Nová píseň – proč k ní žalmisté vyzývají?

Spread the love

V mnoha Žalmech se mluví o Nové písni, která bude znít v Čase Konce. Zkusme se nad tím zamyslet skrze 96. Žalm, který si trochu rozebereme. Mohu jen ukázat směr. Dotazujme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda je to správný směr myšlenek ve jménu Jehošuy, Krále a Vykupitele, toho Pomazaného Božím duchem, řecky Kristem.

Proč by nás měla Nová píseň zajímat? Protože s ní je spojováno toto:

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce. A slyšel jsem zvuk z nebe jako zvuk mnoha vod a jako zvuk silného hromu; a zvuk, který jsem slyšel, byl jako zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu a hrají na své harfy. A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země.“ (Zjevení 14:1-3)

Takže těch 144 tisíc má na čelech pečeť, která je odlišuje od ostatních. Ta pečeť má podobu dvou jmen: JEHOVAH a JEHOŠUA. To jsou skutečná jména nebeského Otce a Beránka. Když se podíváme do Zjevení o kapitolu dál, tak tam čteme toto:

A viděl jsem v nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné, sedm andělů se sedmi ranami. To jsou ty poslední, protože jimi je doveden do konce Boží hněv. A viděl jsem něco, co vypadalo jako skleněné moře smíšené s ohněm, a ty, kteří vycházejí jako vítězové nad divokým zvířetem a nad jeho obrazem a nad číslem jeho jména, jak stojí u skleněného moře a mají Boží harfy. A zpívají píseň Mojžíše, Božího otroka, a píseň Beránka a říkají: Velká a podivuhodná jsou tvá díla, Jehovo Bože, Všemohoucí. Spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi věčnosti.“ (Zjevení 15:1-3)

Obě kapitoly začínají tím, že toto bude možné ve svůj čas vidět v nebi. Nás musí zajímat, kdy to nastane. I na to nám Zjevení dává odpověď:

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. A slyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: Pojďte sem nahoru. A vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili.“ (Zjevení 11:11,12)

Takže víme, že toto je před námi a nastane to v čase po vzkříšení dvou olivovníků. Když si myšlenky vzájemně propojíme, tak dostáváme odpověď, zda máme očekávat dva muže, jako dva svědky, nebo dvě rozdílné skupiny osob. Takže pokud někdo vyučuje, že on je ten jeden konkrétní svědek, jak se to děje, tak víme, že všechny ty zázraky, které kolem něj probíhají patří Satanovi.

Nebeský Otec samozřejmě může někoho pověřit tím, aby získal určitou vedoucí úlohu, jak z první, tak druhé skupiny, ale tito pověřenci nebudou učit o tom, že se to týká jen jich samotných, jak to můžeme vidět na určitých konkrétních lidech. Ti rádi cestují po celém světě a dělají velká show, aby zavedli na scestí mnohé. Tak naplňují to, předčím varoval sám Pán Jehošua:

A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé;“ (Matouš 24:11)

Umístění výroku v Matoušově kapitole nás díky číslu verše odkazuje právě do 11. kapitoly Zjevení. Proč? Protože toto musíme zkoumat, kdo co vyučuje a jak to rozeznat. Samotný Jan toto velice dobře chápal a proto pod inspirací zapsal:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků.“ (1. Jana 4:1)

A také poskytl klíč, jak se to pozná, protože v něm odkazuje na skutečné Beránkovo jméno.

Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že JEHOŠUA Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává JEHOŠUU, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1. Jana 4:2,3)

Slyšíme stále ten Satanův inspirovaný výrok, který tvrdí, že Je-sus, Ježíš, Ješua přišel v těle? Já vidím že ANO. Součást Nové písně je právě toto porozumění. BERÁNKOVO SKUTEČNÉ JMÉNO.

Jak vidíme, druhý olivovník má problém se naučit tuto Novou píseň, ale něco z ní se naučit skutečně musí a o tom je Žalm 96. například:

Zpívejte Jehovovi NOVOU PÍSEŇ. Zpívejte Jehovovi, všichni lidé země. Zpívejte Jehovovi, žehnejte jeho jménu. Den co den vyprávějte dobrou zprávu o záchraně od něho.“ (Žalm 96:1,2)

První olivovník už nezpívá píseň Mojžíše, protože mu nebeský Otec ukázal co znamená výrok Jakuba, tělesného bratra samotného Krále:

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. MILOSRDENSTVÍ vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

Kdy jako lidé jednáme bez milosrdenství? Je to tehdy, kdy jsme přesvědčení o své pravdě. Taková pravda je vytvářena pod vlivem nauk a učení, kterým vystavujeme svou vlastní mysl. Když se zamyslíme nad tím, co čteme o 144 tisících, tak nám to pomůže porozumět více.

To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kteří neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi a v jejich ústech nebyla nalezena žádná faleš; jsou bez vady.“ (Zjevení 14:4,5)

Pokud se budeme dívat na tuto myšlenku tělesně, duševně, pak nás napadne, že se jedná o nějaký mimomanželský styk a vyšroubováno katolickou a pravoslavnou naukou ad absurdum, že vůbec nikdy tito lidé, tato skupina neměla sex. Jenže my víme, že duchovní porozumění je to, co musíme hledat. Musíme se zamyslet nad duchovním smilstvem, které potkalo Izrael a za to byl odstraněn a rozptýlen mezi národy.

