Co nám přeje The Economist do roku 2023? Na to se musíme podívat na titulní stránce časopisu. Je to jako zdravice Klause Schwaba.

Spread the love

Rozbor vzkazu začneme pěkně zprava doleva a odspodu nahoru, kdy The Economist a dvojité vánoce jsou zvláštním sdělením, která vysvětlují výjev dole. Četl jsem část esoterického výkladu a opět je to zavádění na scestí. Tak pojďme na to. Tvůrce měl velkou fantazii.

Celá stránka je o třech barvách a jak na esoterické straně pochopili, vše se klade na bílou barvu, která je symbolem duchovní roviny. Samotné dvojí vánoce nejsou o žádné dualitě, jak se esoterikům předkládá, ale slouží k tomu, že dvojka je potvrzením pravdivosti sdělovaného, tedy plánu, který chtějí naplnit, tak jak to vysvětluje Písmo:

Jediný svědek by neměl povstat proti muži ohledně jakéhokoli provinění nebo jakéhokoli hříchu, v případě jakéhokoli hříchu, jehož by se dopustil. Ústy dvou svědků nebo ústy tří svědků by měla být záležitost potvrzena.“ (5. Mojžíšova 19:15)

Jestliže ti však nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá záležitost byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků.“ (Matouš 18:16)

Co nám toto pravidlo odhaluje? Že celý vzkaz se čte takto:

To co vidíš, je dole je určeno těm, jenž jsou označeni číslem 6.6.6. a je to ukryto ve vánoční symbolice.

Proč právě tak? Protože se jedná o duchovní scénář pro naplnění proroctví, o kterém Satan ví, že jej nemůže změnit. Toto nám vysvětlují zvolené barvy, zelená a červená na bílém, tedy duchovním podkladu.

Zelená je symbolem lidstva jako takového, které usychá jako polní tráva.

Naslouchej! Někdo říká: Volej! A jeden řekl: Co mám volat? Všechno tělo je zelená tráva a všechna jejich milující laskavost je jako polní květ. Zelená tráva uschla, květ zvadl, protože na něj zavál samotný Jehovův duch. Jistě, lid je zelená tráva.“ (Izaiáš 40:6,7)

Červená je symbolem krve, boje, kdy se prolévá krev a je také symbolem nefeš, česky duše, tedy života. Proto je červená barva používána ve smyslu zápasu. Že je to tak myšleno, je zelené spojením a červené do celkového kontextu. Zelená je lid bez naděje a červená je o tom boji o krev. Proč o krev? Protože ta zásobuje tělo, jeho buňky, potřebným kyslíkem a v buňkách těla se nachází za normálních okolností v DNA na chromozomech podpis Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) Boha.

Co vidíme? 24., ale ne 12. 2022, ale je tam slovem uvedený měsíc. Nás zajímají jen ta čísla. 2+4=6. 2+0+2+2=6 a jako bonbónek 6 samostatně. 2023 je rokem, kdy má toto podle jejich plánů nastat. Proto se výjev týká těch, kdo už nemají jméno Stvořitele ve svých chromozomech a tedy ani v krvi, ale už je v té krvi 6.6.6., tedy značka o které čteme ve Zjevení 13. kapitole. Tím nám tvůrci říkají, že jsme se nemýlili v tom, co je tou značkou.

Pro neoznačené je připraven jiný biblický scénář, proto se výjev týká jen těch označených. Samotný nápis The Economist je bílý a kolem je červená. To není opět náhoda, ač víme, že to není poprvé takto vytvořeno, tak zde to ani pro porozumění být jinak nemůže. Takže nápis jen potvrzuje, že je to duchovní a ne jen fyzický boj, který je veden také skrze ekonomiku.

