Antonius a Kleopatra VII. proti Octaviánovi a jejich odchod k mrtvým, Akce Golgota, Proroctví v The Simp´s o smrti Donalda Trumpa, má to vše spolu nějakou souvislost? Zkusme to prozkoumat, protože možná o tomto čase zjistíme víc, než ani chceme vědět.

Spread the love

Sepsáno 22 a 23.7.2021

Dnes jsem byl v modlitbách veden k tomu, abych si pročetl znovu verše z Písma, které zapsal prorok Daniel v 11. kapitole, kde nalézáme soupeření dvou králů. Krále Severu a krále Jihu. Duch mne zastavil u proroctví, které se vyplnilo na Marku Antoniovi a jeho manželce Kleopatře VII.. Když jsem dokončil čtení v knize „Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny„, okamžitě jsem obdržel nové informace, které jsem neznal, ohledně věcí spojených s V. V. Putinem a o tom, že The Simp´s uvedli v nějakém z dílů, že se konal Trumpův  pohřeb, který se má uskutečnit 27.8.2021.

Okamžitě mne Duch vedl k Akci GOLGOTA, která je mnohými zpochybňována. Tyto nové informace všechny pochybnosti nejenom vyvrací, ale potvrzují správné pochopení proroctví z knihy Zjevení 13. a 17. kapitoly a také veršů z  proroctví Daniele v 7., 8. a 11. kapitole, jenž JSOU VŠECHNY O ČASE KONCE, tedy doby, těsně před druhým viditelným příchodem Jehošuy Krista. Pokud v příštích dnech uvidíte naplnění této analýzy, pak budete vědět, že má slova nejsou z lidské moudrosti, ale byly do mé mysli vloženy samotným Stvořitelem nebe a Země, JeHoVaH Bohem.

Je psáno:

Především totiž vězte, že žádné proroctví Písma nepramení z nějakého soukromého výkladu.“ (2. Petra 1:20)

Jehovo, slyšel jsem o tobě zprávu. Dostal jsem strach z tvé činnosti, Jehovo. Uprostřed let to přiveď k životu! Uprostřed let kéž to dáš na vědomí. Během znepokojení kéž pamatuješ, abys projevoval milosrdenství.“ (Habakuk 3:2)

Efraime, v den přísného napomenutí se staneš pouhým předmětem úžasu. Mezi izraelskými kmeny jsem dal na vědomí důvěryhodná slova.“ (Ozeáš 5:9)

Kdo je dnes Efraim? Je to odpadlé společenství Babylonských náboženských domů. Jsou to ti, kdo mají své vůdce a svá učení za modlu, kterou dali výš, než poučování samotným Otcem, JeHoVaH vojsk. Proto není Efraim v soupisu knihy Zjevení 7. kapitoly veršů 4 až 8.

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům.“ (Amos 3:7)

ale ve dnech, kdy zaduje sedmý anděl, až se přichystá zatroubit na svou trubku, je opravdu dovedeno do konce Boží posvátné tajemství podle dobré zprávy, kterou oznámil svým vlastním otrokům, prorokům.“ (Zjevení 10:7)

Jak je z uvedených veršů vidět, v ČASE KONCE SE STANE, že dá Otec skrze své sluhy, proroky poznat vše, tedy i dobu ukončení. Proč stále někdo klopýtá na těchto věcech, když byl při vyslovení modlitby naplněn Otcovým Duchem, když je pronášeli ti, jímž bylo toto tajemství svěřeno a odhaleno. Co má pro vás ještě více Otec učinit, abyste naslouchali a svlékli si svá dřívější poznání?

Pokud nevěříte výrokům a Duchu samotného nebeského Otce, JeHoVaH vojsk, jak chcete naslouchat jeho vedení? Proč stále klopýtáte o slova, které Jehošua adresoval služebníkům jeho doby až do ČASU KONCE?:

O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé ani Syn, ale pouze Otec.“ (Matouš 24:36)

Pokud Otec ví o té hodině a dni právě On, neslíbil tak náhodou, jak jste četli výše, že zjeví posvátné tajemství i toho ukončení svým sluhům, svým prorokům? Co je na tom tak podivuhodného, když je to odhalení spojeno podle Ozeáše 5:9 s MILOSRDENSTVÍM? Kéž vám vy malověrní projeví náš milovaný Otec soucit a když jej poprosíte podle návodu, který dal Jehošua v Pánově modlitbě, kéž vám to svým Duchem potvrdí.

Má-li někdo OZNAMOVAT, MUSÍ OZNAMOVAT. Má-li někdo překládat MUSÍ PŘEKLÁDAT. Vždyť už není odklad bratři a sestry!!!! Jak můžeme být uzdraveni, když nevěříme Otci, že vše co slíbil naplní? COŽ NEZNAMENÁ JEHO SVATÉ JMÉNO „PŮSOBÍ, ABY SE STALO„? Jak můžeme chtít rozumět posvátným tajemstvím, pokud se v modlitbě sami nedotazujeme našeho nebeského Otce?

Vím, že je tento úvod  opět dlouhý a vy chcete znát tajemství, která jsou nyní odhalována před vašima očima. Abychom vše správně pochopili, musíme jít nejprve k událostem a veršům z proroctví v Danielovi v 11. kapitole. K objasnění použiji text, který jsem sepsal už před 2 roky a je ze zmíněné knihy „Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny„.

