Bůh Jehovah je svatý! 2 část

Spread the love

Foto: Obraz – Pozemský ráj s pádem Adama a Evy, Peter Paul Rubens

1 kapitola – Boží svátost
2 kapitola

Stvoření

Svatý Bůh stvořil vesmír, zem, nebeské tvory, pozemského člověka ke svému obrazu a umístil je do prostředí příjemného pro život, rajské zahrady. Není cílem této kapitoly rozebírat, jak Bůh tvořil, Bible nám k tomu dává základní informace v knize Genesis v prvních kapitolách, ale poukázat na Boží neviditelné vlastnosti, schopnosti, moc, smysl pro design, smysl pro řád a systém, který lze vyčíst z toho, co stvořil. Bible k tomu říká:

Římanům 1:19  Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 20  Jeho věčnou moc a Božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

1 Korintským 1:19  Je napsáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20  Kde je  moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? 21  Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří.

1 Korintským 1:25  Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. 26  Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; 27  ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; 28  neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – 29  aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

Když se zamyslíme nad stvořenými věcmi, musíme si přiznat, že mnohému stvoření na zemi stále ještě plně nerozumíme. Lidé neprokázali, jak vznikla první živá buňka z neživé hmoty. Lidé nechápou, kde se vzala na zemi voda v takovém množství. Nechápeme plně jak funguje mozek a mysl člověka. Nedokážeme vysvětlit, jak vzniklo mnoho systémů v přírodě, například kde vzal elektrický úhoř svou schopnost vyrábět elektřinu, kde vzal a proč chameleon schopnost měnit barvu své kůže, nevíme, proč světluškám svítí tělo, co je příčinou, nerozumíme, kde se bere u tažných ptáků schopnost orientace, atd., seznam přírodních zázraků je velmi dlouhý. Na to poukazuje Bůh, že si máme v přírodě všímat jeho moudrosti a moci, jak jsme četli výše. U některých zvířat si můžeme všimnout, že Bůh má i smysl pro humor. Pozorovat surikaty, lenochoda, opice, pandy, papoušky, kočky, psy, atd., je velmi zábavné. Rozmanitost v rostlinné říši je téměř nekonečná. Naše babičky říkávaly, že na každou nemoc Bůh stvořil bylinu. Pro člověka je v rostlinné říši velké množství ovoce, zeleniny, z jednoho z nejmenších semen na světě vyrostou sekvoje, největší stromy světa, mnohé stromy žijí i přes tisíc let. Kde se vzaly tyto schopnosti a pestrost v říši rostlin? Náhoda? Není naivní spoléhat na náhodu? Vše, co pozorujeme má hlubší smysl, je to vidět na provázanosti života, symbióze v přírodě, logickém uspořádání, designu.  

Lidé si sami definovali, že za zázrak lze považovat označení mimořádného jevu či události, která není vysvětlitelná vědecky známými přírodními zákony.

Když to tak vezmeme, tak je svět plný zázraků, pro které nemáme vědecké vysvětlení. Neumíme vysvětlit jaké jevy a pochody probíhaly během vzniku a utváření základních kamenů organismů, čeho má ateismus mnoho, jsou pouze dohady a otázky bez odpovědí. Člověk neumí napodobit mnohé přírodní jevy a z pozorování vidíme, že je v nich ukrytá moudrost a záměr.
Evoluční teorii lze považovat za nereálný a nevědecký pokus vysvětlit vznik té nesmírné složitosti živé přírody a celého světa i vesmíru bez působení inteligentního Tvůrce.
Podle biblických textů výše se dozvídáme, že Bůh určil, že ti, kteří mu věří budou předmětem jeho zájmu a že tyto lidi, které považuje ateistický svět za blázny, Bůh nakonec pozvedne nad všechny moudré tohoto světa. „Protože svět nepoznal Boha v jeho moudrém díle, rozhodl se Bůh spasit ty, kteří Bohu věří“. Kristových následovníků je 2,4 miliardy, jedná se o nejpočetnější skupinu věřících v Boha, jehož jméno je Jehovah. To je ojedinělé jméno, které nemá žádný tvor na zemi, Bůh si ho dal sám. Jeho význam je „působí, aby se stalo“, nebo také „staň se“.

Izajáš 42:8 Já jsem Jehova. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytinám.

2 Mojžíšova 3:15 „Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi: Tak máš říci izraelským synům: Jehova, Bůh vašich praotců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě k vám poslal. To je mé jméno na neurčitý čas, a to je mé pamětní jméno pro generaci za generací.“

Otázka Božího stvoření je vystavena neuvěřitelnému tlaku vědecké obce. Vědci nemají v rukou nic, čím by prokázali samovolný vznik života a následnou jeho evoluci v pestrost života, jak ho známe dnes. Všechny logické, duchovní důkazy stvoření vychází z logického závěru, že život povstává pouze a výhradně ze života již existujícího. Tento život povstal z moci a inteligence nejvyššího Boha a Stvořitele a Bůh si přeje, aby na to lidé přišli sami přesto, že jsou pod Luciferovým tlakem, který evoluční teorii povýšil na přijatelnou filozofii, u které nevadí dělat vesmírné kompromisy. Bible nás učí, abychom se drželi pravdy. Jediné, co Bůh neumí, je lhát. Kristus, Boží syn, říkal často „v pravdě, v pravdě vám říkám“. Celý Kristův život byl na pravdě, jako základním Božím principu založen. Když byl před Pilátem Pontským, Římským místodržitelem, který ho z donucení Židů odsoudil, řekl mu, že přišel, aby vydal svědectví pravdě.

