Exodus – Mojžíš, zamyšlení nad současnou situací

Spread the love

Opět tu máme další denní zamyšlení, duchovní manu, abychom žili své životy duchem, ne tělem. Šárka byla 09.06.2024 vedena k těmto myšlenkám, aby je sepsala. Uvažovat o nich jsme měli společně po vylití ducha:

Pokud v Japonsku navštívíte lékaře, může Vám být předepsána léčebná terapie Shinrin-yoku neboli lesní koupel. Při této terapii se necháváte přírodou „omývat“, vnímáte její krásu, vůni i zvuky. Cílem terapie je uklidnit rozbouřenou mysl, zpomalit a uvolnit se. Příroda nás naučí celkově se „ztišit“.

Ve světě ve kterém žijeme jsme obklopeni ruchem, hlukem, stále novými podněty i rozličnými „pozlátky“. Svět „si vzal za úkol“ bavit nás. Zaměstnat naší mysl, nenechat jí „vydechnout . Tichost je považována za slabost – mlčíš, tedy souhlasíš. Ale proč to vše? Proč máme tolik možností jak svou mysl zaměstnat – tv, rozhlas, internet, …?

Odpověď, tak jako na vše, nalezneme v Písmu 

1.Královská 19:11-12 … A pohleďme, Jehova procházel kolem, a veliký a silný vítr rval hory a lámal před Jehovou skalní útesy. (Jehova nebyl v tom větru.) A po větru bylo třesení. (Jehova nebyl v tom třesení.)  A po třesení byl oheň. (Jehova nebyl v tom ohni.) A po ohni tu byl klidný, tlumený hlas

Dalo by se říci, že ticho je „místo“, kde můžeme poprvé uslyšet Otcův hlas, kde nás může Otec přeměnit, ticho je naší „Boží školou“. Mojžíš, vychovávaný v moderním a životem pulzujícím Egyptě jako následník faraona se po svém útěku do země Midján stává pastevcem drobného dobytka. Kdo jiný je více obklopen tichou krásou přírody než pastevci? 40 let mohl Mojžíš ve svém tichém zaměstnání navštěvovat „Boží školu“. Do Egypta se navrací jako „zástupce Boha“ Exodus 7:1 

Jehova proto řekl Mojžíšovi: „Podívej se, udělal jsem tě pro faraóna Bohem,…“ .

V době, kdy jsem trávila volný čas v lese, jsem o terapii Shinrin-yoku nic nevěděla. Do lesa mne přivedla touha uniknout z hluku světa a pochopit, proč na světě jsem. Každý den jsem usedala na padlé stromy či pařezy a nechávala se lesem „omývat“.  V době pandemie to byl právě les, kde jsem vykřičela veškerou hrůzu, která na mne v té době dosedala. A také les byl místem, kde jsem prožila obřezání srdce.

Les máme na dosah, nic po nás nežádá a přitom nám může pomoci stát se opět dítětem schovaným v bezpečné Otcově náručí..

Šárka

Je tedy na mne, abychom si vysvětlili důležitost myšlenek které Šárce nebeský Otec předal, aby je formulovala pochopitelným způsobem a viděla ve svém prožitku skutečnou Otcovu ruku. Ruku samotného JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Šárka nám připomíná tuto myšlenku z Písma:

Podívej se, udělal jsem tě pro faraóna Bohem,…“ .

To velké B tam není náhodou, protože slovo bůh doslovně znamená – MÍT AUTORITU NAD NĚKÝM. Samotný farao (představený rodu=patriarcha) a král Egypta, Thutmose III. byl pro lid Egypta bohem, velkou autoritou, které se Egypťané museli klanět. Bylo potřeba, aby se Thutmose III., kterému se do tváře v tom čase jeho vlády nemohl nikdo podívat do obličeje, jinak by zemřel, mohli to učinit jen jemu rovní. Králové jiných zemí a nejvyšší představitelé jeho kněžstva, kdy on sám byl zároveň veleknězem.

Dále toto mohl učinit ten, kdo mu byl vyšší autoritou podle zákonů tehdejšího Egypta. Kdo čte Písmo tělesně a nenechává se při čtení Písma vyučit nebeským Otcem, ten by mohl nabýt dojmu, že postavení Mojžíše, jako někoho nadřazeného, bylo dáno zázrakem. Ne, tak to nebylo. Jak si ukážeme na jiné, mé osobní životní zkušenosti, tato pravidla mocní za oponou dodržují do dnešního dne. Předstoupit k nim a jednat s nimi jako rovný s rovným, k tomu slouží jejich skrytá pravidla, která se uplatňovala v Egyptě.

