Má prorok Habakuk, jeho slovo, pro dnešní dny nějaký vzkaz? Proč by se národy a králové země měli znepokojit?

Spread the love

Každý člověk, který miluje SPRAVEDLNOST a PRÁVO, musí vidět jasnou paralelu v tom, co mluvil Habakuk k národům, které přišel vyplenit Nebukadnecar II. se svými vojsky a proč svou úzkost a své modlitby pronesl ke svému STVOŘITELI, JeHoVaH VOJSK. Mohou nás nějak jeho slova utěšit a přitom nám dát porozumění pro to, co se děje?

Slíbil jsem v posledním článku, že předložím porozumění k věcem, jenž souvisí s KŘTEM. Než tak učiním, chci nejprve obrátit Vaši pozornost k slovům proroka Habakuka, protože je potřeba jim rozumět ohledně dnešní doby. Ať je to ke slávě našeho nebeského Otce, ať je ke chvále Krista, jenž přichází a stojí u dveří, aby posvětil Jméno svého a našeho nebeského Otce.

Nebukadnecarův otec Nabopolasar odstranil moc fašistické Asýrie a národy se radovaly, protože bylo zlomeno Asyrské jho. Jejich radost trvala jen krátkou chvíli. Jejich ničemnost a bezpráví rostlo geometrickou řadou. V samotné Judě to vedlo k tomu, že nepoznala, že byl národ souzen a byl zvážen na misce Božích vah, jako nedostatečný. To jsou skutečné dějiny a jejich naplnění podle výroků samotného JeHoVaH vojsk se vyplnilo do posledního písmenka.

Dnes nikdo nechce slyšet a nikdo se netouží napravit, PROTO SE SPOLEČNOST PROMĚNILA DO SPOLEČNOSTI, kterou kolem sebe viděl prorok Habakuk. Pojďme si odcitovat jeho slova:

Prohlášení, o němž měl vidění prorok Habakuk: Jak dlouho, Jehovo, mám křičet o pomoc, a ty neslyšíš? Jak dlouho budu k tobě volat o přispění proti násilí, a ty nezachraňuješ? Proč mi dáváš vidět to, co ubližuje, a stále hledíš na pouhé těžkosti? A proč je přede mnou plenění a násilí a proč se vyskytují hádky a proč se vede rozepře? Proto zákon ochabuje a nikdy nevychází právo. Protože ničemný obklopuje spravedlivého, proto vychází právo pokřivené.“ (Habakuk 1:1-4)

Dnešní společnost je plná bezpráví. Policie jedná ne jako ochránce POŘÁDKU, ale chrání zločince, kteří jednají podle svých tužeb. Vidět je to možno po celém světě. V ČR jsme to mohli vidět na poslední demonstraci na Malostranském náměstí, kde byl nesmyslně napaden pan Smetana, jenž využil svého zákonného práva na protest, podle článku 23. Ústavy České republiky. Tak vzniká spor a právo vychází pokřivené.

Může se zdát, protože národům už bylo vydáno svědectví, že Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh zasáhne do lidských záležitostí, že se to nestane, protože se stále nic neděje. Tak se mnozí vysmívají Dobré zprávě o Království a hledají vlastní  řešení a vlastní způsoby, jak vybudovat společnost , která by jim dala práva na poklidný život. PŘESTO SE TO NEDAŘÍ a korporátní fašistická moc předvádí svou tyranii, protože si myslí, že je tu navždy. Stejně, jako to bylo v době před příchodem Chaldejců, kdy si fašistická moc Asýrie myslela, že její panování bude navždy, takto smýšlí dnešní fašistická korporátní moc. Co tedy čteme dále:

Podívejte se mezi národy a přihlížejte a v ohromení zírejte jeden na druhého. Buďte ohromeni; vždyť ve vašich dnech se koná činnost, které nebudete věřit, ačkoli se o tom vypráví.“ (Habakuk 1:5)