Pán Jehošua varoval:

Jehošua jim řekl: Mějte oči otevřené a mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů.“ (Matouš 16:6)

Farizeové a saduceové jsou dobrým příkladem toho, co duchovní smilstvo dokáže. Jejich nauky a učení jen vytvářely příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, měřící provazec za měřícím provazcem, támhle trochu a támhle trochu. Proto jim Pán Jehošua říká:

Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte nebeské království před lidmi; sami totiž nevcházíte, a těm, kteří jsou na cestě do něho, nedovolujete vejít.“ (Matouš 23:13)

Když si pročteme Zjevení 17. kapitolu, tak tam čteme o ženě, která je matkou nevěstek a je plná smilstva. Jakého? Toho duchovního. Pak čteme o této ženě, že se podobá velkému městu, které se jmenuje Velký Babylon. Pokud si to město představíme A TO MUSÍME UDĚLAT, ABYCHOM SPRÁVNĚ POCHOPILI, tak v tom obrazu uvidíme velké, velmi opevněné město s vysokými nedobytnými hradbami se strážnou věží po hradbách.

Uprostřed hradeb jsou domy, které nesou názvy různých učení a náboženských dogmat. Když se do těchto domů někdo dostane, tak pokud miluje Právo a Spravedlnost, zjistí, že něco není v pořádku. Opouští dům a hledá, kde by jen nalezl nové přístřeší. Protože město vybudoval Satan, aby mu z města nikdo neutekl, dojde k hradbám. Pokud se zamyslí nad všemi těmi domy, které v tom městě potkal, zjistí, že je něco spojuje. Co to je?

Nikdo v těch domech nemá úctu ke skutečným jménům Otce a Beránka. U hradeb je to jiné. Tam zjišťuje, že na strážné věži je Boží jméno. Tak se zaraduje a ubytuje se na zdi tohoto velkého města. Jenže i zde je něco, co spojuje hradby a město uvnitř. Je to neúcta ke jménu Beránka. I zde na hradbách vidíme toto:

Vždyť je to příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, měřicí provazec za měřicím provazcem, měřicí provazec za měřicím provazcem, tady trochu, tamhle trochu.“ (Izaiáš 28:10)

Zjevení 18. kapitola nám říká, že musíme vyjít a to velké duchovní město opustit, jinak se stane toto:

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví.“ (Zjevení 18:4,5)

Chceme obdržet část jeho ran? Určitě ne. Proto se musíme naučit všichni část NOVÉ PÍSNĚ. Tou hlavní slokou je skutečné jméno Beránka a skutečné jméno Otce. JEHOVAH a JEHOŠUA. Proč?

Oznamujte mezi národy jeho slávu, mezi všemi lidmi jeho podivuhodná díla. Vždyť Jehova je velký a  být velmi mnoho chválen. Vzbuzuje bázeň nad všechny jiné bohy.“ (Žalm 96:3,4)

Pokud rozumíme skutečnému významu slova bůh, že to je někdo S AUTORITOU! Pak chápeme proč nebeský Otec vzbuzuje bázeň nad ostatními autoritami.

Jak můžeme oznámit tuto SLÁVU ostatním, když oni vidí hádky, jeden dům pomlouvá ostatní domy. Je v jejich slovech nenávist a povyšování. Nebude potřeba, aby bylo toto město zničeno dříve, než přijde ARMAGEDDON? Pán Jehošua varuje to město ve svém podobenství v Matouši 22. kapitole, kde oznamuje:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.“ (Matouš 22:7)

144 tisíc se naučilo, že musí projevovat velké, velké milosrdenství druhým, protože si uvědomují, že všichni byli podvedeni. Hádky k ničemu nevedou. Družičky, které smilní s naukami a dogmaty náboženských domů, Efraimova hůl, tak ta musí být toho kvasu zbavena. To jsou ty rány , které obdrží, protože až král Severu vstoupí do mnoha zemí, tak bude náboženské domy bořit a ničit plevel, který je nyní shromažďován do symbolických otýpek.

Ať obojí roste spolu až do žně; a v období žně chci povědět žencům: Nejdříve vyberte plevel a svažte jej do otýpek ke spálení, potom jděte a shromažďte pšenici do mé zásobárny.“ (Matouš 13:30)

Proto se rozvážné panny, rozvážné družičky, potřebují naučit, jak rozeznat inspirované nebeským Otcem a co je inspirované Satanem. Když někdo znevažuje Otcovo a Beránkovo jméno, protože v něm působí kvas, tak ten nikdy nedovolil, aby jej sám nebeský Otec vyučil. A opět jsme u textů z Jeremiáše 31:34; Malachiáše 3:16-18 a Jana 6:43-46. Proč?

Vždyť všichni bohové národů jsou nehodnotní bohové; ale Jehova, ten udělal samotná nebesa. Důstojnost a nádhera jsou před ním; síla a krása jsou v jeho svatyni. Připisujte Jehovovi, rodiny národů, připisujte Jehovovi slávu a sílu. Připisujte Jehovovi slávu patřící jeho jménu; neste dar a vejděte na jeho nádvoří. Klanějte se Jehovovi ve svatém ozdobení; buďte kvůli němu v krutých bolestech, všichni lidé země.“ (Žalm 96:5-9)

Je-li bůh AUTORITA, pak i kvas a falešná učení jsou AUTORITA nad myslí člověka. A to rozeznáme díky tomu, že jen pod skutečnou Boží inspirací můžeme říkat, že Pán Jehošua Kristus přišel v těle. Jaký dar musíme nést? Ten, že Otec, který působí, aby se stalo, což je jeho svaté jméno JEHOVAH, že ten působí, aby se stala záchrana, což je jméno JEHOŠUA.