Král Severu se poprvé stěhuje

   „I bude obracet svou tvář zpět k ostrovům a mnohých dobude, ale jistý velmož zarazí jeho posměch jemu; bez posměchu sobě mu jej bude vracet.“ (Daniel 11:18) /splnění 69-63 př.n.l./

   Nyní anděl přesouvá své proroctví do let 69-63 př.n.l.. Antiochos XIII byl tím kdo začal napřahovat svou ruku a tvář k ostrovům, a tak se mu podařilo porazit spolu s Lucullusem, římským triumvirem a vojevůdcem, Tigranése I. Velikého, který byl Arménským panovníkem z dynastie Seleukovců. Antiochos žádá Řím, aby byl jeho nárok na Syrský trůn potvrzen. Zpočátku to Lucullus nedovoluje. To je ten zaražený posměch, kterým se vysmíval Antiochos Tigranésovi I. než byl zabit. Pak ale došlo k tomu, že v roce 64 př.n.l. přitáhl se svým vojskem Pompeius a ten mu posměch vrátil.

   „Bude tedy obracet svou tvář zpět k pevnostem své země, ale klopýtne a padne a nebude moci být nalezen.“ (Daniel 11:19) /splnění 64 př.n.l./

    Antiochos XIII si myslel, že posílí své postavení, ale přitom, když přitáhl k němu Pompeius, tak jej zabil. Tady je jedna velmi důležitá zmínka, kterou anděl zmínil, že už nebude dále nalezen. Proč? Protože touto smrtí končí dynastie Seleukovců jako králů Severu!!! Na tom se shodují i historikové. Koruna krále Severu byla tedy nasazena Římu. Jak to potvrzuje anděl dále?

    „A na jeho místě povstane kdosi posílající nádherou království vymahače daní, ale v několika dnech bude muset být rozdrcen, a to ne v hněvu ani v boji.“ (Daniel 11:20) /splnění 63-48 př.n.l./

   Tento vymahač daní, jak jej anděl popisuje, povstává na jeho místě, to znamená, že nahrazuje dynastii Seleukovců. Novým králem Severu jsou vládci Říma. Pak anděl dodává jednu záležitost, která se krátce poté, co prošel nádhernou zemí (Judeou) stala.

   Musíme si nyní něco povědět o POMĚRECH, KTERÉ PANOVALY NA KONCI TAKZVANÉ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY. Bylo to období, které se popisuje jako první TRIUMVIRÁT. Bylo to rozložení moci mezi senát, konzuly a takzvané tři spoluvládce, kteří spolu učinili dohodu, že žádný z nich neuchopí celou moc do svých rukou. Tento triumvirát uzavřeli mezi sebou Gnaeus Pompeius (29.9.106-28.9.48 př.n.l.), druhým triumvirem byl Gaius Julius Ceasar (12/13.7.100-15.3.44 př.n.l.) a třetím byl již výše zmiňovaný Lucius Licinius Lucullus (118-57 př.n.l.).

   Pompeius a Ceasar byli velkými přáteli a vzájemně se podporovali. Ti dva byli velmi oblíbenými mezi lidmi. Luculluse zase podporoval senát. Ten na konci svého života zešílel a tak se triumvirát rozpadl. Tehdy mezi sebou začali mít neshody Pompeius s Ceasarem. Ten spor vznikl po Crassově smrti a Pompeius, který byl na straně republiky a senátu, Ceasarovi podlehl. Byla z toho v Římě občanská válka. Nakonec Pompeius uprchl do Egypta, zde byl zavražděn rádci Ptolemaia_XIII. Ti se báli, že pokud Pompeiusovi poskytnou ochranu, tak Caesar je zabije. Když Julius Caesar vstoupil do Egypta, nechal je okamžitě popravit pro neúctu k POMPEIOVU postavení. Nestalo se to tedy z Ceasarova hněvu nebo v důsledku jejich vzájemného boje. I tady je anděl velmi přesný.

Druhý triumvirát

Pochopení, které dávají další verše … roky 44 – 30 př.n.l.

   „A na jeho místě povstane opovrženíhodný, na něhož nevloží velebnost kralování, nýbrž on přijde znenadání a kralování se zmocní lichotkami,“ (Daniel 11:21) /splnění 43-30 př.n.l./

    Abychom rozuměli, co má anděl skutečně na mysli, musíme si připomenout dějiny okolo soupeření Marcuse [Marka] Antonia a Gaie Julia Octaviána.

    Marcus Antonius (14.1.83-1.8.30 př.n.l.) byl rodově spřízněn s Gaiem Juliem Ceasarem, protože jeho matka byla Gaiovou sestřenicí. Marcus byl znám jako proutník. Často navštěvoval nevěstince. Svůj věhlas dobrého vojáka a velitele získal při tažení v Sýrii a v Judei v letech 64/63 př.n.l., kdy Řím pod vedením Pompeiovým vojensky pomohl králi Jihu Ptolemaiovi XII proti Judskému králi Aristobulovi.

   Po smrti Gaia Julia Ceasara vytváří Marcus dohodu s Gaiem Juliem Octaviánem, který se od roku 27 př.n.l. přejmenoval na Augusta (23.9.63 př.n.l.-19.8.14 n.l.), kdy se tituloval titulem Ceasar a stal se tak jediným vládcem Říma.