Stejně jako tenkrát Habakuk a jiní proroci varovali, že se na politickém nebi děje něco, co nikdo nevidí, DĚJE SE TO I NYNÍ a je o tom mluveno, ale nikdo nenaslouchá a nikdo nevěří, aby se naplnilo co říká apoštol Petr:

Především totiž vězte to, že v posledních dnech (ČASE KONCE) přijdou posměvači se svým posměchem a budou postupovat podle svých vlastních žádostí  a říkat: Kde je ta jeho slíbená přítomnost? Vždyť ode dne, kdy naši praotcové usnuli ve smrti, všechno pokračuje přesně jako od počátku stvoření.“ (2. Petra 3:3,4)

A tak slyšte národy, co je vám oznamováno, protože už jednou se vše splnilo do puntíku jen v určité části Země, aby se to v ČASE KONCE STALO SKUTEČNOSTÍ, PRO CELÝ SVĚT!!! Co Habakuk oznamuje?:

Hle, budím totiž Chaldejce, národ hořký a prchlivý, který jde do rozlehlých míst země, aby vzal do vlastnictví sídla, která mu nepatří.“ (Habakuk 1:6)

Kdo jsou ti dnešní Chaldejci? Je to národ hořký a prchlivý. Kdo dnes a po celou dobu svých dějin projevoval tyto vlastnosti, když byl napaden a chtěli jej zničit? Který národ vždy opustil své vnitřní spory, aby nebyl poražen těmi, kdo se jej snažili zmocnit? Je to národ, jenž pochází ze starodávných dob, jsou to potomci Magoga, jenž vybudovali říši, Védskou říši, která byla úmyslně zapomenuta v učebnicích historie, potomci říše jménem Tartárie. Všimněme si co od této říše vychází:

Je strašlivý a bázeň vzbuzující. Vychází od něho jeho vlastní právo a jeho vlastní důstojnost.“ (Habakuk 1:7)

Chaldejci, kteří se zrodili z národů, jenž patřili po mnoho staletí Asyrské říši a byli podporovány ze strany Médů a Peršanů, tedy rodinami, které ve svém čase učinili z Médo-Persie mocnou říši, byli velmi zvláštním národem, kde zákon určoval panovník Babylonu, jenž se odlišoval od okolních národů. Jeho hlavním bohem byl samotný Satan, který si nechal říkat Marduk.

Také novodobý král má své vlastní Právo a svůj vlastní Zákon, kterým ostatním národům stanovuje JASNOU ČERVENOU LINII, kterou už nikdo nemůže překročit, aniž by neobdržel jeho zlobu.

A jeho koně byli rychlejší než levharti a byli dravější než večerní vlci. A jeho oři hrabou půdu a jeho vlastní oři přicházejí zdaleka. Letí jako orel pospíchající něco sežrat. “ (Habakuk 1:8)

Jaké charakteristické znaky lze najít u tohoto KRÁLE?  Podívejme se, co o nich říká Wikipedie:

Znak se skládá ze dvou majoritních částí. První je jezdec na koni, který zabíjí draka kopím. Tento jezdec byl původně součástí velké pečeti Moskevské a až do roku 1730 se o této figuře nemluví jako o sv. Jiřím, až v tomto roce je označena, podle carského nařízení, jako svatý Jiří, posel vítězství (Победоносец). Později se tato figura samotná stala znakem Moskvy.

Druhou figurou znaku je orel. Tento znak byl používán byzantskými císaři. Orla v ruském znaku poprvé začal používat velkokníže moskevský Ivan III. poté co si vzal za ženu byzantskou princeznu Sofii, jejíž strýc byl poslední byzantský císař Konstantin XI. po pádu Konstantinopole. Orel v Byzanci symbolizoval spojení západní a východní říše, jiné vysvětlení byla jednota státu s církví. Ivan ji začal využívat právě proto, že Moskva byla poslední baštou pravoslaví. Krom orla převzala Moskva následnictví Východní říše římské, čímž se z ní stal tzv. „třetí Řím“.“.

Jakým králem byl Řím? Králem Severu, nebo Králem Jihu? Byl Králem Severu. Stal se jim poté, co Pompeius přitáhl v roce 64 př.n.l. k Antiochovi XIII. a zabíjí jej. TAK JE CELÁ SELEUKOVSKÁ DYNASTIE VYHLAZENA, podle Daniele 11. kapitoly 19 verše. Více naleznete zde. Jak vidíme z Wikipedie, Rusko má svůj původ, svou autoritu odvozenu z období Říma, ale jeho korunu si muselo vydobýt na těch, kdo korunu Severu dostávali od Papežského stolce, od nevěstky, která seděla na divokém zvířeti, jak popisuje Zjevení 17. kapitola a ta určovala, kdo bude Králem Severu až do roku 1945. Svým Konkordátem pomazala posledního Krále Severu, který byl plně pod její kontrolou a tím bylo Hitlerovské Německo. Dobytím Berlína Sovětskými vojsky, přešla moc na SSSR a nástupnickou zemí se stalo Rusko. Nyní má nad touto říší Krále Severu duchovní moc CELÝ VELKÝ BABYLON, protože tu v mírovém soužití žijí všechna náboženství, od hlavního Pravoslaví, přes Muslimský svět až po ateismus. Už chápete, proč je Habakukovo proroctví o Chaldejcích, panovnících Babylonu? Což není Satan tím, komu Velký Babylon patří?

Přichází jako celek pro pouhé násilí. Shromažďování jejich obličejů je jako východní vítr a zajatce sbírá právě jako písek.„(Habakuk 1:9)

Což jste neslyšely národy Země, že nenechá Vladimír Vladimírovič Putin zničit Evropu jeho vládci, kteří ji ženou do záhuby svou politikou? Satanská korporátní mafie bude zajata právě jako písek a neunikne nikdo, kdo by mu chtěl uniknout.

A on, on se pošklebuje samotným králům a vysocí úředníci jsou mu k smíchu. On, on se směje dokonce každému opevněnému místu a kupí prach a dobývá je.“ (Habakuk 1:10)

Což mu nejsou samotní králové k smíchu. Což jste si nepovšimli, jak reagoval V. V. Putin na otázku: „Co si myslí o výroku prezidenta Washingtonu, protože USA právně neexistují, když jej Satanská loutka Kabaly, prezident Biden označil za vraha.„? Jak se dívá na pokusy NATO a ČR překračovat červenou linii?

V ten čas bude jistě postupovat jako vítr a projde a skutečně se proviní. Tato jeho síla je od jeho boha.“ (Habakuk 1:11)

Jeho nástup k celosvětové moci bude tak rychlý, že tak rychlým je jenom vichr. Jak se proviní? Tak, že se rozhodne zabít dva olivovníky, aby usedl v duchovním chrámu a sám se prohlásil bohem. Proč se to musí takto stát?:

Nejsi odedávna, Jehovo? Můj Bože, můj Svatý, ty neumíráš. Jehovo, ustanovil jsi to k soudu; a založil jsi to, Skálo, k pokárání.“ (Habakuk 1:12)

Protože vzkříšením olivovníků bude nad lidstvem ihned poté, co pochopí, kdo je skutečným STVOŘITELEM NEBE a ZEMĚ, vykonán soud. Tak budou všichni pokáráni. Ti, co pochopí Spravedlnost a Právo JeHoVaH vojsk, a budou činit pokání, ti se stanou Velkým Zástupem. Ti, co to neučiní, odejdou záhy do zničení, trvalé neexistence, gehenny, symbolického místa zničení, odkud není vzkříšení. Spolu s nimi tam odejde falešný prorok, a to divoké zvíře, které se proměnilo do červena poté, co Král Severu uskuteční svůj zásah, aby na jednu hodinu panoval a snažil se vytvořit Boží království na celé Zemi bez Krista a bez Stvořitele.

Máš příliš čisté oči, než abys viděl, co je špatné; a nejsi schopen přihlížet těžkostem. Proč jen se díváš na ty, kteří jednají zrádně, proč mlčíš, když někdo ničemný polyká někoho spravedlivějšího, než je on? A proč děláš pozemského člověka jako mořské ryby, lezoucí tvory, nad nimiž nikdo nepanuje?“ (Habakuk 1:13,14)

Přesně toto si myslí všichni, kdo nevidí, že se něco děje, i když se o tom vypráví. Proto nejsou schopni pochopit to násilí a tuto dobu, že je Jehošua u našich dveří a klepe a hledá své ovce, aby je vyvedl z tohoto ničemného světa do svého Království v nebi. A tlačí se tam ti, jenž jsou pyšní ve svém srdci a myslí si, že je to jejich Babylonský dům, jejich tradice a jejich poznání, které je ochrání před větrem Krále Severu.

Čiňte pokání ze svých špatností svého srdce, aby se vám nestalo, co Jehošua řekl ve svém kázání na hoře:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:21-23)

Což to není bezzákonnost, když se nedotazujete nebeského Otce, JeHoVaH vojsk, JAKÁ JE JEHO SKUTEČNÁ VŮLE, ale necháváte si podsouvat nauky a modly smrtelnými lidmi, kteří se na vás pasou? Myslíte si, že démony vyháníte Boží mocí, přitom si z vás démoni dělají legraci, hlavně že máte ten správný dres. Svého skutečného nebeského Stvořitele neznáte jménem, je to ve vašich uších něco odporného, když slyšíte JEHOVA a pak tu někteří vytváří spor, že moudrý Milovaný Ješurune, jaké je skutečné jméno STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ. Jak dlouho si myslíte, že bude Otec mlčet a jak dlouho si myslíte, že bude ještě Rusko zdržovat, aby se naplnilo proroctví?

Ty všechny vytáhl pouhým háčkem na ryby; odvléká je ve své vlečné síti a sbírá je do své rybářské sítě. Proto se raduje a má radost. Proto předkládá oběť své vlečné síti a přináší obětní dým své rybářské síti; kvůli nim je totiž jeho podíl dobře omaštěn olejem a jeho jídlo je zdravé. To proto vyprázdní svou vlečnou síť, a musí neustále pobíjet národy, zatímco neprojevuje soucit?“ (Habakuk 1:15-17)

Co je tou vlečnou sítí a háčkem, na který vás uloví? Jsou to sliby o Božím království bez Krista a bez Stvořitele. Sliby o Stalinském socialismu, aby se splnilo to co předpovídá Zjevení:

A všichni, kteří bydlí na zemi, jej budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 7:8)

Ano, vaše jména nemohou být zapsána ve svitku života Beránka, protože jste nedosáhli na poučení samotným nebeským Otcem. Neměli byste to změnit? Neměli byste činit pokání ze svých smilstev s Babylonskými domy? Což se nepíše? :

I kdyby ani fíkovník nerozkvetl a kdyby z révových keřů nebyl žádný výnos; kdyby se dílo olivovníků vskutku nevydařilo a ani terasy by vskutku nevydaly žádnou potravu; i kdyby byl brav vskutku oddělen od ohrady a v ohrazeních nebyl žádný dobytek;“ (Habakuk 3:17)

A Jehova mi odpověděl a řekl: Zapiš vidění a jasně je předlož na tabulkách, aby ten, kdo z něho bude nahlas předčítat, mohl číst plynně. Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:2,3)

Což není slovo k vám předkládáno s porozuměním a není předčítáno plynně a nahlas? Proč nerozeznáváte olivovníky a proč to vypadá tak, že se jejich dílo nedaří? Kdo se chce naučit Novou píseň o skutečné záchraně, kterou se lze naučit až v samotném ČASE KONCE, ať naslouchá co Duch říká sborům skrze olivy.

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

Vždyť vidění rychle supí ke svému konci!!! Ne za člověkem, ale k Otci, jak vám to říká Písmo i samotný Jehošua v Janovi 6:44,45.

Váš a Kristův bratr Igi