Víte co je pokrytectví, což je něco, co velmi Pán Jehošua zazlíval farizeům? Když ubytovaní na hradbách velkého duchovního města, VELKÉHO BABYLONU, se začnou přít o tom, že je hloupost tvrdit, že jméno Jehošua není důležité. Celou dobu tvrdí celému světu, že musíme znát skutečné jméno nebeského Otce, ale když dojde na lámání chleba, protože jsou usvědčeni, že toto nečiní vzhledem ke Králi, tak najednou hledají výmluvy a jsou jako ostatní domy uvnitř města. Jak mohou tvrdit, že činí toto:

Říkejte mezi národy: Sám Jehova se stal králem. Také úrodná země se pevně zakládá, takže nemůže být přivedena k potácení. V přímosti se ujme pře národů.“ (Žalm 96:10)

když jméno Beránka je na čelech skutečných 144 tisíc, ale jejich zlý a ničemný otrok je k tomu nevede. Nebude to tím, že nemá schválení? Kdo se nenaučí NOVOU PÍSEŇ, její důležité sloky, protože celou se družičky naučí až na konci těch 1000 let, protože jejich srdci je blízká píseň Mojžíše, která nevycházela z porozumění o plánovaném MILOSRDENSTVÍ, takže nikdy neporozuměly družičky proč apoštol Pavel říká:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Ne jen příslušník nějakého náboženského hnutí má být zachráněn! Proto Pán Jehošua oznamuje:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Mojžíš a mnoho Izraelitů po něm si myslelo, že když jsou určité krve, tak už mají záchranu jistou. Stejně jako si to myslí ti, co věří, že když oni věří tak a tak, a druzí ne, že pak je nebeský Otec sfoukne jako hořící sirku, jak nám to ukazuje Anthony Morris a ještě se radují nad smrtí druhých. Je toto MILOSRDENSTVÍ, nebo je to SOUD?

Kolik sledujících toto jeho video, odpornost a ničemnost, potěšilo a smáli se spolu s ním? 8,5 miliónů? Našel se někdo, kdo byl zhnusen?

Nová píseň je o touze být milosrdní a milovat i své nepřátele, proto 144 tisíc zpívá:

Ať se radují nebesa, a země ať má radost. Ať hřímá moře a to, co je naplňuje. Ať jásá širé pole a všechno, co je na něm. Ať zároveň propuknou v radost všechny lesní stromy před Jehovou. Vždyť přišel; vždyť přišel soudit zemi. Bude soudit úrodnou zemi se spravedlností a národy se svou věrností.“ (Žalm 96:11-13)

Jsou zde pole, strom, úrodná země myšleny jako skutečná pole, stromy a úrodná země? Ne. Je to metafora, protože co vysvětluje Pán Jehošua?

Potom, co propustil zástupy, vešel do domu. A jeho učedníci k němu přišli a řekli: Vysvětli nám podobenství o plevelu na poli. Odpověděl a řekl: Rozsévač znamenitého semene je Syn člověka; pole je svět; znamenité semeno, to jsou synové království, ale plevel jsou synové toho ničemného a nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je závěr systému věcí a ženci jsou andělé. Proto právě jako je plevel vybrán a spálen ohněm, tak to bude i v závěru systému věcí. Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno, co působí klopýtání, a ty, kteří činí bezzákonnost, a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude jejich pláč a skřípání zubů.“ (Matouš 13:36-42)

Už chápeme, proč se skrze Ukrajinu připravuje to, že měsíc, Evropa, se promění v krev? Že ta válka, která rychle přichází postihne svět, aby se stal ohnivou pecí, kde plevel shoří a sním vše co je z hořlavých materiálů?

A jestliže však někdo staví na ten základ zlato, stříbro, drahokamy, dříví, seno, slámu ze strniště, dílo každého vyjde najevo, neboť den je ukáže, protože bude zjeveno prostřednictvím ohně; a ohněm se prokáže, jakého druhu je dílo každého. Jestliže něčí dílo, které na něm vystavěl, zůstane, obdrží odměnu; jestliže něčí dílo shoří, utrpí ztrátu, ale sám bude zachráněn; a přece, jestliže ano, bude to jako skrze oheň.“ (1. Korinťanům 3:12-15)

Ten oheň, to jsou ty rány, jenž mnozí obdrží jen proto, že nechtěli naslouchat vedení a nedovolili, aby je sám nebeský Otec vyučil. Proč to hradby budou mít těžší, než ostatní domy? Protože se chlubili, že znají jméno svého Stvořitele a tvrdili, že jen skrze hradby přichází pro ostatní záchrana. Ne tím, že se musíme nechat vyučit samotným nebeským Otcem ve jménu Pána Jehošuy Krista. Proto křty provádí hradby způsobem, že svůj život jejich obyvatelé zasvěcují ne samotnému Otci a Beránkovi, ale zvráceným hradbám, jjich modle, jejich takzvanému věrnému a rozvážnému otroku.

Raduje se 144 tisíc skutečně Otcovým duchem pomazaných nad tím, co hradby, jejich živé kameny v podobě lidí postihne? Ne! Ať se to nikdy nestane. Vždyť mnozí z těchto bratrů, jenž tvoří velkou část 144 tisíc si prošlo těmito hradbami a nalezlo v nich mnoho těch, kdo Otce milují, ale ti zároveň stejnou láskou milují modlu, kterou je takzvaný vedoucí sbor. Ten vedoucí sbor, který nahnal mnoho svých ctitelů, aby se šli dobrovolně označit značkou 6.6.6. skrze genovou úpravu takzvanou injekcí proti Cokoliv 19.

Ten kdo miluje Pravdu, ten se z ní raduje, ať je jakákoliv, hlavně že nalezl PRAVDU. Ten stále hledá a pátrá a když ji nalezne, jako tu perlu nejvyšší hodnoty, udělá toto:

Nebeské království je podobné pokladu schovanému v poli, který nějaký člověk našel a schoval; a z radosti, kterou má, jde a prodá, co má, a koupí to pole. Nebeské království je dále podobné cestujícímu kupci, který hledá znamenité perly. Když nalezl jednu perlu vysoké hodnoty, odešel a okamžitě prodal všechno, co měl, a koupil ji.“ (Matouš 13:44-46)

Co je tím co prodáváme? Jsou to ty nauky a kvas, který je k ničemu, když nalezneme skutečnou Pravdu. Kéž se nám to daří a kéž nám v tom pomáhá náš nebeský Otec, jehož prosíme o moudrost a ducha porozumění a to ve jménu Pána Jehošuy Krista. O tom je NOVÁ PÍSEŇ. O tom je i Píseň písní, kterou si můžeme nastudovat zde.