    Octavián byl synem Gaia Octavia a jeho ženy Atie, neteře Julia Gaie Ceasara. Atia byla dcerou jeho sestry a Octavián byl prasynovcem, ale pokrevně blíže, než Marcus Antonius. Proto jej Julius Ceasar zmínil ve své závěti, že je jeho legitimním nástupcem a již za svého života jej adoptoval za syna. Neučinil to s jeho skutečným synem Cesarionem, protože Řím jej neoznačil za občana Říma. Předčasná smrt Julia Ceasara tak otevřela cestu Octaviánovi, novému králi Severu. Proto anděl říká, že: 

Na jeho místě (Pompeiově), povstane opovrženíhodný (Octaviánus).“.

Většina senátorů a lid Říma se děsil, že jim bude vládnout tento 20 letý bezcitný mladý muž (pokud sledujete Big Bang Theory, tak přesně to, co vidíte v Sheldonovi Cooperovi, tak to byl Octaviánus). Anděl to potvrzuje dále, jak si ukážeme. Chladný, vypočítavý a nezajímající se o ženy. Jediná, která jej ovládala, byla jeho matka Atia. I jí se nakonec postavil. Novým králem Severu pro dnešní dobu je podobný muž, jak si vysvětlíme dále. Pro svou politickou a vůdčí úlohu se oba v projevu navenek změnili. U Octaviána ta změna nastala, když si v roce 27 př.n.l. změnil jméno na Augustus.

   Třetím v triumvirátu byl Marcus Aemilius Lepidus. Ti uzavřeli takzvaný druhý triumvirát. Bylo to v roce 43 př.n.l.. Ten vstoupil v platnost jako zákon Lex Titia. To je ta slavná (cenná, důležitá) smlouva, stvrzena podáním ruky, jenž rozdělila vládu mezi tyto tři, jako slib senátu, aby se neopakovalo to, co prosadil Gaius Julius Ceasar v roce 44 př.n.l. právě v římském senátu, kdy z Římské republiky udělal vlastní impérium, když se prohlásil titulem doživotní IMPERÁTOR. Od té doby Julia Césara senát nenáviděl. Právě po boku Pompeia získává Antonius jako budoucí král Jihu svou oblibu mezi vojáky, kterým velel v slavných taženích v Sýrii a Judei. Lid jej miloval.

   Octaviána nenáviděli všichni. Byl mladý, neskutečně arogantní ambiciózní floutek, kterému postavení zajišťoval původ a závěť Gaia Julia Ceasara.

   Marcus Aemilius Lepidus, který svou kariéru politika začal za vlády Julia Ceasara ve funkci dohlížitele (praetora) nad Římem v době nepřítomnosti Julia v Římě. Tak jako Antonius byl věrným přítelem Julia Gaia. Triumvirát byl pomstou za vraždu Julia, a tak museli do této dohody přibrat prasynovce Octaviána, který byl legálním nástupcem Julia Ceasara. Tento triumvirát definitivně pohřbil Římskou republiku, protože paralyzoval činnost konzulů a senátu. Marcus Lepidus byl z triumvirátu vyloučen, když se snažil zmocnit Octaviánových legií, které porazily Bruta a Cassia v roce 38 př.n.l.; tito se podíleli na vraždě Julia Ceasara a po tomto činu uprchli do Makedonie i se svou armádou.

   Triumvirát skončil v roce 33 př.n.l.. Lepidus umírá v roce 13 př.n.l. zbaven všech titulů v jižní Itálii. Zůstal mu jediný titul PONTIFEX MAXIMUS, titul, který převzali papežové, jenž znamená nejvyšší velekněz, který mu zůstal až do smrti, tak jako většině papežům. Jaký výsměch papežů Jehošuovi, který se stal po svém vzkříšení jediným VELEKNĚZEM PODLE ZPŮSOBU MELCHIZEDEKA!!! (viz celý dopis Židům od apoštola Pavla).

Napětí a rozepře mezi Octaviánem a Antoniem

   Po smrti Ceasara neměla Kleopatra VII lehkou pozici ani v Římě a ani v Egyptě. Nechtěla se zaplést do občanské války, která vraždou Caesara začala. Počkala na přečtení závěti a rychle odplula zpět do Egypta. Svou popularitu u Egypťanů ztratila po smrti jejího mladého bratra a spoluvládce Ptolemaia XIV. Byla obviněna z jeho zabití. Neexistuje žádný známý důkaz, že se to stalo, ale lidé si to mysleli. Svou věrnost a úctu ji lid začal prokazovat až ve chvíli, kdy místo toho, aby do Říma poslala obilí, otevřela sýpky hladovějícímu lidu. To způsobilo, že byl Marcus Antonius vyslán do Egypta, aby tam sjednal nápravu. Uvítání Antonia na egyptské půdě připravila Kleopatra VII dokonale. Ač schůzku s Kleopatrou inicioval Antonius, vše proběhlo v Kleopatřině režii. Podle tradic a vyprávění byla Kleopatra velmi kreativní ženou. Jak lze vidět ze záznamů, když se poprvé měla setkat s Juliem Caesarem.

   Traduje se, že do královského paláce byla přinesena zamotaná v koberci. Ten byl před Juliem Caesarem rozbalen a ona se mu skutálela pod nohy. Tvrdí se, že byla nahá či velmi sporadicky oděná. Tím, že se mu skutálela až k nohám dala najevo svou podřízenost. Bylo to osudové setkání, protože se Caesar a Kleopatra do sebe zamilovali.

