The Simp´s – píseň chudoby. Francouzské pomatení mladé generace a další postřehy

Spread the love

728 epizoda seriálu Simpsnovi ve dvaceti jedna minutách odhaluje, proč společnost upadla od roku 1945 do dnešních dní. Název episody zní: Píseň chudoby. Novinky zase přinesly zprávu o tom, jak je dnešní mládež totálně zblblá narativem školních osnov, kde normálnost je bláznovství. Vítejme v Čase Konce.

Byla to velmi pomalá, ale za to velice úspěšná salámová metoda, která dnešní mladou generaci přesvědčila díky zvráceným politikům, neziskovým organizacím, jenž se dostaly k možnosti vymývat mozky dětem od předškolního věku. Proto byla ve Francii vyhozena ze své práce na taneční škole učitelka tance, která se držela staré pravdy, že žena je žena a muž je muž. Článek si můžeme přečíst zde. Pokud takové zprávy nedokáží lidem otevřít oči, že je skutečně něco špatně, pak tato společnost nemůže přežít.

Zaujal mne výrok paní MUDr. Soni Pekové, který vyjádřila ve dvou posledních rozhovorech, které jsem zaznamenal, právě i na adresu těchto procesů. Budu jen parafrázovat její myšlenku.

Vše se dostalo do bodu, kde hlavním smyslem toho všeho je, kdy se ozve svědomí a to řekne: DOST. Protože pokud budou chtít, tak vás vždy dostanou. Proto je potřeba svědomí poslechnout a stát si za svým.

Mohu s paní Soňou v mnohém nesouhlasit, protože ji poznání vede k esoterice, té, kterou očarovala kvantová fyzika, aby Satan a jeho démoni vlastně za nic nemohli, ale ve výše uvedené myšlence za ní stojím. Vážím si ji jako člověka, protože si udržela morální kredit v nelehké životní zkoušce, kdy nepřestala říkat PRAVDU. Je to zajímavý rozhovor. Najdeme jej zde a zde.

Svět není hologram a Allatra je plně napojena na démony. Toto pochopíme, když začneme Bibli rozumět a vše si dáme do souvislostí. Abychom Písmu rozuměli, k tomu potřebujeme vytvořit si osobní vztah s naším Stvořitelem. Kdo to je nalezneme v mnoha článcích na tomto webu.

Velmi zajímavý díl je 728 epizoda Simpsnů. Zde se opět potvrzuje, že studio, které seriál vytváří je spojeno s těmi za oponou, ač jak sami uvádí, jakákoli podobnost s realitou je čistě náhodná. Díl najdeme na tomto odkazu zde. Krásně je zde vidět, proč vlastně celý školský systém dnes produkuje mládež, kterou uráží být mužem a ženou. Proč jsou raději žárovkami či nějaké TO.

zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2022-3

Toto je velmi zajímavá informace. Kdy a kdo takovou mezinárodní smlouvu uzavírá? Agresor, nebo napadený? Pokud je země napadena a dostane se do válečného konfliktu, pak je logické, že požádá spřátelenou zemi o tento druh pomoci. To učiní až v době napadení. Pokud někdo plánuje, že bude bojovat a povede útočnou válku a je jedno zda je to proti cizí zemi, nebo proti jeho vlastnímu území, kde existuje etnická skupina, kterou chce vojensky odstranit, pak uzavře preventivně tuto smlouvu, protože očekává velké ztráty a mnoho raněných, na které nebude mít potřebný zdravotnický personál, aby je léčil. Datumy jasně ukazují kdo, co a jak.

Dávám to zde vzhledem k jiné souvislosti. Zjistil jsem, že televizní vysílače šíří dva ukrajinské televizní programy. Jeden se jmenuje 1+1 Ukraina. Protože velmi dobře rozumím rusky a také jsem vždy rozuměl Ukrajincům, zadíval jsem se na film, který tam běžel, zda budu stále rozumět. Zjistil jsem, že to co se za ukrajinštinu vydává je shluk polsko-česko-bělorusko-ruského dialektu, který mi není tolik srozumitelný, ale asi je třeba jej naposlouchat, aby člověk rozuměl. Při té příležitosti jsem shlédl i dvě reklamní přestávky. Tady jsem byl v šoku, protože mne duch vedl k otázce:

PROČ JE TAM JEN REKLAMA NA FARMACEUTICKÉ PŘÍPRAVKY A JEN NĚJAKÝ JEDEN TELEFONNÍ OPERÁTOR?“ .

