Sláva patří nebeskému Otci – Proč jsem začal opět spolupracovat s Nejvíc- info?

Spread the love

Protože si někteří čtenáři všimli, že jsem na Nejvíc-info publikoval předposlední článek, obdržel jsem několik dotazů, co se stalo. Domluvil jsem se tedy s Milanem Z., že vše objasním tímto příspěvkem. Jak mnozí pochopí, vše se děje ke slávě toho, kdo nás Stvořil. Ač v těchto věcech figuruji, není cílem mne nějak vyvyšovat, je to pro porozumění, jak nebeský Otec, JeHoVaH Bůh pracuje, aby některé přitáhl plně na svou stranu.

Musím začít tím, že v celých dějinách, o kterých čteme v Písmu, se sláva konkrétního člověka nestala známou z jeho vlastní vůle. Takový muž, či žena byli vybíráni ne tak, jak vidí člověk, ale jak jej vidí samotný Stvořitel nebe a země. Že to tak je můžeme pochopit z několika příkladů. Prvním, který chci pro ilustraci uvést je žena. Pokud by jí soudil člověk, pak by jí uházel kameny. Ne není to Marie Magdaléna, kterou mám na mysli. Je to prostitutka Raab.

Zamysleli jsme se někdy nad tím, proč si nebeský Otec vybral právě tuto neizraelskou ženu? Co chtěl jejím životem Izraeli ukázat? Jaké bylo její postavení v Jerichu, když se oddávala tomuto řemeslu? Lidé jí pohrdali. Na toto řemeslo se vždy pohlíželo opovržlivě. Měla vlastní dům, tak je pravděpodobné, že ji navštěvovala takzvaná smetánka. Nevíme co jí k tomuto řemeslu přivedlo. Přesto se líbila nebeskému Otci. Proč? Protože si všímala jeho činnosti a ta jí pomohla k tomu, aby v něj projevila víru.

Izrael viděl obrovskou autoritu svého Stvořitele, ale neprojevoval víru. Proč? Jeho pohnutky sloužit svému Stvořiteli vycházeli ze slibu, že se stanou většími, než okolní národy pod Satanovým vlivem. Tato pohnutka zůstala v Izraeli zakořeněna až do dnes. Pokud si všímáme detailně toho, co se o Raab píše, pak si povšimneme jedné věci, netoužila zachránit sama sebe, ale celou svou domácnost. Pavel to zmiňuje také:

Vírou padly zdi Jericha, potom, co byly obcházeny sedm dnů. Vírou nezahynula nevěstka Raab s těmi, kteří jednali neposlušně, protože pokojně přijala vyzvědače.“ (Židům 11:30,31)

Čteme, že víra bez skutků je mrtvá. Jaký tedy skutek Raab učinila?

Potom Jozue, syn Nunův, tajně vyslal ze Šitimu dva muže jako vyzvědače a řekl: Jděte, podívejte se na zemi a Jericho. Tak šli a přišli do domu prostitutky, která se jmenovala Raab, a ubytovali se tam.  Jerišskému králi časem bylo řečeno: Pohleď, dnes v noci sem přišli muži z izraelských synů, aby prozkoumali zemi. Jerišský král tedy poslal k Raab a řekl: Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli, kteří vešli do tvého domu, neboť přišli proto, aby prozkoumali celou zemi. Mezitím ta žena vzala ty dva muže a skryla je. A řekla: Ano, ti muži ke mně opravdu přišli, a nevěděla jsem, odkud jsou. A při zavírání brány za setmění se stalo, že ti muži odešli. Prostě nevím, kam ti muži šli. Rychle je hoňte, neboť je dostihnete.“ (Jozue 2:1-5)

Kdo čte tuto část Písma, bere toto jednání Raab za ten nejdůležitější skutek víry. Já zkoumám vše duchovně vzhledem k celému kontextu Písma, proto beru tento skutek za míň, než ten, který projevila zde:

A muži je honili ve směru k Jordánu u brodů; a okamžitě po tom, co vyšli ti, kteří je honili, zavřeli bránu. Pokud jde o ně, než mohli ulehnout, přišla za nimi sama na střechu. A dále řekla těm mužům: Opravdu vím, že vám Jehova jistě dá zemi a že na nás padl úlek z vás, a všichni obyvatelé země kvůli vám zmalomyslněli. Slyšeli jsme totiž, jak Jehova před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vyšli z Egypta, a co jste udělali dvěma králům Amorejců, kteří byli na druhé straně Jordánu, totiž Sichonovi a Ogovi, které jste oddali zničení. Když jsme to uslyšeli, pak naše srdce začalo tát, a v nikom se už kvůli vám nepozvedl duch, neboť Jehova, váš Bůh, je Bohem nahoře v nebesích a dole na zemi. A nyní mi, prosím, přísahejte při Jehovovi, protože jsem vám projevila milující laskavost, že také určitě projevíte milující laskavost domácnosti mého otce a dáte mi důvěryhodné znamení. A zachováte naživu mého otce a mou matku a mé bratry a mé sestry a všechny, kteří k nim patří, a osvobodíte naše duše od smrti.“ (Jozue 2:7-13)

Skutečná víra jde za slyšeným, ne za viděným. Vždyť musela padnout celá generace v pustině, od 20 letých výše po dobu 40 let pro nedostatek víry.