Abych tento Mojžíšův příběh dokázal správně pochopit, musel jsem ve svůj čas, trávit mnoho dnů o samotě. Rozjímat nad každým slovem a čárkou této části Písma. Vždy jsem od nebeského Otce dostával do mysli tuto otázku:

Přemýšlej proč jsem to nechal zapsat právě tak a tak? A přitom si vzpomeň na to a na to, co jsi prožil, četl…“ .

Poté mi byly připomínány všechny ty informace a vlastní prožitky, jejich detaily, které jsem dávno zapomenul v běhu dní. Vždy jsem musel být o samotě. Jen se svým a naším Stvořitelem, nebeským Otcem, Svrchovaným Panem JeHoVaH (Jehovou). Když mi byla dána moudrost k tomu, abych vše pochopil, vždy jsem žasl. Děkoval jsem. To bylo to skutečné vyučování od Otce, jak to slíbil skrze Jeremiáše. Draly se mi do očí slzy, ač mám velký problém své city slzami projevit. Jsou mi v takových chvílích ukázány city, které má samotný Stvořitel nebe a země k nám lidem, jenž toho nejsme hodni.

Tento projev náklonnosti přichází proto, aby nám dal najevo, že jej těší to, když o Jeho slovo, Jeho myšlenky, projevujeme skutečný zájem celým srdcem, myslí a silou. Abych mohl popsat nyní co bylo za AUTORITOU MOJŽÍŠE PŘED THUTMOSE III, musel jsem si sám toto prožít. Lidé, kteří stáli za mým setkáním s panem M., tak ti mi to několikrát připomenuli a já jsem tehdy vůbec nechápal o čem mluví. Je to totiž jako v té písni Tublatanky PRAVDA VÍŤAZÍ, kde se zpívá:

Svet je iný než som myslel
Svet je smutne skutočný
Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť
Smejú sa nám do očí

Přesně o tom to je. Thutmose III. byl prázdný člověk, který se dostal k moci proto, že v jeho žilách proudila takzvaná modrá krev lidí spojených s nelidskou rasou Anunnaki, s padlými anděly, kteří se dali na Satanovu stranu po potopě. Z lidské strany byl Chámovým potomkem. Vysoko postavený Chazar je stejného původu. Proto setkat se s ním a vědět kým skutečně je, je jako když se v jejich přijetí reality setkáme s faraonem, králem Egypta. Proto vidíme jen zástupné loutky v podobě politiků, majitelů nadnárodních firem, ale nikdy skutečné vlastníky.

Tajemný pan M., ten nikde nemá veřejné fotky a v davu byste jej nikdy za někoho vysoce postaveného, který má na starosti Československo, nikdy by jste jej nepoznali. Byl by to pro nás takový slušný člověk, který má zřejmě dost peněz, ale nedává je okázale najevo. Jemu se může částečně přímo do očí podívat jen jeden Čechoslovák a ještě jej jménem zmínit.

Mojžíš se nestal adoptovaným synem Hatšepsut nějakým zázrakem, manželky Thutmose II., který byl donucen k tomu, aby jej přijal za právoplatného syna a svého nástupce, ač věděl, že je to dítě těch, kterým nařídil usmrcovat své syny po jejich narození. Byl to plán pro budoucí vyvedení Izraele z Egypta. Pokud čteme knihu Exodus s porozuměním, nacházíme tam i odpovědi na to, jak tichým hlasem promlouvá k lidem samotný Stvořitel nebe a země. Že jim vkládá do hlavy Jeho myšlenky, aby se staly myšlenkami člověka, ale pokud si toto neuvědomujeme, že takto k nám nebeský Otec promlouvá, nikdy si toho nepovšimneme.

Nebeský Otec vždy jedná podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI dané společnosti. Neporušuje lidmi vydaná nařízení, jejich hierarchii. Není jako Satan, který už vyzkoušel všemožné způsoby vládnutí a když mu něco nevoní a nevychází. klidně své právo a svou spravedlnost naruší. Proč? Protože je zločinec. Proto i jeho děti jsou zločinci.

Co musel nebeský Otec učinit, aby se Mojžíš k Hatšepsut dostal do adopce? Stačilo mu mít autoritu nad lůnem ženy. Hatšepsut byla nevlastní sestrou Thutmose II. a porodila mu dceru, která v daném prostředí neměla pro budoucnost panování žádnou hodnotu. Hapšetsut byla do svého manžela a nevlastního bratra Thutmose zamilovaná. On však chtěl syna, kterého mu dát nemohla. Tak to řešil po svém. Začal mít poměr se služkou, s Esetou. Ale Hapšetsut mu jí nedala, aby mu porodila potomka mužského rodu, jak to učinily dvě ženy Jákoba, Ráchel a Lea, nebo jak to učinila Sára skrze svou otrokyni Hagar.