Pokuj nám všem, s Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

10 thoughts on “Nová píseň – proč k ní žalmisté vyzývají?

 1. 144000 a veľký zástup tých čo si vyprali rúcha v Baránkovej krvi. 144K nemusí byť doslovný počet ale to nie je dôležité. Áno, možno to budú tí ktorí sa stihli očistiť od kvasu VB ale vyzerá to tak, že súčasťou veľkého zástupu budú všetci ktorí sa snažili priblížiť počas svojho života ku hlavným odkazom Písma = Milovať budeš svojho Nebeského Otca a Nášho učiteľa, vládnuceho kráľa a Pána Jehošuu tým, že budeme nasledovať jeho odkaz: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého a medzi blížných sa počíta každý, aj ten čo ťa nenávidí, ten kto ti ubližuje, kto ťa prenasleduje či ťa dokonca zabíja. (Matúš 5:43-47)Tým sa napĺňa celý Zákon, Starý aj Nový.
  Nebude možné podnietiť žiadnou argumentáciu či vysvetlením obyvateľov Veľkého mesta aby ho opustili lebo nad nimi vládne strach. Je to cesta každého jedinca aby našiel správnu cestu v modlitbách a rozlišovaní náuk, či sú ľudské alebo nebeské. Ak takýto človek zanechá jeden kvas, môže sa mu stať, že si vpustí do života ešte niečo oveľa horšie pokiaľ nebude obozretný. (Matúš 12:43-45)
  Pokiaľ sme aj mimo mesto, musíme sa chrániť akékoľvek náznaku elitárstva smerom k tým ktorí sú stále jeho väzňami, presne ako to robia tí v meste smerom k tým mimo mesto.
  Rimanom 2:6-16 – Je tu tiež časť ľudstva ktorá nemala možnosť sa oboznámiť s vecami ktoré sú nám zrejme a to samozrejme nestavia do pozície zavrhnutých. Odvážený budeme každý sám za seba. Ba čo viac, ľudia ktorí ani nemali poznanie ale žili podľa kódexu do nich zasiateho naším Otcom budú pravdepodobne v patričný deň ospravedlnení.
  Keď sa modlíme, tak sa modlíme za všetkých súputníkov našej existencie. Neprináleží nám o nikom hovoriť, že je zlý. Nikdy nevieme cez akú udalosť či okolnosť sa daná osoba môže obrátiť. Keď vidím zlo a bezbožnosť, je mi smutno ale nemám na jazyku slová vynášajúce súd, skôr otázku: Dokedy … Obzvlášť ťažké je takto reagovať keď človek videl akých krutostí a barbarstva sú niektorí schopní. Ale zároveň viem, že ich obete sú už oslobodené od boja ktorý tu musíme my denno-denne s našou telesnosťou a dianím okolo nás zvádzať.Sú slobodní.

  Mimochodom, nepoužívam meno Ježiš ale tvrdenie že gr.Je-sus je urážkou lebo sus je prasa, neviem či to nie tendenčne démonizovanie mena v prospech mena Jehošua. gr. Iēsous sa nerovná ie-sus a grécke písma ie-sus neobsahovali.
  Pravdou je, že časy od kedy sa Pán Jehošua ujal vlády až dosiaľ, boli x krát svedkami toho keď mnohým bola poskytnutá pomoc cez mená ako eng.Jesus, sk.Ježiš, atď. Otec aj Syn pozerajú na pohnútky srdca a nebudú nás súdiť podľa toho ako sme vyslovovali ich mená, ktoré nech sú mimochodom oslávené aj tú na zemi.

  X-krát som sa už musel ospravedlňovať za to že Otcovo menu používam naozaj opatrne.Ani môjho telesného otca nevolám Otec Xyz, a všimnime si ako Ho oslovoval Jeho milovaný Syn. OTČE, OTEC. Aj vzorová modlitba je vo formáte rodičovského oslovovania, či posledné slová pred smrťou.V hierarchií Božích synov vieme kde je naše miesto, ale stále je to náš Otec a pravdupovediac mám bázeň vyslovovať Jeho sväté meno mojími špinavými ľudskými ústami. Ak mi to bude v deň mojho zúčtovania počítané za neúctu, tak toto obvinenie príjmem lebo viem čo k nemu pociťujem a Otec a Syn budú čítať srdcia a pozerať na naše skutky.A ich súd bude spravodlivý lebo oni vidia aj to čo je ľudskému oku a uchu skryté.

  Nakoniec, ďakujem tvorcom obsahu na tomto portáli. Je to časť pokrmu na ktorý sa teším a rád ho čítam, hlavne pokiaľ nemá tendenciu vidieť v číslach istý zmysel. Možno tam je. Ale pamätajte bratia, Moje jarmo je ľahké… Pán nechcel ťažiť nikoho žiadnymi výpočtami ani podobne. Aby sme sa kalkulovaním nedostali do stavu ktorý nás dá na roveň tých ktorí majú cez VZ na všetko odpoveď už od roku 1914. Ostražitý máme byť ale pokiaľ budeme žiť podľa zákona lásky, nemali by sme sa obávať toho dňa či už príde v našom bytí alebo neskôr. Osobne, teším sa na neho ale pokiaľ to nezažijem nebudem smutný, lebo zábava to podľa predpovedí nebude…
  V Priazni a ochrane Nášho Ocka a Nášho Veľkého brata ostávajte bratia a sestričky. Držte sa. Snáď som Vás nejakou myšlienkou nepobúril, ak áno, tak prepáčte. Išiel som len zo srdca.