Země truchlí, uvadla. Úrodná země uschla, uvadla. Vysocí z lidu země uschli. A země, ta se znečistila pod svými obyvateli, neboť obcházeli zákony, měnili předpis, porušovali smlouvu trvající na neurčito. Proto kletba pohltila zemi a ti, kteří ji obývají, jsou považováni za provinilé. Proto počet obyvatel země klesl a zbylo velmi málo smrtelných lidí.“ (Izaiáš 24:4-6)

Pokud rozumíme tomuto verši správně. Když si uvědomujeme že je pod značkou 6.6.6. mnoho lidí, už nejsou živí v Božích očích, ale stali se podle Zjevení 16. kapitoly mrtvou krví. Jejich naděje na vzkříšení zaniká. Naštěstí to tak nakonec nebude. Ale nyní je lidstvo pod kletbou.

Že je celkový obraz utvářen na základě znalosti Písma dokládá tento verš:

Stanete se totiž podobnými velkému stromu, jehož listí usychá, a zahradě, která nemá vodu.“ (Izaiáš 1:30)

To nám odhaluje ty, kdo obraz vytvořili. Chabad Lubavitch. Takže i ten na první pohled vánoční stromeček není o vánočním stromečku a není horní pravý nápis o vánocích, myslím ta data. Obraz je zarámován do rámu s nápisy. Těm se budeme věnovat až nakonec. Nyní je nám sdělováno toto:

Pták přilétá, aby něco pozřel z plodů země. Jsi to ty člověče, protože jsi jako spadané listí stromu, který vyrůstá z duchovních kořenů a tvůj pohár se naplnil krví, jenž vychází z plodu tvé činnosti.

Proto, právě jako jazyk ohně sžírá strniště a pouhá uschlá tráva klesá do plamenů, i jejich hlavní kořen bude právě jako ztuchlý pach a jejich květ vyletí právě jako prášek, protože zavrhli zákon Jehovy vojsk a výrok Izraelova Svatého znevážili.“ (Izaiáš 5:24)

Proč pták a ta další symbolika, tak to vychází z textu, jak je třeba číst. Vše potvrzuje to, co vidíme v kolečcích.

Přišli jste si k nám nakoupit to, co my dlouhou pro vás připravujeme skrze Čínu. To červené srdce na stromu je o touze, kterou vložili do srdcí lidí, spotřebitelů jejich zvrácených plánů. Je zde i bílá hvězda, která symbolizuje opět duchovní zdroj této touhy. Co Čína lidem dala? Podnět k Cokoliv 19, kde výsledkem byla potřebná genová terapie a je s podivem, jak ještě dnes někteří věří celému příběhu o nemoci a viru z Wuhanu.

Všimněte si těch tří teček a dvou hvězdiček. Hvězda je symbolem pro duchovní bytosti, anděly. My víme, že jsou ti hodní a ti zlí. Protože je tu máme v zeleném provedení, jsou to ti, kteří patří k temné straně, k Satanovi.

Sportovní náčiní slouží k vaší zábavě, máte jej rádi (červenozelené srdce, aby bylo jasné že je to lidská touha), ale dají se použít jako zbraň, proto červený pruh přes pálku. Tak jsme vaší touhu využili k ovládání mysli. Pokud chce někdo rozumět proč tam jsou baňky a co symbolizují, musí si přečíst tento článek zde.

Střední symbol nekomentuji. Že panují nad myslí zelené trávy, tak to je ta podivná korunka vlevo. Počet teček má také svůj význam a pro pochopení. Tečkou končí věta. Pokud jsou v určitém shluku, označuje to symbolicky pravdivost toho, co vidíme, její intenzitu.

Tou hrou jsme vám utvořili světlo plné krve, abychom vás zlikvidovali. Za vším stojí Satan, to je ta bílá hvězda uprostřed.

Budete mít pohublou kozu, což je hlad, protože jste se nechali zavést na scestí a udělali jste si modly, z bašanských krav.