A pak mi duch připomněl všechny ty biolaboratoře, abych si dal 1 a 1 dohromady. Vysvětlím to takto:

I kdybych měl dýmějový mor, tak bych si pro svou záchranu na tomto území nic z farma produktů na Ukrajině nevzal.

Proč? Protože je to jedna velká biolaboratoř? Zkuste si odpovědět sami. Vše je v reklamě zaměřeno na kdejakou potíž a hlavně, vše pro naše děti. To mne dostává k tomu, co se děje například s mladou generací na takzvaném západě a v USA, nebo Kanadě. Tam je možné také získat zázračné pilulky na všechno už mnoho let. Dále mi to odhaluje, že jediný segment, který si může dovolit i za války platit reklamu je nadnárodní fašistická korporace, která vlastní farma průmysl. Skutečně jde této lobby o zdraví, či o něco jiného? Jsou to legitimní otázky, ale odpovědět si na ně musí každý člověk sám.

Protože jsem plně přesvědčen o tom, kde se nacházíme v proudu času. Že jsme se dostali do Času Konce podle proroctví z Písma. Tak přesně toto bych v tomto čase očekával, že se to bude dít. Jak ukazuje seriál The Simp´s, nedějí se věci náhodně. Jak vysvětluje Písmo, jeho proroctví, vše bude postupovat od horšího k horšímu:

Věz však, že v posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchoubudou spíše milovat rozkoše než milovat Boha,“ (2. Timoteovi 3:1-4)

Ale ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu a budou svádět z cesty a budou z cesty sváděni.“ (2. Timoteovi 3:13)

Vidíme to? Pokud ano. V jakém že čase se to vše bude dít? „Věz však, že v posledních dnech“ . Takže podle proroctví žijeme v posledních dnech tohoto politického systému věcí, které se skládá ze sedmi hlavních myšlenkových proudů, ze sedmi hlav:

1, kapitalismu
2, fašismu
3, socialismu – právě na plno znovu ožívá
4, feudalismu
5, otroctví
6, kastovního systému

7, „teokracie“

Přesně toto můžeme vidět ve Zjevení 13. kapitole, když s porozuměním čteme:

A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména.“ (Zjevení 13:1)

Rouhavá jména jsou ta tvrzení, že právě konkrétní politické a společenské uspořádání je tím, co si přeje Stvořitel nebe a země. To je velice rouhavé. Mořský písek, na kterém se obrazně Jan ve vidění zastavuje, představuje lidstvo, celé jeho dějiny, jako takové, protože čteme:

jistě ti požehnám a jistě rozmnožím tvé semeno jako nebeské hvězdy a jako zrnka písku, která jsou na mořském břehu; a tvé semeno si vezme do vlastnictví bránu svých nepřátel.“ (Genesis/1. Mojžíšova 22:17)

A ty jsi řekl: Bezesporu s tebou budu jednat dobře a chci učinit tvé semeno jako zrnka mořského písku, která pro množství nemohou být spočítána.“ (Genesis/1. Mojžíšova 32:12)

A moře, odkud ta příšernost vystupuje je společnost v konkrétní době. Proč? Protože je psáno:

Ale já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo vzdouvá moře, aby se jeho vlny rozbouřily. Jehova vojsk je jeho jméno.“ (Izaiáš 51:15)

Ale ničemní jsou jako moře, které je rozbouřené, když není schopné se uklidnit, jehož vody vyhazují vzhůru chaluhy a bláto.“ (Izaiáš 57:20)

V tom čase uvidíš a jistě se rozzáříš a tvé srdce se opravdu zatřese a rozšíří, protože k tobě zamíří bohatství moře; jmění národů, to k tobě přijde.“ (Izaiáš 60:5)

A konkrétní čas si musíme uvědomit z tohoto výroku:

Daniel promluvil a říkal: Díval jsem se ve svých viděních za noci, a tu, vida čtyři nebeské větry vzdouvaly ohromné moře. A z moře vycházela čtyři obrovská zvířata a každé se lišilo od ostatních.“ (Daniel 7:2,3)

Víme z vidění a dějin, kdy k tomu došlo? Ano. Je to sedmé století před naším letopočtem, kde ta čtyři zvířata jenž představují budoucí 4 říše stala plná života. Je to Babylon, Medo-Persie, Řecko a Řím. Takže kdy jsou všechny ty myšlenky, které už lidstvo dávno vytvořilo hezky pospolu? Je to rok 1945. Máme k tomu nějaké potvrzení přímo v 13. kapitole Zjevení?