  1. Určitě to jsou upřímná slova. Já osobně chápu i to, že někdo může považovat jména Otce i Syna za málo významná, kde stav srdce je rozhodující. Co se týká počtu 144 tisíc, tak to rozhodně není symbol. To však musíme přijmout duchem. Družiček je neomezený počet.

   Například teprve dnes, díky přípravě článku jsem dostal potvrzení o tom, co mi bylo duchem ukázáno už v počátcích označování lidí značkou, že půjde sejmout. Je to v té 15. kapitole Zjevení. Znám ty verše pomalu nazpaměť a nikdy jsem si toho nepovšimnul. Vydám k tomu zvláštní článek.

   Dokud mne Otec nevedl k tomu prvnímu dopisu Jana 4:1-3, tak jsem nekladl důraz na správné jméno Jehošuy, ač jsem věděl, že je to pečeť. Byl to Otec, jeho duch, kdo mi ukázal co se stalo během chvíle, kdy farizeové přednesli žalobu před Pilátem ohledně Jehošuy. Měl jsem si zjistit co sus znamená, takže vím jistě, že to co nyní vysvětluji je Pravda, ale chápu, že ne každý to zatím takto chápe. Proto vždy každému říkám, že je důležité jít k Otci v Jehošuově jménu. Nebeský Otec jistě nechce, abychom jeho Svaté jméno nepoužívali nehodnotně. Jenže to, že jej vkládám do článku je proto, že samotné Písmo jej užívá na 7000 místech a je tím naplňován Žalm 83:18.

   I pro mne je nebeský Otec hlavně Otcem, ale je to jeho vůle, aby všichni jeho jméno poznali. To jsem si já nevymyslel. Musí to být s úctou, tak jak to oznamuje Malachiáš 3:16-18. Podobné to je i se jménem Jehošua, protože to vysvětluje zase apoštol Pavel v Římanům 10:13-16. Pokud bych učil něco jiného, neměl bych na svém čele pečeť, která nás odlišuje od ostatních. Byl to samotný Pán Jehošua, který mne povolal svým hlasem archanděla, v květnu 1989, ač jsem to nevěděl až do roku 2019, že to byl on Proto musím zkoumat Písmo stejně, jako to musel učinit samotný Pavel a prosit jako on, aby to co předkládám bylo nejenom podepřeno Písmem, ale potřebuji k tomu vedení a moudrost, která není z lidského zdroje.

   Dlouho jsem nechápal plně, když Pán Jehošua říká: „Nečiním nic sám od sebe, ale jen to co mne sám Otec naučil.“ . Proto musíme být vyučeni samotným Otcem, abychom dokázali plně zrcadlit našeho Krále a Vykupitele. Nechci se přít a dohadovat o slova, ale také nemohu nikomu lechtat uši. Můj soud bude jistě přísnější než ten, který potká druhé. Prosím, aby bylo jak jen to půjde projeveno Milosrdenství, více než mi, protože mi bylo dovoleno porozumět Nové písni víc, než ostatním.

   Vím, že tvé vyjádření je skutečně napsáno s čistým srdcem, protože mi Otec v nebesích odhaluje i skryté myšlenky mnohých, kdo semnou diskutují. Takže děkuji za tato upřímná slova.

   1. Ďakujem za odpoveď brat Igi.
    Nechcem byť nesprávne pochopený, to nie. Meno Otca Jehovah a Jeho Syna Pána Jehošuu sú kriticky doležité. Snažím sa dbať na Exod 20:7:
    Nevezmeš mena JeHoVaHa, svojho Boha, nadarmo. Lebo JeHoVaH nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
    Predpokladám, že čo sa týka vzdávania chváľ Svätému menu, tak tam sa nejaká reštrikcia na jeho používanie neuplatňuje. Už len celý Starý zákon je toho dôkazom. (Pentateuch, Žalmy, Proroci). Žiaľ, ani presná znalosť Božieho mena, ako sme mali možnosť vidieť na príklade hebrejského naróda, negarantuje, že sa od správneho spôsobu uctievania neodchýlime. Toľko krát, zas a znova, že človek až musí žasnúť ako rýchlo sa vedeli odkloniť ihneď po ukončení vedenia ľudmi akými boli Mojžiš, Jozua, Dávid, Šalamún a pár kráľov po.Až tak, že dnešný Hebreji alebo Izrealiti úplne nahradili toto meno Adonaiom a podobnými náhradami a skrývajú sa za podobné dôvody jeho nepoužívania , aké som menoval ja.
    Nikdy mi ani na um neprišla myšlienka, že by miera a frekvencia užívania Svätého mena v tvojich článkoch bola nevhodná, práve naopak pozitívne hodnotím, že často Toho Ktorý Bol, Je a Bude nazývaš Otcom.Vyjadril som len názor, že pokiaľ niekto z osobných dôvodov má obavu použivať toto meno v príslušnej miere, tak podľa Písma ho to neodsudzuje lebo príde deň kedy toto meno bude zjavené všetkým a jeho forma a tvar bude nepopierateľne presná.
    Čo ma napríklad zaujalo už dávno a nie som si plne istý prečo sa tak udialo je udalosť keď lapali Jehošuu v záhrade: Ján 18:4-6 : A tak יהושע vediac všetko, čo malo prijsť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte?5A oni mu odpovedali: יהושע Nazarejského. Na to im povedal יהושע: Ja som. A stál s nimi aj Jehuḏah, jeho zradca.6A jako im povedal: Ja som, postúpili nazpät a padli na zem.
    To je svedectvo očitého svedka udalosti. Prečo ostali ochromení?

