Náboženské omyly náboženských organizací usvědčují tyto věřící ze své vlastní nespravedlnosti. Jak to můžeme vidět?

Spread the love

Je psáno, že člověk musí opustit Velký Babylon, říši Velkého zmatku, která je založena nejenom na náboženských organizacích. Najdeme to zde:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy za oběť a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:1-4)

Pokud nevyjdeme z tohoto konceptu, pak obdržíme rány, které postihnou ty, kdo se stále drží myšlenkového kvasu náboženských dogmat. Proč? Protože je v nich nespravedlnost. Ta největší nespravedlnost je v tom, že tito sektáři tvrdí:

Jen my známe úplnou pravdu!

Ne neznáte a neznáme jí nikdo, tedy myšleno, žádný člověk, natož nějaká organizace. Abychom něco správně pochopili, musíme se dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha ve jménu Jehošuy Krista, aby na nás sestoupila moudrost ze shora. Proč?

Ať ničema opustí svou cestu a muž, který škodí, své myšlenky; a ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním smiluje, a k našemu Bohu, neboť ve velkém měřítku odpustí.  Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami ani mé cesty nejsou vašimi cestami, je Jehovův výrok.  Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.“ (Izaiáš 55:7-9)

Pokud toto pochopíme, pak víme, že správnou odpověď může dát jenom ten, kdo celou Pravdu zná. Teď mnohé překvapím, ale i samotný Pán Jehošua neznal a nezná celou Pravdu a nestydí se to přiznat. Ale všechny náboženské domy tvrdí opak. Takže co nám vysvětluje náš vzor?

Jehošua jim proto dále odpověděl a řekl: Vpravdě, vpravdě vám říkám: Syn nemůže dělat ani jedinou věc sám od sebe, ale jenom to, co vidí dělat Otce. Vždyť cokoli On dělá, to dělá podobně i Syn.“ (Jan 5:19)

Nemohu dělat sám od sebe ani jedinou věc; právě jak slyším, soudím; a soud, který vykonávám, je spravedlivý, protože nehledám svou vlastní vůli, ale vůli toho, kdo mě poslal.“ (Jan 5:30)

Znát celou PRAVDU obnáší to, že musíme sledovat, co dělá Otec a jej se dotazovat, proč to dělá. Přesně toto musíme jako jednotlivci chápat. Proto je tak důležité mít skutečně osobní vztah s nebeským Otcem a Panem Jehošuou. Aby to nastalo, tak musíme chtít porozumět, jaké je skutečné jméno našeho nebeského Otce a proč si jej dal. Stále to někomu vysvětluji. Dnes jsem to vysvětloval například takto, když vznikl spor o trojjedinnost a porozumění pro slovo bůh. Jeden z mých přátel na FB ještě plně všemu neporozuměl:

„Bratře, vidím tvůj obrovský duchovní vzrůst, ale ještě plně nerozumíš slovu bůh, co do významu slova jako takového. Nic si z toho nedělej, klopýtají mnozí. Božství je jen a jen o autoritě a nedává žádný z atributů, který je spojen s uváděním do života, tak jako to je v hebrejském slově BORE, jenž vzniklo ze slovesa BARA, které se překládá slovesem STVOŘIT, STVOŘIL.

Slovesa jsou základem hebrejštiny, ne podstatná jména. Proto i samotné jméno našeho nebeského Otce je o činnosti, kde základem je příkaz STÁT SE! Proto je význam Otcova jména PŮSOBÍ, ABY SE STALO. Je to činnost. Jehošua je stvoření. Zjevení 3:14 to jasně oznamuje jeho ústy.

BORE, česky STVOŘITEL, je jen jeden a jedním jeho atributem je i to, že je nesmrtelný? Byl Jehošua nesmrtelný? Ne, nebyl, měl věčný život. Protože jej dal v náš prospěch, potřeboval vyšší formu, proto obdržel nesmrtelnost jako dědictví. Toto dědictví obdrží 144 tisíc, tedy první olivovník. Proto se stává manželkou Krista. Apoštolové nebyli nevěstou, ale jen přáteli nevěsty a ženicha. Toto si málokdo uvědomuje, protože nevěsta je vybírána ženichovi až v Čase Konce.

Překládaný verš o tom, že nelpěl Pán Jehošua na něčem je třeba zkoumat z celého kontextu, proč o tom Pavel píše. Pokud by to bylo podle toho, co uvádíš, pak by Pavel lhal, lhal by i Jehošua, protože oba vysvětlují Jehošuovu podřízenost Otci.

Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Bůh.“ (1. Kor. 11:3)

Proč Pavel potřeboval, abychom věděli? Právě proto, že byl inspirován k tomu, co díky odpadlé Judě přijde za učení.

Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím, a přijdu k vám zpět. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, protože Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

Jasné a neoddiskutovatelné a pokud někdo tvrdí něco jiného, tak mu schází moudrost. O tu musíme prosit našeho nebeského Otce, JeHoVaH vojsk v Jehošuově jménu. Popros a určitě ti bude dána bratře, protože je tvůj růst, o kterém píše Pavel zase jinde, viditelný a mám z něj obrovskou radost.

Kéž nás vede náš milovaný Tatínek po cestě, kterou máme chodit, abychom šli v šlépějích našeho Krále. Amen“ (Konec odpovědi)

Tvrdit tedy, že jen určitá skupina osob, navlečená do dresu nějakého náboženského domu je tou vyvolenou skupinou a dres jí zajišťuje „nesmrtelnost“ a jediné „schválení“, plně odporuje tomu, co nám samotný Pán Jehošua ukazuje. Když něco odporuje Pravdě, pak je to lež a ta je vždy NESPRAVEDLIVÁ. Lež totiž co do významu slova ÚMYSLNĚ ZAVÁDÍ NA ŠIROKOU CESTU, KTERÁ VEDE DO ZNIČENÍ A CÍLEM LŽI JE ČLOVĚKA UVÉST V OMYL!!!!

Aby se to nestalo, potřebujeme na své otázky dostávat pravdivé odpovědi. Ty nám opět může dát jen a jen nebeský Otec, který nás svým svatým duchem ujišťuje, že rozumíme správně. Někdy se může stát, že odpověď nepřijde okamžitě, ale my musíme projevit určité úsilí, abychom tu správnou odpověď dostali. Jsme na holičkách, jak to máme dělat? Ne. Odpověď je v tomto textu:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy. A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou šůt (brodit sem a tam) pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:3,4)

Chceme zářit jako jas prostoru? Pokud ano, musíme toužit po Pravdě celým srdcem, myslí a silou a to nás vede k tomu, abychom stále procházeli celý kontext Písma, to je to brodění a nechali se přitom vést nebeským Otcem, skrze Jeho ducha, Jeho moudrost v Jehošuově jménu.

Problém náboženských domů je v tom, že mají svá jasná dogmata, která nezmění. Proto se na náboženské domy hodí tyto Kristovy výroky:

Proto když Jehošua vyučoval v chrámu, zvolal a řekl: Znáte mě i víte, odkud jsem. Nepřišel jsem také sám od sebe, ale ten, kdo mě poslal, skutečně existuje, a vy ho neznáte.“ (Jan 7:28)

Proto Jehošua řekl: Až jednou pozvednete Syna člověka, pak poznáte, že jsem to já a že nedělám nic sám od sebe; ale právě jak mě Otec naučil, tak mluvím.“ (Jan 8:28)

Jehošua jim řekl: Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, neboť jsem vyšel od Boha a jsem zde. Také jsem vůbec nepřišel sám od sebe, ale On mě poslal.“ (Jan 8:42)

Jehošua je náš vzor, proto musíme podle tohoto vzoru jednat. To nám samozřejmě velmi pomůže, protože nebudeme hledat vlastní slávu, vlastní spravedlnost, ale vůli toho, kdo je sám NEJVYŠŠÍ. Proč?

Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou (myšleno ničemní); aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:17,18)

Kdo je ničemný? Máme to soudit? Ne, nevidíme do srdce člověka. Proto máme milovat i své nepřátele, protože víme, že člověk může být lehce podveden. Proto Pavel píše:

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy,  aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Každý z nás někdy podléhá emocím, takže víme, jak je těžké zachovat plně tuto radu, ale pokud nedovolíme to, předčím Pavel varuje o verš dříve, nenecháme se do toho zatáhnout, pak se nám to bude dařit.

Odmítej dále pošetilá a nevědomá dotazování, protože víš, že plodí boje.“ (2. Timoteovi 2:23)

Pokud je člověk ovládán náboženským kvasem, chce svou „pravdu“ prosadit za každou cenu. To vede k řečnickým válkám a ne k Pokoji a Agape, které jsou ovocem Ducha. Apoštol Pavel byl moudrý muž, který byl tímto Duchem naplněn, proto jej máme také vnímat za skutečný vzor. Jeho myšlenky odhalují to nesmyslné soupeření o to, který dres je lepší.

A tak jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním lidem, bratři, ale jako k tělesným lidem, jako k nemluvňatům v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne něčím k jídlu, neboť jste ještě nebyli dost silní. Vskutku nejste dost silní ani nyní, neboť jste ještě tělesní. Poněvadž je totiž mezi vámi žárlivost a rozepře, nejste snad tělesní a nechodíte jako lidé? Když totiž jeden říká: Patřím Pavlovi, ale jiný říká: Já Apollovi, nejste prostě lidé?“ (1. Korinťanům 3:1-4)

Není to stejné, když někdo říká: „Jsem pod tímto náboženským domem, kde je jediná „pravda““ , a jiný říká: „Já patřím k tomu to domu a tato „pravda“ je nejlepší.“ . NEJSTE PROSTĚ LIDÉ?

Proto Pavel vysvětluje, proč je to špatné uvažování:

Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál. Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst; takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který působí vzrůst.“ (1. Korinťanům 3:5-7)

Jak může nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) působit vzrůst, když se jej nedotazujeme? Když se nebrodíme celým kontextem Písma? A o to přesně v náboženských domech jde. MUSÍ SE VĚŘIT, ŽE NĚCO JE TAK A TAK. POKUD SE TOMU NEVĚŘÍ, PAK JE TO HERETIK A JINÁ NÁLEPKA. Nejsme skutečně lidé?

Uvedu jeden příklad, kde pochopíme ničemnost náboženského kvasu, kde se v jednom z domů učí, že nebeský Otec si ty se správným dresem vezme do nebe a celou zemi nechá spálit ohněm a úplně ji zničí. Je to v souladu s kontextem Písma, protože se k tomuto tvrzení používá například tento text?:

Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.“ (Matouš 24:35)

Je to nebe doslovné i ta země, nebo je to symbolické a výrok je metaforou? Kontext Písma nám ukazuje zcela jasně, že je to metafora podobná té, kterou rozčílený rodič řekne, když zjistí, že jeho dítě udělalo něco špatného:

JÁ HO ROZTRHNU JAKO HADA!

Skutečně rodič půjde a roztrhne své dítě na polovinu? Ne. Pán Jehošua tímto výrokem říká, že mu musíme skutečně věřit. Pokud v Písmu čteme toto:

Ano, opravdu s vámi sjednávám svou smlouvu: Již nikdy nebude odříznuto všechno tělo vodami potopy a již nikdy nenastane potopa, aby zničila zemi. A Bůh dodal: To je znamení smlouvy, které dávám mezi sebe a vás a každou živou duši, jež je s vámi, pro generace na neurčitý čas.  Já dávám svou duhu do oblaku a ta bude sloužit jako znamení smlouvy mezi mnou a zemí.“ (Genesis/1. Moj. 9:11-13)

Takže je to jen o zničení vodou? Pak se musíme podívat jinam:

A Jehovovo slovo přišlo k Jonášovi, synu Amitajovu, a říkalo: Vstaň, jdi do velkého města Ninive a prohlašuj proti němu, že jejich špatnost vystoupila přede mne.“ (Jonáš 1:1,2)

Nevystoupila opět dnes všechna lidská špatnost před oči našeho nebeského Otce? Tak čtěme dále:

Potom přišlo Jehovovo slovo k Jonášovi podruhé a říkalo: Vstaň, jdi do velkého města Ninive a ohlaš mu prohlášení, které k tobě mluvím. A tak Jonáš vstal a v souladu s Jehovovým slovem šel do Ninive. A Ninive se prokázalo Bohu jako veliké město, rozlehlé na tři dny chůze. Konečně začal Jonáš vstupovat do města do vzdálenosti jednoho dne chůze a neustále ohlašoval a říkal: Už jen čtyřicet dnů, a Ninive bude rozvráceno.“ (Jonáš 3:1-4)

Jaké jediné znamení bude světu dáno podle Pána Jehošuy?

Ničemná a cizoložná generace stále hledá znamení, ale nebude jí dáno žádné znamení kromě znamení Jonášova. S tím odešel a nechal je vzadu.“ (Matouš 16:4)

Vy v náboženských domech a nejenom tam, rádi věříte tomu, jak jste bezchybní, spravedliví a milosrdní a ti kdo vám nenaslouchají jsou ničemní, fuj, fuj, fuj. Rádi se vysmíváte, plivete na druhé, přesto trám ve svém oku nevidíte. Jak je mi to vše líto, když toto stále pozoruji. To znamení Jonášovo se celé naplní v této poslední generaci. Kdy?

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:11)

Padl na muže z Ninive velký strach?

A muži z Ninive uvěřili Bohu a vyhlásili půst a oblékli se do pytloviny, od největšího z nich až po nejmenšího z nich. Když slovo dospělo ke králi Ninive, vstal ze svého trůnu, svlékl svůj úřední oděv, pokryl se pytlovinou a usedl do popela. Navíc dal volat a dal říkat v Ninive z výnosu krále a jeho velkých slovy: Žádný člověk a žádné domácí zvíře, žádný dobytek ani brav ať vůbec nic neochutná. Nikdo ať nepřijímá potravu. Ani vodu ať nepijí. A ať se pokryjí pytlovinou, člověk i domácí zvíře; a ať silně volají k Bohu a vrátí se každý od své špatné cesty a od násilí, které bylo v jejich rukou. Kdo ví, zda se snad pravý Bůh neobrátí zpět a vskutku nepocítí lítost, a neobrátí se zpět od svého hořícího hněvu, takže nezahyneme? A pravý Bůh uviděl jejich díla, že se obrátili zpět od své špatné cesty; a tak pravý Bůh pocítil lítost nad neštěstím, o němž mluvil, že jim je způsobí; a nezpůsobil je.“ (Jonáš 3:5-10)

Jak vysvětlil Jonášovi své rozhodnutí?

Jonášovi se to však značně nelíbilo, a rozpálil se hněvem. Modlil se tedy k Jehovovi a řekl: Ach Jehovo, cožpak to nebyla moje záležitost, když jsem byl na své vlastní půdě? Proto jsem šel napřed a utíkal do Taršiše; vždyť jsem věděl, že jsi Bůh milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti, a cítíš lítost nad neštěstím. A teď, prosím, Jehovo, odejmi ode mne mou duši, vždyť zemřít je pro mne lepší než být naživu. Na to Jehova řekl: Rozpálil ses hněvem oprávněně?“ (Jonáš 4:1-4)

Jak se budeme dívat na věci, které má nebeský Otec skutečně v plánu, když nepůjde ten dům do nebe a země nebude spálena? Taky se to nebude dotyčným líbit, že? Kde je milosrdenství? Raději máme oběť? Tak čtěme dál:

A jakmile vysvitlo slunce, stalo se, že Bůh také ustanovil vysoušející východní vítr, a slunce stále bilo Jonášovi na hlavu, takže omdléval; a stále prosil, aby jeho duše zemřela, a opětovně říkal: Zemřít je pro mne lepší než být naživu. A Bůh řekl Jonášovi: Rozpálil ses hněvem oprávněně pro tu rostlinu, lahvovitou tykev? A tak řekl: Oprávněně jsem se rozpálil hněvem, až k smrti. Ale Jehova řekl: Tobě, tobě bylo líto rostliny, lahvovité tykve, pro kterou ses nelopotil ani jsi nezpůsobil, že vyrostla veliká. Prokázala se jako to, co vyrostlo přes noc, a zanikla jako to, co vyrostlo přes noc. A já, já bych se neměl slitovat nad velkým městem Ninive, v němž existuje kromě mnoha domácích zvířat více než sto dvacet tisíc lidí, kteří vůbec neznají rozdíl mezi svou pravicí a svou levicí?“ (Jonáš 4:8-11)

Takže náboženský dome, který toto vyučuješ:

RADĚJI NECHÁŠ ZEMŘÍT ZVÍŘATA A LIDI, KTEŘÍ NEZNAJÍ ROZDÍL MEZI PRAVICÍ A LEVICÍ?

Není vůlí Otce toto:

To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

Kdo bude podle Pana Jehošuy účastníkem Božího království?

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Pokud máme činit Boží vůli, musíme se brodit Písmem sem a tam. Nacházet kontext a spojovat vše do jednoho celku. Jak se to dělá jsme si dneska ukázali. Pokud chápeme správně, tak náboženské domy, od Budhismu po Svědky Jehovovi, od Šintoismu po Adventisty sedmého dne, od Islámu po Katolíky a Pravoslavnou církev, budou biti ti, kdo v těchto domech zůstali. Už se to děje. Poslední příklady vidíme na Ukrajině.

Vyjděme z nich!“ (Zjevení 18:4) Proč? Protože je to vůle nebeského Otce oznámena skrze anděla.

Babylon padl a padl v březnu 2020 při celosvětovém lockdawnu! Od 16.1.2022 je to jen místo démonů v kozlí podobě. Proč v kozlí? Protože je to o ovcích a kozlech, které v podobenství předložil samotný Pán Jehošua.

Chvalme J-aH, nebeského Otce skrze Jeho milovaného Syna. Ano, chvalme Otce JeHoVaH (Jehovu), protože jméno Jeho Syna znamená: PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA. Amen a amen

Pokuj Vám všem milovaní. S Agape bratr Igi

3 thoughts on “Náboženské omyly náboženských organizací usvědčují tyto věřící ze své vlastní nespravedlnosti. Jak to můžeme vidět?

 1. Podľa vás aj Jehovovi svedkovia patria medzi falošné náboženstvá? Prečo si to myslíte? Ďakujem za odpoveď. 😊

  1. Dobrá otázka. Co SJ učí? Že jsou jediní představitelé zjevené „pravdy“ skrze skupinu takzvaných pomazaných bratrů. Nikdo jiný, než oni, mohou zastupovat nebeského Otce ohledně dobré zprávy. Svým věřícím VRO nařizuje, že nesmí sami zkoumat. To odporuje PRAVDĚ, kterou čteme v Jeremiáši 31:33,34.

   Učinili si smlouvu se šeolem, ač to odporuje Zjevení 20. kapitole, kde je jasně řečeno, že krom prvního vzkříšení, které probíhá při sedmé trubce jiné nenastane po celou dobu Božího království. Učí, že dojde během tisíciletého království k tomu, že se nebude umírat a ti co budou žít, dospějí k dokonalosti. To potvrzuje proroctví z Izaiáše 28. kapitoly:

   „Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se Smrtí; a se Šeolem jsme docílili vidění; přetékající prudká záplava, v případě, že by se přehnala, k nám nepřijde, neboť jsme si učinili útočištěm lež a skryli jsme se ve falši;“ (Izaiáš 28:15)

   „A vaše smlouva se Smrtí bude jistě zrušena a to vaše vidění se Šeolem neobstojí. Přetékající prudká záplava až se přežene, vy se pro ni také stanete místem k pošlapání.“ (Izaiáš 28:18)

   Je to popření toho, co oznamuje Izaiáš 65:20

   „Už z toho místa nebude několik dnů starý kojenec ani stařec, který nenaplní své dny; vždyť někdo, ačkoli stoletý, zemře jako pouhý chlapec; a na hříšníka, ačkoli stoletého, bude svoláno zlo.“

   Přesný překlad je tento:

   „nebude odtamtud pocházet kojenec dní ani stařec, jenž by své dny nemohl vyplnit, nýbrž stoletý, když bude umírat, bude mladík, a hříšníku stoletému bude zlořečeno.“

   Úmyslně je překlad překroucen. Ten mění skutečný význam textu, protože to odporuje jejich naukám. Ve Zjevení je jasně řečeno, že kdo přidá, bude mu odňat podíl na dřevině. Zde se jedná na podílu na olivách, neboli olivovníku, toho druhého ze Zjevení 11. kapitoly.

   Dosadil se VRO na roveň nebeského Otce a sám ze sebe učinil modlu, stejnou modlu, jakou jsou papež, patriarcha a další nejvyšší představitelé různých náboženských domů.

   Při označování lidí značkou 6.6.6. vedli aktivní kampaň, aby to jejich ovce udělaly. Slovo doporučujeme je v této organizaci na stejné rovině, jako PŘIKAZUJEME VÁM! To je vina krve.

   Mohl bych uvést další důvody, ale není cílem tady vytvářet nenávist.

  2. Organizace Svědkové Jehovovi patří mezi organizované náboženské skupiny stejně jako Adventisté. Dokonce vycházejí z původního učení zakladatelů adventismu. Tak jako satan odděluje a rozděluje lidi, oddělil malou skupinu lidí kolem Ch. Russela a vytvořil skupinu, která původně byla financována z podnikání jejího zakladatele. Postupem času, jak přecházela moc z Russela na další jako byl Rutheford a další pokračovatelé, tato skupina začala vytvářet vlastní lidský pohled na biblické nauky, které postupně měnili v závislosti na pohledu svých členů a později vytvořené skupině, které začali říkat věrný a rozvážný otrok, kdy vnutili svůj výklad na biblický verš, který si vyložili tak, aby vyhovoval jejich vlastním zájmům. Nauka o věrném a rozvážném služebníkovi, který dává pokrm svým spoluslužebníkům v pravý čas je myšlen v písmu podle pravdy jinak. Není myšlen jako základ, pro vytvoření oddělené skupiny s privilegiemi a povinností je bezvýhradně poslouchat. Organizace vytvořila modlu a vystavila tak členy organizace smrtelnému nebezpečí, protože modlářství je Bohem trestáno smrtí. O dalších naukách by se dalo dlouze mluvit. Byl jsem mnoho let členem této organizace, myslel jsem si stejně jako její členové, že patří Bohu a jsou jedineční a Bohem vyvolení a vedení svatým Božím Duchem. Členové VRO to takto prezentovali. Časem jsem zjistil, že tomu tak není, protože se povyšovaly vnitřní nauky a organizační uskupení nad to, co je psáno. Vylučování členů pro naukovou neloajalitu, trhání rodin vylučováním, vina krve kvůli špatně pochopené nauce o krvi dělá z organizace skupinu s vinou krve. Mnoho lidí opustilo Boha právě pro tvrdost této organizace ke svým členům a to Bůh nemusí odpustit a myslím, že neopustí. Proto je potřeba opustit všechny náboženské organizace, protože Bůh cílí na úplnou a přesnou pravdu, ne polopravdu, tříčtvrtěpravdu a pod. Vše, co je založeno na hořlavých naukách shoří a zůstane čistá pravda založena na drahokamech pravdy, které nehoří a mají pro našeho nebeského Otce nesmírnou cenu. Bohu se zodpovídáme každý sám za sebe a výmluvy typu, to mě učil věrný a rozvážný otrok, papež, farář, atd., neobstojí. Hlásit se musíme ke Kristově skupině, která není částí tohoto světa a kde vládne Kristus a Boží moc. Jsme pod Boží mocí díky nebeskému Otci, který nás přivádí ke Kristu a my jeho Syna zrcadlíme ve svých životech. A to dobrovolně, ne na základě nucení nějaké organizace a výčitek, že máme ve službě málo hodin. Náš čas, který věnujeme službě, byť na sociálních sítích, je pro Otce velmi cenný, protože to děláme bez někoho v zádech, pouze na základě naší lásky k Bohu, Kristu, spoluvěřícím, bližním a hlavně i nevěřícím, které zachraňujeme ze spárů satana. Náboženské organizace jsou dnes již tak zprofanované, že se nevěřícím z nich mnohdy obrací žaludek a nechtějí jít k Bohu. Proto vlídné a laskavé slovo nás, kteří patříme výhradně Bohu a Kristu je pro ně daleko přijatelnější, než stát se členem organizace, které lidi svazují a kladou na ně jho, které sami nejsou schopni nést.
   Nejvíce jsem se naučil od Otce až když jsem byl mimo jakoukoliv organizaci. Pochopil jsem kde a komu patřím, co je to „pravda“ a proč musí být neředěná. Děkuji našemu Bohu Jehovah a Jehošuovi denně, že mi dali poznání, které mě ponechává klidným, neboť vím, co přijde a kde se nacházím v proudu biblického času. Díku tomuto poznání mohu říci, že jsem Božím synem, neboť jsem přijal poklad od Boha, který dává štědře každému, kdo ho s pokorou a upřímností hledá. Pravda je jenom jedna a kdo ji chce najít, musí odložit vše, co jí nenáleží a opustit vše, co je lež. Naše spravedlnost musí být větší, než spravedlnost farizeů, farářů, papežů, imámů, atd., jinak nám nebude ostatní přidáno a budeme mít poznání duševního. lidského rozsahu, neúplnou pravdu založenou na domněnkách více, než na Božím Duchu.

Comments are closed.