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (Zjevení 13:11,12)

Jakou zemi má apoštol Jan v tomto vidění pod nohama? Je to písek. Ten je tu už nějakou dobu, ne jako právě se určitým způsobem vzdouvající moře. Je to v symbolice, takže víme, že rohy znamenají země ve vysokém postavení, stejně, jako jsou takto země připodobňovány k horám. Které dvě země jsou jako siamská dvojčata, která se tváří jako beránek, ale když promluví jejich vůdci, kteří se neštítí žádné podlosti, že je to jako Satanovo vyhrožování, hlas draka?

Co takové USA a Velká Británie? Dá se to na ně napasovat? Takže kdo byl ve Velké Británii u moci v roce 1945? Tlustý, nechutný Churchill. Ten, který nechal postavit první koncentrační tábory za Burské války, ten slizký had, který je představován jako beránek, ale všechny jeho plány vedly k tomu, aby mohl skrze operaci NEMYSLITELNÉ, zničit Sovětský svaz v červnu/červenci 1945. Psal jsem o tom například zde. Bez hlubších znalostí dějin, celého kontextu nelze správně pochopit, co je nám například ve Zjevení sdělováno.

Toto neporozumění už odvedlo mnohé, kteří například povrchně zkoumali Řím a dnes tvrdí, že už se vše odehrálo za Nera. Proto tvrdí, že žijeme na konci Božího 1000 letého království. Ne nadarmo Písmo varuje: „KDO PŘIDÁ, TOMU BUDE ODŇAT PODÍL NA STROMU ŽÍVOTA!“ . O jakém stromu se mluví? O olivovníku a ty jsou dva. Jeden tvoří 144 tisíc, které si nebeský Otec vyvolil za duchovní manželku pro svého milovaného Syna, Pána Jehošuu a vybírá ji v Čase Konce, ne po celou dobu 2000 let. A ten druhý olivovník z Času Konce tvoří ti, jenž jsou povoláváni z Velkého Babylonu, ti nemají ohraničený počet.

Omlouvám se za tuto odbočku, ale je důležitá. Takže na Churchillovi, jeho charakteru, můžeme vidět, jak se beránek chová. A že tam patří USA nám potvrzuje další verš a také nám dává pečeť na přesný rok:

A provádí velká znamení, takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva.“ (Zjevení 13:13)

Nejenom, že to nacházíme právě ve 13 verši, kde je tímto potvrzeno, že je to vidět doslovně a že tomu musíme skutečně věřit, jak jsem vysvětloval číselnou symboliku dvou čísel vedle sebe z Písma zde (13:13). Kdo prochází mým webem i do minulosti, může nalézt mnoho porozumění pro symboliku Písma i skutečných dějin.

Co jsme tedy viděli a jak to ovlivnilo lidstvo? USA nesmyslně zavraždily svržením dvou atomových bomb na Nagasaki a Hirošimu miliony lidí, aby předložily svou moc, svou autoritu. Co je paradox, nejednalo se o jejich atomové bomby, ale jak vyplývá z uniklých dokumentů, byly to atomové bomby Hitlerova Německa, který si jejich předáním zachránil zadek. Byl to agent MI6, takže není ani divu, že toto kryl i Churchill. A svržení proběhlo v létě 1945. A co měl ten beránek udělat?

A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo. A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete.“ (Zjevení 13:14,15)

Co je tím obrazem? Je to platforma, kde se mohou setkávat myšlenky těch sedmi hlav na jednom místě. Vytvořil toto symbolický beránek? Ano. Pokusů o toto vytvoření takové platformy nacházíme v dějinách mnoho. Například Jiří z Poděbrad chtěl takovou platformu vytvořit pro Evropu své doby a sjednotit ji. Dalším pokusem je Liga národů z lez 1815/1816, kdy vidle do tohoto projektu hodil pod pravděpodobnou inspirací našeho Stvořitele budoucí car Mikoláš I. To roznítilo jeho příbuzné ve Velké Británii natolik, že mu slíbili vyhlazení jeho rodové linie. Tuto výhružku si splnil ten roh beránka skrze bolševickou revoluci 16.7. v roce 1918. Najdeme pár informací zde.

Samotné datum 16.7. nebylo zvoleno náhodou, protože nás upozorňuje na rok 2018, přesně o 100 let později, kde se stalo toto:

Míč je na vaší straně pane prezidente, agente KGB

K tomuto porozumění si přečtěme tyto dva články, jak velmi to souvisí. Najdeme zde a zde. Kdo si články prostuduje odhalí více o tom, jak ten beránek připravil cestu ubité hlavě a jak to souvisí se značkou 6.6.6. .