Raab uvěřila, že je nebeský Otec schopen osvobodit ty, kdo mu věří srdcem. Protože v té době byla přísaha něčím, co se musí splnit, ne jako dneska, kdy někdo něco slíbí, ale nakonec skutek utek, projevila obrovskou víru v tuto přísahu, že bude vyslyšena. Koho, chtěla zachránit?

že také určitě projevíte milující laskavost domácnosti mého otce a dáte mi důvěryhodné znamení. A zachováte naživu mého otce a mou matku a mé bratry a mé sestry a všechny, kteří k nim patří, a osvobodíte naše duše od smrti.

Mluví tam o sobě? Ne, ona touží zachránit svou domácnost skrze svou víru v nebeského Otce. Sebe nezmiňuje, protože se necítí toho hodna pro svou pověst, ale nakonec to udělá tím, že řekne naše duše od smrti. Pokud by Raab hledala záchranu hlavně pro sebe, formulovala by svou žádost jinak.

Izrael měl toto pochopit. Protože to nepochopil, že jeho vyvolení mělo posloužit k záchraně ostatních a věřil jen ve vlastní výjimečnost, stalo se jeho uvažování podobné tomu Satanovu.

Co nám to pomáhá pochopit? Že svou vírou zachraňujeme ty, kdo patří do naší domácnosti.

Druhým příkladem je sám král David, kde Samuel před jeho pomazáním (kristovstvím) slyší od nebeského Otce toto:

Ale Jehova řekl Samuelovi: Nedívej se na jeho vzhled a na výšku jeho vzrůstu, neboť jsem ho zavrhl. Vždyť Bůh vidí, ne jako vidí člověk, protože pouhý člověk vidí, co se jeví očím; ale Jehova, ten vidí, jaké je srdce.“ (1. Samuelova 16:7)

David miloval našeho nebeského Otce, přesto nebyl zbaven klopýtání a hříchu. Ty jej měly ještě více přiblížit k našemu nebeskému Otci, aby pochopil, že se náš Otec v nebesích nedívá na člověka očima lidí, ale zkoumá jeho srdce. Proto se může stát to, o čem budu psát dále. Jsem přešťastný, že mne s Raab a s Davidem nepojí jen slova Písma.

Mít možnost oslavovat našeho nebeského Otce před mnoha lidmi, mnoha národy, před samotnými králi této Země, planety. TO JE TA NEJVĚTŠÍ ČEST. Mi se této cti dostalo, a abych mohl toto činit, bylo potřeba najít někoho, kdo mi to umožní.

Když svou příležitost pro svou pýchu a spolupráci s tajnou službou nevyužil tajemný pan VK, poslal ke mne nebeský Otec Milana. Bylo to před 7 lety. Protože vím, že nebeský Otec zkoumá srdce, odhalil mi co dobrého v něm vidí a proč jej použil. Milan mi zase odhalil svůj životní příběh, kde jsem nalezl velké množství zásahů do jeho života z temné strany. Vlastně mu od útlého dětství bylo ukazováno, že svět patří tomu ničemnému. Tak jak to čteme například zde:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

Milana jsem si zamiloval jako svého bratra, protože touží po spravedlnosti, není mu lhostejné, co Satan s tímto světem provádí. Jeho problém byl v tom, že nehledal to co čteme zde:

Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33)

To jej stále přivádělo k mnoha zklamáním. Chtěl v tomto boji proti Satanovi získat finance vlastní moudrostí. Stále se plně neoddal srdcem tomu, kdo zajišťuje vše, co nám má být přidáno. V srpnu 2021 jsem Milana seznámil s jedním mužem, který má finanční prostředky a toužil dostat svou ženu do vysoké politiky. Ten jej požádal, aby mu Milan vytvořil stránky a slíbil, že se s Milanem vyrovná. Tehdy jsem nepochopil, že toto propojení má Milanovi i tomu dotyčnému muži ukázat, jak jejich srdce zkoumá nebeský Otec.

Nechtěl jsem být součást politických záměrů toho muže, přesto jsem se částečně do toho zapletl. Tehdy mi nebeský Otec dal neskutečnou lekci. To, co jsem zažil je neuvěřitelné a kdyby mi to někdo vyprávěl, asi bych tomu sám nevěřil. Ale stalo se to. Abyste pochopili, musím vám to ukázat na mapě.