    Sú tu celú dobu sily, ktoré pracujú na tom aby sme boli klamaní, zavádzaní, aby sme nemali istotu v čo veriť a stali sa vlažnými a tieto sily majú za sluhov spoločenstvá, skupiny ľudí na zemi.
    Čo všetko napríklad vieme o Masoretoch a ich skutočných cieľoch. Začali pôsobiť až okolo 5. storočia N.L. a ich misiou bolo zachovať už umierajúci hebrejský jazyk, výslovnosť a gramatické pravidla.Dostali/Dali si za úlohu vytvoriť notačný systém pre vtedy akceptované texty, ktoré boli schválené kým?
    Pri prekladoch zo Septuaginty môžeme dúfať v obsahovú doslovnosť ale sotva môžeme hovoriť o presnej výslovnosti ktorú zo Septuaginty nemáme možnosť získať, naproti tomu motiváciou Masoretov bolo podľa všetkého zachovanie Tanachu a mohli to byť učenci ktorý primárne inklinovali ku rabínskym tradíciám a tie boli zdeformované už v časoch Pána, tak aká asi bola ich forma o 500 rokov neskôr. A keď k tomu ešte pridáme Zvytky od Mrtvého mora, atď. Jednoducho, jeden sa ide zblázniť z toho čo je presné a pravdivé v tomto svete v ktorom bola moc anjelovi „Svetla” na čas.A PRESNE toto chcel…

    Keď som vystavený nejakým bežným informáciam (nebiblického charakteru), tak klasicky čelíme obdobnému problému. Dva prúdy opisujú tú istú udalosť, každý podľa svojho zadania,chápania,vnímania. Oboznámim sa s oboma variantami ale postavím sa do roviny pozorovateľa, dokým ČASu nebude dovolené odhaliť ako sa skutočnosti naozaj mali. Ja nemám mieru Ducha ktorý by mi na požiadanie potvrdil toto je tá cesta, toto je to správne chápanie a preto musím byť obozretný akým inšpirovaným výrokom, informáciám pripisujem váhu a do akej miery im uverím.
    Napríklad pre mňa je tebou spomínaný 1.Jánov 41-3, definíciou antikrista ako niekoho kto absolútne nepripúšťa existenciu Pána Jehošuu a účel jeho prítomnosti medzi nami.
    Potom tam je ale ďalšia triediaca podmienka, že bola,je,bude skupina-y ktoré síce odporujú učeniu Antikrista ale to ich nerobí aj tak hodnými Nebeskej priazne: Matúš 7:22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale.26A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.27A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký.28A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením,29lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.
    Nechcem staviať stavbu mojej viery na základe s nestabilným podložím, základe pri ktorom budem nervózny pri každej búrke či obstojí. Efezanom 4:11-16:
    11A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov12na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho,13až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej, 14aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu, 15ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus,16z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske.
    Nie som učiteľ, ani nik dôležitý ale chcem byť súčasťou Kristovho teľa, pokiaľ mi to dovolí. Chcem porovnávať moje chápanie s chápaním tých ktorí Ducha cítia vo výraznej miere a rád sa priúčam, ale v rozvážnosti.
    O Ducha prosím nie na dar vyučovania, nie že by som si chcel sebecky privlastňovať poznanie, ktoré som dostal, ale obávam sa, že by som mohol upadnúť do osídla samospravodlivosti, miery pýchy. Prosím o Ducha aby mi pomáhal zvládať moje ostne, aby som mojím bytím mohol byť neprikrytou lampou, soľou zeme.

    Ako si napísal, Komu bolo veľa dané, s tými bude tiež prísnejšie jednané keď na to príde. Je to požehnanie, či kliatba?
    Koľkokrát som skoro „závidel” tým ktorí neboli oboznámení s poznaním a váhou výkupnej obete a milosrdenstva ktoré nám boli preukázané, hlavne keď osobné ostne bodajú a dávajú o sebe vedieť.

    1. Drahý bratře, kdysi jsem se zamýšlel nad tím, kdo je na tom líp. Zda ten v nevědomosti, nebo ten s porozuměním?

     Věřím, že ten s porozuměním, pokud má Agape. Mám rád text o darech, které Pavel uvádí. Proč? Protože nám odhaluje, že ne každý může dělat stejnou práci pro Pánovo dílo. Přesto jeden bez druhého jsme nic. Učí nás to spolupracovat, pokud v sobě zachováme Agape.

     Sám Pán Jehošua to vysvětloval na podobenství o talentech. Není důležité, kolik toho vykonáme, ale zda jsme vytrvalí a zda se snažíme spolupracovat celým srdcem, myslí a silou. Vždy vysvětluji, že skutky jsou víc, než planá slova o tom, co bychom měli dělat. Pokud okolí vidí naši Agape, vidí naši změnu v tom, jakými jsme byli a jací jsme dnes, nemusíme mluvit. Sami přijdou a sami se budou dotazovat proč jednáme tak či onak.

     Toto je největší svědectví o živé víře v nás. Znám bratra, který má velký handicap, protože se narodil jako autista. Sám se vyrovnává s věcmi, které běžný člověk není sto pochopit. Jeho skutky mi dovolují být plným časem u toho, co dělám. Jemu to připadá, že nic nedělá pro Otce. Kdybychom všichni měli jeho skutky, měli bychom velký poklad v nebi. Já žasnu, jak s ním Otec pracuje. Proto se nemůžeme porovnávat jeden s druhým. Pokud budeme spolupracovat a bude mezi námi Láska, pak nás nebeský Otec použije pro svou vůli způsobem, která posvětí jeho svaté jméno a také jméno jeho Syna, kde je ukryta skutečná záchrana.

     Náš nebeský Otec si všímá našich pohnutek, ne toho, kolik toho víme. Chce od nás, abychom se naučili rozumnosti, že ne vše můžeme dělat tak, jak bychom si přáli. Když se nám v nějaké činnosti daří, měli bychom se na to dívat tak, jak to oznamuje Pán Jehošua a nemyslet si o sobě něco, když jsme nic.