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:16-18)

Kontext dějinných událostí a kontext Písma nám díky brodění se sem a tam pomáhá plně pochopit složitost dnešních procesů a kam to vše spěje. Protože se nejedná o mou moudrost, nejsem schopen to vše obsáhnout, často zapomínám co bylo včera. Přesto žasnu nad tím, co mi je odhalováno, do jakých detailů. Sám nerozumím tomu, proč zrovna já. Takže když někdo o mne klopýtne, vůbec se mu nedivím. Jsem jen člověk. Proto se stále musíme sami dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda je to vše vedeno v Kristově jménu Jeho duchem. Pokud nám to potvrdí, pak sláva a chvále nepatří člověku, ale jen a jen Otci a Jehošuovi. Proto tak ve svých modlitbách toto učiňme.

Protože věřím „každé čárce“ v Písmu, věřím i tomuto výroku:

A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10,11)

No není to nádherný slib a ujištění, že toto vše co se nyní děje, bude nahrazeno Božím království? Právem a Spravedlností, kde dokonce budeme moci křičet?:

Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězoslavně jásá nad soudem.“ (Jakub 2:13)

Chci milosrdenství, ne oběť. Jak se prokazuje Velký Babylon? Každá skupina, každý náboženský dům touží po jediném:

Oblečte si náš dres, protože jenom skrze nás budete zachráněni!!!

Jak odporné. Já čtu něco úplně jiného. Například tady:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává“ (Joel 2:32)

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21 říká to apoštol Petr)

Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán. Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají.  Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni? Právě jak je napsáno: Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech! Přesto všichni neposlouchali dobrou zprávu. Izajáš totiž říká: Jehovo, kdo uvěřil v to, co od nás slyšel? Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.“ (Římanům 10:11-17)

Byl apoštol Pavel nerozumný, když Joelův text necituje přesně? Ne vysvětluje to na konci. Jak můžeme česky napsat správně jméno Jehošua? Ježíš, Jesus a podobně? Ale fuj, to jsou cizí označení. Správně to je takto:

PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA

Kdo působí tu záchranu? Nebeský Otec a ten se jmenuje? No jmenuje se יהוה (JHVH) JeHoVaH (Jehova). Učí to náboženské domy? Má zkušenost říká že ne, krom jednoho, ale tam je nad Otcem „věrná“ skupina „pomazaných“, takzvaný věrný a rozvážný, otrok jehož slovo je zákon. Uctívat člověka znamená smrtelný hřích. Otrok slouží, PROTO NESMÍ A NEMŮŽE POROUČET, JEN UKAZOVAT SMĚR.

Proto je jméno Jehošua také překládáno:

JEHOVA ZACHRAŇUJE

Protože pravé porozumění a víra jde za slyšeným o Kristu, mohl apoštol Pavel skutečně s čistým svědomí napsat, že: „Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ . Komu to psal? Těm do Říma, kteří rozuměli mléku a základu Dobré zprávy. Ti by se s ním nikdy nehádali o tom, zda si mohou dovolit říkat svému nebeskému Otci jinak, něž Otče, PANE JeHoVaH (Jehovo).

Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat?

To je logické, že se musí někdo takový najít. Svědkové Jehovovi, tento náboženský dům jistě pomohl rozšířit povědomí o tom, že nebeský Otec je JeHoVaH (Jehova) Bůh. Stačí to ke skutečné záchraně tohoto náboženského domu?

Zamysleme se nad tím, co čteme v Písmu například o takovém Achabovi, Izraelském králi, který žil v době proroků Eliáše a Eliši.

A Achab, syn Omriho, činil v Jehovových očích ještě hůře než všichni, kteří byli před ním.“ (1. Královská 16:30)

A Achab dále udělal posvátný kůl; a Achab udělal více, aby urazil Jehovu, Boha Izraele, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.“ (1. Královská 16:33)

Achab mezitím zavolal Obadjáše, který byl nad domácností. Proto se stalo, když Jezábel odřízla Jehovovy proroky, že Obadjáš vzal sto proroků a držel je po padesáti schované v jeskyni a zásoboval je chlebem a vodou. A Achab Obadjášovi dále řekl: Projdi zemí ke všem vodním zřídlům a ke všem údolím bystřin. Snad bychom našli zelenou trávu, abychom zachovali naživu koně a muly a neměli odříznuta žádná další zvířata.“ (1. Královská 18:3-5)