Ne. Thutmose II. Hatšepsut sprostě podvedl. Když se to Hatšepsut dozvěděla, byla uražená a v té chvíli byla vedena duchem k Nilu. Nejenom, že byl Mojžíš neskutečně krásným miminkem a v ní se ozvala touha mít syna jako on, ještě v ní sehrála ženská osobnost, která touží po pokoření toho, kdo jí pokořil. Kdyby to bylo jinak, nedovolila by Miriam, aby Mojžíšovi našla kojnou z Izraelských žen. Měla kolem sebe dostatek vlastních kojných.

Když Thutmosi II. oznámila co učinila, nezbylo mu pro klid ve vlastní domácnosti nic jiného, než Mojžíše uznat, ač se mu z Esety právě narodil syn Thutmose III. . Po odstavení pak byl Mojžíš vzat na dvůr krále a faraona Thutmose II. . Žádný zázrak, jen lidské emoce. A proč mohl nebeský Otec takto reagovat a působit? Protože Satan ovlivnil Thutmose II., aby nechal Izraelské narozené chlapce vyhubit, protože věděl, že někdo z nich musí Izrael z Egypta vyvést. Znal i dobu, kdy se to stane, že to bude už za 82 let.

Mojžíš byl o pár dnů starší než Thutmose III., jak odhaluje Písmo, protože jemu byly tři měsíce, když jej Hatšepsut nalezla a nechala vytáhnout z vody, aby jej takto pojmenovala (Vytažený z vody=Mojžíš). I to bylo důležité z hlediska práva v Egyptě té doby. Mojžíš a Thutmose III., spolu vyrůstali jako chlapci. Proto Thutmose III. věděl, když se mu Mojžíš po návratu představil, kým je a že má nad ním podle egyptského práva vyšší postavení. Mojžíš si klidně mohl vyžádat trůn a jej poslat tam, kde mu byla předurčena úloha při Thutmosově výchově, být druhým po králi jako velekněz.

Protože Mojžíš o svůj trůn neusiloval, neměl jeho nevlastní bratr žádný důvod jej zabít, proto mu smrtí vyhrožoval až před desátou ranou. Na Mojžíšovi krásně vidíme, že si uvědomoval už ve 40 letech svou úlohu, ale nenechal se plně vyučit samotným nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Znal jej podle jména a podle předsevzetí, jako mnozí dnes, ale teprve jak správně Šárka uvedla, dovolil nebeskému Otci, aby jej v tichu a stranou vyučil.

Nemáme být jako Mojžíš? Kde čteme, že by za jeho výukou stál člověk? Jetro, jeho tchán byl kněz, takže s ním mohl Mojžíš o duchovních věcech rozmlouvat a ten mu jistě ukazoval správný směr. Opět to můžeme z Písma pochopit, když čteme toto:

A midianský kněz Jetro, Mojžíšův tchán, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, jak Jehova vyvedl Izrael z Egypta. Mojžíšův tchán Jetro tedy vzal Mojžíšovu manželku Ciporu potom, co byla poslána pryč, a její dva syny, z nichž jeden se jmenoval Geršom, protože, řekl, jsem se stal cizím usedlíkem v cizí zemi; a druhý se jmenoval Eliezer, protože, jak uvedl, Bůh mého otce je můj pomocník, protože mě osvobodil od faraónova meče. Mojžíšův tchán Jetro a jeho synové a jeho manželka přišli tedy k Mojžíšovi do pustiny, kde tábořil u hory pravého Boha. Potom poslal Mojžíšovi slovo: Já, tvůj tchán Jetro, jsem přišel k tobě, a také tvoje manželka a s ní její dva synové. Mojžíš ihned vyšel vstříc svému tchánovi a vrhl se k zemi a políbil ho; a jeden druhého se začal vyptávat, jak se měl. Nato vešli do stanu. A Mojžíš vyprávěl svému tchánovi všechno, co Jehova učinil faraónovi a Egyptu kvůli Izraeli, a o všech potížích, které je postihly cestou, a přesto je Jehova osvobozoval. Jetro se potom radoval nad vším tím dobrem, které Jehova vykonal pro Izrael tím, že je osvobodil z ruky Egypta. Proto Jetro řekl: Požehnaný buď Jehova, který vás osvobodil z ruky Egypta a z ruky faraónovy a který osvobodil lid z područí Egypta. Nyní opravdu vím, že Jehova je větší než všichni ostatní bohové kvůli této záležitosti, ve které proti nim Egypťané jednali opovážlivě. Potom vzal Mojžíšův tchán Jetro zápalný obětní dar a oběti pro Boha; a Áron a všichni izraelští starší muži přišli jíst s Mojžíšovým tchánem chléb před pravým Bohem.“ .

