člověkem, ale také nikdy nejedná proti svým nařízením a proti svým zákonům. Takže tu existuje PRÁVNÍ JISTOTA a PŘEDVIDATELNOST, ne jako dnes, kdy si soudce najde právní kličku, aby člověka odsoudil, když mu to někdo nařídí, nebo aby byl člověk osvobozen ze stejného důvodu.

Být skutečně VDĚČNÝ souvisí s naší trvalou připomínkou, co pro nás, naší ZÁCHRANU NEBESKÝ OTEC UČINIL, a co pro ni UČINIL PÁN JEHOŠUA, zvaný řecky Kristus, česky Pomazaný. A kdy tu vděčnost přijmeme do srdce? Když je „roztrhané“ na kusy a je z něj měkké srdce, kvalitní půda, do které lze zasít zrno, které pak nese své ovoce:

Ten den, kdy Jehošua opustil dům, seděl u moře; a shromáždily se k němu velké zástupy, takže nastoupil do člunu a posadil se, a celý zástup stál na břehu. Potom jim vyprávěl mnoho věcí v podobenstvích a řekl: Pohleďte, vyšel rozsévač, aby rozséval; a když rozséval, některá semena padla podél cesty a přišli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho půdy, a hned vyrazila, protože neměla hlubokou půdu. Ale když vyšlo slunce, byla sežehnuta, a protože neměla kořeny, uschla. Jiná zase padla mezi trní, a trní vzešlo a udusilo je. Ještě jiná padla na znamenitou půdu a vydala ovoce, to stonásobně, ono šedesátinásobně, jiné třicetinásobně. Kdo má uši, ať naslouchá.“ .

Kdy skutečně nasloucháme? Když něčemu věnujeme svou plnou POZORNOST. Proto je POZORNOST a VDĚČNOST na stejném duchovní schodu. Protože je vděčnost spojena s trvalou vzpomínkou, stává se to čemu věnujeme PLNOU POZORNOST, TRVALOU POZORNOSTÍ. To nás osvobozuje od hádek a náboženských dogmat, tradic, protože díky pozornosti směřující k nebeskému Otci a ke všem výrokům Pána Jehošuy, získáme i to další. ODPUŠTĚNÍ, POKÁNÍ, ÚCTU A POROZUMĚNÍ. Ovocem těchto kroků se stane náš DUCHOVNÍ VZRŮST, který nám umožní získat POV, tedy POŽEHNÁNÍ, OCHRANU A VĚČNÝ ŽIVOT (VÍTĚZSTVÍ).

A čemu nyní musíme věnovat svou PLNOU POZORNOST? Jak se bránit připravenému útoku, který Satan proti nám připravil a jak z něj vyjít vítězně? Máme se ozbrojit? Ano, ale jinak, než to učinili Židé. Je psáno:

Sami se nemstěte, milovaní, ale dejte místo zlobě; neboť je napsáno: Pomsta je má; chci oplatit, říká Jehova.„.

Dát místo zlobě znamená, že dovolíme, aby si ti Hamanové dělali co chtějí. Nebeský Otec má plán, jak to vše obrátit a proměnit vše v radování. Naše výzbroj je tato:

Proto uchopte úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni odporovat v ničemném dnu a pevně stát, až všechno důkladně vykonáte. Stůjte proto pevně s bedry opásanými pravdou a mějte na sobě pancíř spravedlnosti, a s nohama obutýma výstrojí dobré zprávy pokoje. Především uchopte velký štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely toho ničemného. Přijměte také přilbu záchrany a meč ducha, to je Boží slovo, zatímco se při každé příležitosti v duchu budete stále modlit každým druhem modlitby a úpěnlivé prosby. A proto zůstaňte bdělí s naprostou stálostí a s úpěnlivou prosbou ve prospěch všech svatých, i za mne, aby mi, když otevřu ústa, byla dána schopnost mluvit a s volností řeči dávat na vědomí posvátné tajemství dobré zprávy, pro kterou jednám jako vyslanec v řetězech; abych ve spojitosti s tím mluvil se smělostí tak, jak mám mluvit.“ .