Znal Achab nebeského Otce? Ne, neznal. Znal jméno Stvořitele nebe a země?:

A jakmile Achab uslyšel ta slova, stalo se, že roztrhl svůj oděv a oblékl si na tělo pytlovinu; a zahájil půst a lehal v pytlovině a chodil malomyslně. A Jehovovo slovo přišlo k Tišbejanovi Elijášovi a říkalo: Viděl jsi, jak se Achab kvůli mně pokořil? Jelikož se kvůli mně pokořil, nepřivodím neštěstí za jeho dnů. Neštěstí na jeho dům přivodím za dnů jeho syna.“ (1. Královská 21:27-29)

Text jasně odhaluje že ano, že jméno znal, ale vztah k němu neměl, protože podlehl modlářství a také ženě, manželce Jezábel, která jej okouzlila kouzly, protože byla plná Satanova vlivu. Není na tom, jako Achab podobně i dům Svědků Jehovových a není ten, jenž se nazývá „věrný a rozvážný otrok“ jako Jezábel plný Satanova vlivu? Na co nás upozorňuje Písmo?:

A andělovi sboru v Thyatiře piš: To říká Boží Syn, ten, který má oči jako ohnivý plamen a jehož nohy jsou jako čistá měď: Znám tvé skutky a tvou lásku a víru a službu a vytrvalost, a že tvých posledních skutků je víc než těch dřívějších. Opravdu ti však zazlívám, že snášíš tu ženu Jezábel, která se nazývá prorokyní a vyučuje a svádí z cesty mé otroky, aby smilnili a jedli věci obětované modlám. A dal jsem jí čas, aby činila pokání, ale není ochotna činit pokání ze svého smilstva. Pohleď, hodlám ji uvrhnout na lůžko nemocných, a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, pokud nebudou činit pokání z jejích skutků. A její děti chci zabít smrtící ranou, takže všechny sbory poznají, že jsem to já, kdo zkoumá ledviny a srdce, a chci vám dát jednotlivě podle vašich skutků.“ (Zjevení 2:18-23)

Čím se dům Svědků Jehovových chlubí? Svými skutky v kazatelské službě. Těch je skutečně mnoho. Ale co učí ta Jezábel? Učí je smilstvu, duchovnímu smilstvu, aby byla sama uctívána a byla jí vzdávána čest. Kdo jsou její děti? Jsou to ti, kdo říkají:

Věrný a rozvážný otrok řekl to a to a my jsme mu za to vděčni. Proto jej budeme poslouchat a nebudeme zkoumat, zda jej vedl nebeský Otec, protože my věříme, že je to ten věrný a rozvážný!!!

Učí takové víře Písmo? Já čtu něco jiného a vysvětloval jsem to v předchozím článku zde. Proto to nebudu opakovat. Nemám rád bratry a sestry z tohoto náboženského domu? Ať se to nikdy nestane, já přece čtu dopis do Thyatiry až do konce, kde je psáno toto:

Ale vám ostatním, kteří jste v Thyatiře, všem těm, kteří nemají toto učení, právě těm, kteří, jak říkají, nepoznali hluboké Satanovy věci, říkám: Nevkládám na vás žádné jiné břemeno. Nicméně se držte toho, co máte, dokud nepřijdu. A tomu, kdo zvítězí a zachovává mé skutky až do konce, chci dát autoritu nad národy.“ (Zjevení 2:24-26)

Je mnoho těch, kdo jsou v náboženském domu Svědků Jehovových, ale přestali věřit jeho autoritě, ale protože milují své bližní a nedokáží odejít, aby neztratili své rodiny, dál kážou Dobrou zprávu a vyhýbají se dogmatům, lžím „věrného a rozvážného otroka“. Jim je mnohé prominuto, protože nepoznali celé zákulisí této organizace. To jsou ty hluboké Satanovy věci. Protože jsem je poznal, musel jsem odejít. To neznamená, že jsem ztratil svou lásku k těm, o kterých vím, že skutečně nebeského Otce milují a jsou ochotni za něj i za Pana Jehošuu položit svůj život. Měl bych vinu krve, pokud bych i o těchto Satanových věcech nemluvil. Budu šťastný, pokud obdrží odměnu.

Tento závěr adresuji těm, kdo čtou mé články a jsou stále přítomni na shromážděních tohoto náboženského domu.