  Pravděpodobně použila opět nějaký kreativní způsob, kterým způsobila, že se do ní zamiloval i Marcus. Když to o jejich vztahu zjistil Octavian, vnutil a prosadil intrikami Antoniovi svou sestru Octavii. Marcus se musel vrátit do Říma, kde si Octavii musel vzít. Když ji oplodnil, vrátil se zpět do Egypta. Nechal se na dálku s Octavií rozvést a oženil se s Kleopatrou VII, se kterou zplodil tři děti. Vzal pod svou ochranu i Cesariona, syna prastrýce Gaia Julia Caesara. Toto jsou důležité informace pro pochopení dalšího vývoje dějin krále Severu a Jihu, aby jejich potýkání mohlo pokračovat!

Octavian přišel skutečně znenadání, protože s ním senát a lid nepočítal!

Vládce smlouvy

„i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i vládce smlouvy.“ (Daniel 11:22) /splnění 43-30 př.n.l.

    Anděl v tomto verši použil slovní hříčku, něco jako pečeť utajení. Prosíme vás o zvláštní pozornost vzhledem k následujícím informacím. Je to nejdůležitější verš k tomu, abychom pochopili, že se tyto verše skutečně vztahují k Antoniovi, Octaviánovi a Lepidusovi!

  Teď je nezbytně nutné, abychom správně porozuměli slovům ‚Vůdce smlouvy‘. Vůdce נגד נגיד (nâgîyd nâgid) jenž se vyslovuje nav-ghéd a toto slovo je nejčastěji překládáno jako vůdce, a tak dalšími významy, které tomuto slovu můžeme přiřadit, jsou slova důležitý nebo cenný či významný. Slovo Smlouva v originálu בּרית (berîyth) be-rít má významy jako jsou dohodasmlouva nebo také svazek ve smyslu spojenectví. Jak uvádí některé slovníky, tak toto slovo nese v sobě myšlenku podání si ruky při uzavření dohody. Pokud tedy nahradíme vůdce smlouvy překladem ‚důležité spojenectví‘ nebo ‚cennou dohodu‘, posuneme význam celého verše do roviny, kterou nikdo takto nepochopil.

   KRISTUS NEMŮŽE BÝT TÍMTO VŮDCEM SMLOUVY, PROTOŽE SI SE SVÝMI UČEDNÍKY NEPODAL RUKU, ALE K NOVÉ SMLOUVĚ, K JEJÍMU UZAVŘENÍ, POUŽIL SYMBOLY VÍNA A CHLEBA!!!

   Pokud se tedy chceme skutečně brodit Písmem a rozumět andělovi o čem hovoří, a co naznačuje, pak další verše hovoří o úplně jiných událostech, než jsou až dosud těmto veršům přisuzovány.

   Všichni opisovači a překladatelé klopýtli na tomto místě a změnili nevědomky celkové proroctví úplně jiným směrem, než jak bylo ve skutečnosti myšleno. Věříme, že to bylo úmyslně dáno těmto lidem takto k pochopení zprostředkovaně od Otce, aby se výklad utajil. Následující verše totiž přerušují na dlouhou dobu v dějinách lidstva popis dalších událostí. Ke správnému pochopení významu měl přispět až ČAS KONCE. Srovnej s Danielem 12:4. Potvrzuje to i Přísloví 8:6, kde je stejné slovo, נגד נגיד (nâgîyd nâgid) použito v tomto významu, když je tam použit výraz např. nejpřednější nebo významné věci.

   Správně zní verš tedy takto: „i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i důležité spojenectví.“ (Daniel 11:22)

   Co jsou ty paže záplavy? Jak už jsme poukázali dříve, toto sousloví představuje moc, kterou král potřebuje, a ta je v jeho pažích. Důležitým spojenectvím došlo k tomu, že si nikdo nemyslel, že se Octavián postaví do role IMPERÁTORA. Události, které jsme také výše popsali, tak jasně ukazují, jak k tomu došlo.

   Lepidus byl odstaven a Antoniovo jednání s Kleopatrou VII toto spojenectví zrušilo úplně, proto mohl Octavián učinit to, co popisuje anděl v dalším verši.

    „Od připojení se někoho k němu se bude dopouštět klamu, i vyvýší se a nabude moci s trochou lidu;“ (Daniel 11:23) /splnění 44-27 př.n.l./

    Octaviánus se dopouští klamu. Když v roce 44 př.n.l. Octavián zjistil, že se stal Caesarovým dědicem, nebylo mu umožněno, aby toto dědictví převzal. On však na to nedbal a v souladu s tím, co o něm řekl anděl ve 21 verši, že se zmocní své moci lichotkami a podvodným jednáním, koupil si z tohoto dědictví náklonnost mnoha lidí a část Caesarova bohatství rozdal římskému lidu. V jeho ústech byla mnohdy vyřčena lež – například, když se spojil s Ciceronem, který jej protlačil do senátu. Ciceron byl republikán a Octavián mu slíbil, že se nikdy nestane Imperátorem po vzoru strýce Gaia Julia. Jak víme, tuto dohodu a přísahu porušil hned, jakmile důležité spojenectví už nepotřeboval. Přesně pro svůj cíl, stát se Imperátorem, uzavřel dohodu s oběma dalšími spojenci.