Proč právě takto?:

Oblečte si úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni pevně stát proti Ďáblovým pletichám, protože nezápasíme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této tmy, proti ničemným duchovním silám v nebeských místech.“ .

Kdy jsme schopni si obléknout úplnou výzbroj od našeho nebeského Otce? Když projevujeme POP a VÚP, kde tmelem našeho vztahu je oběť chvály, díkůvzdání ve smyslu VDĚČNOSTI, tedy trvalé PŘIPOMÍNKY na vše co pro nás Otec se Synem udělali. Přesně toto nacházíme v Písmu, pokud zkoumáme určitá nařízení v Mojžíšově zákonu, takzvané Staré smlouvě. Překladatelé původních hebrejský textů apoštolů, kteří vše psali pod inspirací, k tomu použili ve svých překladech dva řecké výrazy:

G2168
εὐχαριστέω  [eucharisteó]
(aor. εὐχαρίστησα) 1. děkovat, vzdávat díky (τινί komu, ὑπέρ τινος / περί τινος za koho, ἔν / ἐπί τινι i [bez předl.] τι zač), být vděčný 2. (pas.) být přijímán s vděčností

Takzvaná Eucharistie, oblíbené to slovo katolické a pravoslavné církve, je označení obřadu pro přijímání Pánova těla skrze oplatku. Je to obřad díkůvzdání. Z čeho vychází? Z tohoto Kristova výroku:

Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ .

Je to tedy trvalá připomínka. Ta je spojena s tímto řeckým slovem:

G133
αἴνεσις, εως, ἡ  [ajnesis]
chvála ( viz Židům 13:15)

Jeho prostřednictvím vždy předkládejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, které se veřejně hlásí k jeho (skutečnému) jménu.“ .

A toto slovo ajnesis najdeme například v řecké Septuagintě ve třetí knize Mojžíšové v 7. kapitole, dvanáctém verši. 7:12

Jestliže ji bude předkládat jako výraz díkůvzdání, pak spolu s obětí díkůvzdání předloží nekvašené prstencovité chleby zvlhčené olejem a nekvašené oplatky potřené olejem a dobře promíchanou jemnou moukou jako prstencovité chleby zvlhčené olejem.“ .

Toto slovo je spojeno a použito jako řecký ekvivalent ke dvěma slovům hebrejského textu. AL-TODA a HATTODA, které se do češtiny nejčastěji překládají slovem díkůvzdání. Smyslem této oběti díků, bylo přinášet oběť s VDĚČNOSTÍ, s trvalou PŘIPOMÍNKOU NA VŠE, CO PRO HEBREJE NEBESKÝ OTEC VYKONAL.

אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה חַלּוֹת מַצּוֹת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן וְסֹלֶת מֻרְבֶּכֶת חַלֹּת בְּלוּלֹת בַּשָּׁמֶן

im al-toda jakrivennu vehikriv al-zevahh hattoda hhallot maccot belulot baššemen urkike maccot mešuhhim baššamen vesolet murbechet hhallot belulot baššamen:

A nyní si nahradíme slovo díkůvzdání slovem VDĚČNOST:

Jestliže ji bude předkládat jako výraz VDĚČNOSTI, pak spolu s obětí VDĚČNOSTI předloží nekvašené prstencovité chleby zvlhčené olejem a nekvašené oplatky potřené olejem a dobře promíchanou jemnou moukou jako prstencovité chleby zvlhčené olejem.“ .

Vidíme ten rozdíl? Pokud ano, pak Pavlův výrok v dopise Židům správně zní:

Jeho (Kristovým) prostřednictvím vždy předkládejme Bohu oběť VDĚČNOSTI, totiž ovoce rtů, které se veřejně hlásí k jeho jménu (Jehošua).“ .

Naše oběti jsou slova, ovoce rtů. Když tedy vydáváme svědectví, nebo se modlíme, tak se v nich musí projevit VDĚČNOST, neboli trvalá připomínka NA VŠE, CO PRO NÁS NEBESKÝ OTEC A PÁN JEHOŠUA, CO PRO NÁS UČINILI. Tehdy se naše srdce naplní vděčností, protože je symbolicky roztrhané na kusy a vděčnost může do něj proniknout.