Červená čára ukazuje, kam jsem měl v úmyslu jet od shora dolů. Z Jeremenkovy ulice, do ulice Rudná, abych mohl z Fakultní nemocnice v Porubě vyzvednout přítele mé neteře, který tam byl na operaci s kolenem a pouštěli jej domů. To je důležitá informace, kterou někteří pochopí ještě hlouběji. Nic se neděje náhodou.

Halasova ulice byla v té době v rekonstrukci, takže byla průjezdná jen z jedné strany a to ve směru Místecká Jeremenkova. Proto v mém směru nebylo možno doleva odbočit. Jedu tedy nejprve ve svém směru po Jeremenkově ulici a odbočuji doprava na Halasovou. a blížím se k ulici Lidická, abych tam zabočil doleva.

Nevím jak se to stalo, byla to nanosekunda, když odbočuji doleva vidím před sebou uzávěru, která tam cca před 30 minutama nebyla a v duchu si nadávám, že to snad není možné, Holasova rozkopaná, Lidická rozkopaná, jak tu člověk má jezdit. a objíždím tu zábranu. V tom najednou začne na mne někdo troubit a já si uvědomuji, kde jsem zabočil. Vjel jsem na Holasovu do jednosměrky. Naštěstí je tam hned náměstí Jiřího z Poděbrad, tak jsem odbočil doprava, nic v protisměru nejelo. Absolutně jsem nic nechápal, jen najednou, kde jsem. Rozhodl jsem se tedy že se na Rudnou dostanu takto.

Pořád na vše koukám jak čerstvě vyoraná myš a když se blížím k Lidické, abych odbočil doleva a právě odbočuji, stalo se toto:

Ač jsem si myslel, že jsem na Lidické, byl jsem najednou na Halasové a říkám si, už vulgárně: „Ku…! Co tu dělá kruhový objezd!“ . Teprve až jsem jej přejel rovně, jsem si plně uvědomil, co jsem právě zažil. Tento zážitek mi měl ukázat několik věcí, které pro mne až do dnešního dne vůbec vzájemně nesouvisely. A skutečně žasnu nad tím, co vše mne tato událost učí. A raduji se z toho, že naučí i ty, kdo dnes soudí podle toho, co vidí očima, stejně jako to učil nebeský Otec Samuela, když pomazával krále Davida.

Tento svůj zážitek jsem sdělil jednomu muži, příteli v Kristu, který mne seznámil s tím mužem, kterého já jsem seznámil s Milanem. Celá událost se stala 9.9.2021 . Tehdy jsem tím zážitkem pochopil, že nesmím tomu muži zapleteného do politiky v žádném případě pomáhat.

Co mi duch tenkrát vysvětlil? Že, má cesta do nemocnice je symbolicky cestou k uzdravení tohoto světa. Tím, že jsem se zapojil, ač to nebylo tak, že bych věřil, že se dá politikou něco změnit, tak jsem odbočil špatně a dostal jsem se do protisměru než si nebeský Otec přeje. Pak mi to zopakoval, když mne vracel zázrakem na Kutuzovovu ulici. To jsem ještě tenkrát netušil, co chápu dnes, takže jsem to bral za usměrnění a nechápal, že dvakrát vrácení znamená dvě události, při kterých bude potřeba vrátit se zpět.

Ten bratr v Kristu mi před časem připomínal věci, které s tím souvisí a také to, jak mi říkal, že Milan o mne klopýtne, aby to bylo k Otcově slávě a že vše pak bude pro mne jakoby vítězstvím. Nestojím o žádná vítězství, ty patří tomu, kdo mne Stvořil, já sám jsem nic. Co bratr netuší, že to usměrnění čeká jeho k Otcově slávě. Proč? Protože zopakoval přesně to, co udělal Milan.

Jak šel čas a mezi Milanem a dotyčným mužem vznikalo napětí ohledně peněz, byl jsem do jejich sporu vtažen, protože jsem je seznámil. Protože jsem chápal, co je oba nebeský Otec učí. Milana plně Otci důvěřovat a jeho nebýt lakomý a přestat se spoléhat na finanční prostředky, které obdržel k životu, snažil jsem se jim to oběma vysvětlit. Chápu, proč byl Milan v té době tak nazlobený, protože jej Satan opět přivedl pracovat k lidem, kteří nectí dohody a přísahy a oni jej připravili o prostředky k životu. Měl Otci plně důvěřovat a On by vše napravil. Protože spoléhal opět sám na sebe, přišel web, který měl vyrobit a přišlo skrze něj opět poučení, že vše je potřeba nechat s vírou na nebeském Otci. Bohužel, zase to Milan nepochopil.