    Jeho vynucený sňatek Antonia s jeho sestrou Octavií byla také léčka, protože tušil, že se Antonius do Egypta vrátí a jeho sestru s Kleopatrou poníží.

    V roce 43 př.n.l. se připojil k takzvané proskripci, která nakonec zničila republikánské řady, díky nimž byl dosazen do senátu. Více si nastudujte třeba na Wikipedii.

    V roce 32 př.n.l. se Octaviánovi podařilo přesvědčit senát. A to je ta trocha lidu, aby byla podniknuta vojenská výprava proti Marcusovi Antoniovi. Antonius měl u římské populace stále velkou oblibu. Octavián začal nejprve mluvit o tom, že je pod vlivem té egyptské děvky. Pomluvy a intriky zafungovaly dokonale, a dostal zelenou. Vše přece činí pro zachování REPUBLIKY! Jeho tvrzení, že se Antonius zbavil římského občanství tím, že se rozvedl s Octavií, z Antonia učinilo krále Jihu. Toto bylo navíc posvěceno sňatkem, který s Kleopatrou VII učinil a stal se tak zákonným spoluvládcem Egypta, tedy Jihu. Senát zbavil Antonia jeho titulu konsula a vyhlásil mu válku.

    Dne 9.9. roku 31 př.n.l. se Antonius a Kleopatra VII, jako král Jihu, střetli v bitvě u Actia, kterou Jih prohrál.

    „poklidně bude vcházet v nejúrodnější oblasti kraje a bude činit, co nečinili jeho otcové ani otcové jeho otců: bude jim kořist, lup a jmění rozhazovat, a proti pevnostem bude plánovat své plány, a to až do času.“ (Daniel 11:24) /splnění 43-31 př.n.l./

    Přesně jak pravil anděl, tak Octaviánus činil, než došlo ke zmíněné bitvě. Ta byla až do času, do roku 31 př.n.l..

   „I bude povzbuzovat svou moc a své srdce proti králi jihu s velikým vojskem; i král jihu se bude rozněcovat k boji s vojskem velikým a nesmírně mocným, nebude však moci obstát, neboť proti němu budou plánovat plány;“ (Daniel 11:25) /splnění 31 př.n.l./

   Octavián a Antonius s Kleopatrou postavili proti sobě velká vojska. Lodě Jihu byli v převaze, přesto byl vlákán do léčky. Kdo to způsobil?

  „ano, ničit ho budou pojídači jeho pokrmu, jeho vojsko bude odplývat a mnozí zabití padnou.“ (Daniel 11:26) /splnění 38-30 př.n.l./

    Antonius byl zrazen vlastními lidmi, které živil u svého stolu. A tak jeho vojsko neobstálo. Mnoho jeho vojáků se vzdalo v roce 30 př.n.l. při střetu ve druhé bitvě u egyptských břehů a mnoho jemu věrných vojáků tak také zemřelo.

    „A oba tito králové – jejich srdce budou pro páchání zla a u jednoho stolu budou mluvit lež, ale nebude se dařit, neboť konec bude až v určený (jiné překlady používají místo slova ‚určený‘, slovo ‚ustanovený‘) čas.“ (Daniel 11:27) /splnění 30 př.n.l. – 1913 n.l./

    Zde anděl mluví o těch, jenž teprve budou přicházet, ale konec bude teprve v ustanoveném čase. Jak si v dalších kapitolách ukážeme, ten USTANOVENÝ ČAS začal od roku 1913 a příprava na něj započala v roce 1815. Ti, jenž převzali v budoucím čase korunu KRÁLE JIHU a KRÁLE SEVERU, mnohokráte spolu seděli u jednoho stolu a mluvili spolu lež. Stejně, jako to dělal Octavián a Antonius.

    „I vrátí se s velikým jměním ve svou zem a jeho srdce bude proti svaté smlouvě; učiní tedy tak, ano, vrátí se ve svou zem.“ (Daniel 11:28) /splnění 30 př.n.l./

    Ano, Octaviánova vojska se vrátila s velkým jměním a ukončila tak Ptolemaiovské období, dříve předpovězené soupeření Severu a Jihu. Vše to způsobilo porušení svaté smlouvy. SMLOUVY, která byla uzavřena podáním ruky a která je až dodnes v mnoha zemích svatou smlouvou!!!

   Co udělal Octavián po skončení toho všeho, když Kleopatra i Antonius spáchali sebevraždu? To je dojemné, protože to umožnilo, aby mohl tento vzájemný souboj pokračovat. Cesariona popravil, Antoniovy a Kleopatřiny tři děti předal do výchovy jeho sestře Octavii. Tak byl zachován rod a také symbolika. V nejzápadnější části římské říše se nachází Británie, ostrovy, které jsou v době Říma nezajímavé. Zde musíme výklad 11. kapitoly přerušit, abychom pochopili, o čem mluví anděl od 29 verše.

Přesně v tuto chvíli jsem obdržel telefon, kde zazněly informace, které vám nyní propojím s Antoniem, jeho smrtí, co máme v tomto ČASE KONCE POCHOPIT a co už brzy nastane.

