Chléb z nebe

Spread the love

Písmo svaté označuje chléb z nebe jako životodárný elixír života, který oživuje, nebo drží při životě to, co je smrtelné. Náš nebeský Otec dal v době pustinou putujícího izraelského národa zvláštní chléb, který všichni známe jako Manu. Na tomto chlebu bylo závislé přežití Božího lidu. Objevoval se v předem stanovenou dobu a doba upotřebení tohoto chleba byla také předem dána Otcem. Každý si mohl vzít, pouze to množství Many, které mu vystačilo na jeden den. Výjimkou byl jeden den, kdy bylo povoleno vzít si dvojí množství, kvůli nadcházejícímu sabatu, který byl svatým dnem věnovaný Jehovovi.

Pro nás je důležité si uvědomit, že tento chléb obstaral výhradně pro svůj lid Bůh. Bůh také dal Maně životnost pouze jednoho dne. Pokud někdo Manu měl déle, Mana se zkazila, zapáchala a dokonce se dali do ní červi. (Exodus 16.kap.) Jeden den byl ovšem zvláštní, byl to den, kdy směli nasbírat Manu na dva dny dopředu. Pokud Manu zpracovali a dobře uskladnili, Mana se nezkazila a vydržela. Mana byla čisté bílé barvy, chutnala nasládle, dala se zpracovávat do koláčů. Toto opatření vydrželo do doby, než izraelité vstoupili do zaslíbené země Kanaán.

Když si to shrneme, tak Mana byla dána přímo Bohem Jehovou, měla své podmínky k užívání, omezenou životnost a byla darem, dokud Boží lid nevešel do zaslíbené země. Na Maně bylo závislé přežití, byl to Boží dar z nebe, čistý, neposkvrněný, svatý.

Na dlouho byla Mana jediný chléb, který pocházel z nebe. Uběhlo přes 1300 let, když přišel do duchovně zpustlé země další chléb, na kterém se stal závislý lidský život. Kdo byl dalším chlebem z nebe?

Ano, všichni víme, kdo o sobě prohlásil, že je chléb z nebe, Jehošua Kristus. O tento chléb se máme modlit. Co je v pánově modlitbě? „Náš denní chléb dej nám dnes“, řekl Boží chléb z nebe Jehošua Kristus. (Mat 6:11) Opět je tu vzpomenut denní příděl. Jedná se v modlitbě o klasický chléb sloužící k obživě, nebo se máme modlit o přijetí Božího chleba z nebes? Platit může obojí, (protože všechny prvky pánovy modlitby jsou duchovního charakteru), ale pouze jeden chléb nám zajistí věčný život a na něm máme být závislí a to zcela dobrovolně. Chléb z pece nám zajistí život dnes, chléb z nebe život věčný. (Jan 6:31-58)

Jak charakterizovat chléb z nebe?
Jehošua řekl, že je tímto chlebem, který přichází z nebe.  U poslední večeře, která je známá jako „pánova večeře“, dal Jehošua svým apoštolům chléb, rozlámal jej a řekl, viz. Matouš 26:26b „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Jaký byl použit chléb na tuto večeři? Byl bez kvasu. To je velmi důležité! Kvas je v písmu použit jako negativní přísada, která znehodnocuje čistotu. My však máme používat chléb z nebe, který je čistý, bez poskvrny a je symbolizován nekvašeným chlebem, stejným, jaký použil Kristus u své poslední večeře. Takový chléb je pouze z mouky, vody, soli, dělaný na troše oleje, nebo i bez. Pánova večeře je důležitý akt sloužící k přijetí Jehošuova těla, jako symbolu věčného života a přijetí krve ve formě červeného vína, která je na odpuštění hříchů, vybílení našeho šatu, abychom mohli být ve schváleném postavení před nebeským Otcem, Bohem. Přijetím krve uzavíráme s Bohem Novou smlouvu a vstupujeme do blízkého vztahu s Bohem a Kristem. Že je tento akt důležitý si můžeme uvědomit z knihy Zjevení, viz. Zjevení Janovo 6:5 Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. 6 A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“

Proč měl třetí jezdec zanechat přístupnou pro lidi pšenici, ječmen, olej a víno? Z čeho se vyrábí nekvašený chléb? Co nás očišťuje před Otcem? Ano, z pšenice vyrobíme chléb, víno má být zanecháno a na oleji můžeme chléb upéci. V době posledních dnů, kdy bude docházet k obrácení mnoha lidí, bude pánova večeře jako symbol očisty připomínána, všechny tyto komodity budou k dispozici. Jehošua řekl, že přijímat tyto symboly máme „kdykoli“, ne jak to dělají některé církve, které tyto symboly používají nehodně, nebo pouze jednou za rok. Pokud je náš život a vstup na Novou zemi spojený s přijetím těchto symbolů, musí být umožněno jejich použití kdykoli v čase konce, protože doba si to bude vyžadovat. Zjevení 7:14

Zpátky k nekvašenému chlebu. Jak jsme si řekli výše, chléb, který dává život je bez kvasu. Kvas, který se dává do chleba dnes a je běžně používán je v biblické symbolice použit, jako nežádoucí pojivo. Chléb sice lépe chutná, možná lépe vypadá, možná i více voní, ale z Božího pohledu je nečistý. O kvasu a postoje Boha ke kvasu si můžete přečíst následující verše: Exodus 12:15, Leviticus 2:11, 1.Kor 5:6-8.

Jaký přijímáte chléb? Ten nekvašený, čistý bez příměsí a jak je dnes moderní tzv. bez éček? Nebo ten světem ochucený, s kvasem, voňavý, s přídavky dochucovadel a příměsí?