     „Tak i vy, když jste udělali všechno, čím jste byli pověřeni, řekněte: Jsme neužiteční otroci. Co jsme udělali, to jsme měli udělat.“ (Lukáš 17:10)

     Pokud by náš nebeský Otec nepřipravil naše dobré skutky, nic z toho by se nestalo. Proto musíme děkovat Otci, že nás takto používá. Někoho víc, někoho méně. Důležité je, že nás použil a tak máme skutky a tím pádem poklad v nebi.

     Jedno nesmíme dovolit, zůstat vlažnými. Nesnažit se Otci porozumět a nebýt aktivní v tom, abychom si k němu vytvářeli osobní vztah. Když jsme v této záležitosti horcí, vždy budeme velmi cenní v Božích očích, ač toho uděláme „relativně málo“ v našich očích. V našem životě skrze skutky musí být vidět, koho skutečně milujeme. K tomu potřebujeme moudrost ze shora, aby to na naše okolí příznivě působilo. Ne fanaticky, ač mnozí to budou považovat za druh fanatismu, ale jen do chvíle, kdy se bude u nich lámat chleba a začnou poznávat, že je vše kolem biblické. Pak sami přijdou a budou se dotazovat.

     Věřím, že tomu rozumíš, co se snažím říci. Máš Lásku, proto se snaž si jí zachovat. Kéž ti v tom pomáhá náš dobrý Otec a náš Vykupitel, Pán Jehošua.

     Igi

     1. Áno, rozumiem.
      Ďakujem a prajem to isté naspäť.
      S pozdravom,
      Mattijah

  2. Bol som vychovávaný ako katolík a i potom čo som sa stal svedkom Jehovovým som používal meno Božieho Syna v tvare Ježiš Kristus. Je to asi 6 rokov čo som rozpoznal správny tvar Božieho Syna Jehošua až následovali ďalšie úžasné veci, Jehošua mi votrel do očí svoj balzám a já som začal vidieť kto je náboženská organizácia SJ a ihneď som vyšiel z Veľkého Babylóna.

   Pracujem ako lekárnik a nie je to tak dávno držal som v rukách krabičku s nějakou masťou a na nej bol názov masťového základu ktorý bol pri výrobe použitý – Adeps suilis, prasačia masť. Napadla ma myšlienka:“Ako znie v latinčine podstatné meno od slova „suilis“? Tak som si v česko- latinskom slovníku vygoogloval preklad slova „prase“ a objavilo sa slovo SUS. Ihneď som si spomenul na latinský tvar mena Ježiš.
   Je mi z toho špatne a prosím Jehošuu Krista aby mi odpustil že som Jeho meno po celý život používal v takomto hanebnom tvare, i keď som pritom polovinu života obhajoval meno Baránkovho Otca JeHoVaH.
   Keď sa dopúšťame chýb z nevědomosti, môžeme prosiť o odpustenie keď pochopíme pravdu. No keď po poznaní pravého Jehošuovho mena ľpíme na urážajúcich paskviloch, ako sa na nás díva náš Pán a Kráľ?

  3. Vždy mě těší, když bratři a sestry přemýšlí nad duchovními záležitostmi s otevřenou hlavou.

   Píšeš: Pána Jehošuu tým, že budeme nasledovať jeho odkaz: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého a medzi blížných sa počíta každý, aj ten čo ťa nenávidí, ten kto ti ubližuje, kto ťa prenasleduje či ťa dokonca zabíja.

   Není to tak. Podobenství, které Kristus řekl, kdo je můj bližní nás vede k tomu, že jako bližního označil dobrosrdečného Samaritána, který se postaral o zraněného chudáka, který byl napaden lupiči. Dohlédl na jeho zdraví, zaplatil za jeho pobyt. Zraněného obešli lidé různého postavení a jako bližního označil Kristus právě tohoto jednoho příslušníka jiné víry, než byl zraněný žid. Je to velké poučení, že nezáleží na vyznání, ani na společenském postavení, ale na dobrotě srdce. Takoví jsou označeni jako bližní. To, že máme milovat i nepřátele je vyšší level lásky, do kterého se učíme dorůst. Satan totiž bude poražen právě láskou Boha, když bude udílet milosrdenství na základě pokání člověka. Bez pokání nikdo neprojde do Božího království, protože musíme být očištěni od poskvrny světa. Pokáním vybílíme svůj oděv a tím, že vyznáme své hříchy, uvěříme v Boha a Krista, budeme projevovat víru, která nás zachraňuje. Příkladem takového postoje je zločinec, který prosil Krista, když byli oba na kříži (dřevě). Vyznal své hříchy, činil pokání, uvěřil v Boha a Krista, jako Božího syna.

   Píšeš: Pokiaľ sme aj mimo mesto, musíme sa chrániť akékoľvek náznaku elitárstva smerom k tým ktorí sú stále jeho väzňami, presne ako to robia tí v meste smerom k tým mimo mesto.

   To je naprostá pravda. Každá povýšenost je Bohu odporná.

   Píšeš: Rimanom 2:6-16 – Je tu tiež časť ľudstva ktorá nemala možnosť sa oboznámiť s vecami ktoré sú nám zrejme a to samozrejme nestavia do pozície zavrhnutých.

   Toto souvisí s tím, co jsem psal výše. Bez pokání a vyznání hříchu v pravý čas, to nepůjde ani pro ty, kteří uvěřili hinduismu, budhismu, atd. Bude dostatečný čas na to, aby všichni pochopili, že se mýlili. Pokud budou činit pokání, pak přežijí. Ti, kteří umřeli, budou souzeni podle stejného metru, až bude vzkříšení a proběhne soud.

   Píšeš: Mimochodom, nepoužívam meno Ježiš ale tvrdenie že gr.Je-sus je urážkou lebo sus je prasa, neviem či to nie tendenčne démonizovanie mena v prospech mena Jehošua. gr. Iēsous sa nerovná ie-sus a grécke písma ie-sus neobsahovali.