My nemáme věřit na náhody, ale na poučení z dějinných událostí, abychom pochopili dnešní dobu. Jak jsem v knize uvedl a teď jste to četli, měl jsem si uvědomit stejný CHARAKTER OCTAVIÁNA a VLADIMÍRA VLADIMÍROVIČE PUTINA. Donald Trump je pro dnešní dobu takovým Markem Antoniem. Podívejte se, jak se v mládí choval a přesto jej všichni milují a to stejně jako Marka Antonia. Stejně v něj lidé a vojsko US Army vkládá svou důvěru.

Koho Trump představuje? Krále Jihu. Koho představuje V. V. Putin? Krále Severu. Až prozkoumáme nové informace, které budu citovat z knihy agenta rumunské tajné služby, který utekl do USA v roce 1978 Iona Pacepa, kterou napsal pod vedením Ronalda J. Rychlaka „DEZINFORMACE – Tajná strategie Ruska, jak zničit západ„. Do knihy můžete nahlédnout zde. Nemám ji pročtenou celou a předpokládám, že i zde se bude manipulovat s fakty, tak jak je to vždy, když stojíte na jedné straně a sloužíte svým novým páníčkům. Kniha je ale dobře odzdrojovaná, takže jsou uvedené informace ověřitelné, což je pro nás důležité.

Pro naše správné chápaní dějů je nejdůležitější Písmo a jeho proroctví. Začněme tedy Písmem, abychom porozuměli tomuto verši:

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila. A provádí velká znamení, takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva. A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.“ (Zjevení 13:11-14)

Jak jsem už vysvětloval mnohokrát a vše najdete v knize „Daniel – pečetě rozlomeny, tajemství ukončena„, je beránkem se dvěma rohy myšlena dvojvelmoc USA a Velká Británie a proroctví nás vede do roku 1945. Tou hlavní zemí, tedy tím hlavním rohem se stávají USA. Oheň z nebe jsou dvě svržené atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Stalo se to v srpnu 1945 a není to náhoda. Protože MĚSÍC SRPEN JE TU DŮLEŽITÝ SPOJOVACÍ ČLÁNEK.

Nás ale nyní zajímá obraz, který má ta dvojvelmoc vytvořit. Obraz vždy něco zrcadlí, musí to tedy platit i na tento obraz. Protože má zrcadlit skutečné divoké zvíře, kterému je ubitá hlava, která ožije a jak nás informuje Zjevení 17. kapitola, má ta hlava, která ve svůj čas ožívá, proměnit celé divoké zvíře na jednobarevné šarlatové zvíře, musíme v tom zvířeti hledat politickou moc a ne náboženskou, jak to protlačují některé Babylonské náboženské domy. Například Adventisté sedmého dne.

Jak jsem už dříve vysvětlil a detailně rozebral, představují hlavy divokého zvířete sedm politických zřízení, které teprve v roce 1945 mohly usednout u jednoho stolu. Proto bylo potřeba vytvořit právě takový formát, který by to divoké zvíře přesně zrcadlil. Tím formátem je OSN a na něj navázané další instituce. A tento obraz nás velmi zajímá. Proč? Protože ten má pomoci k tomu, aby ubitá hlava ožila.

Kniha rumunského agenta odhaluje, že po zřízení OSN Sovětský Svaz tuto instituci ovládl díky různým krokům. To je do jisté míry dezinformace autora, aby se skrylo to, čím OSN a další instituce jsou.

Co však vidět můžeme, je to, že OSN není od svého počátku funkčním celkem a to se brzy změní. Proč? PROTOŽE ČAS KONCE MÁ PŘESNĚ STANOVENÝ ČAS. Jeho délka je 2300 večerů a jiter. Toto období začalo přesně 28.9.2015, jak mi to bylo odhaleno 16.9.2015 a proto jsem napsal svůj první článek, který naleznete na AE News, ale prvně byl publikován v pořadu Hodina Vlka okolo 20.9.2015 na jeho stránkách. KONEC VEČERŮ A JITER NASTANE 14.1.2022. Pokud se podíváme do 9. kapitoly Zjevení, tak tam je věnována velká pozornost 5 měsícům, kdy musí zaznít pátá trubka a kdy se musí projevit dvě bědy, tedy dvě misky hněvu, jak o nich píše Zjevení 16. kapitola v prvních čtyřech verších.

Je-li tajemství odhaleno správně a já mám Otcem potvrzeno mnohokrát, že ANO, pak nám zbývá k zahájení jen pár dní, nejpozději 16.8.2021. Daniel v 7. kapitole oznamuje, že vládám bude odňata moc.:

Díval jsem se tehdy dál kvůli zvuku velikášských slov, jež mluvil ten roh; díval jsem se dál, až bylo zvíře zabito a jeho tělo bylo zničeno a bylo vydáno hořícímu ohni. Pokud však jde o ostatní zvířata, jejich panství byla odňata a bylo jim dáno prodloužení života o čas a období.“ (Daniel 7:11,12)

Jak už jsem opět dříve vysvětlil, zničený roh jsou USA. Ty právně neexistují od prosince 2020. Ostatním vládám je odnímána moc, tedy panství, ale státy jako takové mají dále existovat. Takže co se stane? Až do dnešního dne jsem uvažoval a stále jsem netušil přesně, co má namysli Daniel v 11. kapitole ve vcrších 44 a 45. Teprve dnes mi to bylo odhaleno. Objevují se zprávy, největším šiřitelem těchto zpráv je Tadesco v češtině, že Donald Trump začal prodávat lístky na svou inauguraci na půlku srpna 2021. To však znamená, že chce obnovit USA. To by se ale nenaplnilo proroctví. Jak to chce Trump udělat? Tak, že využije situaci, kterou sám rozpoutal tím, že nechal a dovolil spustit podvod jménem Covid 19 a označování lidí znakem šelmy.