Slyšte toto slovo, bašanské krávy, jež jste na samařské hoře, jež šidíte ponížené, jež drtíte chudé, jež říkáte jejich pánům: Noste přece a dejte nám pít!“ (Amos 4:1)

Kráva je symbolem uctívání, je to také odkaz na zlaté tele z dob Mojžíše nebo z dob Samaří. Ta prapodivná hvězda uprostřed totiž není stejnou hvězdou, ale je odkazem na vládce, ty kdo řídí, ale jsou to služebníci Satana, mnohdy potomci synů Annaka, tak jak to vysvětluje například tento text:

Geber, syn Uriho, v zemi Gilead, zemi amorejského krále Sichona a bašanského krále Oga, a jeden zástupce byl nad všemi ostatními zástupci, kteří byli v zemi.“ (1. Královská 4:19)

Og byl z Annakim. Tedy obr.

Dáme vám místo toho toto:

Dokonalý dárek, to je těch sedm „elektronů“ ve formě nějaké dokonale řízené jaderné výměny, války a budete šťastní, protože v horní části rámu je odkaz na Amiše, kteří nic nevlastní krom svých klobouků a jsou šťastní. Nápisy slouží jako slovní hříčky. Teď se musíme podívat na to, co je kolem toho dárku.

To červené jakoby ptactvo, to je symbol andělů. Esoterici rádi věří, protože TO MÁŠ MARNÝ učí, že 6 padlých andělů tady škodilo. Oni si také myslí, že Bible je jen obyčejná kniha vytvořena nějakými mystiky. Kristus přece na Golgotě nezemřel, ale odcestoval učit do Indie a podobné pohádky. Ten, kdo celý obraz vytvořil si je jistý, že Starý zákon, jak se říká předkřesťanským textům v Písmu, že je to prorocká kniha, žádná pohádka. A protože se symbolika točí kolem Izaiáše, namaloval tam šest Božích andělů, kteří nad tím vším dohlíží. Ti mají vyšší autoritu, než ty ostatní zelené hvězdy. Proč šest?

Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:18)

Ano, číslo 6 je číslem člověka a člověk si nechal vnutit tyto tři oblasti pro řízení procesů:

1, náboženství
2, politika
3, obchod

Proto 6.6.6. ne 666 doslovně. To bylo předloženo pro utajení. Tak má člověk spočítat, co je tou značkou. Proč právě takto? Protože náboženství jako celek podporovalo označování genovou terapií. Politika jako celek i nadále, pokud je to možné podporuje genovou terapii. A obchod, kde je potřeba zahrnout i výrobu, tak ten patří nadnárodním fašistickým korporacím, které také genetickou úpravu prosazovaly a někde stále prosazují.

Andělé jsou červení, proto je musíme chápat, jako ty, kdo na to vše dohlíží. Odpadlá Juda, ta si stále myslí, že ji bude projeveno milosrdenství, které je dovede k ovládnutí lidstva a že jsou vlastně na straně nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) vojsk. Takže se nejedná o nějaké padlé anděly, ti tam jsou vyobrazeni jako zelené hvězdy.

Teď se podívejme na rámeček.

doslovně: ztrácí svou přilnavost nový pohled na technologie světa

To nedává smysl. Myšleno je to tak, že to co má být použito, nebo správně je už použito, tím je genová úprava, už není tak přitažlivé, když vidíme, co to udělalo s člověkem. Je to slovní hříčka. Ta odkazuje na to, co čteme v horním pravém rohu celého obrázku.

Budoucnost poučení z minulých inflací

Zde se jedná o to, že máme vědět, že inflace je nástroj, jak legálně okrást společnost. Jenže zelená tráva se z minulosti nepoučila, když dovolila tisknout peníze z ničeho a dala FEDu a bankéřům možnost, aby to byli oni, kdo tisknou peníze z ničeho.

čínské město v Evropěna stejné brdo

Myšleno je to tak, že to co jsme provedli s Čínou, to zavádíme v Evropě. Komu Čína podléhá? Sionistům, nebo Chabadu? Chabadu. Takže tím říkají, že vše kopírují do Evropy. A výsledkem má být poslední nápis. Tím je život Amišů, kde nic nemáme a jsme šťastní. Jako od Klauze ŠVÁBA, který ale patří do rodiny Chazarů, proto je to odvádění pozornosti od Chabadu.