Zda jsem ukázal správný směr? Zda jsou má slova podněcována Božím duchem, na to se prosím ptejme nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha v Jehošuově jménu. Pokoj Vám všem drazí čtenáři.

S Agape váš bratr Igi

3 thoughts on “The Simp´s – píseň chudoby. Francouzské pomatení mladé generace a další postřehy

  1. Omlouvám se všem, které jsem nechtěně uvedl v omyl kolem obrazu divokého zvířete. Napsal jsem Jan Lucemburský, ale měl jsem na mysli Jiřího z Poděbrad. V textu jsem to opravil. Děkuji za upozornění.

  2. Na to, aby mohl věřící dobře analyzovat náboženskou organizaci Svědkové Jehovovi, musí v této organizaci být mnoho let, aby poznal organizační strukturu, její historii, nauky a jejich vývoj, činnost představitelů sborů, jejich organizování při prosazování nějaké ideje či nauky, co je to nové světlo, jak funguje Betel (organizační, vedoucí jednotka), jak se vyučuje a šíří dílo, hierarchii sborů a cestujících dozorců, atd. Pro nově příchozí je tato organizace jako zjevení z jiné planety, člověk téměř okamžitě pozná propastný rozdíl v chování jejich členů a lidí vně. Považuji tento náboženský svět jako dokonalou past satana, kdy jen když jste ochotni velké tolerance vůči řadě nebiblického učení a chování, zůstanete pod vlivem výmluv o toleranci těchto drobných nedokonalostí. Vždyť přeci i diamant pod mikroskopem má trhliny, ale z dálky vypadá dokonale. A že se v průběhu dějin této organizace měnily nauky, to přeci přicházelo nově světlo, nové osvícení a pružná organizace se přizpůsobila tomuto novému poznání. Zřejmě Boží svatý Duch má smysl pro humor a ponechává nauky tak, aby se mohli věřící po čase dovtípit, že si z nich udělal legraci a vše je jinak.
    Pravda je pravda. Kristus často říkal v pravdě, v pravdě vám říkám… Neměnil nic z historie písma, kdy citoval proroky, nezpochybňoval Boží výroky, Boží Duch nikoho nenatahuje a nedělá si s lidí legraci, protože vychází od Otce a stavění se proti Božímu Duchu je smrtelný hřích, je to arogance proti samotnému Otci.
    K čemu se hodí satanovi taková organizace, která hrdě nese Boží jméno? Přesně k tomu, co k této organizaci mnozí cítíte. Odmítáte jejich služebníky, nechcete jejich časopisy a Boží jméno Jehovah nevěřící komolí a hanebně používají proti členům této skupiny. Proto Bůh mobilizuje po celém světě spoustu nábožensky a organizačně nezařazených věřících, kteří mají pravdu jako plnohodnotné slovo, jako něco, co je absolutní, bez kompromisů. Takoví bratři a sestry, kteří hledají skutečnou pravdu a slouží sami od sebe, bez nátlaku, mají pro Boha a jeho Syna Jehošuu, obrovskou cenu. Nejsou zatíženi dogmaty, Otcovo jméno je pro ně nedotknutelné a šíří jeho význam mezi věřící, kteří nechtějí naslouchat organizovaným náboženským věřícím, ke kterým nepojali důvěru. Bůh těmto upřímným bratrům otevírá hloubku Božích hlubin, které se nikde nedočtete, které dostanete jako dar přímo do své mysli. Byl jsem kdysi členem náboženství, ale ta mi dala pochopit základy, až sám, oddělený od náboženství světa, jsem obdržel moudrost, která mi osvětlila Boží utajenou moudrost, a otevřela mi oči. Tak funguje náš Otec, čím více se distancujete od světa a toužíte v pokoře po pravdě, tím více Otec přidává. Jak je psáno, „hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno“. Tento slib je pravdivý a funguje. Jsem toho svědkem, nejen u sebe.
    Organizaci Svědkové Jehovovi jsem měl rád a mám rád do dnes, pouze se neztotožňuji s jejich naukami a organizačními věcmi, odtrhnutými od pravého poznání. Právě tak se znám i s členy z jiných církví a je to vždy velmi podobné. Bůh nás povzbuzuje, abychom opouštěli všechny dogmatické organizace, které přirovnává k nevěstce a Velkému Babylonu. Všechny totiž obdrží rány Božího hněvu. Je k tomu čas. Nacházíme se v času konce, jak je popsáno v článku.

Comments are closed.