Komu se toto jeho rozhodnutí nebude líbit? Putinovi, protože jeho plán a strategie je taková, že odstraněním fašistických vlád, NAPLNO ZFUNKČNÍ OSN, které prosadí jeho oznámenou doktrínu Stalinského socialismu pro celý svět.

Jak můžeme kolem sebe vidět, je celý svět ve velkém napětí a mnozí mluví o celosvětové revoluci. Pan Skála, který má své pořady na youtube o tom hovoří dost otevřeně, ale celý plánovaný proces posouvá do budoucnosti. Proč? Protože nemůže říci, že on ví víc, než všichni kolem. ČEHO SE UŽ DOSÁHLO? Kovidovým fašismem se už aktivovala občanská společnost a zprávy alternativy už jen správně přilévají olej do ohně. Podívejte s na článek na AE News z dneška. Najdete zde. A o čem to celé je? O Akci GOLGOTA. Zabití socialismu a jeho vzkříšení. Půjdou lidé budovat socialismus? Určitě ano a rádi, ale je zde mnoho lidí, kterým to slovo nahání hrůzu, takže se to jako socialismus nepojmenuje. Bude to prosazení PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI SKRZE OBRAZ DIVOKÉHO ZVÍŘETE, který přijme tuto novo celosvětovou doktrínu a divoké zvíře se promění do jediné barvy.

Sionistická propaganda Trockistů v éře socialismu východního bloku dělala vše proto, aby o Stalinovi a jeho reformách tvrdila, že byl proti podnikání, že dělal to či ono. Jenže pokud si něco o něm zjistíte více, ne jen tu propagandu, tak zjistíte, co dělá V.V.Putin a proč jej lidé milují, ale proč jej sionistická klika nenávidí. Nyní se podívejme na začátek akce GOLGOTA.

Stál u ní Jurij Andropov a tak si odcitujme něco z knihy pana Pacepa:

     „Jakmile se Putin usadil v sedle, nařídil v Ljublance znovu vztyčit sochu Jurije Andropova, která byla po puči v roce 1991 odstraněna. Andropov (příslušník KGB) byl jediný, další  pracovník KGB (myšleno Putin), který se dostal na kremelský trůn, a proto bylo logické, aby mu Putin vzdal poctu.

     Putin se od Andropova dobře poučil a začal obsazovat ta nejvýznamnější místa v Kremlu tajnými pracovníky KGB, …“ (strana 305)

Protože se nedá z této knihy kopírovat uvedu další informaci jen volnou citací. Když měl Stalin výročí 120 narozenin, soudruh Putin si svolal poradu s Dumou, kde připíjel na jeho počest. Může se to zdát jako prkotina, ale když si text projdete, zjistíte kým skutečně Putin je. Akce GOLGOTA byla naplánována na 30 let a usmrcení nastalo 25.12. v roce 1991 Jelcinem. Takže se dostáváme do 25.12. roku 2021.

Doplněno dne 6.1.2022 >>> Dne 25.12.2021 podepsal podle uniklých informací z Kremlu Vladimír Vladimírovič Putin dekrety, kterými de facto obnovil SSSR a završil tak Akci Golgota. 17.12.2021 osm dní před podpisem dokumentů rozeslal USA a NATO dohodu, kterou vystavil červenou linii, která mu umožňuje země Varšavské smlouvy vyvázat ze svazku NATO. Nejde jenom o Ukrajinu, ale o celou Varšavskou smlouvu a ostatní země bývalého SSSR, protože pokud se NATO a země Varšavské smlouvy, které se staly součástí NATO nevymaní z tohoto svazku, bude muset V.V.Putin reagovat a to jediným způsobem. VOJENSKY! Bidenovi, který si spolu s dalšími podpindostníky uvědomili, že Putin nežertuje, tak si rychle vyžádal telefonickou konzultaci s V.V.Putinem 30.12.2021. Zde Bidenovi jasně řekl, k čemu by měl svět existovat když tu nebude Rusko. Tím jasně vyjádřil, že buď bude po jeho, nebo už není jiné cesty, než to řeštit vojenskou konfrontací. Protože obnovil SSSR, tak rozpoutání nepokojů v Kazachstánu, které započaly 5.1.2022 sluhy chazarské mafie, jsou přímým aktem agrese proti SSSR. Okamžitý vstup Ruských vojsk do Kazachstánu to potvrzuje. Pro světové obecenstvo, které nic neví o dekretech z 25.12.2021 je ohlupováno medii, že to je na základě uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci. Takže když jsem mluvil o konfliktu do 6.1.2022, byl jsem veden Duchem správně. Jen jsem si skutečně myslel, že k tomu dojde už na počátku našich středoevropských vánoc, ale neuvědomil jsem si, že musí Putin obnovit nejprve SSSR na výročí pádu socialismu. Dnes, to je 6.1.2022, když doplňuji tento text nacvičují údajně v USA reakci na případný jaderný útok. Kdy se taková cvičení připravují? Když je rozhodnuto. Jak se vše vyvine, zda to bude před, nebo po 16.1.2022 není mi jasné. Ale USA plánují válku, kterou Putin nechtěl. Jak zareaguje, to si najděte sami v Danielovi 8. kapitole 25 verši a v 11. kapitole ve verších 44 a 45. Dalším důkazem, že toto mají v USA v plánu je neskutečný tlak na Slovensko, které musí okamžitě schválit absolutní ztrátu suverenity, aby si chazarská mafie mohla nasunout své zbraně právě tam, jako připravovaný týl pro svou expanzi na Rusko. Amerika nemá už jinou možnost, protože už svůj krach nemůže utajit a Putin jim nedá své zdroje, aby je tak jako to udělal Gorbačov, když jim předhodil v roce 1989 v rámci akce Golgota východní blok, který mohli rozkrást a následně vyplundrovat Rusko v devadesátých letech. Protože ukazuji směr, ptejte se nebeského Otce, zda velký konflikt právě začal, tedy 5.1.2022. Mohu jen ukázat směr. <<< konec doplnění 6.1.2022

