Znovuzrození, praktická ukázka v životě mé ženy. Porozumění, které potřebujeme pochopit

Spread the love

Opět jsme s mou ženou vedeni k tomu, abychom toto téma veřejně předložili, aby v čase po vylití ducha přišlo nejenom POZNÁNÍ, které odkazuje na výroky Pána Jehošuy, ale také POROZUMĚNÍ, které přináší možnost ŽÍT VĚČNĚ do našich životů. Sepsáno Šárkou pod inspirací:

Jan 3:4

Jehošua mu odpověděl a řekl: „Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království. Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže přece podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se?“ .

Jak se tedy znovu narodit? Jak to udělat? Nemohu více, než ukázat vlastní zkušenost.

Svět ve kterém žijeme nám dá na vše odpověď, ukáže nám i případně směr. V ezoterice podařil se Satanovi mistrovský tah. Ezoterika to, z mého pohledu, jsou zrnka pravdy, mnoho polopravd a na nich vystavěna nekonečná lež, která vás chytne do sítě. Ezoterika nabídne vám vše a nic zároveň. Nabídne vám i mnoho toho, co za peníze si koupíte a co vás má v hledání posunout dál. A tedy pokud po poznání prahnete, tak je zde možnost regresní terapii zaplatit, řízenou meditaci či nepřeberné množství knih.

Nejdříve stala jsem se vegetariánem, pak přišlo veganství i s touhou chránit zvířata a přírodu, v mém životě se poprvé začala objevovat ezoterika, následovala raw strava. Možná si říkáte, co má způsob stravování s hledáním společné. Hledala jsem všude, bylo to jako když ztratíte klíče, vše musíte prohlédnout, nalezené klíče případně vyzkoušet, zda nejsou to ty, které hledáte a tedy, když objevila jsem z mého pohledu něco nového, co připadalo mi, že by mi mohlo na cestě hledání dát odpověď, zkusila jsem to a ano, mnohé mi v hledání pomohlo.

Díky raw stravě ozdravila jsem své fyzické tělo, i mysl, jako by prošla očistou. Díky veganství začala jsem jinak pohlížet na zvířata a díky ezoterice na přírodu. Ze všeho „vzala“ jsem si to, co v mém životě lásku výše pozvedlo. Nakonec hledala jsem více v ezoterice, Satan díky ní vám nabídne nepřeberná řešení, nic z toho mi však nedávalo ucelenou odpověď, vždy zůstávalo minimálně jedno nezodpovězené „ale, jak“ či „ale, vždyť“.

Dodnes si pamatuji na jednu z posledních debat na téma velké probuzení. Když ti, se kterými jsem vedla rozhovor, byli zcela nadšení z představy, jak „velké probuzení“ mezi lidi dorazí, jak krásný to bude svět, jak vše změní se. „Ale jak, to probuzení mezi lidi dorazí, kdo či co to probuzení způsobí?“ tehdy jsem se zeptala. Odpověď nepřišla. Nevěděli. Později mi pak určitou odpověď „nabídli“: „No to ti, co nás z vesmíru sledují, ti probuzení způsobí.“ . Nespokojila jsem se a hledala dál.

Odpověď nalezla jsem v Písmu, tehdy dostala jsem knihu knih zdarma na setkání u Svědků Jehovových.

A jak se tedy znovu narodit? Když narodíme se fyzicky, vyučují nás naši rodiče, to oni nám ukazují co správné je a co nesprávné, svou výchovou tvoří náš charakter, naší osobnost. Stejné je to u znovuzrození. S touhou v srdci jsem v roce 2020 požádala Otce Jehovah (Jehovu), aby mne vyučil, aby mne vedl a cestu ukázal. Toto přání opakuji v každé své modlitbě.

Být schovaná v Otcově náručí, objevovat hloubku v Písmu ukrytou, je pro mne tou největší odměnou.

Šárka

Cílem znovuzrození je stav člověka, který Pán Jehošua popsal takto:

V tu hodinu se učedníci přiblížili k Jehošuovi a řekli: Kdo je skutečně největší v nebeském království? Zavolal tedy k sobě malé dítě, postavil je uprostřed nich, a řekl: Vpravdě vám říkám: Jestliže se neobrátíte a nebudete jako malé děti, rozhodně nevstoupíte do nebeského království.“ .

Co si uvědomují malé děti? Svou plnou závislost na svých rodičích. Kdy se staneme malými dětmi? Když do svého života přijmeme PLNOU POZORNOST směrem k našemu Stvořiteli, našemu NEBESKÉMU OTCI (P).

Když do svého života přijmeme potřebu ODPOUŠTET sobě i druhým, aby nám bylo ODPUŠTĚNO NEBESKÝM OTCEM vše, kde jsme se sami minuli cílem (kde jsme hřešili), může být pro nás uplatněna výkupní oběť Pána Jehošuy, KTERÁ NAŠE MINUTÍ CÍLE DOKONALE PŘIKRYJE (O).

Tento stav nás naučí POKOŘE, která zajistí odstranění našeho EGA. My si pak uvědomíme, že bez našeho nebeského Otce, JEHOVAH (JEHOVY) Boha a našeho Zachránce, PÁNA JEHOŠUY, jsme skutečně NIČÍM (P).

Opět tu máme POP, což řecky znamená OTEC. Čeština je hebrejštinou dnešních dní a slovenština aramejštinou, tedy jazyky, kterými dříve byly Boží myšlenky pod inspirací zapisovány. Angličtina je ekvivalentem k řečtině. Česká republika je symbolickou Judou a Slovenská republika symbolický Efraim. To pochopíme, pokud se na věci díváme duchovně.

Dále získáme nastavením POP, také VÚP. Což jsou tři slova VDĚČNOST, ÚCTU (BÁZEŇ) a POROZUMĚNÍ. Tehdy se nám otevřou symbolické dveře, úzká brána jenž vede do věčného života, jak jsme si ukázali v minulém článku. Aby se to stalo, musíme si zamilovat PÍSMO, přesně tak, jak to prožila Šárka a mnozí další. A TO JE ZNOVUZROZENÍ z ducha. Tak jednoduché to je. Součástí této životní cesty je pak křest do jména Pána Jehošuy Krista. Žádný náboženský Babylon, lidské nauky a tradice. Co tím ještě získáme? Poklad ukrytý v nebi. Co to přesně je, tak to si vysvětlíme v některém z dalších zamyšlení.

Ať jsou nám nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), naše jediná Autorito, tedy Bože spolu s Kristem, ať jsou nám Tvým duchem otevírány naše duchovně slepé oči. Zprůchodňovány naše duchovně neslyšící uši, abychom viděli a slyšeli a tak mohli posvětit Vaše svatá jména. Kéž nám Pane Jehošuo ukazuješ tu správnou cestu, aby byl náš poklad v nebesích, kde nestravuje mol a ani rez. Amen a amen

V Agape a s Agape sestra Šárka a také bratr, Pánův otrok, Igi (Šági)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *