Milujete Pjakinovy analýzy. Pak velmi pozorně naslouchejte co sděluje ve svých odpovědích z 2.1.2023

Spread the love

Nestačím se divit, když poslouchám jeho odpovědi. Co v nich najdeme?

Přiznává a odkazuje na celosvětovou potopu, že existuje mnoho důkazů o tom, že proběhla.

Na dotaz z Čech, proč málo mluví o takzvaném Globálním prediktorovi? Se odkazuje na to, že to byla činnost GP, která donutila nebeského Otce zničit svět potopou. Co tím potvrzuje? Jeho stálou existenci. Samozřejmě je věrný myšlenkám Golgoty, takže tělesně vnímá určitý výrok Písma.

Velmi obsáhle hovoří o tom, proč Rusko nemůže odejít z OSN a svými slovy vysvětluje, že je to platforma, kde lze mluvit se všemi. Svým komentářem potvrzuje, že OSN je obraz politickému divokému zvířeti, které podle Zjevení 13. kapitoly vystupuje z moře lidstva. Tím potvrzuje, že splnění této kapitoly Zjevení nastává od roku 1945.

Dále potvrzuje, co jsem vysvětloval o večerech a jitrech, že nemohl Putin po roce 2014 udělat pořádek na Ukrajině, aby jí zbavil nacismu a fašismu. Že potřeboval těch 2300 večerů a jiter k tomu, aby dnes mohl prosadit ruský svět. Nějak zapomněl na to, že ten ruský svět Písmo oznamuje skrze ubitou hlavu. Je to v Danielovi 8. kapitole.

Na Medvěděvovi zase ukazuje, co vysvětluje například vzkaz na titulní straně The Economist, jak jsem vysvětloval, komu Čína patří. Kdo neumíte rusky, pak si zapněte automatické titulky a poslouchejme velmi pozorně. Tento díl stojí za to.

Pokud chceme rozumět dnešnímu světu, musíme rozumět třem koncepcím

1, Sionistické, která je založena na knize Mrtvých od Thutmose III. a je biblí Kabaly, také potomků s modrou krví. Více například zde

2, Talmudistické, která je produktem odpadlé Judy, jenž rozumí řídícím procesům, proto se dala do služeb toho tajemného Globálního prediktora, kterým je Satan a zneužila své porozumění pro určitá biblická proroctví, jak to můžeme opět vidět například ve vzkazu skrze The Economist, článek je zde

3, Operace Golgota, kterou připravil žák Stalina, Jurij Andropov, který obě předchozí koncepce využil k tomu, aby nakonec ten ruský svět přišel jako Osmý král do našich domovů. Více najdeme zde

Aby se to mohlo stát, musel na severu spočinout Boží duch, jak o tom hovoří Zachariáš:

A zvolal na mne a mluvil ke mně a řekl: Podívej se, ti, kteří vycházejí do severní země, ti způsobili, aby v severní zemi spočinul Jehovův duch.“ (Zachariáš 6:8)

Proto pane Pjakine jste na velkém omylu, když tvrdíte, že existuje něco, jako biblický projekt. To je projekt Talmudu a je to nabubřelost těch, kdo dnes tuto koncepci prosazují. Hlavními osobami jsou jsou lidé, kteří si říkají Chabad Lubavitch a ti nemají s Písmem víc společného, než to, že ji čtou. Jejich cesty nejsou cestami Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehovy) Boha, jak jim to vysvětluje samotný Stvořitel skrze proroka Izaiáše:

Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok. Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky. Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit, a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb, takové se prokáže mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55:8-11)

Pokud by vás a váš kolektiv nechránil samotný nebeský Otec, už by vaše moudrost dávno zanikla. Už by vás samotný GP zahubil. Proto můžete mluvit, proto můžete vydávat svou koncepci, protože musí Osmý král zvítězit.

Vzdejte prosím čest a chválu našemu původci a také Králi králů a Pánovi pánů, Jehošuovi Pomazanému, protože jim až do tohoto dne vděčíte za svůj život. Ve svůj čas porozumíte, proč vám byla dána moudrost, abyste porozuměl se svým kolektivem všem dvojznačným řečem, neboli krokům, které se dějí na celosvětové politické scéně.

Speciální článek pro čtenáře nejvíc-infa, protože mne Milan Z. požádal, zda bych nemohl opět něco předat i na těchto stránkách.

Igi