   Je dobře, že znáš pravé Kristovo jméno. Lidi odlišuje od svatých to, že svatí jdou ve víře na úroveň mikra. Je to pojem z ekonomie, ale dá se použít jako příměr. Svatí jdou do hloubky a vidí duchovně na úrovni makra i mikra. Když bych to připodobnil, tak pokud je na bílém stole mikro prach, tak ho svatí vidí, odstraní, protože jim vadí a vědí, že tam nemá být aby byla zachována čistota. Ten, kdo má víru na úrovni makra, tento prach možná vidí, ale neřeší ho, považují ho za nedůležitý. Jenže podstatné je, na základě čeho Bůh někoho posvěcuje. Dělá to na základě toho, že daný jedinec neopomíjí nic, co by ho mohlo znečistit. Bůh je svatý a nic nečistého se nedostane do nebe. Svatí považují za nejdůležitější posvěcení Božího jména a sním spojenou osobu Boha. Až pak se řeší další záležitosti. Zrovna tak znalost Jehošuova jména je oním mikrem. Svatý, když vidí cokoli, co je nečisté, snaží se to odstranit a přizpůsobí sám, ochotně svůj život novému poznání. Nahradí staré myšlení novým. Bůh v tom pomáhá, vím to z vlastní zkušenosti. Boží a Kristovo jméno je důležité a cokoli, co byť náznakem může tato jména znečistit je potřeba zavrhnout. Proto Igi upozorňuje na Iesus a ze své pozice se snaží přivést ostatní k přemýšlení, aby byli obezřetní. Osobně, když jsem se to dozvěděl, že je tu ta alternativa hanobení Krista, nebylo co řešit.
   Vnímání víry v mikro úrovni z věřících dělá ty, kterých si Bůh všímá a dává jim hlubší pochopení písem. Pokud zůstaneme v úrovni makro, naše poznání je z velké části na duševní (teologické) úrovni. Není to nic, co by nebylo k přežití, v jistou chvíli všichni pokleknou k pokání.

   Píšeš: X-krát som sa už musel ospravedlňovať za to že Otcovo menu používam naozaj opatrne.Ani môjho telesného otca nevolám Otec Xyz, a všimnime si ako Ho oslovoval Jeho milovaný Syn. OTČE, OTEC

   Otcovo jméno Jehovah máme užívat s úctou. Nadužívání může být někdy neuctivé. Lidé si to někdy neuvědomují. Kristus oslovoval Boha Otče, bylo mu to tak přirozené, měl s ním své zkušenosti. Kdo nechce abychom Boží jméno používali je ten, kdo zařídil, aby bylo z Bible odstraněno. Víme kdo to je. Proto mu nejděme na ruku a o Božím jméně mluvme s druhými lidmi. Jeho jméno má být posvěceno, modlíme se o to. Kdo jiný, než my bychom měli na to upozorňovat. Je spousta věřících, kteří se upnuli na Krista a udělali si z něj to, co nikdy nechtěl, modlu. Nikdy nesmíme překročit první přikázání, Kristus byl největší teocentrik na světě a zanechal nám v tomto vzor.
   Na čelech svatých budou Bohem zapsaná jména, pokud nevíme jaká to jsou, jak můžeme mezi takové patřit?
   Kdo toto nechápe, nedorostl ještě do Krista. Jehošua řekl, že je málo těch, kteří najdou úzkou cestu, přitom je křesťanů 2,4 miliardy! Co bude rozhodovat o tom, jestli jsme nebo nejsme na té správné cestě? Naštěstí zde máme chápavého Otce, který ví, že máme každý jiný start do života, že pokud se narodíme třeba v Asii, tak lehce spadneme pod spiritistická náboženství tamního regionu. I mezi lidmi v těchto krajích budou dobrosrdeční bližní a takoví jistě pochopí, že je nutné se v modlitbě obrátit k Bohu. Bude se o tom mluvit celosvětově, nepůjde to přehlédnout.

   Přeji hodně sil a Božího požehnání, prosím ve jménu Jehošuy Krista. Amen

   1. Veľká vdaka aj za tvoje postrehy a komentáre. Cenim si ich.
    To s tou láskou k nepriateľom, to je naozaj iný level o ktorom sa z teoretického hľadiska hovorí ľahko ale keď je takej situácii človek vystavený v praxi, kto vie byť dokonalým?Ako si človek dokáže zachovať lásku keď vidí, že niekto koná vo vyslovenom odboji proti Otcovi a robí mu to radosť. Zase všeobjímajúca láska nie je ani v možnostiach človeka pokiaľ nie je psychicky narušený alebo pod vplyvom niečoho alebo niekoho z pozitívnej časti duchovného sveta alebo negatívnej. Aj mne ezoterické a špiritistické praxe hovoria o láske láske láske. Takmer všetky ale štartujú na základe ega. SEBA musíš milovať a tam sa začína odovzdávanie lásky okoliu. Volajú to sebaláska či sebeláska.

    Aj pán Jehošua nemal šetrný slovník smerom k zákonodarcom, farizejom a saducejom.Česť výnimkám v ich radoch. Jemu ale bola daná schopnosť poznať človeka bez toho že by povedal čo i len slovo a nich nevidel ani len náznak možnosti nápravy a preto im nadal do potomkov vreteníc a detí odporcu a ohovárača.

    Opatrujte sa.

    1. preklep: Aj MNOHÉ (nie mne, ja som nikdy týmto praktikám nevenoval ani keď sa mi snažili prepašovať v tej či onej miere do života) ezoterické a špiritistické praxe hovoria o láske láske láske..

   2. Martin moc pekne si to napísal, ďakujem.

    Hle, jak dobré a jak milé – bydlení bratrů, ano, pospolu!2Jako dobrý olej na hlavě, stékající na plnovous, plnovous Árónův, jenž splýval na otvor jeho rouch,3jako rosa Chermónu, jež sestupuje na hory Cijjónu, neboť tam Jehova přikázal požehnání, život navždy.Žalm 133

Comments are closed.