Jan 18:37  Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Každý, kdo je přítel pravdy slyší Kristův hlas. (Jan 10:27) Bůh takové lidi hledá, protože na pravdě je založen celý Boží systém. (Jan 8:32, Jan 17:17) Věřící toto ví a pravda se stává jejich běžnou součástí života, pokud samozřejmě svou víru berou vážně. Stvoření je Božím svatým dílem, dává životu smysl, dává odpověď na otázku, kde jsme se tu vzali, jak vznikl vesmír, kdo za tím vším je, co s námi náš tvůrce plánuje dál, proč je ve světě tolik zla, svatý Bůh dává lidem naději. Evoluční filozofie lidem nenabízí žádnou budoucnost, snad jen takový slogan, který napsal jeden biblický pisatel – „jezme a pijme, protože zítra můžeme zemřít“! Není to málo?

Ze stvořených věcí lze tedy pochopit Boží moc, kreativitu, smysl pro design, krásu a humanitu. Symbióza organizmů je založena na vzájemné výhodnosti a pomoci. Dokonalost vidění dravých ptáků, dokonalý čich psovitých šelem, dokonalý cit ryb, vrozená navigace migrujících zvířat, pracovitost vložená do hmyzího světa ukazuje na nekonečnou moudrost svého tvůrce, vysoce inteligentní, citlivé bytosti, které vděčíme za všechno, co pro kvalitu lidského bytí vytvořil. Máme smysly, kterými vnímáme pestrost života, vrozenou schopnost uctívat a ctít, jsme obdařeni vnímat lásku a cit k sobě navzájem, pudy, které nás chrání a působí radost a uspokojení, máme zem, náš nádherný barevný domov, vzduch, který můžeme dýchat, vůně, které mají dar, nás potěšit, pijeme vodu, zázračnou tekutinu s fantastickými vlastnostmi, prostě zázračnou přírodu s tak širokým záběrem, že záleží jen na naší svobodné vůli, dané Bohem, jak se svým darovaným životem naložíme.
Bůh tomu všemu dal smysl, a mnozí lidé si toho vůbec nepovšimli. Jejich mysl je obelhána, že toto vše je dílem prapodivné náhody. Náhodou je země přesně vzdálená od slunce, otáčí se přesně tou potřebnou rychlostí, abychom neumrzli, nebo neshořeli na slunci, náhodou je zemská osa přesně nakloněná tak, aby se střídaly roční období, náhodou je tu atmosféra chránící nás před meteority, náhodou je v atmosféře ozónová vrstva, chránící člověka před škodlivým zářením z vesmíru, náhodou tu máme koloběh vody, dusíku, fosforu, síry, živin a vůbec všech biochemických pochodů a systémů, aby mohl život na zemi fungovat nezávisle na člověku. Není těch náhod nějak moc? A to jsem vyjmenoval jen jejich zlomek. Kdyby nebyl na zemi přítomen člověk, bylo by na zemi vše v rovnováze a tisíce druhů z červeného seznamu vymřelých zvířat a rostlin by pravděpodobně existovalo do dnes. Člověk je momentální škodnou pro zemi, protože je chamtivý, sobecký a nechce znát a poslouchat Boha.
Najdou se naštěstí starostliví lidé sdružení do různých ekologických, vědecky zaměřených záchranných organizací a hnutí, kteří nejsou lhostejní a pro záchranu přírody a přírodních druhů dělají maximum možného. Žel je jich málo a na zásadní změny nemají dostatek moci ani prostředků.

Bůh bude účtovat s těmi, kdo ničí zem, tak je psáno. (Zjevení 11:18) Vše, co Bůh stvořil vzniklo z jeho svaté vůle. Jistě pochopíme, z toho, co dokázal, že je velmi inteligentní, citlivý a má smysl pro každý detail. Je neuvěřitelný programátor, který nejede v soustavě jedniček a nul, jako lidští programátoři, ale v soustavě čtyř písmen, díky nimž naprogramoval všechny živé organismy vtisknutím vlastního originálního DNA a podpisu svého tvůrce. Uvnitř jádra každé naší buňky je napsán program ve formě tří miliard písmen DNA. Dokonce i Paul Davies, jeden z nejznámějších australských vědců uznal, že „ve fyzice neexistuje žádný známý zákon, který by dokázal z ničeho vytvořit informaci.“ A možná právě proto si v článku New Scientist posteskl: „Jak mohou nějaké hloupé atomy napsat jen tak, samovolně, svůj vlastní software? Nikdo neví.“ Vědci dospěli k úžasnému závěru, že naše těla obsahují digitální kód. A opravdu, Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft napsal na Tweeteru: „DNA je vyspělejší než jakýkoli software, který byl kdy vytvořen.“ Přemýšlejte o tom: Program nebo kód je napsán někým velmi inteligentním. A čím je složitější kód, tím inteligentnější musí být autor. Otázka tedy zní: Pokud je náš kód DNA složitější než kterýkoli jiný, lidmi vytvořený software, odkud tedy pochází? Je možné, že by vznikl bez naprogramovaní, bez plánu? Zamyšlení z portálu kreacionistů – Je DNA jako software? (Ateistům doporučuji číst bez předsudků. Kdo má předsudky je v principu nespravedlivý.)

Tato kapitola nás má podněcovat k pochopení, proč si máme našeho svatého Stvořitele Jehovah Boha vážit. Proč má právo určovat jaké máme mít mantinely, abychom žili všichni ve vzájemném souladu, v lásce a porozumění všech zúčastněných.

Pokračování…