Když mne teď Milan po roce oslovil, vysvětloval jsem mu, že už od srpna 2021 jsem věděl, že k rozdělení dojde. To nastalo v prosinci 2021. Nic jsem mu nevyčítal, protože jsem plně důvěřoval nebeskému Tatínkovi, že to vše povede k Jeho slávě, aby tím naplnil to, co čteme zde:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Zde prosím zkoumejte má slova s modlitbou k Otci v Jehošuově jménu, protože já jsem jen člověk, skrze kterého se koná něco, co má oslavit nebeského Otce a ne mne. Vždyť netoužím panovat, ale jen a jen sloužit. Proto Vás prosím, jako i prosil apoštol Pavel, abyste snesli mou nerozumnost:

Přál bych si, abyste ode mne snesli trochu nerozumnosti. Ale vy mě vskutku snášíte!  Jsem totiž na vás žárlivý bohabojnou žárlivostí, neboť jsem vás osobně zaslíbil k manželství jednomu manželovi, abych vás představil Kristu jako cudnou pannu. Ale bojím se, aby jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla vaše mysl nějak zkažena, vzdálena od upřímnosti a cudnosti, které náleží Kristu.“ (2. Korintským 11:1-3)

Toto rozdělení bylo k velkému užitku, ač nebylo bez emocí. Často jsem při těchto rozděleních nazýván lhářem a je ze strany těch, kdo jsou součástí tohoto rozdělení, tak jsou použity určité nerozumné kroky. Pokud to má být k Otcově slávě, tak budu v očích lidí ta největší špína a hadr na vytírání podlahy. Mám milovat své nepřátele, proto vždy prosím o to, aby sám nebeský Otec všem ukázal, kdo za touto kampaní stojí. Sám jsem v životě jednal mnohokrát ničemně a bylo mi projeveno Milosrdenství, jak bych sám mohl jednat jinak, a protože vím, že je tím autorem Satan, který se často proměňuje:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla. Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korintským 11:14,15)

Takže kdo vlastně podvádí? Člověk? Ne. Satan a jeho kamarádi démoni! Často je to tím, že nedokážeme plně porozumět jeho nastražené léčce. Sám nebeský Otec pak může tuto jeho léčku využít k tomu, aby nás správně vyučil.

Jak mi sám Milan oznámil, opět jej během toho roku potkalo mnoho věcí, na kterých má Satan velký podíl. Když to došlo tak daleko, že začal proti němu používat černou magii, vzpomněl si na mne. Měl jsem z toho obrovskou radost. Ještě větší nastala, když poklekl před nebeským Otcem, aby mu vyznal svůj hřích a poprosil jej, aby to, co mu Satan skrze černou magii způsobuje, aby to zastavil.

Když jsem naslouchal jeho modlitbě, byl jsem naplněn Otcovým duchem do krajnosti, tekly mi slzy, ač sám neumím plakat. Dohodli jsme se poté na tom, že určité články dám i na jeho web. To je tedy důvod, proč jsem opět něco publikoval i na nejvic-info.cz .

Co mne to učí? Že s vírou, kterou mám lze přemístit i horu. Že to, co mi nebeský Otec slíbil a o čem zatím nemohu psát, ač je to vše propojené s událostí, kdy jsem jel do nemocnice, kde je nyní ta, která mi byla dána za manželku nachází, že to opět bude k Otcově slávě. Pokud rozumím správně, budu moci o tom informovat v druhé polovině března.

Prosím všechny kdo čtou s porozuměním, aby si přečetli celou 11. kapitolu druhého dopisu do Korintu, kterou napsal apoštol Pavel, aby vše bylo ke slávě Krista a našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha. Kéž mohu napsat co on:

Ale vy mě vskutku snášíte!

Mému příteli a bratrovi, kterým se mi Milan stal přeji, aby se naučil plně důvěřovat našemu nebeskému Otci. Kéž se to stane i těm, kdo o mne klopýtají. Pokoj Vám všem.

Váš a Pánův otrok Igi

One thought on “Sláva patří nebeskému Otci – Proč jsem začal opět spolupracovat s Nejvíc- info?

  1. Osobní zkušenost s výchovou nebeským Otcem je nepřenosná. Ač se snažíme druhým vysvětlit, nelze. Každý, kdo se necháváme Jehovou vyučit, máme své jedinečné zkušenosti. Dříve jsem se o své zkušenosti dělila, netrápilo mne, že mi nerozumněli, ale že ač sami se hlásili k věřícím lidem, mé zkušenosti mi nevěřili, přitom i tyto osobní zkušenosti jsou postaveny jen a pouze na víře.

Comments are closed.