Vděčnost v nás vytváří BÁZEŇ, ne strach, ale posvátnou úctu. Také nám dává radost. To skutečný strach nedokáže. Tou radostí je, že máme takového Otce a takového Krále, kdy vztah s nimi nechceme ztratit. Je to něco úplně jiného, než emoce, které způsobuje Satan a s ním démoni, když chtějí člověka udržet u náboženských tradic a nauk.

H8426
Originál: תּוֹדָה
Výslovnost: toda
Slovní druhy: podstatné jméno ženského rodu
Etymologie: od slova H3034
význam slova toda – 1. díkůvzdání, chvála; 2. sbor (zpěv děkovných písní); 3. děkovná oběť; 4. přiznání; = VDĚČNOST v trvalé připomínce

H3034
יָדָה [jada]
1) vrhat, střílet (šípy); nebo: házet, svalit, navalit (kámen)
2) při uctívání: klanět se, děkovat, vzdávat díky n. čest, oslavovat (jméno B.), zpovídat se, přiznat (hřích); hitp: přiznávat vinu, zpovídat se

O tom všem jsou opravdové modlitby, chvály. O tom je Vděčnost našich srdcí, když jsou symbolicky roztrhány na kusy. A to je spojeno s výrokem záchrany, ale také vítězství. Když toto chápeme, chápeme správně výrok Petra po vylití ducha:

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ .

a výrok Pavla:

Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ .

A opět se vracíme k myšlenkám z článku, který vyšel 28.05.2024, kde nám bylo oznámeno, že už nebude tolerováno nazývat nebeského Otce a Pana Jehošuu hanlivými výrazy. Proč? Protože je vylit duch na všechno tělo a první symbolický duchovní schod bude vyzdvihnut nad temnotu. A protože se vede válka s lidstvem na první prioritě, tedy v informačním poli, každý kdo projeví POZORNOST a s ní VDĚČNOST, BEZPEČNĚ VYVÁZNE. To je ta OBRANA PROTI HAMANŮM DNEŠNÍHO SVĚTA.

Je to Prozření, proč nás chtějí Satan a démoni skutečně vyhubit, aby lidstvo nedosáhlo na VÍTĚZSTVÍ, NA VĚČNÝ ŽIVOT. A stane se ten den dnem radování a jásotu. A budou dva, které se budou připomínat navždy. 06. a 07. června 2024, až to všichni pochopí, co se stalo.

Ať jsou tyto dny Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), nebeský Tatínku, ať jsou připomínány s vděčností navždy. Ať jsou trvalou připomínkou posvěcení Tvého jména Otče a jména Beránka, ve kterém je ukryta Tvá vlastní Záchrana, naše vítězství nad světem Otče. Kéž se tak stane v Tvém jménu Pane Jehošuo, protože Ty sám jsi zvítězil nad Satanovým světem a stal jsi se Králem králů a Pánem pánů. Amen a amen

S Agape a v Agape Vaše sestra Šárka a také Váš bratr, Pánův otrok Igi

(Poznámka při zveřejnění: Kdo pozorně prozkoumal předchozí zamyšlení, jenž vychází od 08.06.2024, tak v tomto článku sepsaném dříve než ty co už vyšli, může vidět vedení duchem. Proto může projevit VDĚČNOST ne člověku, ale samotnému nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a také Synovi, Panu Jehošuovi za vše, co pro nás činí .JE TO DOKONALÉ a jako ve hře Tetris zapadají kamínky do jednotné řady, do jednotného porozumění)

Šági

2 thoughts on “Co je symbolickým tmelem, maltou, každého dokonalého vztahu? Jak nám to odhalují hebrejské a řecké výrazy v Písmu? Porozumění, které nám dává kniha Ester 9:23 pro tento čas.

    1. Smysl pro zvrácený humor má Satan. Ten je bohem tohoto světa. Slovo bůh neznamená Stvořitel, ale TEN S AUTORITOU.

Comments are closed.