A jak můžeme vidět, že jej Jetro „vedl“, udával mu duchovní směr? Čtěme dále:

A Mojžíšův tchán uviděl všechno, co dělá pro lid. Řekl tedy: Jaké zaměstnání to konáš pro lid? Proč sám stále sedíš, a všechen lid se od rána do večera staví před tebe? Mojžíš nato řekl svému tchánovi: Protože lid se ke mně chodí dotazovat Boha. Jestliže u nich vznikne nějaký případ, přijde přede mne, a rozsoudím mezi jednou a druhou stranou a dám na vědomí rozhodnutí pravého Boha a jeho zákony. A tak mu Mojžíšův tchán řekl: Není dobré, jak to děláš. Jistě se vyčerpáš ty i tito lidé, kteří jsou s tebou, protože toto zaměstnání je pro tebe příliš velkým nákladem. Nejsi schopen to dělat sám. Naslouchej teď mému hlasu. Poradím ti, a Bůh prokáže, že je s tebou. Ty služ jako představitel lidu před pravým Bohem, a sám budeš přednášet případy pravému Bohu.“ .

Jaká drzost ze strany Jetra to byla radit Mojžíšovi, který měl možnost získat tuto radu přímo od svého Boha, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Nebo to bylo jinak? A proto to máme v Písmu, abychom pochopili, proč byl Mojžíš poslán ve 40 letech k Jetrovi, midianskému knězi? Co se nám tím vším snaží nebeský Otec ukázat? Že je to On, kdo si vybírá, koho určí, aby ukázal správný směr svému lidu. Jen si přečtěme, co byli ostatní Midianité zač. A byl Jetro dokonce knězem, ale také skutečně duchovní člověk, který když pochopil kým Mojžíšův Bůh je, že mu sám vzdal POP a VÚP.

Na Mojžíšovi krásně vidíme potřebu jít s myšlenkami k nebeskému Otci do samoty, nechat na nás Jeho myšlenky působit. Nesoudit druhé, kteří nám ukazují směr, ale rozjímat nad vším, co se nám snaží nebeský Otec tím směrem ukázat. Jak přijmeme určitá nařízení, když budeme soudit druhé a nebudeme se dotazovat samotného nebeského Otce, zda to je Jeho myšlenka a Jeho příkaz? Když čteme podobně laděná slova: „TAK ŘEKL SAMOTNÝ JEHOVAH (JEHOVA).“ ?

Nebo si myslíme, že by si to někdo dovolil takto oznámit, pokud by to mělo být jen z jeho vlastní hlavy? Kde by skončil? V GEHENNĚ!!! Zamysleme se prosím nad tím vším. Nejsou nám tato slova sdělována jen pro nějaké pobavení, či rozšíření si obzoru. Vstupme do nejvnitřnějších místností jak nám to oznamuje Izaiáš:

Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.“ .

Mít vinu krve, když neposloucháme svého Stvořitele nás bude stát náš vlastní život. Je sepsáno něco, co ještě krom mé manželky nikdo nečetl. Ten kdo bude číst a nevezme si to k srdci se stane podobný tomuto muži:

Synu člověka, učinil jsem tě strážným pro izraelský dům a uslyšíš z mých úst řeč a budeš je ode mne varovat. Když řeknu někomu ničemnému: Rozhodně zemřeš, a skutečně ho nebudeš varovat a nepromluvíš, abys varoval ničemného před jeho ničemnou cestou, aby byl zachován naživu, zemře ve svém provinění, protože je ničemný, ale jeho krev budu vyžadovat zpět z tvé vlastní ruky.“ .

Jděme prosím, dokud je čas, do ticha a nechejme se vyučit. Vylitý duch je naším pomocníkem, aby to bylo velmi rychlé vyučení. Ne za člověkem, ale k Otci nebeských světel a k Jeho Synovi, Panu Jehošuovi prosíme s Šárkou, aby nikdo nezahynul, dospěl k pokání a k PŘESNÉMU POZNÁNÍ PRAVDY. Což jsme to nečetli bratři a sestry:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ .

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ .

Co více napsat, Vám nebeským Otcem milovaní? Než abyste šli dále úzkou cestou do života, oblékli si úplnou Boží výzbroj a sami se dotazovali, zda jsou tato slova z lidských myšlenek, nebo zda byla inspirována pro tento Čas Konce a Soudu nad Velkým Babylonem, nad jeho poslední generací.

Jsou-li Otče toto Tvé vlastní myšlenky, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), ať se jich přidrží. Jsou-li to myšlenky člověka, ať od nich upustí. Prosíme s mou milovanou ženou Šárkou ve jménu Pána Jehošuy Pomazaného. Kéž se tak stane. Amen

S Agape, Šárka a Igi, Vaše sestra a Váš bratr, Pánův otrok. (Šági)

2 thoughts on “Exodus – Mojžíš, zamyšlení nad současnou situací

Comments are closed.