Ten Kristův dostáváme přímo od Jehošuy. Je to chléb bez kvasu falešného uctívání, bez pozlátek v podobě dochucovadel v podobě dogmat, falešného učení, založené ne na Kristu, ale na člověku. Ten líbivý chléb dostáváme jako na podnose od teologů, filozofů tohoto světa, není založen na čistotě pravdy na čistotě Boha a Krista a má velmi pošramocené normy založené na tradicích tak říkajíc z receptu pána tohoto světa. Jenže naše přežití je závislé na tom neposkvrněném chlebu. Chlebu, který máme přijímat, o který se mají opřít všechny naše životní funkce. Tento chléb je světlem ve tmě, životodárným duchem, zdrojem, který nám poskytuje vedení. Mezi tento chléb se nesmí vmísit nic, co patří světu, mezi tímto chlebem a námi nesmí stát člověk, duchovní filozof tohoto světa, je nutné, abychom byli na tento chléb napojeni úplně stejně jako izraelité v pustině. Žijeme totiž také v duchovní pustině a náš život je s tímto čistým chlebem spojen, závisí na něm život každého člověka, tento živý chléb, nás představuje Otci. Mezi námi a Kristem nesmí stát člověk. Nemáme se dotýkat nečistého, aby nás Bůh Jehovah, náš Otec přijal.

2 Korintským 6:17 A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Bůh, ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu.

Oddělte se, říká Bůh. Nemějte podíl na nečistém. Nepřijímejte ten falešný chléb, falešného Krista s příměsemi lží a dogmat. Oddělte se. Pokud se neoddělíme, co nás čeká? Budeme stále ve světě, nakaženi, ve tmě či v pološeru. Nebeský Otec vyžadoval vždy čistotu, nikdo nemohl do svatostánku, dokud každý člověk nebyl očištěn zvenčí (oděv) i uvnitř (mysl). Změnilo se na tom něco? Ne! Bůh se nemění (Zj 14:4)! Otec po nás vyžaduje, abychom přemýšleli, abychom byli pokorní, abychom uctívali výhradně Jeho, abychom odpouštěli a měli lásku jako pojidlo. Náš Otec působí dovnitř, satan od sebe, Otec sjednocuje, satan rozptyluje, Otec odpouští, satan kritizuje, Otec nabízí život, satan smrt.

V čase konce, až bude probíhat doba tísně, jsme varováni před falešnými Kristy, před falešnými chleby. Naše záchrana bude plynout od pravého, čistého, Božího chleba. Proto nemáme vycházet, když někdo prohlásí „je tam, nebo támhle“! Kristus se o nás postará sám, dá nám vědět co dělat, kam jít. Máš takovou víru? Budeš čekat na Krista a jeho anděly, kteří mají shromáždit a ochraňovat Boží lid? Rozpoznáš kázající pšenici od kázajícího plevele? Hodně na tom záleží. Mnohý plevel je krásný na pohled, může být květnatý, může být i chutný, může se tvářit přívětivě, jenže může mít na sobě i ostny. Nejsou takoví někteří kazatelé? Vypadají na první pohled skvěle, jejich řeč je květnatá, v diskusi o pravdě jsou ale pichlaví a tahají se mnohdy zbytečně o slova čímž působí rozdělení.

Život každého z nás závisí na pravém chlebu. Tento chléb si máme opatřovat denně, neboli každý den mají být naše oči upřeny na Krista, který se stal pro nás vzorem v přežití. Získávejme denně jeho mysl a oblékněme denně jeho osobnost. Snažme se být jeho napodobiteli. Nebuďme smutní, pokud se nám nebude dařit být dokonalými (Mat 5:48, Jak 1:4). Víme, že těžko budeme dosahovat slávy, jakou má Jehošua, ale usilujme o čistotu v našem uctívání, Bůh nás jistě podpoří. Otec nás chce, touží po nás, chce každého z nás v novém světě a slíbil nám pomoc. Pokud uděláme krok k Otci, on udělá krok či kroky k nám. Tak to funguje.
Uctívejme Otce ne ze sobeckých pohnutek, ale z lásky a vděčnosti za vše, co pro nás Otec připravil v podobě našeho domova, zemi, s jeho krásami a také v podobě života pod vládou Krista (chleba z nebe), a až bude dovršeno, opět pod vládou našeho Boha Jehovah, Otce, Stvořitele, který nás miluje jako své děti.

Kéž ve svém boji víry všichni zvítězíme, stejně jako Jehošua Kristus.

Váš bratr v Kristu Martin

One thought on “Chléb z nebe

  1. Vím, že jsi tento článek napsal už tuším v roce 2020, nebo dokonce v roce 2019. Na jeho pravdivosti se nic nezměnilo. To nejdůležitější je to, že Pán Jehošua neučil nic, co by bylo znečištěno kvasem náboženských nauk a tradic, že jeho učení vychází od Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha. Kdo zkoumá jeho výroky správně chronologicky, jak je čteme v Janovi, pak může pochopit hloubku sdělovaného.

    Šestá kapitola je o člověku, jaký je, když naslouchá a bere jej jako chléb z nebe a když to neudělá, ale miluje to co čteme v Janovi 14. kapitole. 14. kapitola je už o obráceném člověku, který se stává dokonalým díky tomu, že se držel všech Kristových výroků. Kdy se mu stal skutečně chlebem z nebe. Děkuji Otci, že nám dovolil porozumět a že jsme neučinili to, co čteme u Jana 6:65,66, protože jsme dovolili Otci to, co nám Pán Jehošua sděluje u Jana 6:43-45, podle Jeremiáše 31:31-34

    Krásně vysvětleno.

Comments are closed.