Jak jsem už dříve několikrát vysvětloval, kde to Chabadu, Golgotě i Sionistům vyhovuje, pojedou v tom spolu. Proč? Protože cíl je cíl a teprve finále rozhodne, kdo z koho. A to finále nám Chabad nastiňuje pro rok 2023. A ta jakoby výšivka?

Ovoce lidských hvězd se stalo naší ozdobou, protože vaše buňky patří temnotě, která se stala vaším světlem pod mocí temného anděla (Satana), jenž vás chytil jako ptáčník do své léčky.

Sám tě totiž osvobodí z pasti ptáčníka, od moru působícího strasti.“ (Žalm 91:3)

Toto je porozumění, které je na titulní stránce časopisu The Economist lidem předloženo. Zda je správné, tak jako vždy nabádám k tomu, aby náš dotaz směřoval k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu ve jménu Jeho Syna a našeho Krále a Vykupitele, Pana Jehošuy Božím duchem pomazaného (Krista).

Chabad asi očekává, že rok 2023 bude velké finále, jak to čteme ve Zjevení 9:13-21. Je třeba brát v úvahu, že tyto věci má plně pod svou autoritou nebeský Otec a ne člověk, nebo samotný Satan. Ten má ve svém nose háky, jak to vysvětluje Ezekiel 38. kapitola, kde mnozí nečtou správně, že je to Gog, ze země Magog. Proč?

Je třeba to číst správně. Je to Gog ze země Magog, což je Británie. Britové jsou původem potomci Magoga. Jsou bývalou součástí původních západních Slovanů. Proto je jejich pojmenování podle břitvy. Římané neuměli vyslovit Ř. Gog je označení pro Satana. Protože vše muselo dospět do Času Konce tak jak dospělo. Británie byla králem Jihu, dnes je hlavním podporovatelem nového krále Jihu, Spojených států. Jak dostal Gog do nosu háky a může jen naplňovat proroctví?

On do Břitánie (Británie) přitáhl svou modrou krev, která měla svět ovládnout podle jeho představ. Proto je britská královská rodina pořád přetřásána v mediích. Jsou to potomci Thutmose III. přes Ptolemaie I. a Marca Antonia s Kleopatrou VII. . A Thutmose III. je tím představeným (faraem) rodu s modrou krví a také králem, jenž se nám utopil roku 1493 př.n.l. v moři, konkrétně v tom Rudém v dnešním Akabském zálivu, když pronásledoval Izrael a smíšenou společnost Egypťanů, kteří šli za skutečným Stvořitelem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem po deseti egyptských ranách.

Místo kde nám skonal

Ten vytvořil bibli okultistů a modré krve – Knihu mrtvých. Proto se stala Satanovi země Magog jeho zemí, skrze kterou je to dovedeno do dnešních dní. Je tam jedna z jeho hlavních synagog, která řídí politiku (6), náboženství (6) a hlavně obchod (6). Proto lze od nástupu Británie k moci vidět další splňování Danielova proroctví od 29 verše 11. kapitoly. To už měl Satan své háky v nose. 38. kapitola Ezekiela bude naplněna hned po vzkříšení olivovníků. O čem je ten škodlivý plán zatím nemohu do detailu mluvit, ale někteří jej znají.

Vše je tedy o naší vytrvalosti a bude to skutečně tak, kdo má jít do vězení, ten půjde do vězení a kdo zabijí mečem, bude zabit mečem. Dej pozor Chabade na tato slova:

Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:10)

Chvalme a slovujme J-aH, našeho nebeského Otce, protože kdo jej vzývá a vzývá Jeho skutečné jméno, ten bude zachráněn. Pokoj nám všem.

Váš bratr Igi