A teď ta paralela s Markem Antoniem. Tím je Trump, aby se Octavián dostal do pozice IMPERÁTORA, musel se Marka Antonia zbavit. Díky dvěma bitvám, kdy Antonia zradili vlastní jeho nejbližší lidé, musel spáchat sebevraždu a to 1.8. roku 30 př.n.l.. Opět tu máme srpen. Proto The Simp´s prorokují Trumpův pohřeb na 27.8.2021.

Až v USA zjistí, že Cokoliv 19 Trump spolupořádal a oni tomu samozřejmě nebudou chtít věřit, rozpoutá se ohnivé divadlo občanské války, které zhatí plán na obnovu USA a připravená celosvětová revoluce může začít. Položme si otázku, když byl tak Trump proti opatření pana Fauciho: „Proč jej neodvolal?“ Nemohl? Protože Deep State? Tak to vyprávějte někde na náměstích milencům Donalda Trumpa. (Co se v tom srpnu stalo? Plánovaný návrat Trumpa nenastal a symbolicky tak umřel, přesně jak předpověděl seriál The Simp´s. I v něm nebyl ten pohřeb skutečný, jen sen Lízy.)

A jak Putin projde ve velikém vzteku? No tak, že mu v tom utiskované obyvatelstvo KORPORÁTNÍ FAŠISTICKOU MOCÍ POMŮŽE. Mají země tolik policejních složek, aby odpor obyvatelstva potlačili? Ne a VELKÁ ČÁST JE UŽ DNES NA STRANĚ LIDÍ, jen se to bojí dát najevo, protože nechtějí o svůj dobře placený flek přijít. Myslíte si, že jim ta rouškyáda vyhovuje? Že nevidí, že je ta svoloč zneužívá pro své plány? Stačí, aby první policajt byl odsouzen nějakým soudcem za náhradu škody, kterou způsobil tím, že prosazoval PROTI ÚSTAVNÍ OPATŘENÍ NĚJAKÉHO KENA, jak se s oblibou říká ministru zdravotnictví ČR, Adamu Vojtěchovi.

Tato nálada je ve všech zemích, kde se Covid fašismus prosazuje. Horký srpen 2021 je před námi a situace je skutečně připravena na změnu, aby se začalo budovat Boží království bez Boha a bez Krista. Aby se bohem stal novodobý imperátor Octavián. A dal si jméno Augustus, není název august náhodou podle něho? Ale aby to nastalo, to musí jít novodobý Markus Antonius ze scény a to nadobro.

Doplnění 6.1.2022 – nebylo mi dovoleno, abych zveřejnil tyto věci, protože srpen sice započal přípravu, ale protože je vše podle Zjevení až na konci pěti měsíců po páté trubce, nikdo by nepochopil to zdržení. Stejně jako mnozí asi nepochopí co vše už nastalo k dnešnímu dni. Ať se děje jen a jen Otcova vůle, aby nikdo nešel za mnou, za člověkem. Je to vše jenom počátek procesu!!!! – konec doplnění.

Kéž je Otče na nebesích posvěceno (očištěno) tvé Svaté jméno. Kéž je činěna Tvá  vůle, jak v nebi, tak tu na Zemi. Kéž působíš, aby se tak stalo, protože je na čelech tvých sluhů tvých proroků jméno Tvé a jméno Beránka, Krista, jenž znamenají: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO, PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA„.

Váš a Kristův bratr Igi

Další souhrnnou analýzu večerů a jiter zveřejním až 17.1.2022

One thought on “Antonius a Kleopatra VII. proti Octaviánovi a jejich odchod k mrtvým, Akce Golgota, Proroctví v The Simp´s o smrti Donalda Trumpa, má to vše spolu nějakou souvislost? Zkusme to prozkoumat, protože možná o tomto čase zjistíme víc, než ani chceme vědět.

  1. Igi,
    snad jen poznámku nám všem známou – 6. ledna slaví pravoslavný svět zrození Krista – náš Štědrý den. Je mnoho důkazů, že zázrak svatodušního ohně právě toto počítání kalendaria, – které pozměnila katolická církev údajně z vědeckých důvodů – po staletí stále se děje a tak potvrzuje neopravený kalendář, jak jej pravoslavný svět dodržuje.
    Další splněný symbol.

Comments are closed.